Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program odpady nástroje prevence a minimalizace odpadů čistší produkce hodnocení životního cyklu (LCA) ekodesign diskuse.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program odpady nástroje prevence a minimalizace odpadů čistší produkce hodnocení životního cyklu (LCA) ekodesign diskuse."— Transkript prezentace:

1

2 Program odpady nástroje prevence a minimalizace odpadů čistší produkce hodnocení životního cyklu (LCA) ekodesign diskuse

3 Definice odpadu Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech: „Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu.“ co je a co není odpadem? je cena odpadu záporná?

4 Druhy odpadů Různé pohledy na rozdělení odpadů: skupina / podskupina / druh odpadu nebezpečné / ostatní odpady

5 Jak vzniká odpad

6 zařízení materiál, pomocné látky produkty odpady odpadní vody emise, znečištění Strategie ochrany životního prostředí - Strategie ochrany životního prostředí - rozptyl (60.léta) Strategie ochrany životního prostředí - koncové technologie (70.léta) Strategie ochrany životního prostředí - recyklace (80.léta)

7 Technologie a environment - schema hmotnostního resp. energetického toku 1 2 6 457 3 VSTUPY lak + ředidlo VÝSTUP 1 kg lakového filmu Starý způsob lakování Nový způsob lakování

8 Čistší produkce - kde znečištění předcházet zařízení materiál, pomocné látky produkty odpady odpadní vody emise, znečištění

9 Hierarchie řešení Skládkování Energetické využití Recyklace Prevence

10 Cíl - čistší produkce Skládkování Energetické využití Recyklace Prevence

11 Prevence v životním cyklu Množství odpadu vznikajícího při výrobě spotřebního zboží: 1,5 kg odpadů / kartáček na zuby 75 kg odpadů / mobilní telefon 1500 kg odpadů / osobní počítač (Wuppertal Institut)

12 Základní legislativa zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů.. vyhláška č.385/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady vyhláška č.352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky směrnice Evropského parlamentu a rady 2005/32/ES, o stanovení rámce pro určení požadavku na ekodesign energetických spotřebičů zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií Towards a thematic strategy on the prevention and recycling of waste (Commission Communication COM(2003) 301 final) …

13 LCA (Life Cycle Assessment) LCA = posouzení životního cyklu Získávání surovin Výroba produktu Užívání Odstranění produktu Suroviny, energetické zdroje + doprava Přeměna surovin na produkt, balení, doprava Energie a suroviny na provoz, opravy, uskladnění Odstranění, znovuvyužití, recyklace výrobků i obalů

14 LCA Definice: Posuzování životního cyklu je systematický přístup pro provádění hodnocení všech environmentálních dopadů spojených s výrobkem v celém jeho životním cyklu Cíl: identifikace a kvantifikace environmentálních dopadů výrobků nebo služby, podpůrný nástroj pro další rozhodování Halo halo co

15 Základní typy výrobků Typ A Jednorázový obal Typ B Notebook Typ C Automobily Typ D Jednorázové pleny

16 Fáze LCA 1. Stanovení cíle a rozsahu 2. Inventarizační analýza 3. Hodnocení dopadů 4. Výklad životního cyklu

17 1. Stanovení cíle a rozsahu(1) Význam: dopad ČEHO, relevantní srovnání 1) Identifikace klíčové funkce výrobku Výrobek: Natřená zeď Funkce: Natírání zdí Barvení (reklama) Izolace tepelná Izolace proti vodě Překrytí nátěru Odstranění skvrn Výběr funkcí: Pro vnitřní zeď je zbytečná ochranná vrstva, důležitá však bývá malba (barvení).

18 1. Stanovení cíle a rozsahu(2) 2) Identifikace funkční jednotky kvantifikuje funkci a poskytuje základ, ke kterému se vztahují vstupy a výstupy Př.: překrytí 20 m 2 zdi barvou po dobu 10 let s kryvostí předchozího nátěru 98%. 3) Určení referenčního toku určuje množství výrobku, jež je nezbytné k naplnění funkce definované funkční jednotkou Př.: na pokrytí 20 m 2 zdi barvou po dobu 10 let s kryvostí předchozího nátěru 98% spotřebuji 18 litrů barvy

19 2. Inventarizační analýza Popis životního cyklu jako souboru procesů. Popis procesů pomocí vstupů a výstupů. Propojení procesů pomocí materiálových a energetických toků, kdy jeden tok je zároveň výstupem z předchozího a vstupem do následného procesu. Sběr a zpracování údajů (spotřeba energie a materiálů, produkce znečišťujících látek, tuhého odpadu a dalších výstupů atd.) – SW nástroje

20 3. Hodnocení dopadů Výstupy z inventarizace Klasifikace Charakterizace Normalizace, vážení CO 2 NO x CH 4 CFCN2ON2OAtd. Globální oteplování Ozónová díraAcidifikaceAtd. CO 2 -eq.g CFCmol H + Atd. Normalizace, vážení

21 4. Výklad životního cyklu Poslední fáze, jejímž cílem navrhnout takové změny v jednotlivých fázích životního cyklu, které by zmírnily (eliminovaly) celkové dopady na životní prostředí

22 Ekodesign 70 - 80% všech environmentálních dopadů výrobku a spotřeby materiálů je určeno designem (konstrukcí) výrobku. Hlavním cílem ekodesignu je tyto dopady snížit v průběhu jeho celého životního cyklu.

