Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zaměření ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA (z pohledu studentů)Provoz ekonomika dopravy a Vyšší odborná škola a St ř ední pr ů myslová škola dopravní Masná 18, Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zaměření ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA (z pohledu studentů)Provoz ekonomika dopravy a Vyšší odborná škola a St ř ední pr ů myslová škola dopravní Masná 18, Praha."— Transkript prezentace:

1 Zaměření ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA (z pohledu studentů)Provoz ekonomika dopravy a Vyšší odborná škola a St ř ední pr ů myslová škola dopravní Masná 18, Praha 1

2 Svůj obor jsme si vybrali se zřetelem na náš společný zájem o železnici. Nyní jsme v půlce čtvrtého ročníku a divíme se, jak rychle nám to uteklo.

3 Během studia chodíme na praxe a minulý rok jsme měli v době maturit souvislou několikatýdenní praxi. Každý jsme byli tam, kde se nám líbí. Někteří u výpravčích, někteří u ČD Cargo a jeden z nás šel dokonce na Krajské centrum osobní dopravy(KCOD).

4 V prvním ro č níku jsme probírali všeobecné v ě ci, na jejich ž základech doposud stavíme, jakkoliv jsme ji ž, my nadšenci, ze základky v ě d ě li nemálo.

5

6

7 Druhý ročník byl ve znamení rozdělení naší třídy na městskou a železniční polovinu, neb jsme začali mít specifické předměty podle našeho zaměření, budoucí uplatnění.

8 Ve třetím ročníku jsme se dostali do železniční odborné učebny. Pomalu začala příprava na maturitu. Na konci roku jsme měli v době, kdy čtvrťáci prodělávali "zkoušku dospělosti" souvislé praxe.

9 Čtvrtý ročník je ve znamení maturity a přípravy na budoucí život. Tempo někde přitvrdilo někde zvolnilo, podle toho, z čeho budeme maturovat.

10 Nedávno vznikl pro potřeby naší školy simulačně- výukový program Dop3sim, který simuluje práci lidí, jež organizují drážní dopravu. Hm nás i baví…:-)

11  Obor Ž elezni č ní doprava se zcela ne č ekan ě z velké č ásti zabývá ž eleznicí.  Nejd ř íve získáváme znalosti ze všech druh ů dopravy a poté, ve vyšších ro č nících se naše odbornost specializuje.  Studium je o ž iveno r ů znorodými exkurzemi a školními zájezdy.

12 Depo Hostiva ř

13  Jsme zjistili, kdo má a kdo nemá na postup do dalších ro č ník ů.. a n ě kte ř í spolu ž áci nás opustili.  Zjistili jsme, ž e ž elezni č ní doprava umí být zajímavá a to vše díky odborným p ř edm ě t ů m, skv ě lým profesor ů m a dopravnímu simulátoru Dopsim.  Nejvíce nám ovšem u č arovaly u ž zmín ě né exkurze, kterých není nikdy dost.

14 Exkurze do Muzea sd ě lovací a zabezpe č ovací techniky v Hradci Králové byla velice nau č ná..

15

16

17

18  Ve 3. a 4. ro č níku pravideln ě navšt ě vujeme ž elezni č ní stanice a jiná pracovišt ě, kde se prakticky seznamujeme s provozem nebo jeho plánováním.  B ě hem praxe získáváme cenné informace z oboru, které vyu ž ijeme p ř i výuce.

19

20

21  stipendijní program Č eských drah pro nové zam ě stnance na pozice výprav č í a strojvedoucí  po absolvování studia se stipendijním programem se ž ák zavá ž e nastoupit do firmy Č eské dráhy minimáln ě na dobu 5 let, firma mu zajistí zam ě stnání odpovídající jeho kvalifikaci  více informací získáte zdezde

22  technicko-hospodá ř ské funkce  administrativní funkce  obchodn ě -ekonomické č innosti výprav č í dirigující dispe č er dozor č í provozu pracovník ve vedení stanice komer č ní pracovník ž elezni č ní p ř epravy  mo ž nost stát se strojvedoucím


Stáhnout ppt "Zaměření ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA (z pohledu studentů)Provoz ekonomika dopravy a Vyšší odborná škola a St ř ední pr ů myslová škola dopravní Masná 18, Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google