Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bakalářský seminář 8.10. 2015 Informace k bc pracem na FSV UK Charakteristika odborných textů Struktura bakalářské práce Proces tvorby bakalářské práce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bakalářský seminář 8.10. 2015 Informace k bc pracem na FSV UK Charakteristika odborných textů Struktura bakalářské práce Proces tvorby bakalářské práce."— Transkript prezentace:

1 Bakalářský seminář 8.10. 2015 Informace k bc pracem na FSV UK Charakteristika odborných textů Struktura bakalářské práce Proces tvorby bakalářské práce Úskalí při tvorbě bakalářské práce

2 Informace k bc pracem na FSV UK Pokyny děkana, šablona na vytvoření bc práce, katalogy kvalifikačních prací tad.) http://knihovna.fsv.cuni.cz/Kvalifikacni- pracehttp://knihovna.fsv.cuni.cz/Kvalifikacni- prace

3 CÍL ODBORNÉ LITERATURY je informovat a komunikovat myšlenky a teorie různých vědních oborů. je nástrojem spolupráce a komunikace společenství badatelů a odborníků. Touto svojí funkcí se liší od beletrie a popularizační literatury. odborný text může být ve formě monografie, článku, příspěvku ve sborníku apod. Mezi žánry odborné literatury patří např. kompilace, komparace, recenzní stať, odborná esej, původní vědecká studie, přehledová stať

4 učebnice studie/odborné texty logické řazení informací / terminologická nejednoznačnost text k zapamatování zvýrazněn / prostředník komunikace mezi odborníky „návod k použití“ / předpokládají poučeného čtenáře didaktické cíle / zprávy o výzkumech a jejich výsledcích přehlednost a systematičnost / čtivost se odvíjí od stylu autora názornost / autor může vycházet z různých koncepcí, ale nevykládá je

5 Kvalifikační práce (tzv. šedá literatura) jsou diplomové, disertační a habilitační práce (odborné a vědecké práce, které jsou podkladem pro udělení akademické, vědecké a pedagogické hodnosti)

6 vysokoškolské písemné práce — souhrnný termín pro písemné práce, které se připravují, píší, prezentují, případně obhajují ve vysokoškolském prostředí (seminární a ročníkové práce, závěrečné a kvalifikační práce) závěrečné práce — bakalářské práce, diplomové magisterské práce, dizertační práce kvalifikační práce — atestační, rigorózní a habilitační práce Tři základní typy dokumentů z hlediska původnosti informací: původní dokument sumarizační dokument kompilační dokument

7 Původní dokument - obsahuje z větší části nové informace, které nebyly zaznamenány v jiných dokumentech Sumarizační dokument – shrnuje, uspořádává nebo zobecňuje poznatky úplně nebo z větší části převzaté z jiných dokumentů, sumarizací se vytváří nová hodnota. Kompilační dokument – opakuje informace převzaté z jiných dokumentů. Informace jsou však přizpůsobeny novému cíli

8 KVALITNÍ KOMPILACE Jako každá práce může být odvedena kvalitně či nekvalitně, také zpracování tématu formou kompilace může být kvalitní nebo nekvalitní Znaky, kterými se vyznačují kvalitní a nekvalitní kompilace: Závěrečné písemné práce mají většinou kompilační charakter, mohou mít i prvky původnosti a sumarizace, avšak míra původnosti je v nich zpravidla nižší. Opakem jsou vědecké a odborné dokumenty, které by měly být založeny na původních informacích. Při zpracování vysokoškolské písemné práce byste měli usilovat o co nejkvalitnější zpracování tématu.

9 Kvalitní kompilace - systematické shrnutí dostupných faktů - promyšlená syntéza různých názorů na určitý problém - tvůrčí přístup - výsledkem je přehled bádání v určité tématické oblasti autora Nekvalitní kompilace: - spojení převzatých poznatků k tématu bez logické návaznosti - chybí utřídění faktů - nekoncepční přístup - postrádá vyjádření stanoviska

10 Několik tipů pro výběr tématu: konzultujte a ujasněte si obsahovou náplň a cíle písemné práce se zadavatelem práce vyberte si téma, o němž máte takové znalosti, které vám usnadní počáteční orientaci v tématu a výběr literatury zaměřte se na téma, které spadá do vašeho odborného zájmu nebo specializace během studia nepodceňujte správný výběr tématu, psaní práce budete věnovat hodně času, mělo by to být tedy téma, které vás profesně zajímá!

