Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu."— Transkript prezentace:

1 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu

2 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Program 1.Zahájení Ing. Ludmila Hrachovinová 2.Mezitímní účetní závěrka – III. čtvrtletí 2014 Ing. Jana Tomková 3.Zkušenosti s výkazem PAP Ing. Jana Tomková 4.K účtování dotací Ing. Tomková, Ing. Špaček 5.Státní rozpočet na rok 2015 Ing. Marek Kurka 6.Vývoj RUD obcí v roce 2014 Ing. Marek Kurka 7.Financování voleb Ing. Marek Kurka 8.Monitoring hospodaření obcí za rok 2013 Ing. Jana Tomková 9.Vývoj rozpočtové legislativy Ing. Marek Kurka 10. Konsolidace účetních výkazů Ing. Antonín Špaček 11. Zbytková hodnota v odpisování Ing. Antonín Špaček 12. Rozpočet JMK 2015 – „Váš kraj – Váš rozpočet“ Ing. Ludmila Hrachovinová 13. Diskuse, dotazy, závěr 2

3 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Termín pro sběr dat a výkazů za III. čtvrtletí 2014 Předávání účetních dat pro obce a DSO 1. - 10.10.2014 Předávání výkazů od neškolských příspěvkových organizací zřizovaných obcemi 10. - 17.10.2014 Předávání výkazů PAP 13. - 17.10.2014 Mezitímní účetní závěrka – III. čtvrtletí 2014 3

4 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 KRK PAP První KRK PAP probíhají po 25. dni příslušného období. Jakmile proběhnou první KRK PAP okamžitě uvědomujeme obce o případných prvních chybách KRK PAP. Termín pro poslední zaslání výkazů do CSÚIS je do 30. dne následujícího měsíce. To je obvykle termín, kdy poprvé zasílají výkazy ministerstva, ale např. i JMK. Může se stát, že jejich výkaz nemusí být bez chyb. Všechny křížové kontroly proběhnou až v okamžiku, kdy mají oba partneři transakce zaslané všechny výkazy PAP bez chyb.... všechny KRK PAP tedy proběhnou nejdřív následující den po 30. dni následujícího měsíce (tedy za období III. čtvrtletí nejdřív 31.10.), a probíhají ještě dál, protože pokud protistrana nemá výkazy PAP zaslány správně, potom se KRK PAP každý den opakuje... Při každé nové KRK PAP následující den ÚJ informujeme a zasíláme aktuální výsledek KRK PAP. Zkušenosti s výkazem PAP 4

5 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Dotaz z ČSÚ: Při zpracování dat z Dotazníku doplňkových ukazatelů k výstupům v PAP, který Vám byl rozeslán začátkem roku 2014 do DS bylo zjištěno, že města dle seznamu mají ve vlastnictví byty. Ve výkaze PAP III. za rok 2013 nemá účet 60302-Výnosy z pronájmu uvedenou žádnou hodnotu. Můžete nám podat vysvětlení jakým způsobem účtujete o nájemném? Pokud jste předali správu bytů jiné organizaci, sdělte nám prosím IČ organizace. chyba ve vykazování - města nájmy inkasují, přičemž v roce 2013 je vykazovali na zbytkové analytice 99 Zkušenosti s výkazem PAP 5

6 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 časový nesoulad vyúčtování přijatých a poskytnutých dotací rozdíl v účtování předpisu závazku a pohledávky mezi zřizovatelem a PO (roční x měsíční předpisy; chybějící závazek či pohledávka u jedné ze stran – předpis patří do období, kdy závazek či pohledávka vzniká a ne do období, kdy je hrazeno!; chybná výše předpisu; město eviduje pohledávku za zřízenou PO, u PO účtováno snížení pohledávky vůči zřizovateli, ale měl to být předpis závazku) časový nesoulad při přechodu vlastnických práv Zkušenosti s výkazem PAP – chyby KRK PAP 6

7 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Aktuální křížové kontroly a aktuální metodika PAP na stránkách MF ČR http://www.statnipokladna.cz/cs/csuis/metodicke-informace Aktuální XSD schémata – k 7.10.2014 platí opravný Balíček č. 23 - Aktualizace XSD schémat pro oblast CSÚIS ze dne 17.3.2014 http://www.statnipokladna.cz/cs/csuis/technicke-informace Zkušenosti s výkazem PAP 7

8 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 § 3a technické vyhlášky – zachování hranic příspěvkové organizace aktiva celkem (netto) > 100 mil. Kč ve dvou bezprostředně předcházejících účetních obdobích … zjistíme až po předání výkazů za 12/2014 … musí si ÚJ hlídat sama!!! obce počet obyvatel > 3000 (k 1.1.2014) Zkušenosti s výkazem PAP – předávání výkazů PAP v roce 2015 8

9 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Nové PO s PAP pro rok 2015 ?!? Může jich být víc, výsledek bude znám až po odeslání výkazů za 12/2014 9 Zkušenosti s výkazem PAP – předávání výkazů PAP v roce 2015

10 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Zkušenosti s výkazem PAP – předávání výkazů PAP v roce 2015 10

11 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Změna v účtování krajských dotací -změna oznámena na květnových seminářích Nový přístup k účtování krajských dotací – okamžik finančního vypořádání vázat nikoliv na datum podání vyúčtování, ale na datum, do kdy je možné konečné vyúčtování předložit – z důvodu nových KRK PAP -účtování k okamžiku vypořádání krajské dotace -MD 348 / D 388 (672, 403) – ve výši skutečného nároku na dotaci -MD 374 (472) / D 348 – zúčtování zálohy -okamžik vypořádání krajské dotace -Článek IV. - Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce -„Příjemce je povinen předložit poskytovateli nejpozději do ………. finanční vyúčtování dotace jako součást závěrečné zprávy.“ 11

12 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Účtování doplatku SPOD za rok 2013 -dopis MPSV č.j.: 2014/56493-911 z 28. srpna 2014 -„doplatky roku 2013 jsou ze strany MPSV vypláceny formou dotace na základě letošního rozhodnutí“ -rozpočtové zatřídění – pol. 5321 (MPSV) x 4116 (obec) -„skutečnost, že přijatá dotace s ohledem na charakter doplatku nemá v účetním období 2014 vykázány příslušné výdaje (ty jsou součástí účetnictví, resp. finančního výkaznictví roku 2013), bude ze strany obcí okomentována a neznamená, že tato dotace bude vrácena jakožto v roce 2014 nespotřebovaná“ -„účtování dotace se řídí platnými účetními předpisy, zejména ČÚS 703 – Transfery, kdy MPSV je poskytovatel a obec příjemce“ 12

13 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Účtování doplatku SPOD za rok 2013 -„na doplatek dotace již není nahlíženo jako na poskytnutí zálohy, ale jako na zpětně poskytnutý transfer, tj. ze strany poskytovatele (MPSV) má být účtováno při jejím poskytnutí prostřednictvím účtu nákladů (SÚ 571) oproti závazku (SÚ 349) a ze strany obce při jejím přijetí prostřednictvím účtu výnosů (SÚ 672) oproti pohledávce (SÚ 346)“ -„rozdílné účtování může mít za následek i chybné křížové kontroly, které MF vykazuje z údajů předkládaných v rámci PAP“. 13

14 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Účtování doplatku SPOD za rok 2013 JE POŽADOVANÉ ÚČTOVÁNÍ, TJ. ABY O VÝNOSECH Z DOTACE BYLO ÚČTOVÁNO V JINÉM OBDOBÍ, NEŽ VE KTERÉM JSOU ZACHYCENY PŘÍSLUŠNÉ NÁKLADY −v souladu s akruálním principem účetnictví? −v souladu s ČÚS 703 – Transfery? -DLE NAŠEHO NÁZORU NIKOLI -města nejčastěji v roce 2013 zaúčtovala odhad nároku na dotaci prostřednictvím MD 388 / D 672 -v roce 2014 po sdělení MPSV o doplatku (daný okamžik je zřejmě vhodné považovat za okamžik vypořádání dotace) -MD 346 / D 388 -MD 374 / D 346 + doplatek MD 231 4116 13011 / D 346 14

15 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Dotace ÚZ 29008 – Lesní hospodář −§ 37, odst. 7 a 8, zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon −Náklady na činnost odborného lesního hospodáře hradí vlastník lesa; náklady na činnost odborného lesního hospodáře vykonávanou právnickou nebo fyzickou osobou podle odstavce 6 hradí stát. −Ministerstvo stanoví právním předpisem podrobnosti o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát. −vyhláška č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát −směrnice MZe 41459/2002-5030, ze dne 30. dubna 2003, o postupu při poskytování finančních prostředků na výkony a opatření, které stát hradí nebo kde stát rozhoduje o subjektu, který náklady nebo újmu uhradí, ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 15

16 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Dotace ÚZ 29008 – Lesní hospodář −nároky uplatňují obecní úřady obcí s rozšířenou působností sumárně do 14 kalendářních dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, −krajské úřady uplatňují požadavky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností za běžný měsíc formou soupisu v členění dle obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a účelových znaků do desátého dne následujícího měsíce −na OŽP KrÚ JMK ověřeno, že −na MZe se odesílají informace v takové struktuře, ze které nevyplývá (není známa) informace, které subjekty nakonec finanční prostředky dotace obdrží, −kdo je pro poskytovatele dotace (MZe) tedy konečným příjemcem dotace? −i z analýzy KRK vyplývá, že obec s rozšířenou působností. 16

