Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace z porady MMR s krajskými úřady Informace k ZÚR JMK 23.6.2015porada pořizovatelů v JMK1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace z porady MMR s krajskými úřady Informace k ZÚR JMK 23.6.2015porada pořizovatelů v JMK1."— Transkript prezentace:

1 Informace z porady MMR s krajskými úřady Informace k ZÚR JMK 23.6.2015porada pořizovatelů v JMK1

2 Politika architektury a stavební kultury ČR (zdroj MMR, Morkus) Novela stavebního zákona Informace k IOP, IROP a Národnímu programu (zdroj MMR, Vodný) Úřední razítko – zákon č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů ČR (zdroj MMR, Voldřich) Informace, úkoly ZÚR JMK Obsah prezentace 23.6.2015porada pořizovatelů v JMK2 Obsah prezentace:

3 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D. POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR Politika architektury a … ČR

4

5 V jednotlivých sídlech, zejména pak ve městech, stanovit v územně plánovací dokumentaci dlouhodobě platnou urbanistickou koncepci vycházející mimo jiné z role sídla v sídelní struktuře, z respektování hodnot okolní krajiny, urbanistických hodnot a charakteru prostředí, pestrosti a rozmanitosti prostředí, ze sledování bezpečnosti a zdraví obyvatel a ekonomické prosperity. Zodpovědnost: Veřejná správa na úrovni obcí Termín: průběžně Opatření 1.2.1 Stavební zákon § 43 odst. 1: Územní plán stanoví urbanistickou koncepci Vyhláška č. 500/2006 Sb. - včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 1 - Uspořádání krajiny a sídel

6 Při podnětech a návrzích na změnu územního plánu posuzovat ovlivnění stanovené urbanistické koncepce. Zodpovědnost: Veřejná správa na úrovni krajů a obcí Termín: průběžně Opatření 1.2.2 Stavební zákon § 46 odst. 3 - Pořizovatel posoudí návrh na pořízení územního plánu Vyhláška č. 500/2006 Sb., § 15 h) - Zpráva o uplatňování územního plánu obsahuje…návrh na pořízení nového územního plánu, pokud…vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu. Úkol ÚÚR „Urbanistické zásady v ÚPD“ 1 - Uspořádání krajiny a sídel

7 Při návrhu územních plánů využít především rezervy v rámci zastavěného území (zejména přestavbové plochy) a omezit rozrůstání sídel do krajiny a zábory zemědělské půdy, obzvláště v nejvyšších třídách ochrany zemědělského půdního fondu. Toto opatření uplatňovat s přihlédnutím k lokálním specifikům a aplikovat ho jak pro využití obytné, tak i průmyslové a logistické. Zodpovědnost: Veřejná správa na úrovni krajů a obcí Termín: průběžně Opatření 1.3.1 Revize metodického pokynu na vyhodnocení potřeby nových zastavitelných ploch (MMR, 2015-2016) 1 - Uspořádání krajiny a sídel

8 V územně analytických podkladech analyzovat dostupnost zařízení veřejné infrastruktury pro plochy bydlení. Poznatky o nevyhovující dostupnosti aplikovat při formulaci problémů k řešení v příslušných územně plánovacích podkladech a dále zohlednit v územně plánovací dokumentaci. Zohlednit spolupráci sídel při využití zařízení občanského vybavení. Zodpovědnost: Veřejná správa na úrovni obcí Termín: průběžně Opatření 1.4.2 Opatření 1.4.1: Vytvořit standardy dostupnosti a kapacity zařízení občanského vybavení (MMR, 2017) 1 - Uspořádání krajiny a sídel

9 V územně plánovací dokumentaci prosazovat polyfunkční využití městských center. Koordinovat rozvoj obslužných center nadmístního významu z úrovně kraje. Zodpovědnost: Veřejná správa na úrovni krajů a obcí Termín: průběžně Opatření 1.4.3 Zvážit prioritu v PÚR 1 - Uspořádání krajiny a sídel

