Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pokyny pro psaní bakalářské práce (BP). Vlastní text 1. Úvod 2. Cíl práce a metodika 3. Literární rešerše 4. (Charakteristika zvoleného subjektu) 5. Vlastní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pokyny pro psaní bakalářské práce (BP). Vlastní text 1. Úvod 2. Cíl práce a metodika 3. Literární rešerše 4. (Charakteristika zvoleného subjektu) 5. Vlastní."— Transkript prezentace:

1 Pokyny pro psaní bakalářské práce (BP)

2 Vlastní text 1. Úvod 2. Cíl práce a metodika 3. Literární rešerše 4. (Charakteristika zvoleného subjektu) 5. Vlastní zpracování (Analytická část) 6. Zhodnocení a doporučení 7. Závěr 8. Seznam literatury 9. Přílohy

3 Blíže k jednotlivým částem 1. Úvod: obsahuje odpověď na otázku proč je vhodné zabývat se touto oblastí, proč je toto téma tak aktuální a všeobecně prospěšné, eventuálně proč se věnuji tomuto tématu já. 2. Cíl a metodika práce: je zde vysvětlen cíl(e) práce a její struktura + použité metody. Tato kapitola se formuluje na začátku každé práce, tzn. v přítomném, popř. budoucím čase. 3. Literární rešerše (teoretická část): je přehledovou studií mapující základní pojmy, které jsou pro zvolený problém relevantní, jejich teoretická pojetí a související empirická zjištění. Platí to nejen pro jednotlivé pojmy, ale zejména pro jejich vztahy, tj. je třeba zpracovat v jakých jsou relevantní pojmy vztazích a proč (empiricky zjištěné vztahy, teorií implikované vztahy). Teoretická část by měla vyústit v přesné vymezení a odůvodnění výzkumné otázky, která bude předmětem Vlastního zpracování. 4. Charakteristika zvoleného subjektu: stručný popis (základní údaje – právní forma, vznik, organizační a řídící struktura apod., předmět činnosti atd.) Vámi zkoumaného podniku (organizace).

4 5. Vlastní zpracování: uplatnění teoretických poznatků v konkrétním případě – popis stávající situace. U vlastního výzkumu – cíl výzkumu a formulace hypotéz, výzkumný soubor, použité metody, výsledky, interpretace a diskuse výsledků. 6. Zhodnocení a doporučení: vlastní stanovisko autora a návrhy možných způsobů řešení. 7. Závěr: souhrnně a ve stručnosti shrne nejdůležitější poznatky práce a doporučení dalšího postupu. 8. Seznam literatury: obsahuje všechny použité zdroje z nichž autor čerpal. Jednotlivé publikace se uvádějí v abecedním pořádku dle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. http://fss.muni.cz/psych/materialy/citace.doc http://fss.muni.cz/psych/materialy/citace.doc http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html 9. Přílohy:poslední číslovaná strana – obsahuje Seznam příloh – jednotlivé přílohy se číslují, např. Příloha č. 1: název, nečíslují se strany. Principiálně se jedná o plynulý text, kapitoly by na sebe měly logicky a obsahově navazovat.

5 Zásady odborného textu  odborný jazyk – jak při popisu jednotlivých fází práce, tak při analýze a interpretaci dat;  dodržení zvolené formy - osoby napříč celým textem – třetí osoba singuláru (on, ona) nebo první osoba plurálu (my), tzv. plurál autorský;  osobní názor – vyvarovat se výroků typu: „ … myslím si, že … „ nebo „ … podle mého názoru atd., prezentujete výsledky výzkumu a porovnáváte je s literaturou, teprve odděleně od toho lze vyslovit vlastní názor a hodnocení – opět ale lépe na základě něčeho, tedy že se tak domníváte na základě toho a toho (informace z odborné literatury), své zkušenosti (např. z pracoviště, kde jste působili apod.), výsledků výzkumu toho a toho atd.

6 Zásady úpravy textu  řádkování – běžné je řádkování 1,5;  písmo – doporučuje se používat tzv. patkové písmo velikosti 12 bodů ( Times New Roman, Garamond ), méně vhodné je bezpatkové písmo (obvykle Arial ), nevhodné je neproporcionální písmo (např. Courier ), platí zásada nepoužívat více než tři druhy písma; http://typomil.com/typografie-na-webu/prehled-fontu.htm  zdůrazňování textu – podtrhávání, kurzíva, ztučnění, psaní velkými písmeny či kapitálkami, psaní na zvláštní řádek;  číslování kapitol – pro označení hierarchie textu se používají max. tři úrovně (kapitola 1, části 1.1, 1.1.1; nadpisy dalších úrovní lze odlišit pouze graficky, bez číslování); na konci se nedělá tečka;

7  dávají rychlý a názorný přehled o různých údajích, souvislostech, zvláštnostech a tendencích jevů – tabulky vyjadřují všechny skutečnosti přesněji, grafy v určitém zjednodušení, ale vysoce názorně;  tabulku tvoří číslo tabulky a název, hlavička, legenda, sloupce a řádky: název je stručné a výstižné označení obsahu tabulky, umísťuje se nad tabulkou;  obrázkem rozumíme všechny druhy grafů, schémat, fotografií apod.;  číslování – v rámci kapitol nebo v rámci celé práce, a to vždy zvlášť obrázky a zvlášť tabulky;  popisy tabulek, obrázků, legendy k obrázkům a záhlaví by měly být o 1 až 2 body menší než je velikost písma základního textu;  u převzatých obrázků a tabulek je vždy nutno uvádět pramen (zdroj). Tabulky, obrázky, grafy

8 Úvodní strany  titulní list (škola, fakulta, obor; název práce; autor; vedoucí BP, letopočet, );  zadání BP (v jednom výtisku originál, v druhém kopie);  čestné prohlášení (např. Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma „ … „ vypracoval samostatně a použil jsem pramenů, které uvádím v přiloženém seznamu literatury.) + místo, datum a vlastnoruční podpis;  poděkování (nemusí být uvedeno);  první číslovaná stránka (název BP shodný s názvem na titulní stránce – česky a anglicky; souhrn, klíčová slova; summary, key words) – postup: Vložit – Konec – Typy konců oddílu – Na další stránce (¶); Zobrazit – Záhlaví a zápatí – v zápatí první číslované stránky – Odkaz na předchozí – Ne – Vložit – Čísla stránek – Záhlaví a zápatí – Formát čísel stránek – vymazat čísla u Úvodních (nečíslovaných) stran;  obsah (zahrnuje seznam kapitol a podkapitol – vždy se stránkováním).


Stáhnout ppt "Pokyny pro psaní bakalářské práce (BP). Vlastní text 1. Úvod 2. Cíl práce a metodika 3. Literární rešerše 4. (Charakteristika zvoleného subjektu) 5. Vlastní."

Podobné prezentace


Reklamy Google