17 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Dotace ÚZ 29008 – Lesní hospodář 17

18 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Dotace ÚZ 29008 – Lesní hospodář −MZe o poskytnutých dotacích účtuje −MD xxx / D 349 −MD 373 / D 349 – není souvztažnost dle ČÚS 703 −MD 572 / D 349 −kontrola KRK neodhalí – z PAP-analytik účtů 571, 572, 671 a 672 vstupuje pouze x7x.03 – finanční dary −MD 349 / D 231 xxxx pol. 5321 ÚZ 29008 −obce III. typu v rámci JMK účtují několika způsoby −obec = příjemce dotace −transfer poskytnutý ex-post (tomu odpovídá účtování na MZe) −transfer poskytnutý zálohově, určený k vypořádání −obec = zprostředkovatel transferu (MD 374 / D 321 + 321 / D 231 5169 29008) 18

19 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Účtování dotací – rozdíly v KRK – důvody -problematické dodržet postupy účtování dle ČÚS 703 a z nich vyplývající nastavené KRKy -nestanovené okamžiky vypořádání zálohových dotací -poskytovatel dotace vs. zjištění informace o čerpání dotace a její promítnutí do výkazů -zaúčtování, jako by byla dotace plně vyčerpaná -již při poskytnutí účtováno do nákladů, ačkoliv např. probíhá FV dle 52/2008 Sb. -typy dotací, které se chovají rozpočtově (pol. 4xxx + 5xxx) a účetně jinak (průtok bez SÚ 5xx a 6xx) -kraj - 14004 atd. -obce – 29008 atd. -většina důvodů vzniku rozdílů KRK – ústřední orgány státní správy (s výjimkami – SZIF). 19

20 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Změna v toku dotace na sociální služby -3. červen 2014 – MPSV e-mailem požaduje po krajích změnu – dotaci obecním PO poskytovat prostřednictvím zřizovatele -MF tento požadavek podpořilo (bylo jeho iniciátorem) -25. červen 2014 – MPSV u dotčených PO zjišťuje -název zřizovatele organizace, jeho IČO a bankovní účet zřizovatele -upozornění, že 3. splátka půjde přes zřizovatele -kraje nezaujali jednotný postup -JMK odeslal 3. splátku dotace na účty ČNB zřizovatelů -10 měst -problém s provedením rozpočtového opatření 20

21 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Zákon o státním rozpočtu na rok 2015 Schválen vládou dne 22.9.2014, Předložen Poslanecké sněmovně PČR, sněmovní tisk 331, Schodek státního rozpočtu ve výši 100 mld. Kč (2,6 % HDP), Návrh státního rozpočtu počítá s růstem ekonomiky v roce 2015 ve výši 2,5%, Přílohy č. 5, 6, 7 – finanční vztahy SR k územním rozpočtům, Příloha č. 8 – Postup pro stanovení příspěvku na výkon státní správy, Součástí i materiál Rozpočty územních samosprávných celků, DSO a Regionálních rad (predikce hospodaření ÚSC, daňová predikce, vybrané dotace z kapitoly VPS) – sešit G. 21

22 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Souhrnný finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2015 Obsahuje pro rok 2015 tyto dotace a příspěvky: 1)Příspěvek na výkon státní správy 2) Dotace na vybraná zdravotnická zařízení 22

23 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Příspěvek na výkon státní správy Obce I. a II. typu (tj. bez ORP):  Příspěvek nebyl valorizován, promítnuty pouze vlivy vyplývající ze změny počtu obyvatel,  Kumulovaný způsob výpočtu příspěvku jaký byl do roku 2009, tj. příspěvky za jednotlivé vykonávané působnosti se sčítají. 23

24 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Příspěvek na výkon státní správy Obce s rozšířenou působností:  Příspěvek pro rok 2015 nebyl valorizován, promítnuty pouze vlivy vyplývající ze změny počtu obyvatel,  Kumulovaný způsob výpočtu zůstal zachován,  navýšen příspěvek pro město Brno ve výši 499,2 tis. Kč v souvislosti se novelou zákona o státním občanství, nárůst agendy v oblasti zvláštní matriky. 24

25 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Příspěvek na výkon státní správy  Příspěvky za jednotlivé působnosti se sčítají a výsledná částka se zaokrouhluje na celé stokoruny,  Celkově je příspěvek na výkon státní správy pro obce JMK oproti roku 2014 navýšen o 2 042,5 tis. Kč.  Nový odstavec v metodice stanovení výše příspěvku na výkon státní správy týkající se jeho přerozdělení v průběhu kalendářního roku:  pokud krajský úřad rozhodne o převodu výkonu přenesené působnosti v průběhu kalendářního roku, náleží příslušná část příspěvku na výkon státní správy dosavadního vykonavatele obci, která povinnost výkonu přenesené působnosti přebírá, a to vždy v poměrné části příspěvku od začátku čtvrtletí následujícího po rozhodnutí krajského úřadu. 25

26 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Dotace na vybraná zdravotnická zařízení  Dotace nebyla pro rok 2015 valorizována,  Dotace na 1 místo je stále stanovena na 93 068,- Kč,  V Jihomoravském kraji se tato dotace týká Statutárního města Brna, které je zřizovatelem takového zdravotnického zařízení.  V příloze č. 6 návrhu zákona o SR na rok 2015 je uvedena částka zaokrouhlená na celé desetikoruny 5 584 080,- Kč. 26

27 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Dotace pro obce - SR na rok 2015  Dotace v rámci programového financování v kapitole VPS na vyšší úrovni oproti předchozímu létům, rozpočtovány ve výši 525 mil. Kč (v roce 2014 to bylo 125,16 mil. Kč),  400 mil. Kč je rozpočtováno v podprogramu 298213 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst,  Dotace pro obce a hl. město Prahu v ostatních kapitolách SR ve výši cca 16,5 mld. Kč (z toho 9,9 mld. Kč v kapitole MŠMT – zejména přímé náklady na vzdělávání pro Prahu),  Investiční dotace v ostatních kapitolách SR pro obce a hl. město Prahu rozpočtovány ve výši 3,1 mld. Kč. 27

28 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Daňový výhled pro rok 2015 Daňová predikce: aktualizovaný výhled na skutečnost roku 2014 – zvýšení výnosů ze sdílených daní pro obce o +1,6 mld. Kč (ve srovnání s odhady na začátku roku 2014), predikovaný výhled na rok 2015 – růst výnosů ze sdílených daní pro obce o +3,9 mld. Kč (ve srovnání s nyní očekávanou skutečností roku 2014). pro rok 2015 předpokládán nárůst sdílených daňových výnosů pro obce o cca 3 %. 28

29 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 29

30 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Příprava rozpočtu obcí na rok 2015 Aktuální informace k přípravě rozpočtu na rok 2015 budou zveřejněny na stránkách JMK: Krajský úřad » Dokumenty odborů krajského úřadu » OE Odbor ekonomický » Příprava rozpočtu obcí na rok 2015 Vyhláška č. 186/2014 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, Příloha k vyhlášce č. 186/2014 Sb., Aktuální daňová predikce 2014/2015, Příspěvek na výkon státní správy pro rok 2015, Souhrnný finanční vztah pro obce na rok 2015. 30

31 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Vývoj sdílených daňových příjmů obcí v roce 2014 v roce 2013 kladné dopady nového RUDu obcí, provedeno porovnání sdílených daňových příjmů jednotlivých obcí JMK za roky 2010 – 2014, vždy k 31.7. daného roku zdroj dat = předložené finanční výkazy, analýza obcí JMK 2014/2013 – růst o 453,4 mil. Kč, město Brno - zaznamenán nárůst o 129 mil. Kč, položka 1112 – DPFO OSVČ (přiznání) – pokles o 20,3 mil. Kč, pokles vykázalo 601 z 672 obcí (44,9 mil. Kč), růst vykazuje 71 obcí (24,6 mil. Kč, z toho Brno 16,0 mil. Kč). 31

32 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Vývoj sdílených daňových příjmů obcí v roce 2014 32

33 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Volby do obecních zastupitelstev a Senátu PČR Vyhlášeny na 10. a 11. října 2014, dotace uvolněna na obce až 1. října 2014, Financování voleb bude probíhat dle platné směrnice MF ČR z roku 2013 (platná již pro všechny typy voleb), Informace ve Zprávách MF č. 2/2014, oprava sdělení týkající se tzv. obálkovného, odpovědi MF na dotazy týkající se financování voleb, Informace MV k odměňování členů OVK = vše zveřejněno ve Zprávách OFO č. 3/2014, Předběžné vyúčtování – způsob vyúčtování sdělíme v měsíci listopadu, Zvýšený zájem médií ohledně výdajů na volby (pronájem PC), Naplánovány kontroly FÚ na financování voleb! 33

34 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Volby do obecních zastupitelstev a Senátu PČR 34 Charakter obce Volby do obecní zastupitelstev Volby do obecních zastupitelstev a Senátu PČR Výše dotace v Kč Obce do 500 obyvatel17.000,-23.000,- Obce nad 500 obyvatel20.000,-26.000,- Obce II. typu (POÚ)24.000,-30.000,- Obce III. typu (ORP)24.000,-30.000,- Městské části Města Brna28.000,-32.700,-