11 Definování problému a práce s tématem Ve chvíli, kdy se rozhodnete požadovanou práci napsat, se setkáváte s „problémem“, čímž je vypracování odborného textu na určité téma Identifikace klíčových pojmů v otázce V dalším kroku si z otázek vyberete tu, která nejlépe vystihuje, co byste chtěli v práci řešit. V otázce určete výrazy, které označují klíčové pojmy a jsou tedy určující pro vystižení podstaty problému a slouží k jeho dostatečné identifikaci. Jde současně o slova, která využijete pro vyhledávání požadovaných dokumentů.

12 ZOBECNĚNÍ TÉMATU Pokud nenaleznete dostatek informací k tématu s tím, že jste využili různé vyhledávací techniky, synonyma a slovní tvary, je potřeba téma rozšířit. K tomu můžete využít nadřazené/obecné pojmy, které jste zahrnuli do množiny ke klíčovým pojmům. Praktický příklad Tímto způsobem formulované téma otázkou je příliš specifické: Ovlivňuje informační výchova vysokoškolských studentů jejich způsobilost pracovat s informačními zdroji? Otázku lze přeformulovat pomocí nadřazeného termínu student. Ovlivňuje informační výchova studentů jejich způsobilost pracovat s informačními zdroji?

13 TIPY PRO ZÚŽENÍ A ROZŠÍŘENÍ TÉMATU Položte si otázky týkající se: časového údobí, ke kterému se téma vztahuje (vztahuje se jak ke specifikaci, tak k zobecnění), geografického určení tématu (vztahuje se jak ke specifikaci, tak k zobecnění). Praktický příklad Téma: Schwarzenbergové a šlechtická společnost v Evropě lze zúžit na: Schwarzenbergové a šlechtická společnost v Čechách v druhé polovině 19. století Položte si otázky týkající se: specifického aspektu, který vás zajímá (slouží ke specifikaci)

14 Proces tvorby kvalifikačních prací Samotné psaní vysokoškolských písemných prací je komplexní proces, který je shodný i pro zpracování odborných písemných textů obecně. Velice důležitý u přípravy a zpracování pro efektivní proces tvorby je ČASOVÝ HARMONOGRAM, který umožňuje rozvržení jednotlivých etap do časových úseků. Zjednodušeně můžeme proces tvorby práce rozdělit na dvě části: Samotný obsah práce Formální úprava práce

15 Proces tvorby písemné práce lze rozčlenit do několika etap: volba tématu a strategie přípravy, shromažďování informací z pramenů (příprava podkladů), zpracování informací z pramenů (zpracování podkladů), výzkum, vytváření textu práce, příprava dokumentace, příprava konečné verze práce, odevzdání práce, prezentace práce a obhajoba

16 Příprava podkladů pro odbornou práci: zjistit, kde se potřebné údaje nacházejí (heuristika) –shromáždit, vybrat relevantní literaturu –poznat současný stav zpracování vybraného tématu a shrnout základní fakta roztřídit a zhodnotit údaje (analýza) –poznámky při čtení k obsahu, k použité literatuře, roztřídit vyhledané materiály –držet se jádra, příliš se „nerozbíhat“ – načtené informace řadit do zvolené struktury –převyprávějte si (kolegovi) o čem vaše práce je a co je klíčová část, myšlenky strukturovat a interpretovat (syntéza) –formulovat hlavní cíle, sestavit osnovu práce (kapitol) –vytvořit pracovní hypotézy, realizovat průzkumy, pokusy … –psát srozumitelně spíše jednoduše, ale souvisle, uvádět praktické příklady, analogie –koncept Důležité: V průběhu sběru informací a četby odborné literatury si dělejte průběžné poznámky!