10 Identifikovat hodnoty, využití, funkčnost a dostupnost veřejných prostranství v územně analytických podkladech. Zodpovědnost: Veřejná správa na úrovni obcí Termín: průběžně Opatření 2.1.2 Opatření 2.1.1: Vytvořit standardy dostupnosti veřejných prostranství. (MMR, 2017) 2 - Veřejná prostranství

11 Závěry vyhodnocení veřejných prostranství v územně analytických podkladech promítat do zadání a návrhu územně plánovacích dokumentací. Zodpovědnost: Veřejná správa na úrovni obcí Termín: průběžně Opatření 2.1.3 2 - Veřejná prostranství

12 Při tvorbě územních plánů, případně územních studií, strukturovat a hierarchizovat systém veřejných prostranství v sídlech. Zodpovědnost: Veřejná správa na úrovni obcí Termín: průběžně Opatření 2.1.4 Metodika pro územní studie veřejných prostranství (MMR, 2015) 2 - Veřejná prostranství

13 Využívat územní studie pro prověření systémů veřejných prostranství, včetně systémů veřejné zeleně, a jejich konkrétního řešení. Zodpovědnost: Veřejná správa na úrovni obcí Termín: průběžně Opatření 2.1.5 IROP: Územní studie pořizované na území správního obvodu ORP (příjemci ORP) Metodika pro územní studie veřejných prostranství (MMR, 2015) 2 - Veřejná prostranství

14 Využívat regulační plány pro stabilizaci návrhu parcelace zastavitelných ploch s vymezením veřejných prostranství. Zodpovědnost: Veřejná správa na úrovni obcí Termín: průběžně Opatření 2.1.6 IROP: Regulační plány z vlastního podnětu nenahrazující územní rozhodnutí (příjemci ORP) 2 - Veřejná prostranství

15 Parcelaci zastavitelných ploch řešit na základě komplexního návrhu s vymezením veřejných prostranství, nepřipustit jejich využití po částech bez celkové koncepce řešení. Pro schválení komplexního návrhu se doporučuje využívat dohody o parcelaci. Zodpovědnost: Veřejná správa na úrovni obcí Termín: průběžně Opatření 2.1.7 2 - Veřejná prostranství

16 Nástroji územního plánování zamezovat vzniku stavebních souborů, které znemožňují prostupnost území. Zodpovědnost: Veřejná správa na úrovni obcí Termín: průběžně Opatření 2.1.9 2 - Veřejná prostranství

17 Vypisovat architektonicko-urbanistické soutěže a soutěže o návrh na významná veřejná prostranství financovaná z veřejných rozpočtů. Zodpovědnost: Veřejná správa na úrovni obcí Termín: průběžně Opatření 2.2.1 Asistence ČKA 2 - Veřejná prostranství

18 V návrzích veřejných prostranství zajistit jejich komplexní řešení včetně dopravní a technické infrastruktury, problematiky veřejné zeleně a její návaznosti na krajinu a způsobu vsakování atmosférických srážek a odvodnění zpevněných ploch. Zodpovědnost: Veřejná správa na úrovni obcí Termín: průběžně Opatření 2.2.2 Metodika pro územní studie veřejných prostranství (MMR, 2015) 2 - Veřejná prostranství

19 Nástroji územního plánování prosazovat adekvátní využití a měřítko objektů obklopujících veřejná prostranství. Dbát na respektování genia loci lokality. Zodpovědnost: Veřejná správa na úrovni obcí Termín: průběžně Opatření 2.2.3 Metodika pro územní studie veřejných prostranství (MMR, 2015) 2 - Veřejná prostranství

20 Připravovat úpravy veřejných prostranství za účasti veřejnosti. Zodpovědnost: Veřejná správa na úrovni obcí Termín: průběžně Opatření 2.2.4 2 - Veřejná prostranství

21 Zlepšit péči o stávající veřejná prostranství a jejich kultivaci, využívat při tom i účast veřejnosti. Zodpovědnost: Veřejná správa na úrovni obcí Termín: průběžně Opatření 2.2.5 2 - Veřejná prostranství