35 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Monitoring hospodaření obcí za rok 2013 35 Algoritmy SIMU Č. sloupceUkazatelZdroj údajůPoznámka 1Počet obyvatel obceČSÚ 2Příjem celkem (po konsolidaci)Finanční výkaz FIN 2-12 M RS - Třída 1+2+3+4 (po konsolidaci) Konsolidace provedena dle vyhlášky Ministerstva financí č. 449/2009 Sb. RS - rozpočtová skladba 3ÚrokyFinanční výkaz FIN 2-12 M RS - položka 5141 4 Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředkůFinanční výkaz FIN 2-12 M RS - položky 8112, 8122, 8212, 8222, 8114, 8124, 8214, 8224 5Dluhová služba celkemSoučet sloupců 3 a 4 6Ukazatel Dluhové služby (v %)Podíl sloupce 5 a 2 7Aktiva celkem Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ - BRUTTO"Aktiva Součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené POPO - příspěvková organizace 8Cizí zdroje Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"D. Součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené PO 9 Stav na bankovních účtech celkem Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ - BRUTTO" SÚ 068, 231, 236, 241, 244 ( u obcí) + SÚ 068, 241, 243, 244 (u PO) Součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené POSÚ - syntetický účet 10Úvěry a komunální dluhopisy Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ" SÚ 281, 282, 283, 451, 453 (u obcí) + SÚ 281, 451 (u PO) Součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené PO 11PNFV a ostatní dluhy Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ" SÚ 289, 322, 326, 362, 452, 456, 457 (u obcí) + SÚ 289, 326, 452 (u PO) Součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené POPNFV - přijatá návratná finanční výpomoc 12Zadluženost celkemSoučet sloupců 10 a 11 13 Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)Podíl sloupce 8 a 7 14 Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %)Podíl sloupce 12 a 8 158-leté saldoFinanční výkaz FIN 2-12 Mř. 4440 (část IV. výkazu) součet výsledků od počátku roku za posledních 8 let 16Oběžná aktiva Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ - NETTO"B. Součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené PO 17Krátkodobé závazky Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"D. III. Součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené PO 18Celková likviditaPodíl sloupce 16 a 17

36 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Monitoring hospodaření obcí za rok 2013 36 Počty obcí překračující prahové hodnoty monitorujících ukazatelů v rozdělení podle krajů Kraj Počet hodnocených obcí Počet obcí z intervalu celkové likvidity % Počet obcí s podílem cizích zdrojů k celkovým aktivům 25 % a více % Počet obcí z intervalu celkové likvidity a zároveň podílem cizích zdrojů k celkovým aktivům je 25 % a více % 12sl. 2/ sl. 14sl. 4/ sl. 16sl. 6/ sl. 1 Hl. m. Praha 100,000 0 Středočeský 1 144554,81403,50110,96 Jihočeský 622162,57132,0920,32 Plzeňský 501285,5991,8040,80 Karlovarský 13153,8221,532 Ústecký 354236,5061,6951,41 Liberecký 215125,5852,3320,93 Královéhradecký 448255,58122,6830,67 Pardubický 451194,21183,9940,89 Vysočina 704273,84152,1330,43 Jihomoravský672304,46192,8330,45 Olomoucký 398215,2892,2620,50 Zlínský 307299,4500,000 Moravskoslezský 300258,3362,0031,00 Celkem 6 2483155,041542,46440,70

37 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Monitoring hospodaření obcí za rok 2013 37 - monitorující ukazatel celkové likvidity byl u 315 obcí (5,0 %) v kritickém intervalu. Oproti předchozímu roku se jedná o pokles o 180 obcí. Počet obcí v tomto intervalu od roku 2010 trvale klesá, na čemž má výrazný podíl klesající investiční aktivita. I nadále jsou jednou z hlavních příčin vykazování nízké hodnoty likvidity přijaté zálohy na transfery (nevypořádané dotace krátkodobého charakteru se účtují do krátkodobých závazků jako přijaté zálohy), nikoliv špatná hospodářská situace jednotlivých obcí. - monitorující ukazatel podílu cizích zdrojů k celkovým aktivům byl u 154 obcí (2,5 %) vyšší než 25,0 %, z toho 141 obcí se nacházelo v intervalu 25,0 – 50,0 %. Oproti předchozímu roku jde o nárůst o 29 obcí, neboť nad sledovanou hranicí 25,0 % se v roce 2012 nacházelo 125 obcí (2,0 %). Vysoké hodnoty ukazatele jsou, podobně jako v minulých letech, způsobeny převážně povinným předfinancováním investičních projektů u malých obcí, na něž mají obce přislíbenu podporu z fondů EU, a dále přijatými transfery na realizaci těchto i jiných projektů. - počet obcí s vyšší mírou rizika hospodaření (vykázaly překročení hodnot obou monitorujících ukazatelů) činil 44, oproti roku 2012 se tak snížil o 3 obce. Nově (tzn. poprvé od roku 2008) se do této skupiny obcí zařadilo 29 obcí, opakovaně se sem zařadilo 15 obcí

38 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Monitoring hospodaření obcí za rok 2013 38 Souhrnný přehled o zadluženosti obcí a přehled obcí s překročenými prahovými hodnotami monitorujících ukazatelů k 31. 12. 2012 podle velikostních kategorií obcí Velikostní kategorie (počet obyvatel obce) Počet obcí Počet zadlužených obcí % Počet obcí z intervalu celkové likvidity % Počet obcí s podílem cizích zdrojů k celkovým aktivům 25 % a více % Počet obcí z intervalu celkové likvidity a zároveň podílem cizích zdrojů k celkovým aktivům je 25 % a více % 12 sl. 2/sl. 14 sl. 4/sl. 16 sl. 6/sl. 18 sl. 8/sl. 1 1 - 1004779720,3122,5102,120,4 101 - 2001 00129629,6414,1323,2131,3 201 - 5002 00791145,4994,9603,0211,0 501 - 1 0001 36280559,1745,4231,730,2 1 001 - 2 00072851871,2456,2202,740,5 2 001 +67361290,9446,591,310,1 celkem6 2483 23951,83155,01542,5440,7

39 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Monitoring hospodaření obcí za rok 2013 39 Přehled obcí, u nichž hodnoty obou monitorujících ukazatelů k 31. 12. 2013 nabývaly kritických hodnot, v rozdělení podle krajů KrajObec Středočeský Obec PodlešínObec ZichovecObec DoubravčiceObec PašinkaObec Starý KolínObec Jíkev Obec PodmokyObec OndřejovObec JizbiceObec ÚmysloviceObec Kostomlátky JihočeskýObec StrážkoviceObec Zvíkov PlzeňskýObec Chodská LhotaObec NekvasovyObec NekmířObec Rybnice KarlovarskýObec PramenyObec Bublava ÚsteckýMěsto Dolní PoustevnaObec JanskáObec VlastislavObec DlažkoviceObec Brodec LibereckýObec DržkovObec Chotyně KrálovéhradeckýObec DřevěniceObec VrbiceObec Hořenice PardubickýObec NabočanyObec MrákotínObec TurkoviceObec Sudslava VysočinaObec HlubokéObec Lesní JakubovObec Okřešice Jihomoravský Obec LitostrovObec Brod nad DyjíObec Terezín OlomouckýObec LazníčkyObec Turovice Zlínský MoravskoslezskýObec MilíkovObec LudgeřoviceObec Nové Lublice

40 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Monitoring hospodaření obcí za rok 2013 40 Kategorie podle hlavních příčin relativně vysokého stavu cizích zdrojů: 1)povinné předfinancování a financování projektů podpořených z evropských fondů nebo národních dotačních titulů (převážně bankovním či dodavatelským úvěrem nebo dosud nedošlo k finančnímu vypořádání poskytnutých transferů) - do této skupiny patří i Brod nad Dyjí 2)investiční projekty pro rozvoj obce (pořízení majetku, rekonstrukce infrastruktury, výstavba bytových jednotek apod.) dotačně nepodpořené - do této skupiny patří i Litostrov 3)investiční rozhodnutí na základě chybných předpokladů, smluvně neošetřených 4)porušení rozpočtové kázně – neplnění podmínek poskytnutí dotace - do této skupiny patří i Terezín

41 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Monitoring hospodaření obcí za rok 2013 41 Pro všechny obce s překročenými prahovými hodnotami monitorujících ukazatelů byly identifikovány tři kategorie rizik, které mohou ohrozit hospodářský vývoj těchto obcí, jelikož tyto obce často disponují pouze slabými, bezprostředně použitelnými finančními rezervami. Rizika: 1) nedostatek prostředků pro správu a opravy pořizovaného dlouhodobého hmotného majetku, 2) potřeba řešení náhlých výdajových potřeb, 3) nedodržení podmínek poskytnuté (přislíbené) dotace (vč. zajištění tzv. udržitelnosti projektu po stanovenou dobu).

42 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Monitoring hospodaření obcí za rok 2013 42 Výsledky monitoringu hospodaření -je možné najít na informačním portálu Monitor http://monitor.statnipokladna.cz/2014/ -jsou to hodnoty za obec a jí zřízené PO, -jsou zde dostupné výsledky od roku 2010, -dostupnost je nejdříve tehdy, až je monitoring projednaný ve Vládě ČR.