17 Formální úprava kvalifikačních prací Vždy je nutné řídit se platnými předpisy fakulty a konkrétního institutu! Obecné zásady grafické úpravy: Dělení slov – dodržovat pravopisná pravidla, estetické zásady Konec řádků – ne jednohláskové spojky a předložky (a, i, v, z,...), pomlčky, nerozdělit zkratky více slov (t.r.= toho roku), značku a subjekt (p. Novák), zkrácené jméno, číselné údaje tvořící celek, oddělovací znaky (Brno : místo vydání) Stránkování – zápatí (vpravo, uprostřed), čísla oddělena řádkem, arabské číslice, základní velikost písma, ne na titulní list, prohlášení, poděkování) Konec stránek – ne samostatný první řádek odstavce, nadpis, úseku...; jednohlásková předložka, spojka, rozdělení slova Členění do kapitol a podkapitol (odlišit písmem), vynechat řádky (1-2 před i za), kapitola začíná na nové stránce, podkapitoly nemusí

18 Struktura a náležitosti práce: Úvod - téma práce, jeho význam, proč si jej autor vybral, formulace problému a cíle práce (co chce dokázat), stručné představení obsahu, použité metody s odůvodněním, časový rámec práce, literatura Hlavní část – vlastní text práce členěn do kapitol, podkapitol, odstavců Závěr - stručné vyjádření (2–3 str.), ve kterém autor hodnotí, zda byl naplněn a do jaké míry byl naplněn cíl práce a ve zhuštěné formě uvádí hlavní závěry, ke kterým došel. Literatura - veškeré použité zdroje informací (monografie, články, periodika, elektronické zdroje,...) – přesnost, pravdivost (skutečné použité prameny a literatura), přehlednost (každý pramen musí obsahovat povinné údaje), abecední řazení Přílohy – doplňují text, množství úměrně rozsahu práce, zvážit, zda některé skutečnosti neuvést do textu nebo do poznámek, při menším počtu uvést do textu na samostatnou stránku (mapy, tabulky, grafy, schémata, obrázky, plánky, fotografie, seznamy, úplná znění textů dokumentů,...)

19 Podrobný popis jednotlivých částí práce Úvod Základní informace o obsahu práce, čím předkládaná práce navazuje na již známá fakta a čím se odlišuje (charakteristika stavu poznání v dané tématické oblasti), aktuálnost zpracovávaného tématu. Do úvodu můžete zahrnout hypotézy, předpokládané výsledky, přínos pro obor. Ale neprozrazujte vše, k čemu v práci dospějete (to si nechte až na závěr). Detailně rozpracovaný přehled dosavadních řešení problematiky je součástí vlastního textu –jádra. Při psaní postupujte od obecného ke specifickému – postupně se dostanete k vymezení úseku, kterým se budete v práci zabývat. Úvod pište stručně a výstižně.

20 Jádro práce současný stav řešení problematiky rozvedené informace z úvodu okomentování, analýza a interpretace informací získaných při zpracování dokumentů a jiných podkladů k tématu poukázání na klíčové autory a díla objektivní přístup k dosavadním poznatkům Cíle práce jasně a zřetelně rozvíjí naznačené cíle v úvodu a logicky navazují na závěry z předcházející části. Metodika práce po přečtení této kapitoly by měl čtenář získat detailní informace o tom, jak probíhal výzkum. Metody zpracování výzkumu

21 Výsledky základním principem výkladu je zobecnění přehledné prezentování výsledků získaných z výzkumů či analýzy z množství získaných poznatků se uvádějí ty, které se vztahují ke zvolenému cíli zhuštěný a ucelený popis údajů s tím, že se zdůrazňují významnější trendy zhodnocení hypotéz lze objasnit význam práce pro teorii a praxi

22 Závěr Stručné shrnutí práce a hodnocení jejich výsledků. V závěru komparujte vámi zjištěné výsledky s těmi již publikovanými a s teoretickými předpoklady. Lze zahrnout podněty pro další výzkum či návrhy na zlepšení metodologie. Je chybou, pokud jen volně navazuje na myšlenky hlavního textu a nebo s nimi v určitých bodech nesouvisí. Psaní závěru je podobně náročné jako psaní úvodu, pozor na opakování myšlenek z úvodu! Nechte si sepsání konečné verze až na konec. Zapisujte si podněty a formulace pro závěr během zpracovávání práce.

23 Obsah - stručné a přehledné představení všech úrovní textu (kapitoly, podkapitoly) Rejstříky (indexy, hesláře) – jmenné, věcné, rejstříky citovaných míst Poznámky Odkazy Soupis bibliografických citací – obsahuje seznam použité literatury příp. seznam zkratek, obrázků, tabulek, příloh Volný list - bibliografická evidence –ještě se to používá? Abstrakt v češtině – souhrn základních informací o celé práci, které slouží k orientaci o dané problematice, celkovém pojetí díla; připojují se bibliografické údaje (název práce i v angličtině, autor, rok zpracování, vedoucí práce, počet stran) Abstrakt v angličtině

24 Nejčastější nedostatky práce 1. Jazykové nízká celková jazyková úroveň práce nevhodná slovní zásoba (hovorové výrazy, anglicismy,...) dlouhé nepřehledné věty, těžkopádné a neobratné formulace vyšinutí z větné vazby (neshoda podmětu s přísudkem, neshoda začátku věty s koncem) nesprávný slovosled nedodržení pravidel českého pravopisu (znaménka, číslice, zkratky,...)

