Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obnova rybníka Jordán v Táboře Ing. Karel Hotový manažer projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obnova rybníka Jordán v Táboře Ing. Karel Hotový manažer projektu."— Transkript prezentace:

1 Obnova rybníka Jordán v Táboře Ing. Karel Hotový manažer projektu

2 Údaje o Jordánu 1. vodní dílo III. kategorie se znaky II. kategorie, výměra 50 ha, objem cca 3 mil m 3, plocha povodí 80 km 2, od r. 1992 kulturní památka 2. založen roku 1492, původní dřevěné výpusti jsou nefunkční, dokumentace se nedochovala, naposledy byl vypuštěn r. 1830 3. sypaná hráz má výšku 19,5m, délku v koruně 265m a svahy cca 1:1-1,5. V koruně hráze je vedena místní komunikace a inženýrské sítě. Vzdušný líc porostlý vysokokmenným porostem dřevin (dub, javor, borovice) 4. možnosti současné manipulace s hladinou jen přes bezpečnostní přeliv a přes odběrné místo pro sádky pod hrází, cca 4m pod normální hladinou

3 Důvody pro realizaci záměru  Jordán nesplňuje legislativní podmínky – chybí spodní výpusti  povodně 2002 ukázaly, že pro město je Jordán větší problém, než Lužnice  potřeba mít možnost manipulovat s hladinou v době předpovědí intenzivních dešťových srážek  hráz projevuje nerovnoměrné a nepravidelné příznaky průsaků v oblasti předpokládaného výskytu původních výpustí  Jordán je dnes silně eutrofní nádrž s pravidelnými projevy kvetení vody. Odstranění sedimentu jako vnitřního zdroje P v nádrži je příspěvkem ke zlepšení stavu vody (Jordán je rezervní zdroj vody pro Jihočeskou vodárenskou soustavu)

4 Příprava projektu  intenzivní příprava na vybudování spodních výpustí začala v roce 2002 – zakázku získal VH-Tres s.r.o. (ing. Vaclík)  první projekt dokončen v r. 2004, obsahoval vybudování spodních výpustí a odbahnění části okolo zaústění spodních výpustí  žádost o dotaci na SFŽP byla neúspěšná  po otevření OPŽP bylo nutno přepracovat dokumentaci tak, aby záměr zahrnoval celý rybník a došlo i ke zlepšení podmínek pro ochranu přírody  nový projekt byl podán v první výzvě neúspěšně, ve druhé byla žádost již úspěšná (změna dotačních podmínek)  rozpočet je 466,4 mil. Kč (s DPH), uznatelné náklady jsou 441,6 mil Kč (s DPH)  město Tábor doplatí cca 69 mil. Kč (neuznatelné náklady a 10% spoluúčast na nákladech záměru)

5 Některé problémy při přípravě  výskyt ZCHD živočichů (mník jednovousý, škeble rybničná, obojživelníci) – získání výjimek od příslušných úřadů a splnění jejich podmínek (mimo jiné i budování dělící hráze)  lovení rybí obsádky – Jordán nelze vypustit, lovit se musí na snížené hladině. Jedná se o sportovní revír - nutná spolupráce s ČRS  výskyt munice z 2. svět. války – pyrotechnický průzkum provádí specializovaná firma ve spolupráci s Policií ČR  Jordán je předmětem zájmu památkářů. Probíhá intenzivní archeologický průzkum  Zadávací řízení provázelo odvolání uchazeče vyloučeného pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Námitku podala i Transparency International  změna legislativy v oblasti odpadů po schválení dotace na realizaci projektu

6 Sediment  počet odebraných dílčích vzorků se blíží 130, celkové náklady cca 1 mil. Kč.  rozbory při přípravě projektu byly prováděny odborníky a Státním zdravotním ústavem podle platných předpisů, všechny vyhověly požadavkům na uložení do zařízení pro využití odpadů na povrchu terénu v lokalitě Hůrka u Plané nad Lužnicí  mediální kauza a zpochybňování rozborů ze strany města Planá nad Lužnicí a odpůrců záměru  provádění nezávislých kontrolních odběrů vzorků a jejich rozborů městem Planá nad Lužnicí  provedení rozborů ve Výzkumném ústavu vodohospodářském v.v.i. jako Referenční laboratoře složek životního prostředí a odpadů

7 Sediment  změna legislativy v průběhu celého procesu na jaře 2010 - snaha o transparentnost vedla ke zpracování posouzení lokality pro ukládání podle nové legislativy (nad rámec legislativních povinností)  napadání tohoto posouzení odpůrci, podání trestních oznámení, žádosti o zbavení odborné způsobilosti osob, které se na zpracování podílely  v současné době je pravomocné rozhodnutí MŽP o povolení uložit sediment do zařízení uvedeného v žádosti o dotaci, ale dle tiskových zpráv se připravuje žaloba k soudu na toto povolení  problém je obsah arsenu (průměrně 20 mg/kg sušiny), což na jedné straně není důvodem pro zařazení sedimentu do odpadu, ale do zařízení pro využití odpadů se zemina či sediment s tímto obsahem uložit běžně nedá.