43 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Zadluženost územních rozpočtů v roce 2013 43 http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/monitoring/zadluzenost-uzemnich-rozpoctu/2013/zadluzenost-uzemnich- rozpoctu-v-roce-201-17755

44 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Novela zákona č. 250/2000 Sb. Projednána 1.října v PS PČR v 1. čtení, Přikázáno k projednání Rozpočtovému výboru (jednání 8. října) a Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, Rozsáhlá úprava oblasti poskytování dotací a návratných finančních výpomocí, obdobná úpravě obsažené v zákoně č. 218/2000 Sb., Další formulační a legislativně technické úpravy i s ohledem na přijetí nového občanského zákoníku, (půjčka x zápůjčka, závazky x dluhy) Úprava ustanovení porušení rozpočtové kázně, Účinnost od 1.1.2015, Oproti verzi po připomínkovém řízení došlo k dalším úpravám na základě požadavků Legislativní rady vlády. 44

45 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Novela zákona č. 250/2000 Sb. Úprava dotací a návratných finančních výpomocí: Vymezení pojmu poskytovatel – ÚSC, DSO, RRRS, MČ hl. města Prahy, Vymezení pojmu dotace – peněžní prostředky poskytnuté mj. z rozpočtu ÚSC právnické či fyzické osobě na stanovený účel (s výjimkou příspěvků poskytnutých příspěvkové organizaci od svého zřizovatele), Definice návratné finanční výpomoci (NFV) či finančního vypořádání, Dotaci či NFV lze poskytnout na účel stanovený v záměru nebo i na jiný účel určený žadatelem v žádosti nebo na účel stanovený jiným zákonem, O poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci rozhoduje poskytovatel na základě žádosti či zákona, Zákon definuje povinné náležitosti žádosti o poskytnutí dotace či NFV, 45

46 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Novela zákona č. 250/2000 Sb. Úprava dotací a návratných finančních výpomocí: Náležitosti žádosti (identifikace žadatele, požadovaná výše dotace či NFV, účel použití, lhůtu pro dosažení účelu, odůvodnění, u právnických osob i identifikaci osob s podílem v ní či osob, v nichž má sama podíl!!!….), Dotace či NFV se poskytuje na základě veřejnoprávní smlouvy (kromě NFV pro vlastní PřO) nebo rozhodnutím podle jiného zákona, povinné náležitosti smluv opět definuje zákon: Identifikace poskytovatele a příjemce dotace, její výše, účel použití, lhůta pro dosažení účelu, podmínky, které je povinen příjemce splnit, lhůtu pro finanční vypořádání, ustanovení, že smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv!!!!…. Pokud poskytovatel nevyhoví žádosti sdělí to s odůvodněním žadateli!!!!! 46

47 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Novela zákona č. 250/2000 Sb. Ve smlouvě bude možné stanovit výdaje či náklady, které se nebudou muset prokazovat a budou vyúčtovány paušální částkou, Stejně tak bude možné dle smlouvy uložit při méně závažném porušení podmínek nižší odvod dotace (stanoven konkrétní částkou či procentem). Zveřejňování informací o dotacích a NFV: Zveřejnění záměru o jejich poskytnutí na portálu veřejné správy nejpozději 30 dnů před lhůtou pro podání žádosti – zveřejňuje se nejméně po dobu 90 dní. Zákon definuje i náležitosti tohoto záměru, Zveřejnění smlouvy o poskytnutí dotace či NFV do 30 dní od uzavření smlouvy v Registru smluv na portálu veřejné správy a to včetně případných dodatků, tak že ji zašle do datové schránky správce portálu, zveřejňují se po dobu 10 let, Veřejnoprávní smlouvy o dotacích a NFV do 10 tis. Kč se nezveřejňují. 47

48 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Novela zákona č. 250/2000 Sb. V souvislosti s úpravou dotačního procesu má dojít i k novelizacím: zákona o obcích, zákona o krajích, zákona o hl. městě Praze, Úprava pravomocí zastupitelstva obce: poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech spolkům, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí, poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí, 48

49 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Novela zákona č. 250/2000 Sb. Další úpravy: Změny rozpočtu – vždy před provedením výdaje, v mimořádných případech lze provést i následně: živelní pohroma či havárie ohrožující osoby a majetek, peněžní povinnosti uložené pravomocným rozhodnutím, dotace na konci roku, nebo zprostředkování finančních toků pro vlastní příspěvkové organizace (§ 28 odst. 12). Úprava formulací týkajících se porušení rozpočtové kázně, Nové správní delikty – nezveřejnění záměru či smlouvy o poskytnutí dotace či NVF, 49

50 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Novela zákona č. 250/2000 Sb. Další úpravy: Změna názvu investičního fondu na fond investic u PřO a zpřesnění jeho zdrojů: Investiční dotace příspěvek z rozpočtu zřizovatele, Investiční příspěvky dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů, Peněžní dary (nyní uvedeny pouze dary), či použití: K financování investičních výdajů x na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku, kromě drobného majetku, Zpřesnění formulací u fondu odměn týkající se jeho tvorby, jeho dalším zdrojem jsou i peněžní dary účelově určené na platy. 50

51 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Rozpočtová odpovědnost obcí ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti, prováděcí zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, změny dalších zákonů (např. velkých a malých rozpočtových pravidel, o přezkoumávání hospodaření ÚSC apod.), ukončeno vnější připomínkové řízení, předpokládaná účinnost právní úpravy je k 1. lednu 2015 s výjimkou části o hospodaření ÚSC (dluhové pravidlo), které má být účinné až k 1. lednu 2018, dosud neprojednáno vládou ČR. 51

52 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Rozpočtová odpovědnost obcí Ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti: Nastavena brzda zadlužování, pokud je veřejný dluh nad 55 % HDP: ÚSC schválí svůj rozpočet na následující rok jako vyrovnaný nebo přebytkový, schodkový lze schválit pouze v případě, že schodek bude možné uhradit přebytkem z minulých let nebo NFV od jiné veřejné instituce, Zbývající veřejné instituce (např. DSO, RRRS, příspěvkové organizace) nesmí přijímat nové dlouhodobé závazky vedoucí k navýšení zadlužení, Zastaví se růst prostředků na odměnu za práci v sektoru veřejných institucí, Pravidlo - Územní samosprávný celek hospodaří tak, aby celková výše jeho dluhu nepřekročila 60 % průměru jeho skutečných celkových příjmů za poslední čtyři roky. 52

53 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Rozpočtová odpovědnost obcí Novela zákona č. 250/2000 Sb. Nová úprava týkající se ÚSC, DSO a regionálních rad, Povinnost sestavovat střednědobý výhled rozpočtu na nejméně 2 roky (nahrazuje nynější rozpočtový výhled), Rozšíření okruhu zveřejnění dokumentů na úřední desce (lze využít užší rozsah) a na internetových stránkách (plný rozsah), Nově se zveřejní i návrh střednědobého výhledu a to 15 dní přede dnem zahájení jeho projednávání zastupitelstvem, Nově návrh střednědobého výhledu, návrh rozpočtu, návrh závěrečného účtu bude zveřejněn do doby jejich schválení. Současně na úřední desce oznámí, kde jsou návrhy zveřejněny a kde je možné nahlédnout do jejich listinných podob. 53

54 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Rozpočtová odpovědnost obcí Dále do 30 dnů od jejich schválení se: zveřejní střednědobý výhled do doby schválení nového výhledu, zveřejní schválený rozpočet a to do konce rozpočtového roku, platí i pro zveřejňování rozpočtového opatření nebo rozpočtového provizoria!!! zveřejní závěrečný účet včetně zprávy o přezkoumání hospodaření opět do konce roku, ve kterém byl schválen. schválené dokumenty se zveřejní jen na internetových stránkách, na úřední desce se současně oznámí, kde jsou tyto dokumenty zveřejněny a kde je možné nahlédnout do jejich listinných podob. u DSO se elektronické verze dokumentů a jejich návrhů zveřejňují na internetových stránkách DSO + oznámení na úředních deskách členských obcí! 54

55 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Rozpočtová odpovědnost obcí Obdobná úprava jako u ÚSC či DSO i pro příspěvkové organizace, které nově sestavují: Rozpočet nákladů a výnosů na rozpočtový rok a střednědobý výhled rozpočtu svých nákladů a výnosů na nejméně 2 následující roky (obsahuje alespoň náklady a výnosy celkem pro jednotlivé roky), Tyto dokumenty schvaluje zřizovatel, Zveřejňují se návrhy dokumentů 15 dnů přede dnem jejich projednání zřizovatelem na internetových stránkách PřO i zřizovatele nebo způsobem v místě obvyklým a to do doby jejich schválení. Obdobně se zveřejní do 30 dnů od jejich schválení rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu – rozpočet do schválení rozpočtu na následující rozpočtový rok, střednědobý výhled do doby schválení nového výhledu. 55

56 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Konsolidační vyhláška -vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu) -v roce 2013 nebyl legislativní proces dokončen -opakované vnější připomínkové řízení -předloženo 15. srpna 2014 -VPŘ probíhalo do 29. srpna 2014 -vypořádání připomínek – korespondenčně 17. – 25. září 2014 -předpokládané datum nabytí účinnosti – 1. leden 2015 56