22 V územních plánech stanovovat charakter a strukturu stávající i navrhované zástavby. Zodpovědnost: Veřejná správa na úrovni obcí Termín: průběžně Opatření 3.1.2 Opatření 3.1.1: Zpracovat metodiku zaměřenou na charakter a strukturu zástavby v územních plánech (MMR, 2018) 3 - Začlenění staveb do prostředí

23 V územně analytických podkladech zpracovat analýzu urbanistického popřípadě i architektonického charakteru významných lokalit zastavěného území. Zodpovědnost: Veřejná správa na úrovni krajů a obcí Termín: průběžně Opatření 3.2.3 Opatření 3.2.2: Připravit metodiku pro analýzu urbanistického popřípadě i architektonického charakteru významných lokalit zastavěného území v územně analytických podkladech. (MMR, 2017) 3 - Začlenění staveb do prostředí

24 V územně analytických podkladech zpracovat analýzu kompozičních vztahů v zastavěném území i v krajině. Zodpovědnost: Veřejná správa na úrovni krajů a obcí Termín: průběžně Opatření 3.2.5 Opatření 3.2.4: Připravit metodiku pro analýzu kompozičních vztahů v územně analytických podkladech. (MMR, 2016) 3 - Začlenění staveb do prostředí

25 Zajistit, aby při výběrových řízeních na územně plánovací a projekční činnosti (včetně zahradně krajinářských úprav) byla hlavním kritériem výběru kvalita. Cena za územně plánovací a projekční práce nesmí být jediným kritériem. Zodpovědnost: Veřejná správa na úrovni krajů a obcí Termín: průběžně Opatření 4.1.1 4 – Zadávání zakázek Připravovaná novela zákona o veřejných zakázkách?

26 Při přípravě významných budov financovaných z veřejných rozpočtů se doporučuje přednostně využívat architektonické soutěže a soutěže o návrh. Zodpovědnost: Veřejná správa na úrovni krajů a obcí Termín: průběžně Opatření 4.2.1 Asistence ČKA + informační materiál 4 – Zadávání zakázek

27 Zapojovat veřejnost (dospělé i děti, zejména školy) do projektů ovlivňujících veřejný prostor. Zodpovědnost: Veřejná správa na úrovni obcí Termín: průběžně Opatření 7.3.3 7 – Osvěta a média

28  Implementace opatření + tvorba příslušných metodik  Překlad brožury do angličtiny  Zpráva o plnění - na internetu každé 2 roky  Zpráva o plnění - předložená vládě v roce 2020, včetně případného návrhu aktualizované Politiky Další kroky Politika architektury a … ČR

29 Novela stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek Informace 23.6.2015porada pořizovatelů v JMK29

30 23.6.2015porada pořizovatelů v JMK30 Novela SZ novela SZ  je v mezirezortním připomínkovém řízení;  připomínky lze poslat na JMK do 03.07.2015 MMR bude školit ÚÚP co je stanovisko a jak se píše

31 § 4 SZ – definice stanoviska a závazného stanoviska: Dotčený orgán může v závazném stanovisku nebo stanovisku uplatňovat požadavky jen v rozsahu své působnosti podle zákona a na ochranu zájmů z něj vyplývajících. Závazné stanovisko nebo stanovisko obsahuje závaznou část a odůvodnění. V závazné části dotčený orgán uvede řešení otázky, která je předmětem závazného stanoviska nebo stanoviska a dále ustanovení zákona, které zmocňuje k jeho vydání a další ustanovení právních předpisů, na kterých je obsah závazné části založen. V odůvodnění uvede dotčený orgán důvody, o které se opírá obsah závazné části závazného stanoviska nebo stanoviska, podklady pro jeho vydání a úvahy, kterými se řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, na kterých je obsah závazné části založen. Součástí závazného stanoviska je poučení stavebníka o povinnosti k zamýšlenému záměru opatřit další podklady, vyplývají-li ze zákona, jehož veřejné zájmy dotčený orgán chrání. 23.6.2015porada pořizovatelů v JMK31 Novela SZ

