Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pokyny pro psaní bakalářské práce (BP)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pokyny pro psaní bakalářské práce (BP)"— Transkript prezentace:

1 Pokyny pro psaní bakalářské práce (BP)

2 Vlastní text Úvod Cíl práce a metodika Literární rešerše
(Charakteristika zvoleného subjektu) Vlastní zpracování (Analytická část) Zhodnocení a doporučení Závěr Seznam literatury Přílohy

3 Blíže k jednotlivým částem
Úvod: obsahuje odpověď na otázku proč je vhodné zabývat se touto oblastí, proč je toto téma tak aktuální a všeobecně prospěšné, eventuálně proč se věnuji tomuto tématu já. Cíl a metodika práce: je zde vysvětlen cíl(e) práce a její struktura + použité metody. Tato kapitola se formuluje na začátku každé práce, tzn. v přítomném, popř. budoucím čase. Literární rešerše (teoretická část): je přehledovou studií mapující základní pojmy, které jsou pro zvolený problém relevantní, jejich teoretická pojetí a související empirická zjištění. Platí to nejen pro jednotlivé pojmy, ale zejména pro jejich vztahy, tj. je třeba zpracovat v jakých jsou relevantní pojmy vztazích a proč (empiricky zjištěné vztahy, teorií implikované vztahy). Teoretická část by měla vyústit v přesné vymezení a odůvodnění výzkumné otázky, která bude předmětem Vlastního zpracování. Charakteristika zvoleného subjektu: stručný popis (základní údaje – právní forma, vznik, organizační a řídící struktura apod., předmět činnosti atd.) Vámi zkoumaného podniku (organizace).

4 Vlastní zpracování: uplatnění teoretických poznatků v konkrétním případě – popis stávající situace.
U vlastního výzkumu – cíl výzkumu a formulace hypotéz, výzkumný soubor, použité metody, výsledky, interpretace a diskuse výsledků. Zhodnocení a doporučení: vlastní stanovisko autora a návrhy možných způsobů řešení. Závěr: souhrnně a ve stručnosti shrne nejdůležitější poznatky práce a doporučení dalšího postupu. Seznam literatury: obsahuje všechny použité zdroje z nichž autor čerpal. Jednotlivé publikace se uvádějí v abecedním pořádku dle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO Přílohy:poslední číslovaná strana – obsahuje Seznam příloh – jednotlivé přílohy se číslují, např. Příloha č. 1: název, nečíslují se strany. Principiálně se jedná o plynulý text, kapitoly by na sebe měly logicky a obsahově navazovat.

5 Zásady odborného textu
odborný jazyk – jak při popisu jednotlivých fází práce, tak při analýze a interpretaci dat; dodržení zvolené formy - osoby napříč celým textem – třetí osoba singuláru (on, ona) nebo první osoba plurálu (my), tzv. plurál autorský; osobní názor – vyvarovat se výroků typu: „ … myslím si, že … „ nebo „ … podle mého názoru atd., prezentujete výsledky výzkumu a porovnáváte je s literaturou, teprve odděleně od toho lze vyslovit vlastní názor a hodnocení – opět ale lépe na základě něčeho, tedy že se tak domníváte na základě toho a toho (informace z odborné literatury), své zkušenosti (např. z pracoviště, kde jste působili apod.), výsledků výzkumu toho a toho atd.

6 Zásady úpravy textu řádkování – běžné je řádkování 1,5;
písmo – doporučuje se používat tzv. patkové písmo velikosti 12 bodů (Times New Roman, Garamond), méně vhodné je bezpatkové písmo (obvykle Arial), nevhodné je neproporcionální písmo (např. Courier), platí zásada nepoužívat více než tři druhy písma; zdůrazňování textu – podtrhávání, kurzíva, ztučnění, psaní velkými písmeny či kapitálkami, psaní na zvláštní řádek; číslování kapitol – pro označení hierarchie textu se používají max. tři úrovně (kapitola 1, části 1.1, 1.1.1; nadpisy dalších úrovní lze odlišit pouze graficky, bez číslování); na konci se nedělá tečka;

7 Tabulky, obrázky, grafy dávají rychlý a názorný přehled o různých údajích, souvislostech, zvláštnostech a tendencích jevů – tabulky vyjadřují všechny skutečnosti přesněji, grafy v určitém zjednodušení, ale vysoce názorně; tabulku tvoří číslo tabulky a název, hlavička, legenda, sloupce a řádky: název je stručné a výstižné označení obsahu tabulky, umísťuje se nad tabulkou; obrázkem rozumíme všechny druhy grafů, schémat, fotografií apod.; číslování – v rámci kapitol nebo v rámci celé práce, a to vždy zvlášť obrázky a zvlášť tabulky; popisy tabulek, obrázků, legendy k obrázkům a záhlaví by měly být o 1 až 2 body menší než je velikost písma základního textu; u převzatých obrázků a tabulek je vždy nutno uvádět pramen (zdroj).

8 Úvodní strany titulní list (škola, fakulta, obor; název práce; autor; vedoucí BP, letopočet, ); zadání BP (v jednom výtisku originál, v druhém kopie); čestné prohlášení (např. Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma „ … „ vypracoval samostatně a použil jsem pramenů, které uvádím v přiloženém seznamu literatury.) + místo, datum a vlastnoruční podpis; poděkování (nemusí být uvedeno); první číslovaná stránka (název BP shodný s názvem na titulní stránce – česky a anglicky; souhrn, klíčová slova; summary, key words) – postup: Vložit – Konec – Typy konců oddílu – Na další stránce (¶); Zobrazit – Záhlaví a zápatí – v zápatí první číslované stránky – Odkaz na předchozí – Ne – Vložit – Čísla stránek – Záhlaví a zápatí – Formát čísel stránek – vymazat čísla u Úvodních (nečíslovaných) stran; obsah (zahrnuje seznam kapitol a podkapitol – vždy se stránkováním).


Stáhnout ppt "Pokyny pro psaní bakalářské práce (BP)"

Podobné prezentace


Reklamy Google