25 Nejčastější nedostatky práce 2. formální neadekvátní grafická úprava (okrajem, písmo, nezarovnaný text) neopravené gramatické chyby, překlepy chyby v bibliografických citacích (chybný zdroj, nesprávně napsaný citát, mění původní smysl,...) chyby v odkazech (nesouhlasí křížové odkazy, nejednotnost metody citování, nedodržení norem, nezařazení citovaného díla do soupisu literatury chybí čísla a názvy obrázků, záhlaví, tabulek... nesprávné číslování (stran, nadpisů, tabulek – čísla nejdou po sobě, čísla kde nemají být vidět,...

26 Text kvalifikační práce se píše buď v 1. osobě čísla množného, protože práci děláte se svým vedoucím, tedy „my“ (POZOR! I když jste dívka a vedoucí vaší práce je žena, používá se v textu tzv. nepříznakové neboli generické maskulinum – tedy zjistili jsme, vyhodnotili jsme atd.); nebo v tzv. trpném pasivu Nepoužívá se 1. osoba číslo jednotného (viz 3. příklad)!

27 V práci uveďte všechny zjištěné výsledky. Měly by to být především výsledky, které přispívají k zodpovězení formulovaných výzkumných otázek. Graf má opodstatnění tehdy, když znázorňuje něco, co z tabulky není patrné, např. nějakou tendenci, trend atd. Každá tabulka a graf však musí být v textu zmíněny (zjednodušeně řečeno: tabulka ukáže data, která jsou dále okomentována v textu).

28 Důležité Citujte, citujte, citujte. Vše, co v práci není vaše originální původní myšlenka, musí být ocitováno s uvedením zdroje, kde jste danou informaci získali. Necitujte celé dlouhé pasáže z jednoho díla Teoretickou část práce sestavte především z již publikovaných a ověřených poznatků a informací. Na vlastní úvahy zde není příliš místo. Praktickou část práce postavte naopak především na vlastních závěrech, vlastních interpretacích a vlastních myšlenkách. Kapitoly týkající se metodiky práce a výsledků výzkumů se píší v minulém čase.

29 Důležité: I formální a jazykové chyby (nejen obsahové) mohou výrazně ovlivnit hodnocení vaší práce. Nezapomeňte na dodržování citační a informační etiky, zásady citování a práci se zdroji! Nepište to, čemu nerozumíte a vysvětlete pojmy, se kterými pracujete Pište jednoduše, srozumitelně a výstižně Držte se osnovy práce i v jednotlivých kapitolách Nepodceňujte časový harmonogram a vždy počítejte s časovou rezervou Nebojte se konzultovat s odborníky, ale pamatujte, že za vaší práci nesete zodpovědnost jen vy.

30 Čerpáno a upraveno: z textové opory k interaktivním přednáškám e- learningového kurzu Práce s informacemi pro studenty MUNI v Brně. Hořínková-Kouřilová, Lenka - Křivánek, Petr - Nedomová, Martina - Pazderský, Michal - Presová, Silvie - Šedinová, Petra - Škyřík, Petr. Práce s informacemi : e- learningový kurz Brno : FF MUNI, 2007.Hořínková-Kouřilová, LenkaKřivánek, PetrNedomová, Martina Pazderský, MichalPresová, SilvieŠedinová, PetraŠkyřík, Petr z textové opory k interaktivním přednáškám připravovaného e-learningového kurzu Práce s informacemi pro studenty FSV UK v Praze.

31 Doporučená literatura Šanderová, Jadviga. Jak psát odborný text. Eco, Umberto.Jak psát diplomovou práci.Olomouc: Votobia, 1997. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Sociologické nakladatelství Slon, 2005.


Stáhnout ppt "Bakalářský seminář 8.10. 2015 Informace k bc pracem na FSV UK Charakteristika odborných textů Struktura bakalářské práce Proces tvorby bakalářské práce."

Podobné prezentace


Reklamy Google