57 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Konsolidační vyhláška naplnění cílů účetní reformy formulovaných UV č. 561/2007, č. 921/2010 a č. 868/2012 k sestavování konsolidovaných účetních výkazů za ČR a za DKCS  završení poslední etapy účetní reformy naplnění požadavků vyplývajících ze Směrnice Rady č. 2011/85/EU –majetkové účasti –podmíněné závazky s potencionálním dopaden na veřejné finance (garance) získání reálného pohledu na hospodaření státu - skutečná výše pohledávek a závazků, N a V (očištěné o vzájemné vztahy) 57

58 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Konsolidační vyhláška analýzy a rozbory, které budou použity ke kontrole hospodaření veřejných rozpočtů a pro sestavování veřejných rozpočtů na následující rok snaha o maximální využití již zasílaných výkazů soulad s vyhláškou č. 410/2009 Sb. (= akceptace účetních metod a obsahového vymezení bez nutnosti přetřiďování a tvorby převodových můstků ze strany VÚJ bez ZP) 58

59 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Postup konsolidace - § 4 účetní konsolidace se provádí postupně po jednotlivých úrovních výkazy jsou postupně účetně konsolidovány od nejnižší úrovně na vyšší úroveň možnost sestavení účetních výkazů i za nižší úrovně (DKCS obec, DSO) analytické a rozborové činnosti vládní a municipální části (až na úroveň jednotlivých krajů a obcí) 59

60 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Pojmy - § 3 konsolidující jednotka státu = Ministerstvo financí –tento pojem v současném návrhu již nefiguruje –sestavuje účetní výkazy za DKCS (v průběhu VPŘ úprava) −vládní část, kraj −obce, DSO −7 tis. spravujících ÚJ = 7 tis. DKCS −účetní výkazy v pravém slova smyslu včetně záznamů o provedení konsolidace – JE KAPACITNĚ ZVLÁDNUTELNÉ? −sestavováno na pozadí procesů konsolidačního modulu - výsledky nebudou ovšem distribuovány −v případě žádosti spravující účetní jednotky a dle technických či kapacitních možností by bylo poskytnuto –sestavuje účetní výkazy za VDKCS a za Českou republiku 60

61 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Pojmy - § 3 spravující jednotka DKCS –vládní části - správce kapitoly (v případě MF kapitola 312 SR) –kraje - kraj nebo hl. m. Praha –obce - obec nebo městská část hl. m. Prahy –DSO - dobrovolný svazek obcí 61

62 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Pojmy - § 3 konsolidovaná jednotka státu pokud je zahrnuta do příslušného KCS způsobem stanoveným ve vyhlášce pokud je zveřejněna ve výčtu (§ 11, odst. 2) –účetní jednotka –městská část hlavního města Prahy –zahraniční právnická osoba –další zahraniční subjekt –část účetních případů ÚJ GFŘ a GŘC – příjmy a výdaje kapitoly 312 a 398 SR – 2x PAP za ÚJ spravující jednotka VDKCS vládní části = Ministerstvo financí –účetní případy MF, GFŘ a GŘC – nehospodaří s příjmy a výdaji kapitoly 312 SR 62

63 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Pojmy - § 3 konsolidační operace – každý jednotlivý úkon nezbytný pro sestavení účetních výkazů a PKP (vyloučení vzájemných vztahů, přetřídění atd.) část účetních případů – soubor účetních případů ÚJ souvisejících s příjmy a výdaji kapitoly SR 63

64 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Dílčí konsolidační celky státu - § 5 dílčí konsolidační celky státu vládní části (§ 5, odst. 2) dílčí konsolidační celky státu kraje (§ 5, odst. 3) dílčí konsolidační celky státu obce (§ 5, odst. 4) dílčí konsolidační celky státu městská část HMP (§ 5, odst. 5) dílčí konsolidační celky státu dobrovolné svazky obcí (§ 5, odst. 6) 64

65 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 DKCS vládní části - § 5 odst. 2 spravující jednotka DKCS vládní části – správci kapitol DKCS tvořen –spravující jednotkou –a dále účetními jednotkami, zahraničními právnickými osobami a dalšími zahraničními subjekty, které jsou −zřízeny nebo založeny spravující jednotkou, popř. u nich plní funkci zřizovatele či zakladatele podle jiného právního předpisu −ovládanou osobou, kdy ovládající osobou je stát prostřednictvím spravující jednotky −osobou, ve které stát vykonává, obdobně podle zákona o účetnictví, společný vliv prostřednictvím spravující jednotky, nebo −osobou, ve které stát vykonává, obdobně podle zákona o účetnictví, podstatný vliv prostřednictvím spravující jednotky 65

66 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 DKCS vládní části - § 5 odst. 2 66

67 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 DKCS kraj - § 5 odst. 3 67 spravující jednotka DKCS kraj – příslušný kraj DKCS tvořen –spravující jednotkou (tj. příslušným krajem) –a dále účetními jednotkami, zahraničními právnickými osobami a dalšími zahraničními subjekty, které jsou −zřízeny nebo založeny spravující jednotkou (tj. příslušným krajem) −ovládanou osobou, kdy ovládající osobou je spravující jednotka (tj. příslušný kraj) −osobou, ve které vykonává spravující jednotka (tj. příslušný kraj), obdobně podle zákona o účetnictví, společný vliv, nebo −osobou, ve které vykonává spravující jednotka (tj. příslušný kraj), obdobně podle zákona o účetnictví, podstatný vliv

68 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 DKCS kraj - § 5 odst. 3 68

69 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 DKCS obec - § 5 odst. 4 69 spravující jednotka DKCS obec – příslušná obec DKCS tvořen –spravující jednotkou (tj. příslušnou obcí) –a dále účetními jednotkami, zahraničními právnickými osobami a dalšími zahraničními subjekty, které jsou −zřízeny nebo založeny spravující jednotkou (tj. příslušnou obcí) −ovládanou osobou, kdy ovládající osobou je spravující jednotka (tj. příslušná obec) −osobou, ve které vykonává spravující jednotka (tj. příslušná obec), obdobně podle zákona o účetnictví, společný vliv, nebo −osobou, ve které vykonává spravující jednotka (tj. příslušná obec), obdobně podle zákona o účetnictví, podstatný vliv.

70 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 DKCS městská část HMP - § 5 odst. 5 70 DKCS tvořen –příslušnou městskou částí HMP –a dále účetními jednotkami, zahraničními právnickými osobami a dalšími zahraničními subjekty, které jsou −zřízeny nebo založeny příslušnou městskou částí HMP −ovládanou osobou, kdy ovládající osobou je příslušná městská část HM −osobou, ve které vykonává příslušná městská část HMP, obdobně podle zákona o účetnictví, společný vliv, nebo −osobou, ve které příslušná městská část vykonává, obdobně podle zákona o účetnictví, podstatný vliv.

71 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 DKCS obec - § 5 odst. 4 71

72 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 DKCS obec - § 5 odst. 4 72

73 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 DKCS dobrovolný svazek obcí - § 5 odst. 6 73 spravující jednotka DKCS DSO – příslušný DSO DKCS tvořen –spravující jednotkou (tj. příslušným DSO) –a dále účetními jednotkami, zahraničními právnickými osobami a dalšími zahraničními subjekty, které jsou −zřízeny nebo založeny spravující jednotkou (tj. příslušným DSO) −ovládanou osobou, kdy ovládající osobou je spravující jednotka (tj. příslušný DSO) −osobou, ve které vykonává spravující jednotka (tj. příslušný DSO), obdobně podle zákona o účetnictví, společný vliv, nebo −osobou, ve které vykonává spravující jednotka (tj. příslušný DSO), obdobně podle zákona o účetnictví, podstatný vliv.

74 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 DKCS dobrovolný svazek obcí - § 5 odst. 5 74

75 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Vyšší dílčí konsolidační celky státu - § 6 vyšší dílčí konsolidační celek státu vládní část vyšší dílčí konsolidační celky státu kraje vyšší dílčí konsolidační celek státu municipální část účetní výkazy za VDKCS sestavuje Ministerstvo financí 75

76 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 76

77 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 77

78 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 78

79 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Kdy se stane ÚJ součástí DKCS obec? Vliv na řízení a rozhodování 79 § 5, odst. 4, písm. a) −ÚJ zřízené nebo založené spravující jednotkou (tj. příslušnou obcí) v rámci VPŘ rozporováno nejednoznačné vymezení dovozujeme, že příslušné účetní jednotky patří do konkrétních DKCS pouze za situace, kdy spravující účetní jednotka je jediným zřizovatelem (zakladatelem) takové účetní jednotky školské právnické osoby, obecně prospěšné společností apod. - nemusí být spravující účetní jednotky v pozici jediného zřizovatele (zakladatele), tudíž její vliv může být i nepodstatný.