8 Argumenty odpůrců  sediment je jedovatý, plný choroboplodných zárodků moru, cholery a dalších nemocí, způsobujících epidemie ve středověku (chemické i mikrobiologické rozbory byly v pořádku)  bude nutná evakuace obyvatel ze širokého okolí kvůli nálezům munice (zatím není potvrzeno, že by v Jordánu byla munice vyžadující evakuaci)  obsah arzenu je nadlimitní, je to jedovatá složka, která se rozptýlí při přepravě do ovzduší (auta musí jezdit zakrytá plachtami, přestože sediment je vlhký)  dojde k neúměrnému zvýšení dopravy v Plané nad Lužnicí (podle dopravních průzkumů je nárůst o cca 1%, navíc je připraven časový harmonogram dopravy v době, kdy již bude v provozu část dálnice D3 v této oblasti)  celý záměr je zbytečný, protože se voda v Jordánu nevyčistí (to je pravda, Jordán nikdy s ohledem na povodí nebude křišťálově čistý, jak by si určitá část veřejnosti představovala)

9 Argumenty odpůrců  Jordán nebude možno využít po dobu 3-4 roků ke koupání (zejména někteří senioři to chápou jako výrazné omezení jejich potřeb vzhledem k jejich věku)  po městě a při přepravě se bude šířit nesnesitelný zápach (není k tomu důvod, sirovodík by neměl při vypuštěné nádrži vznikat a dosud se zápach z nádrže nešíří)  budou se silně množit komáři (opatření při vypuštění počítají s eliminací mělkých louží)  dojde k zamoření úložiště a otrávení vody (v lokalitě úložiště existují skládky popílku ze 70. let minulého století s obsahem arzenu i 60 mg/kg sušiny a v kontrolních vrtech se neprokázala žádná stopa po zamoření vody)  bez opatření v povodí je zbytečné Jordán odbahňovat (jsou připravována a částečně i realizována)

10 Opatření v povodí Jordánu Cílem je snížení vnosu živin a sedimentů a tím zlepšení udržitelnosti celého projektu. Hlavní zdroje živin (především P) a sedimentů: - sídla - rybníky - zemědělství Řešení sídel pouze v rámci platné legislativy - ČOV pouze u 2 větších obcí a bez intenzivního odstraňování P - u některých obcí biologické rybníky, některé zcela bez čištění (mnohé části obcí nejsou vybaveny kanalizací) - v některých obcích připraveny projekty na budování kanalizace a ČOV, ale bez výrazné dotace není reálné potřebné stavby vybudovat

11 Rybniční hospodaření v povodí Jordánu Studie řešení hospodaření na rybnících v povodí Jordánu (zpracovatel spol. ENKI o.p.s. Třeboň v spolupráci s Biologickým centrem AV ČR v.v.i., r. 2009): řešeno 38 rybníků (v jejich povodí zjištěna analýza krajinného krytu, počet obyvatel a likvidace odp. vod). Závěry: - v povodí se vyprodukuje ročně 2,8t P, z toho 58% produkují obce - rybniční hospodaření vyprodukuje čistých 290 kg P (po odečtení biomasy ryb) - 8 rybníků vykazuje výrazně nevyrovnaný poměr živin v rybářském hospodaření – nutno upravit podmínky hospodaření (omezení hnojení) - pouze 1 rybník vykazuje výraznou „dočišťovací“ schopnost

12 Porovnání rybníků a limitu P pro hnojení

13 Dotace P z jednotlivých povodí

14 Vliv zemědělství Studie na ochranu půdy a vody v povodí Jordánu, zpracovatel VÚMOP v.v.i., rok 2010. Studii zadal a financoval Pozemkový úřad Tábor. Předmětem studie jsou následující opatření (včetně vzorových návrhů): - ochranné zatravnění - ochranné zalesnění - sedimentační pásy - zatravnění údolnic - protierozní meze - průlehy a příkopy - doprovodná zeleň - revitalizace toků a niv - suché vodní nádrže - hrazení bystřin a strží

15 Povodí Jordánu 35 katastrálních území ve 14 obcích zasahujících do okresů Tábor a Benešov Zástavba a infrastruktura Sady, zahrady, zeleň Lesy Orná půda Travní porosty Vodní plochy

16 G [t * ha -1 rok -1 ] 0 – 4 4 – 8 8 – 10 10 – 15 15 – 20 20 – 25 25 – 30 nad 30 Erozní ohroženost Analyzováno 770 půdních bloků


Stáhnout ppt "Obnova rybníka Jordán v Táboře Ing. Karel Hotový manažer projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google