Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní společnosti.  Obecně  právnická osoba, kterou tvoří společenství osob  (společníci),v níž je provozována podnikatelská  činnost na společné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní společnosti.  Obecně  právnická osoba, kterou tvoří společenství osob  (společníci),v níž je provozována podnikatelská  činnost na společné."— Transkript prezentace:

1 Obchodní společnosti

2  Obecně  právnická osoba, kterou tvoří společenství osob  (společníci),v níž je provozována podnikatelská  činnost na společné riziko společníků dochází k rozdělení a omezení podnikatelského rizika mezi více osob  spojení kapitálu, podnikatelských schopností

3 ROZDĚLENĺ:  osobní  založeny na osobní účasti společníků  společníci ručí celým svým majetkem za závazky  veřejná obchodní společnost  komanditní společnost  kapitálové  založeny na kapitálové účasti společníků  společníci zásadně neručí za závazky společnosti  společnost s ručením omezeným  akciová společnost

4 ZALOŽENĺ A VZNIK OBCHODNĺ SPOLEČNOSTI  obchodní společnosti se zakládají zásadně společenskou smlouvou uzavřenou v písemné formě (u a.s. zakladatelská smlouva), pokud společnost zakládá více zakladatelů  založení obchodní společnosti jedním zakladatelem  možné pouze u kapitálových společností  formou zakladatelské listiny  sepsána notářem ve formě notářského zápisu  obchodní společnost vzniká jako právnická osoba ke dni zápisu do obchodního rejstříku

5 ZRUŠENĺ A ZÁNIK OBCHODNĺ SPOLEČNOSTI  obchodní společnost může být zrušena:  na základě rozhodnutí společníků  proti vůli společníků  na základě rozhodnutí společníků může být společnost zrušena:  s likvidací  bez likvidace

6 Zrušení společnosti bez likvidace:  majetek společnosti přechází na jinou právnickou osobu  přeměna na jinou formu obchodní společnosti nebo družstvo  sloučení  splynutí obchodních společností  rozdělení obchodních společností  společníci zrušené společnosti se stávají členy nové společnosti nebo členy družstva, na nějž se obchodní společnost přeměnila

7 Zrušení společnosti s likvidací:  musí být jmenován likvidátor  likvidátor uhradí z majetku společnosti všechny její dluhy a zbylý majetek (tzv. likvidační zůstatek) rozdělí mezi společníky

8  Obchodní společnost může proti vůli společníků zrušit pouze soud z důvodů uvedených v zákoně.  Důvodem pro zrušení společnosti soudem je závažné porušení povinností uložených zákonem obchodní společnosti.  Pokud společnost zruší soud, musí být provedena likvidace.  Obchodní společnost se zrušuje i tím, že je na společnost soudem prohlášen konkurs.  Na majetek zbylý po konkursu musí být provedena likvidace.

9 Veřejná obchodní společnost V.O.S.

10 V.O.S  1. Pojem společnost, ve které alespoň dvě osoby podnikají pod společným obchodním jménem a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně veškerým svým majetkem  2. Založení a vznik  v.o.s. se zakládá zásadně společenskou smlouvou podepsanou všemi společníky  podpisy musí být úředně ověřeny  Náležitosti společenské smlouvy:  obchodní jméno a sídlo společnosti  určení společníků uvedením sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby  předmět podnikání společnosti  společnost vzniká ke dni zápisu do obchodního rejstříku

11 V.O.S. 3. Jednání jménem společnosti  všichni společníci mají stejné právo jednat pokud společenská smlouva nestanoví jinak  statutárním orgánem je každý společník, který může jednat ve všech věcech společnosti samostatně  zisk určený k rozdělení se dělí mezi společníky stejným dílem  společníci, kteří vložily vklad do společnosti mají nárok na vyplacení úroku z vkladu ve smluvené výši  tento nárok mají i při účetní ztrátě společnosti

12 V.O.S. 4. Zrušení a zánik v.o.s.  výpovědí společníka  rozhodnutím soudu  smrtí společníka, ledaže společenská smlouva připouští, aby se společníkem stal dědic, ten se o svou účast přihlásí a ve společnosti zůstávají alespoň dva společníci  pokud se nepřihlásí má nárok na vyplacení vypořádacího podílu  zánikem právnické osoby, která je společníkem  prohlášením konkursu na majetek některého ze společníků  zbavením nebo omezením způsobilosti k právním úkonům  společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku

13  Vypořádání společníků:  při zrušení s likvidací mají společníci nárok na podíl na likvidačním zůstatku  nejprve se vyplatí společníci, kteří vložili vklad do společnosti a to do výše splaceného vkladu, zbytek se dělí rovným dílem  Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

14 Komanditní společnost K.S.

15 K.S. 1. Pojem:  společnost v níž jeden nebo více společníků ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku komanditisté) a jeden nebo více společníků celým svým majetkem (komplementáři)  právo osobní účasti na podnikání mají jen komplementáři  vkladová povinnost je jen pro komanditisty, komplementáři se mohou připojit

16 2. Založení a vznik:  společnost je založena na základě sepsání společenské smlouvy  Společenská smlouva musí obsahovat:  obchodní jméno a sídlo společnosti  určení společníků uvedením názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby  předmět podnikání  určení, kteří ze společníků jsou komplementáři a kteří komanditisté  výši vkladu každého komanditisty, zákon výši vkladu neurčuje, je věcí dohody společníků  obchodní jméno musí obsahovat označení k. s..

17 K.S. 3. Jednání jménem společnosti  statutárním orgánem společnosti jsou pouze komplementáři, to znamená, že k obchodnímu vedení společnosti jsou oprávněni pouze komplementáři  jedná každý samostatně, pokud spol. smlouva nestanoví jinak  v ostatních věcech společnosti rozhodují všichni společníci  komanditisté mají právo kontroly (nahlížení do účetních knih)  rozdělení zisku:  stejný díl pro komanditisty a komplementáře  komanditisté se dále rozdělí dle výše svého splaceného vkladu  komplementáři se dělí stejným dílem

18 K.S. 4. Zrušení a zánik  Viz. obecně  Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku


Stáhnout ppt "Obchodní společnosti.  Obecně  právnická osoba, kterou tvoří společenství osob  (společníci),v níž je provozována podnikatelská  činnost na společné."

Podobné prezentace


Reklamy Google