32 návrhy na změnu prováděcích předpisů: -vyhlášky č. 500/2006 Sb. -vyhlášky č. 501/2006 Sb. poslat na JMK do 24.07.2015 lze požádat MMR tzn. Ing. Sklenáře o školení pro pořizovatele i projektanty současně 23.6.2015porada pořizovatelů v JMK32 Novela prov. vyhlášek k SZ

33 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Ilona Kunešová, Ing. Roman Vodný, PhD., Ing. Filip Novosád Odbor územního plánování Porada s KÚ a MHMP, 18. – 19. 6. 2015, Hotel Orea Resort Horizont Šumava, Železná Ruda Informace k IOP, IROP a Národnímu programu IOP, IROP, NP

34  Prioritní osa 5: Národní podpora územního rozvoje  Oblast intervence 5.3: Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik  Podporované aktivity:  Pořizování územně analytických podkladů na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností  Pořizování územních plánů na úrovni obcí  Realizace všech projektů ukončena k 30.6.2014 Integrovaný operační program (IOP) období 2007 – 2013 IOP, IROP, NP

35 Oblast intervence 5.3 - Zhodnocení  Vyhlášeno 5 výzev (jedna na územně analytické podklady /ÚAP/ a čtyři na územní plány popř. jejich úpravy)  Předloženo 700 projektových žádostí ve výši 587 mil. Kč  Zrealizováno:  170 projektů na ÚAP obcí  9 projektů na ÚAP krajů  412 projektů na pořízení územních plánů  76 projektů na pořízení územních plánů se nachází v době udržitelnosti projektu IOP, IROP, NP

36  Musí být v souladu s čl. 57 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o EFRR, ESF a Fondu soudržnosti  Je stanovena na 5 let od ukončení realizace projektu  Termín ukončení realizace projektu:  předání zpracovaného návrhu územního plánu pro společné projednání nebo veřejné projednání dle příslušné výzvy  Příjemce je povinen:  zajistit vydání územního plánu zastupitelstvem obce a nabytí jeho účinnosti nejpozději do 5 let od ukončení realizace projektu Udržitelnost projektů IOP, IROP, NP

37 Program rozvoje venkova 2007- 2013  Osa III: opatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic  Předmětem podopatření byla podpora malých obcí v oblasti základní dopravní a technické infrastruktury včetně vodohospodářské, zajištění územních plánů a zlepšení vzhledu obcí a tím zlepšení životních podmínek a zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení, podnikání i relaxaci  Územní plány obcí do 500 obyvatel  Projekty byly vybírány na základě preferenčních kritérií  Podpořeno 13 projektů na územní plány – žádný z projektů již není v době udržitelnosti projektu IOP, IROP, NP

38 Integrovaný regionální operační program (IROP) pro období 2014 – 2020  Programový dokument IROP byl 4.6.2015 schválen Evropskou komisí  Navazuje na 7 ROP a částečně na IOP z 2007-2013  Financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR)  Celkem 4,64 miliardy EUR  Program řízen MMR IOP, IROP, NP

39 Oblasti podpory IROP 2014-2020  Prioritní osa 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony  Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů  Prioritní osa 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí  Prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj IOP, IROP, NP

40 Prioritní osa 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí  3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví  3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů  3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje IOP, IROP, NP

41 SC 3.3: Podporované aktivity  Pořízení územních plánů (včetně jejich změn)  Pořízení regulačních plánů nenahrazujících územní rozhodnutí  Pořízení územních studií zaměřených na veřejnou technickou infrastrukturu, veřejnou dopravní infrastrukturu, veřejná prostranství, na řešení krajiny  Příjemci: Obce s rozšířenou působností IOP, IROP, NP

42 Specifická kritéria – územní studie  územní studie zaměřené na veřejnou infrastrukturu musí splňovat  územní studie ORP je zpracovaná na akci veřejné technické infrastruktury ve vazbě na TEN-E nebo na záměry vyplývající z PÚR na území správního obvodu ORP  územní studie ORP je zpracovaná na akci veřejné dopravní infrastruktury ve vazbě na TEN-T nebo na záměry vyplývající z PÚR na území správního obvodu ORP  územní studie ORP je zpracovaná na veřejná prostranství, v souladu s územními plány pro vybrané území správního obvodu obce s rozšířenou působností IOP, IROP, NP