80 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Kdy se stane ÚJ součástí DKCS obec? Vliv na řízení a rozhodování 80 § 5, odst. 4, písm. b) −ovládaná osoba, kdy ovládající osobou je spravující jednotka (tj. příslušná obec) legislativní odkaz na § 74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (1) Ovládající osobou je osoba, která může v obchodní korporaci přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv. Ovládanou osobou je obchodní korporace ovládaná ovládající osobou. (2) Je-li ovládající osobou obchodní korporace, je mateřskou obchodní korporací, a je-li ovládanou osobou obchodní korporace, je dceřinou obchodní korporací. (3) Řídící osoba podle § 79 a většinový společník jsou vždy ovládajícími osobami, ledaže ve vztahu k většinovému společníkovi § 75 stanoví jinak. Řízená osoba podle § 79 je vždy ovládanou osobou.

81 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Kdy se stane ÚJ součástí DKCS obec? Vliv na řízení a rozhodování 81 § 5, odst. 4, písm. c) −osoba, ve které vykonává spravující jednotka (tj. příslušná obec), obdobně podle zákona o účetnictví, společný vliv § 22, odst. 4, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Společným vlivem se pro účely sestavení konsolidované účetní závěrky rozumí takový vliv, kdy osoba v konsolidačním celku spolu s jednou nebo více osobami nezahrnutými do konsolidačního celku ovládají jinou osobu, přičemž osoba vykonávající společný vliv samostatně nevykonává rozhodující vliv v této jiné osobě.

82 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Kdy se stane ÚJ součástí DKCS obec? Vliv na řízení a rozhodování 82 § 5, odst. 4, písm. d) −osoba, ve které vykonává spravující jednotka (tj. příslušná obec), obdobně podle zákona o účetnictví, podstatný vliv § 22, odst. 5, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Podstatným vlivem se rozumí takový významný vliv na řízení nebo provozování podniku podle zvláštního právního předpisu, jenž není rozhodující ani společný; není-li prokázán opak, považuje se za podstatný vliv dispozice nejméně s 20 % hlasovacích práv.

83 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Podmínky významnosti pro zahrnutí do DKCS - § 9 ÚJ, která není VÚJ, a je povina sestavit konsolidovanou účetní závěrku podle ZoÚ nebo splnění alespoň 1 kritérium – netto aktiva, cizí zdroje, náklady a výnosy –podmínka významnosti pro zahrnutí do DKCS vládní část  alespoň jedno kritérium převýší 100 mil. Kč – podmínka významnosti pro zahrnutí do DKCS kraj, obec, městská část HMP, DSO  alespoň jedno kritérium převýší 100 mil. Kč (dříve 20 mil. Kč). 83

84 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Podmínky významnosti pro naplnění „dále stanovených“ povinností 84 vybrané účetní jednotky –podmínka významnosti pro naplnění dále stanovených povinností (neplatí pro seznam)  předávání PAP dle vyhlášky č. 383/2009 Sb. dobrovolný svazek obcí – podmínka významnosti pro naplnění dále stanovených povinností (neplatí pro seznam)  kritéria – netto aktiva, cizí zdroje, náklady a výnosy (platí i pro ostatní ÚJ)  alespoň jedno kritérium převýší 100 mil. Kč (rok 2013 - prvotní verze 10 mil. Kč, následně 20 mil. Kč)  prověření na datech roku 2013 – týkalo by se 22 ze 135 DSO na území Jihomoravského kraje.

85 85 Spravující jednotkaKonsolidovaná jednotkaKonsolidující jednotka  Zasílá seznam ÚJ  Informuje o zahrnutí do DKCS konsolidovanou jednotku  Zajistí předání PKP do CSÚIS, není-li konsolidovaná jednotka státu schopna  Sestavuje a předává rozšířený PAP  Sestavuje a předává PKP, nesestavuje-li PAP (z VÚJ zdravotní pojišťovny a DSO)  Odsouhlasuje vzájemné vztahy  GFŘ a GŘC sestavuje a předává PAP za kapitolu 312 a zvlášť za kapitolu 398 SR  MF sestavuje a předává PAP za kapitolu 312 a zvlášť za zbývající část účetních případů  Hl. m. Praha sestavuje a předává PAP a PKP  Sestavuje účetní výkazy za ČR, za VDKCS a za DKCS  Stanoví a zveřejňuje výčet ÚJ, které budou zahrnuty do DKCS (na základě seznamu)  Vylučuje vzájemné vztahy  Zveřejňuje Konsolidační manuál  Vytváří pravidla konsolidace  Určuje účetní metody a postupy  Poskytuje metodickou podporu  Vypracovává záznam o provedení konsolidace Povinnosti ÚJ a městských částí hl. m. Prahy (zohlednění podmínek významnosti)

86 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Shrnutí všechny VÚJ budou zahrnuty do účetní konsolidace státu: –splní-li podmínky významnosti uvedené v § 10 odst. 1  rozšířený PAP –DSO, splní-li podmínky významnosti uvedené v § 10 odst. 2  PKP –zdravotní pojišťovny  PKP –RRRS  rozšířený PAP –spravující jednotky, bez ohledu na podmínky významnosti  seznam –VÚJ, nesplní-li podmínky významnosti  účetní závěrky 86

87 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Shrnutí městské části hl. m. Prahy  seznam a PKP ÚJ, splní-li podmínky významnosti uvedené v § 9  PKP Česká televize  PKP Český rozhlas  PKP Česká národní banka  PKP 87

88 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Způsob a rozsah předávání některých konsolidačních účetních záznamů - § 12 konsolidované jednotky státu, které sestavují řádnou ÚZ k jinému okamžiku než k poslednímu dni kalendářního roku – předkládají PKP v rozsahu mezitímní ÚZ k poslednímu dni kalendářního roku na konsolidované jednotky státu, které nejsou VÚJ, v případě pravidel pro formát, strukturu, přenos a zabezpečení účetních záznamů v technické formě, se použijí ustanovení vyhlášky č. 383/2009 Sb. obdobně konsolidovaná jednotka státu není schopna předat účetní záznamy v technické formě do CSÚIS – může zajistit spravující jednotka 88

89 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Konsolidační manuál - § 14 upravuje zejména –doporučený postup vyplnění PKP a seznamu –převodové můstky pro ÚJ, které neúčtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. –doporučená pravidla odsouhlasení vzájemných vztahů –doporučená pravidla použití některých účetních postupů a metod konsolidační manuál zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup konsolidující jednotka státu 89

90 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Konsolidační operace § 20 - § 22 konsolidované jednotky státu zasílající PKP (neplatí pro 410/2009) –přetřídí, případně upraví, položky účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky  vyplnění PKP –přetřídění – možnost přiřazení sourodých položek –dopad připomínkového řízení a upozornění na pracnost: přetřídění se provede, je-li to významné a toto přetřídění je efektivní, účelné a hospodárné. 90

91 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Konsolidační operace § 20 - § 22 vyloučení vzájemných vztahů –konsolidační operace vedoucí k zachycení zejména vztahů realizovaných mimo konsolidační celek –vzájemné vztahy – pohledávky a závazky, náklady a výnosy, podíly na zisku, přijaté a poskytnuté transfery a příspěvky, které jsou realizovány mezi konsolidovanými jednotkami uvnitř příslušného KCS –vyloučení vzájemných vztahů bude provádět konsolidující jednotka státu 91

92 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Konsolidační operace § 20 - § 22 povinnost konsolidovaných jednotek státu (splňujících podmínky významnosti) provést vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků –musí si stanovit výši, od které bude toto „odsouhlasování“ prováděno –povinnost provést ještě před předáním účetních záznamů podle konsolidační a technické vyhlášky u VÚJ tudíž před předáním výkazů účetní závěrky (únor) –povinnost se nevztahuje na zjevně sporné vztahy (např. pohledávky v soudním řízení) –v případě rozdílů – přednost hodnoty vykázané poskytovatelem plnění, popř. rozhodne MF. 92

93 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Vzájemné vztahy A M C B E D 93

94 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Obsahové vymezení položek účetních výkazů za ČR upraveno v části čtvrté konsolidační vyhlášky státu - § 24 až § 62 obsahové vymezení se použije i pro jednotlivé položky PKP obsahové vymezení v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. rozšířeno o položky, které jsou nezbytné pro sestavení účetních výkazů za ČR (např. konsolidační rozdíl, CP a podíly v ekvivalenci, konsolidační rezervní fond atd.) 94

95 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Termíny sestavení a předávání Pomocný analytický přehled (konsolidovaná jednotka státu) –čtvrtletně (bez částí XIV až XVII) – ve stavu k 31. 3., 30. 6. a 30. 9.  do 30. dne následujícího měsíce –ročně (včetně částí XIV až XVII) – ve stavu k 31. 12.  do 25. 2. následujícího roku Pomocný konsolidační přehled (konsolidovaná jednotka státu) –ročně – ve stavu k 31. 12.  do 25. 2. následujícího roku  VPŘ – přislíbeno, že termín bude upraven na 31.7. (návrh novely vyhlášky č. 383/2009 však ještě obsahuje datum 25.2.)  vstřícný krok vůči zejména obchodním korporacím. 95

96 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Termíny sestavení a předávání Seznam účetních jednotek patřících do DKCS (spravující jednotka) poprvé – ve stavu k 30. 9. 2013 (posílení právní jistoty, majetkové účasti) – Excel – prosté zveřejnění výčtem... ročně – ve stavu k 31. 12. předcházejícího roku  do 15. 1. běžného roku v případě změny v běžném roce od posledního zaslaného seznamu  1. varianta - do 8 dnů od změny  2. varianta – do 5 dne následujícího měsíce, pokud došlo ke změně  3. varianta – příslib z VPŘ – pouze 1x ročně - NEMĚLO BY K PŘEDÁVÁNÍ ZMĚNOVÝCH SEZNAMŮ VŮBEC DOCHÁZET. 96

