Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. ČTENÍ každý z vás umí číst a psát × aktivní a efektivní čtení odborných textů informační exploze rozdílná forma prezentace poznatků z oboru v učebnicích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. ČTENÍ každý z vás umí číst a psát × aktivní a efektivní čtení odborných textů informační exploze rozdílná forma prezentace poznatků z oboru v učebnicích."— Transkript prezentace:

1 JAK EFEKTIVNĚ ČÍST ODBORNÉ TEXTY A SPRÁVNĚ PSÁT VYSOKOŠKOLSKÉ PÍSEMNÉ PRÁCE

2 1. ČTENÍ každý z vás umí číst a psát × aktivní a efektivní čtení odborných textů informační exploze rozdílná forma prezentace poznatků z oboru v učebnicích a v odborných textech/studiích = prostředník komunikace mezi odborníky (rozdílná funkce těchto dokumentů) 4 krátké články z časopisu Veřejná správa… → k jednomu po přečtení 2 až 4 větami říct, o čem je 2 min.

3 1. ČTENÍ Uvědomit si důvod!
skim (jen pro přehled, přelétnout letmo zrakem) × scan (úsporné a rychlé čtení, přeskočit nedůležité, hledat a myslet na klíčová slova, prohlédnout grafy a tabulky) × deep read (metoda SQ3R) Pasivní × aktivní čtení. Znát strukturu/styl psaní různých pramenů. Udělat si svůj slovníček pojmů / klíčových slov s vysvětlivkami.

4 RYCHLOST ČTENÍ Lépe číst slova po skupinách než každé zvlášť.
Postupně zvětšovat skupiny (např. oddálením čteného). „nezaseknout se“ na jedné myšlence, neskákat zpět – radši se pozastavit, rozmyslet a pak pokračovat než se vracet Používat tužku nebo kurzor a sledovat řádek. Testy:

5 SQ3R SQ3R - technika čtení pro potřeby efektivního osvojení čtených informací (5 fází)

6 * SURVEY * získat celkový přehled o dokumentu, jeho obsahové náplni a o poznatcích, které přináší udělat si názor na účel textu a zda je adekvátní pro splnění mého záměru nalézt části vhodné k prostudování (= scan) přečíst si: Titul; Záložka na obálce, zadní strana obálky; Obsah; Úvod; Závěr; Věcné a jmenné rejstříky; Seznam použitých zdrojů/Soupis bibliografických citací; Předmluva; Glosy na okraji stránky; Úvody kapitol; Závěry kapitol; Poznámky pod čarou; + zvýrazněné části textu

7 * QUESTION * dokument vyhovuje → utřídění myšlenek o pojednávaných tématech v dokumentu pomocí otázek, které formulujete ve vztahu k obsahu dokumentu (poznamenat si každou otázku, která vás napadne již při listování knihou) pokládáte si otázky, na které budete hledat v dokumentu odpověď→ vaše četba bude motivovanější, účelná →jednodušší rozpoznat nepodstatné pasáže a přeskočit je (nevěnovat se dílčím)

8 * READ * naformulované a poznamenané otázky při důkladném čtení jednotlivých kapitol nasměrují na úseky v dokumentu, kterým věnovat pozornost hledat odpověď Během čtení si dělejte poznámky. Čtěte text po odstavcích a snažte se zachytit hlavní myšlenku/problém + poznačit si slova, která ji vystihují. Věnujte pozornost obrázkům, tabulkám a grafům v textu.

9 * RECITE * ověřit, co vám přečtený oddíl dal
záleží na složitosti textu, po jak velkých oddílech budete poznatky rekapitulovat otázky z druhé fáze - utřiďte si na ně odpovědi a zpaměti odpovězte (zejména u náročnějších textů si poznamenat odpovědi formou klíčových slov) vyjádření důležitých myšlenek nahlas

10 * REVIEW * zaměřte se na celý text a pospojujete si jednotlivé získané poznatky v textu do jednolitého celku knihu, článek apod. zopakujte uceleným, shrnujícím způsobem a za využití poznámek z předchozích fází (otázky, klíčová slova, podtržené slova, poznámky v textu či na papíře)

11 2. PSANÍ Původní dokument - obsahuje z větší části nové informace, které nezaznamenány v jiných dokumentech. Sumarizační dokument - shrnuje, uspořádává nebo zobecňuje poznatky úplně nebo z větší části převzaté z jiných dokumentů, sumarizací se vytváří nová hodnota. Kompilační dokument - opakuje informace převzaté z jiných dokumentů, informace přizpůsobeny novému cíli.

12 2. PSANÍ Závěrečné vysokoškolské písemné práce - většinou kompilační charakter, i prvky původnosti a sumarizace, avšak míra původnosti zpravidla nižší. Opakem vědecké a odborné dokumenty - měly by být založeny na původních informacích. Výpisky z literatury (zvýrazňovat nebo poznámky bokem → třídit si je)

13 2. PSANÍ - KOMPILACE kvalitní kompilace:
systematické shrnutí dostupných faktů k tématu promyšlená syntéza různých názorů na určitý problém tvůrčí přístup výsledkem je přehled bádání v určité tématické oblasti autora nekvalitní kompilace: spojení převzatých poznatků bez logické návaznosti chybí utřídění faktů - neuspořádaný přehled nekoncepční přístup postrádá vyjádření stanoviska autora

14 Jaká doporučení pro stylizaci textu vás (ve skupinách) napadli?
ZÁVĚR Pracovní osnova k SQ3R – vyplnit pro druhý článek, rychlé čtení;-) Účel poznámek (důvod čtení) – REVIEW použít ve své BP do kompilační části (kvalitní kompilace) Jaká doporučení pro stylizaci textu vás (ve skupinách) napadli? 5 min.

15 POUŽITÉ ZDROJE Jak efektivně číst odborné texty a správně psát vysokoškolské písemné práce?: 1. část Jak efektivně číst odborné texty. In Kurz práce s informacemi. Brno: MU, s. Jak efektivně číst odborné texty a správně psát vysokoškolské písemné práce?: 2. část Jak správně psát vysokoškolské písemné práce. In Kurz práce s informacemi. Brno: MU, s. Moderní obec: Měsíčník vydavatelství Economia. Roč. XIV, č. 7. Praha: ECONOMIA a. s., Vychází mesíčně. ISSN


Stáhnout ppt "1. ČTENÍ každý z vás umí číst a psát × aktivní a efektivní čtení odborných textů informační exploze rozdílná forma prezentace poznatků z oboru v učebnicích."

Podobné prezentace


Reklamy Google