23 Životní cyklus výrobku

24 Aspekty designu výrobků Návrh (design) výrobku Ergonomické aspekty Kvalita Bezpečnost Funkčnost Náklady Estetické aspekty Dopady na životní prostředí Dopady na ŽP

25 ...neboli aktivita, která integruje environmentální aspekty do návrhu a vývoje produktu; integrace aktivit vede k neustálému zlepšování environmentálního profilu produktu prostřednictvím technologické inovace (ISO/TR 14062) začlenění environmentálních aspektů do konstrukce výrobku s cílem zlepšit vliv energetického spotřebiče na životní prostředí během celého životního cyklu (směrnice 2005/32/ES)

26 Proč a pro koho? (1) snížení materiálové a energetické náročnosti předcházení vzniku odpadů a emisí v celém životním cyklu (snížení nákladů na používání) zvýšení recyklace a ostatních způsobů využití snížení nákladů na budoucí shodu s požadavky právních předpisů inovace produktu pomocí multidisciplinárních metod

27 Proč a pro koho? (2) zlepšení image a lepší marketingové výhody lepší postavení na trhu (např. Dow Jones Sustainability Group Index) splnění požadavků na ekoznačení

28 Proč a pro koho? (3) podniky, výrobci vlády, státní správa, místní samospráva veřejnost, spotřebitelé, uživatelé zpracovatelé zajišťující využití/odstranění odpadů příroda a životní prostředí

29 1 2 3 45 6 7 Nový koncept výrobku nebo jeho části Optimalizace užitných vlastností výrobku Výběr materiálů a součástí Optimalizace výrobního procesu Optimalizace distribuce výrobku Snížení dopadů během užívání výrobku Optimalizace nakládání s výrobkem po skončení životnosti Metoda ekodesignu LCA zdroj informací a nástroj pro hodnocení

30 1.Nový koncept výrobku: alternativní princip funkce výrobku, sdílené užívání výrobku uživateli, nahrazení výrobku službou 2.Optimalizace užitných vlastností výrobku: integrace funkcí výrobku, optimalizace funkčnosti výrobků, zvýšení spolehlivosti a životnosti výrobku, snadná údržba a opravy modulární struktura výrobku, posílení vztahu uživatele k výrobku 3.Výběr materiálů a součástí: snížení množství a hmotnosti materiálů, snížení užití nebezpečných chemických látek, snížení počtu součástí a montážních celků výrobku, snížení počtu druhů materiálů v jednotlivých montážních celcích, značení materiálů součástí pro snadnou identifikaci, užití obnovitelných materiálů, užití materiálů s nízkými energetickými nároky na výrobu, užití recyklovatelných materiálů, užití recyklovaných materiálů 4.Optimalizace výrobního procesu: výběr alternativních výrobních procesů, zavádění inovací výrobních procesů podle zásad čistší produkce, snížení počtu výrobních operací, snížení energetických nároků výroby, snížení spotřeby pomocných materiálů 5.Optimalizace distribuce výrobku: minimalizace transportované hmotnosti, snížení množství a volba vratných a recyklovatelných obalových materiálů, značení druhu obalových materiálů, zamezení úniku nebezpečných látek během transportu, energeticky efektivní druh transportu energeticky efektivní logistika 6.Snížení dopadů během užívání výrobku: snížení spotřeby energií, zvyšování efektivity využití energií, snadná údržba a opravy výrobků, zvýšení životnosti výrobku „čistší“ zdroje energie, snížení spotřeby a množství spotřebních materiálů, „čistší“ spotřební materiály, snížení odpadů z provozu výrobku 7.Optimalizace nakládání s výrobkem po skončení životnosti: renovace, modernizace a opětovné použití výrobku, snadná demontáž výrobku, snadná identifikace a třídění materiálů a součástí výrobku, opětovné využití součástí výrobků, recyklace materiálů výrobku, energetické využití materiálů výrobku, zamezení úniku nebezpečných látek z výrobku Metoda ekodesignu

31 Přínosy? od výrobku ke službě opravy a údržba morální a fyzická životnost ekodesign služby …

32 Kontakt Centrum inovací a rozvoje www.cir.cz cir@cir.cz Akce byla finančně podpořena Ministerstvem životního prostředí v rámci společného programu SSEV Pavučina a ČSOP Národní síť středisek ekologické výchovy.

33 Projekty portál pro environmentální manažery http://eko-net.cir.cz/ http://eko-net.cir.cz/ E – learning o environmentálním managementu http://elearning.eko-net.cir.cz/

34 Projekty E – learning o životním prostředí http://elearning.cir.cz/ E – learning o Společenské odpovědnosti firem (CSR) http://csr.cir.cz/ E – learning o Ekodesignu

35 Projekty “Development Knowledge on REACH„ – nová chemická legislativa EU – osvětová brožura – příručka


Stáhnout ppt "Program odpady nástroje prevence a minimalizace odpadů čistší produkce hodnocení životního cyklu (LCA) ekodesign diskuse."

Podobné prezentace


Reklamy Google