97 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Termíny sestavení a předávání Seznam účetních jednotek patřících do DKCS (spravující jednotka) zveřejnění výčtu ÚJ zahrnutých do DKCS (provede MF způsobem umožňujícím dálkový přístup)  řádný - do 10. února v případě změn  1. varianta - do 8. dne následujícího měsíce po zaslání seznamu  2. varianta - do 10. dne následujícího měsíce  3. varianta – NEMĚLO BY K PŘEDÁVÁNÍ ZMĚNOVÝCH SEZNAMŮ VŮBEC DOCHÁZET. Informování konsolidované jednotky státu o jejím zahrnutí do DKCS (spravující jednotka)  do 5 pracovních dnů od zveřejnění výčtu ÚJ ze strany MF ČR 97

98 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Termíny sestavení Sestavení účetních výkazů za Českou republiku (MF ČR) – ve stavu k 31. 12.  sestavení do 30. 9. následujícího roku  výkaz peněžních toků za ČR – poprvé za účetní období roku 2019. 98

99 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Rozfázování realizace projektu konsolidace postupné zapojování dotčených subjektů do účetní konsolidace ve dvou fázích  1. fáze – rok 2015 – zahrnutí pouze VÚJ, kromě ZP a PO bez PAP  důvod nezahrnutí PO bez PAP – umožnění vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu těm PO, u nich o tom rozhodl zřizovatel  2. fáze – rok 2016 – zahrnutí ostatních dotčených subjektů  první předání PKP do CSÚIS od ZP, ČR, ČT, veřejné vysoké školy a DSO (plnící kritéria významnosti) 99

100 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Rozfázování realizace projektu konsolidace VYTVOŘENÍ ČASOVÉHO PROSTORU PRO SEZNÁMENÍ S PROJEKTEM MF slibuje publikaci vyhlášky v dostatečném časovém předstihu před koncem roku 2014 VÚJ s PAP  rozšíření PAP o sledování partnerů zavedeno již od 2014 (ačkoliv bylo nakonec nepovinné)  nové části XIV – XVII – roční periodicita – poprvé za 2015 do 25.2.2016 PKP  poprvé předáván za účetní období 2016 – do 31. července 2017  eliminace potřeby přizpůsobení lokálních EKIS v krátkém čase 100

101 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Podmínky pro zahrnutí do KC ČR 101 Účetní jednotka/ subjekt Spravující jednotka Podmínky zahrnutí Příslušný konsolidační celek státu Dodatečné informační povinnosti Zahrnuty od Obce malé (0 – 999 obyvatel) Anozahrnuty vždyDKCS obecseznam 1. 1. 2015 Obce střední (1 000 - 2 999 obyvatel) Anozahrnuty vždyDKCS obecseznam 1. 1. 2015 Obce velké (3 000 obyvatel a více) Anozahrnuty vždyDKCS obecrozšířený PAP; seznam 1. 1. 2015 Dobrovolný svazek obcí (DSO) Anozahrnuty vždyDKCS DSOvýkaz PKP (za podmínek stanovených § 10 odst. 2 KVS) – poprvé za účetní období roku 2016; seznam 1. 1. 2015

102 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Podmínky pro zahrnutí do KC ČR 102 Účetní jednotka/ subjekt Spravující jednotka Podmínky zahrnutíPříslušný konsolidační celek státu Dodatečné informační povinnosti Zahrnuty od Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je ÚSC nebo dobrovolný svazek obcí xzahrnuty vždyDKCS kraj; DKCS obec; DKCS DSO rozšířený PAP (za podmínek stanovených v § 10 odst. 1 KVS) pokud předávají PAP 1. 1. 2015 ostatní 1. 1. 2016 Majetkové účastixzahrnuty na základě § 5, § 6, nebo § 7 KVS a zároveň nutnost splnění podmínky významnosti dle § 9 KVS DKCS vládní část; DKCS kraj; DKCS obec; DKCS DSO; VDKCS kraj; VDKCS municipální část; VDKCS vládní část; konsolidační celek Česká republika PKP 1. 1. 2016 Další právnické osoby xzahrnuty na základě § 5, § 6 nebo § 7 KVS a zároveň nutnost splnění podmínky významnosti dle § 9 KVS DKCS vládní část; DKCS kraj; DKCS obec PKP 1. 1. 2016

103 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 „Seznam“ ÚJ patřících do DKCS V PŘÍPADĚ ÚČINNOSTI NAVRHOVANÉ VYHLÁŠKY K 1.1.2015 VŠECHNY OBCE, VŠECHNY DSO nutno předložit do CSÚIS do 15. 1. 2015  15. 1. 2015 = čtvrtek  předání přes KrÚ (kraje „B“) = další nárok na čas  termín pro předání na KrÚ JMK = pondělí 12. ledna 2015?? (cca 1 pracovní týden) způsob předložení = technická forma EXCEL  pořízení do technické formy = EKIS?  VPŘ – MF ČR osvojilo připomínku JMK – příslib zveřejnění XSD-schéma výkazu do 31. října 2014  neopakování situace – Informace o schválení účetní závěrky  DOPORUČENÍ – SDĚLIT INFORMACI DODAVATELI EKIS 103

104 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 „Seznam“ ÚJ patřících do DKCS V PŘÍPADĚ ÚČINNOSTI NAVRHOVANÉ VYHLÁŠKY K 1.1.2015 !!! VŠECHNY OBCE, VŠECHNY DSO !!! podoba výkazu „Seznam“ v roce 2014  Část I: Přehled účetních jednotek, zahraničních právnických osob a dalších zahraničních subjektů  Část II: Přehled ostatních významných spoluvlastníků (vlastnická struktura) účetních jednotek, zahraničních právnických osob a dalších zahraničních subjektů uvedených v Části I  Část III: Přehled členů dobrovolného svazku obcí TEDY – rozdělení výkazu (jeho podoby v roce 2013) na 3 části, BEZ FAKTICKÝCH DOPADŮ NA ROZSAH A PŘÍSTUP K VYPLNĚNÍ 104

105 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 105

106 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 106

107 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 „Seznam“ ÚJ patřících do DKCS V PŘÍPADĚ ÚČINNOSTI NAVRHOVANÉ VYHLÁŠKY K 1.1.2015 !!! VŠECHNY OBCE, VŠECHNY DSO !!! !!! DOPORUČENÍ !!! PROVEĎTE AKTUALIZACI „SEZNAMU“ v EXCEL, který jste sestavili v závěru roku 2013, do aktuální podoby výkazu  po zprovoznění funkcionality v EKIS = pouhé překopírování + odeslání  říjen + listopad – získání aktuálních informací o účastech a míře vlivu  prosinec – sestavení Seznamu v Excelu veškeré potřebné informace jsou k dispozici  možnost zjištění informací (stavu) k 31. 12. 2014  V případě, že do 15. ledna běžného roku nejsou hodnoty posuzovaných dat podle § 9 nebo § 10 odst. 2 známé, uvede spravující jednotka jejich odhad za posuzované období nebo hodnoty dat za období předcházející posuzovanému období 107

108 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Zjednodušený rozsah účetnictví PO MF deklaruje, že PO (bez ohledu na to, zda sestavují PAP či nikoli) zůstane zachována možnost vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu VPŘ – novela zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., která škrtá současné slova „které nejsou konsolidovanou účetní jednotkou podle tohoto zákona“  daná novela má obecně být účinná od 1. 1. 2016  snaha, aby alespoň dané ustanovení platilo již od 1. 1. 2015 108

109 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Metodická pomoc obcím PO PŘEDÁNÍ NÁVRHU KONSOLIDAČNÍ VYHLÁŠKY Z MF DO VLÁDY ČR aktualizace specializované metodické stránky na webu JMK aktuální informace + vyplnění „Seznamu“ – podzimní semináře v okresních městech předávání aktuálních informací z MF ČR –technické informace pro dodavatele EKIS začátek roku 2015 - ??? 109

110 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Změny ČÚS 708 – Zbytková hodnota - východiska běžná součást účetní metody odpisování ve všech rozvinutých účetních systémech světa mohou ji aplikovat též podnikatelské účetní jednotky (dle odborných názorů k tomu však téměř nedochází) její podstata vychází ze smyslu a důvodu odpisování definiční znak aktiva – přináší v budoucnu ekonomický prospěch či využitelný potenciál v případě VÚJ není hlediska ekonomického prospěchu příliš aktuální (jde zejména o aktiva podnikatelské ÚJ, kde přispívají ke generování zisku) ve veřejném sektoru je hlavním principem aktiva, aby poskytovalo účetní jednotce v budoucnu využitelný potenciál = být užíváno při poskytování veřejných statků a služeb v těch případech, kdy užívání dlouhodobých aktiv vede ke snižování jejich zbývajícího využitelného potenciálu, je třeba toto v účetnictvím zobrazit prostřednictvím účetní metody odpisování. 110