43 Specifická kritéria – územní studie  územní studie zaměřené na řešení krajiny musí splňovat  územní studie řeší krajinu podrobně ve všech souvislostech ve vazbě na zelenou infrastrukturu, Adaptační strategii EU, protipovodňovou ochranu a Evropskou úmluvu o krajině na území (celého) správního obvodu ORP MMR připravuje metodiku na ÚS krajiny, předpoklad jejího zveřejnění je 07/2015. IOP, IROP, NP

44 Financování SC 3.3 IROP  Alokace 46 mil. EUR, tj. cca 1,1 mld. Kč  Usnesení vlády ČR č. 583 ze dne 14.7.2014  EU podíl - (EFRR, FS) 85%  Národní podíl – státní rozpočet max. 5%  Příjemce = žadatel min. 10% IOP, IROP, NP

45 Harmonogram výzev - Pravidla výzvy pro žadatele  Harmonogram výzev: září – říjen 2015  Dokončují se „Pravidla výzev“ pro žadatele:  zahájení/ukončení projektu  min./max. výše celkových způsobilých výdajů (cca 450 tis. Kč)  podporované etapy zpracování ÚP/RP/ÚS - způsobilé výdaje IOP, IROP, NP

46 Evidence územně plánovací činnosti  Velký důraz na zapisování do EÚPČ  IROP – do EÚPČ bude nahlížet CRR  NP – kontrola MMR, zda projekty splňují podmínky programu MMR předpokládá schválení zadání ÚP k 01.01.2014 a později. Změny ÚP jen dle ÚS vložených do EÚPČ. IOP, IROP, NP

47 Národní program – Podpora územně plánovacích činností obcí  Reakce na výsledky IROP  Program 117D05, období 2016-2020  územní plány, regulační plány, územní studie  80 % z programu, 20 % žadatel  max. výše podpory, alokace programu  podmínky programu IOP, IROP, NP

48 Úřední razítko zákon č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů ČR Ing. Vladimír Voldřich Porada MMR, KÚ a MHMP Železná Ruda 18. 6. - 19. 6. 2014 48 Razítko

49 Ustanovení § 2 o užívání státních symbolů Státní znak jsou oprávněni užívat  kraje, obce, městské obvody či městské části územně členěných statutárních měst a městské části hlavního města Prahy (dále jen „KÚ a OÚ“),  za KÚ a OÚ mohou státní znak užívat v souvislosti s výkonem své působnosti fyzické osoby, oprávněné k tomu podle vnitřních předpisů nebo pověřené 49 Razítko

50 Ustanovení § 5 zákona o užívání státních symbolů Malý státní znak užívají KÚ a OÚ na rozhodnutích a jiných listinách osvědčujících důležité skutečnosti, vydávaných při výkonu státní moci, který jim byl svěřen zákonem nebo na základě zákona 50 Razítko

51 Ustanovení § 6 o užívání státních symbolů Razítko, na němž je vyznačen malý státní znak, je kulatého tvaru o průměru 20 mm, 25 mm nebo 36 mm; malý státní znak je vyobrazen uvnitř kruhu, na jehož obvodu je označení oprávněné osoby, popřípadě i označení její organizační součásti a sídla (dále jen "úřední razítko"). Otisk úředního razítka je jednobarevný. 51 Razítko

52 Úřední razítko 1 Úřední razítko jinde v právních předpisech není definováno; Je-li v právním předpise uvedeno „otisk úředního razítka“ – jedná se o otisk razítka definovaného v § 6 zákona o užívání státních symbolů 52 Razítko

53 Úřední razítko 2 Úřední razítko u ÚÚP  § 23 odst. 4 SZ (zástupce veřejnosti)  § 14 odst. 1 vyhlášky 500/2006 Sb. (záznam o účinnosti územního plánu)  § 14 odst. 2 vyhlášky 500/2006 Sb. (záznam o účinnosti právního stavu)  § 12 SŘ postoupení pro nepříslušnost (§ 46 odst. 1 SZ) 53 Razítko

