Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ond ř ej Švejda Postup integrace v rámci EHS, problémy ESUO a EURATOMU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ond ř ej Švejda Postup integrace v rámci EHS, problémy ESUO a EURATOMU."— Transkript prezentace:

1 Ond ř ej Švejda Postup integrace v rámci EHS, problémy ESUO a EURATOMU

2 ESUO, EHS a EURATOM 18. duben 1951 – Pa ř ížská smlouva Evropské spole č enství uhlí a oceli (ESUO) 27. b ř ezen 1957 – Ř ímské smlouvy Evropské hospodá ř ské spole č enství (EHS) Evropské spole č enství pro atomovou energii (EURATOM)

3 EHS 60. léta: dosažení celní unie zavedení spole č né zem ě d ě lské politiky navázaní preferen č ních vztah ů s Afrikou a stát ů St ř edomo ř í 1961-1970: ro č ní nár ů st HNP 5,1% „podnikavá Evropa“

4 Vývoj EHS v rámci obchodu 1959: liberalizace obchodu 10% redukce celních sazeb + 20% zvýšení kvót = nár ů st obchodu v rámci „Šestky“ o 20% 1961-2: urychlení platnosti Ř ímských smluv snížení celních sazeb o 40% + odstran ě ní kvantitativních omezení 1965: zdvojnásobení obchodní vým ě ny pr ů myslové produkce 1968: úplné odstran ě ní celních p ř ekážek

5 Vývoj EHS v rámci SZP 1. leden 1961: zavedení 1. etapy SZP první zem ě d ě lská pravidla vytvo ř ení Evropského fondu zem ě d ě lského zam ěř ení a zabezpe č ení (FEOGA): cenová regulace do č ervna 1965 1963: druhá etapa 1964: t ř etí etapa => možnost interven č ních zásah ů, SZP zajiš ť ovala ú č innou obranu v ůč i zahrani č í

6 Vývoj EHS v rámci SZP Vývoj: d ě lba práce, specializace č inností, modernizace výrobních struktur Nerovnosti mezi regiony se zmenšují V rámci SZP dochází k vytvo ř ení širokého, organizovaného a chrán ě ného prost ř edí pro výrobce Negativa: dochází k nadvýrob ě diskriminace malých a st ř edních výrobc ů

7 Vývoj EHS 1958-70: „intenzifikace obchodu“ vnitrokomunitární obchodování se navýšilo šestinásobn ě Obchod EHS s t ř etími zem ě mi narost trojnásobn ě => expanze prodeje a akcelerace r ů stu (v tomto období HNP vzrostl o 70% a kupní sílo o 4-5% ro č n ě )

8 Vývoj ESUO ESUO = po č áte č ní motor integrace: organizace spole č ných trh ů uhlí a oceli intenzifikace obchodu snížení cen, rozvoj produkce zavedení sociální politiky dohled nad koncentrací

9 Problémy ESUO 1950-1968: zm ě na komunitární spot ř eby energií uhlí: 74% => 28% ropa: 10% => 56% dovoz levného amerického uhlí  nadvýroba, hromad ě ní zásob, nezam ě stnanost, „t ě žební stropy“  neschopnost Vysokého ú ř adu vypo ř ádat se s krizí  útlum v produkci, státy krizi ř eší jednotliv ě ESUO p ř ežila díky finan č ní a funk č ní autonomii

10 Vývoj EURATOM Cíle: vytvo ř it trh s nukleárními materiály podporovat mírové využití jádra Optimistické vyhlídky: vývoj ceny se vyrovná po ot ř esech na trhu energií uvedení do praxe Francie má plány stát se jadernou velmocí a ostatní z toho mohou profitovat

11 Problémy EURATOMU Nesjednocená vize EURATOMU: N ě mecko ponechává jadernou oblast soukromým podnik ů m spole č né úsilí se m ě ní na vznik národních laborato ř í Francie nep ř istupuje na návrh silné nadnárodní autority => posílen mezinárodní charakter, rozpo č et založen na národních vkladech => Č lenské státy berou EURATOM jako dopl ň kový program ke svým vlastním program ů m

12 Krize EURATOMU nejednotnost stát ů v oblasti zásobování palivem a využití technologií 1956: USA nabízejí výhodné ceny na nákup obohaceného uranu 1958: dohoda o spolupráci Euratomu a USA Plán výstavby 6 elektráren Francie pokra č uje ve vlastním vývoji na bázi p ř írodního uranu 1969: Francie odchází od technologie p ř írodního uranu

13 Zdroje: GERBET, Pierre. Budování Evropy. Praha: Karolinum, 2004. FIALA, Petr, PITTROVÁ, Markéta. Evropská unie. Brno: CDK, 2003.


Stáhnout ppt "Ond ř ej Švejda Postup integrace v rámci EHS, problémy ESUO a EURATOMU."

Podobné prezentace


Reklamy Google