111 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Změny ČÚS 708 – Zbytková hodnota – princip UŽÍVÁNÍ NE VŠECH DLOUHODOBÝCH AKTIV VEDE KE SNIŽOVÁNÍ JEJICH ZBÝVAJÍCÍHO VYUŽITELNÉHO POTENCIÁLU pozemky – jeho užívání, např. tím, že je na něm postavena budova, nijak nesníží jeho následný budoucí využitelný potenciál – tato vlastnost pozemků vede k tomu, že v účetnictví nejsou odpisovány ZÁVĚR 1: příčinou odpisů dlouhodobých aktiv je jejich užívání a v jeho důsledku postupné odčerpávání využitelného potenciálu těchto dlouhodobých aktiv ZÁVĚR 2: zbytkovou hodnotu by měla aplikovat VÚJ v okamžiku, kdy zjistí, že část využitelného potenciálu dlouhodobého majetku ona sama za celou zbývající dobu užívání tohoto majetku nevyužije a že tohoto využitelného potenciálu bude tedy moc využít i jiný subjekt. podobně jako v případě odpisů jako takových jde o odhad (i ten však musí být kvalifikovaný, zdůvodnitelný, přezkoumatelný a průkazný) 111

112 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Změny ČÚS 708 – Zbytková hodnota - princip část využitelného potenciálu určitého majetku VÚJ nevyužije – nezbytné toto zohlednit tím, že odpisový plán nebude kalkulovat odpisy z celé částky ocenění majetku, ALE Z ČÁSTKY JEHO OCENĚNÍ SNÍŽENÉ O ZBYTKOVOU HODNOTU tento postup je v souladu s ustanovení § 28 ZoÚ účetní pojmy (termíny) – POZOR NA ZÁMĚNU zbytková hodnota (je-li aplikována = je-li nenulová) a zůstatková hodnota by se měly vyrovnat pouze v okamžiku, kdy je majetek vyřazován a jeho odpisování je proto u konce blíží-li se zůstatková cena zbytkové hodnotě, tak to signalizuje blížící se okamžik vyřazení příslušného majetku NEBO nezbytnost upravit jeho odpisový plán. 112

113 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Změny ČÚS 708 – Zbytková hodnota - definice vymezení pojmu Zbytkovou hodnotou majetku účetní jednotkou zdůvodnitelná kladná odhadovaná částka, kterou by účetní jednotka mohla získat v okamžiku předpokládaného vyřazení majetku, například prodejem, po odečtení předpokládaných nákladů s vyřazením souvisejících 1) ; při stanovení zbytkové hodnoty se přihlíží též k plánovaným odpisům v souladu s § 66 odst. 1 vyhlášky. 1) Například hodnota práva stavby při vyřazení stavby nebo hodnota stavby při jejím vyřazení podle § 66 odst. 10 vyhlášky. Pokud je předpokládaná doba užívání stavby vyhovující právu stavby kratší než sjednaná doba, na kterou je právo stavby zřízeno, účetní jednotka v odpisovém plánu zohlední případnou hodnotu práva stavby při vyřazení stavby. Pokud je sjednaná doba, na kterou je právo stavby zřízeno, kratší než předpokládaná doba užívání stavby vyhovující právu stavby, účetní jednotka v odpisovém plánu tuto skutečnost zohlední případnou hodnotu stavby při jejím vyřazení. „případné“ použití – bod 4.11. Účetní jednotka může při sestavení nebo aktualizaci odpisového plánu pro majetek zohlednit jeho zbytkovou hodnotu, přičemž se součet jeho oprávek, plánovaných odpisů a zbytkové hodnoty musí rovnat výši ocenění tohoto majetku. Ustanovení bodu 3.8. Českého účetního standardu č. 706 – Opravné položky a vyřazení pohledávek tímto není dotčeno. 113

114 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Změny ČÚS 708 – Zbytková hodnota do roku 2013 ČÚS 708 aplikaci principu zbytkové hodnoty „v podstatě“ umožňoval již dosud bod 4.11. – stanovení nevýznamné výše zůstatkové ceny, a to např. ve výši 5 % ocenění dlouhodobého majetku aplikace VÚJ (resp. jejich EKISy) dvojím způsobem sestavení odpisového plánu z ocenění DM sníženého o těchto 5 % sestavení odpisového plánu z ocenění DM a při dosažení 5 % výše zůstatkové ceny pozastavení jeho odpisování první způsob je v podstatě aplikací zbytkové hodnoty podle nového znění ČÚS 708 druhý způsob se jeví jako poněkud problematický situaci řeší přechodné ustanovení. 114

115 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Změny ČÚS 708 – Zbytková hodnota - přechoďák V případech, kdy účetní jednotka před okamžikem účinnosti tohoto standardu stanovila hranici významnosti pro zaúčtování zůstatkové ceny dlouhodobého majetku při jeho vyřazení v souladu se zněním bodu 4.11. platným k 31. prosinci 2013, považuje se s účinností od 1. ledna 2015 takto stanovená hranice významnosti pro zaúčtování zůstatkové ceny příslušného dlouhodobého majetku za zbytkovou hodnotu podle bodu 3.1. písm. f). Tuto skutečnost zohlední účetní jednotka v odpisovém plánu příslušného dlouhodobého majetku nejpozději k 1. lednu 2015, a to v souladu s § 66 odst. 1 vyhlášky. zbytkovou hodnotu může VÚJ obecně využít již s účinností od 1. ledna 2014 (nové majetky apod.) DŮLEŽITÉ: pokud byla do 31. 12. 2013 aplikována „významná výše zůstatkové ceny“, je třeba během roku 2014 rozhodnout, jak dále.. 115

116 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Změny ČÚS 708 – Zbytková hodnota - přechoďák DŮLEŽITÉ: pokud byla do 31. 12. 2013 aplikována „významná výše zůstatkové ceny“, je třeba během roku 2014 rozhodnout, jak dále.. postupovala-li VÚJ „první cestou“, pak nemusí provést vůbec nic, ALE... „významná výše zůstatkové ceny“ se stane „zbytkovou hodnotou“ postupovala-li VÚJ „druhou cestou“, pak musí nejpozději s účinností od 1. ledna 2015 provést nápravu, přičemž má dvě možnosti zrušení „nevýznamné výše zůstatkové ceny“ bez náhrady (novou zbytkovou hodnotou se nebude zabývat) NEBO upravení EKIS (algoritmus, kterým je sestavován odpisový plán) ČÚS 708 žádnou z variant neupřednostňuje, nicméně jednu z nich je třeba provést pokud VÚJ aplikovala „významnou výši zůstatkové ceny“ plošným způsobem, může být uvedená úprava poměrně pracná a komplexní! NEOTÁLET! 116

117 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Změny ČÚS 708 – Zbytková hodnota - doporučení plošná aplikace (tj. na veškerý dlouhodobý majetek) není vhodná ani žádoucí jako nutné se jeví provedení analýzy naplnění definice zbytkové hodnoty nutnost analýzy je vyjádřena nepřímo – pokud ÚJ o ničem nerozhodne = z hranice významnosti se stane zbytková hodnota, která ale nesplňuje definici, pak takové „nerozhodnutí“ zakládá nesprávnost účetnictví a účetní závěrky rozhodnutí nemusí mít faktický dopad do ÚZ roku 2014 → mezním termínem řešení problému je 1. účtování o odpisech v roce 2015 je zřejmé, že 99 % majetku používaných ÚSC či PO žádnou zbytkovou hodnotu nemá a tudíž by měly být odpisovány do nulové hodnoty vedle „různorodosti“ majetku rozhoduje především ZÁMĚR účetní jednotky, jak bude daný majetek využívat. 117

118 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Změny ČÚS 708 – Zbytková hodnota - doporučení požadavky na EKIS – algoritmy výpočtů odpisů musí umožňovat přehledně měnit dobu používání zbytkovou hodnotu – jedná se o faktor ovlivňující odpisový plán a proto také podléhá nutnosti aktualizace (při prodloužení předpokládané doby používání je třeba se zabývat i výši zbytkové hodnoty) základnu pro výpočet odpisů na zbývající dobu používání atd. s dopadem na odpisový plán. 118

119 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Rozpočet JMK 2015 – „Váš kraj – Váš rozpočet“ 119 | poprvé realizováno v roce 2012 při přípravě rozpočtu na rok 2013, | rozšíření možnosti zapojení občanů do přípravy návrhu rozpočtu JMK | vyjádření priorit, kterým by se měl JMK v roce 2015 věnovat, již ve fázi přípravy návrhu rozpočtu | forma dotazníku, který bude zveřejněn na webových stránkách JMK, | obsahuje 10 oblastí, v nichž je uvedeno 5 aktivit, ze kterých si občan vybere své priority, | vyplnění dotazníku – počítač, mobilní technika.. | výsledky budou předány RJMK, která se jimi bude v rámci přípravy rozpočtu zabývat a ve formě přehledu též zveřejněny.

120 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Další porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu 10. prosinec 2014 (středa?) 120

121 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Děkujeme Vám za pozornost Oddělení financování obcí odboru ekonomického Krajský úřad Jihomoravského kraje Ing. Ludmila Hrachovinová Ing. Antonín Špaček, tel. 541 65 2233 Ing. Jana Tomková, tel. 541 65 2200 Ing. Marek Kurka, tel. 541 65 2202 121

122 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 122


Stáhnout ppt "Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 9. říjen 2014 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu."

Podobné prezentace


Reklamy Google