54 Informace, úkoly 23.6.2015porada pořizovatelů v JMK54

55 Politika architektury -každý ÚÚP obdrží 2 ks Politika územního rozvoje ve znění Aktualizace č. 1 -každý ÚÚP si napíše kolik kusů potřebuje 20. Konference územního plánování -05.-06.11.2015 v Ostravě Informace 23.6.2015porada pořizovatelů v JMK55

56 -upozornit obce na § 5 odst. 6 SZ v souvislosti s aktualizaci PÚR ČR -kontrolovat práci projektantů – územní plány jsou podkladem pro rozhodování koncepční stavebních úřadů -konzultovat v průběhu zpracování ÚP s kýmkoliv; po předání pořizovateli jen podle zákona -pokud vlastník žádá zastavitelnost svého pozemku v nezastavěném území = námitka 23.6.2015porada pořizovatelů v JMK56 Informace, úkoly

57 Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje 23.6.2015porada pořizovatelů v JMK57 ZÚR JMK

58 Analýza připomínek k ZÚR JMK OÚPSŘ KrÚ JMK Brno, 23. dubna 2015 23.6.2015porada pořizovatelů v JMK58 ZÚR JMK Obce JMK uplatnily k řešení dopravy v ZÚR JMK 146 připomínek: 9připomínek – ke koncepci řešení silniční dopravy 49připomínek – k dálnicím a rychlostním silnicím 28připomínek – k silnicím I. třídy (I/23, I/38 – obchvat Znojma, I/40, I/42 – velký městský okruh v Brně, I/43, I/50 a I/55) 2připomínky – k obchvatu Kuřimi 21připomínka – k silnicím II. a III. třídy 23připomínky – k železniční dopravě; z toho 11 k VRT 2připomínky – k průplavnímu spojení Dunaj – Odra – Labe 3připomínky – k cyklistické dopravě 8připomínek – k územní studii (sil. doprava v Brně a okolí) 1připomínka – k veřejnému logistickému centru

59 Analýza připomínek k ZÚR JMK OÚPSŘ KrÚ JMK Brno, 23. dubna 2015 23.6.2015porada pořizovatelů v JMK59 ZÚR JMK Obce – připomínky k energetickým sítím, protipovodňovým opatřením a k územnímu systému ekologické stability (74): 34připomínky – k vedení elektřiny, plynovodů, horkovodu, ropovodu a vírského oblastního vodovodu 16připomínek – k návrhu protipovodňových opatření 4připomínky – k lokalitám pro akumulaci povrchových vod 20připomínek – k návrhu územního systému ekologické stability Veřejnost uplatnila nejvíce připomínek k řešení dopravy v ZÚR JMK (223). Zástupci veřejnosti zastupují 3575 občanů.

60 Harmonogram pořizování Zásad územního rozvoje JMK OÚPSŘ KrÚ JMK Brno, 23. dubna 2015 23.6.2015porada pořizovatelů v JMK60 ZÚR JMK

61 rok 2015 Projednání návrhu ZÚR JMK Vyhodnocení výsledků projednání Návrhu ZÚR JMK Výběr nejvhodnější varianty Zastupitelstvem JMK Úprava Návrhu ZÚR JMK pro veřejné projednání Veřejné projednání Návrhu ZÚR JMK rok 2016 Vyhodnocení výsledků veřejného projednání Zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách a vypořádání připomínek, jejich projednání s dotčenými orgány Úprava Návrhu ZÚR JMK podle výsledků veřejného projednání Vydání ZÚR JMK Brno, 23. dubna 2015 OÚPSŘ KrÚ JMK PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM POŘIZOVÁNÍ ZÚR JMK 23.6.2015porada pořizovatelů v JMK61 ZÚR JMK

62 Děkujeme za pozornost OÚPSŘ KrÚ JMK Brno, 23. dubna 2015 OÚPSŘ KrÚ JMK 23.6.2015porada pořizovatelů v JMK62


Stáhnout ppt "Informace z porady MMR s krajskými úřady Informace k ZÚR JMK 23.6.2015porada pořizovatelů v JMK1."

Podobné prezentace


Reklamy Google