Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praha, květen 2006Ing. Jiří Lipenský. Zkušenosti s uplatněním ekologického hlediska při vývoji elektrických přístrojů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praha, květen 2006Ing. Jiří Lipenský. Zkušenosti s uplatněním ekologického hlediska při vývoji elektrických přístrojů."— Transkript prezentace:

1 Praha, květen 2006Ing. Jiří Lipenský

2 Zkušenosti s uplatněním ekologického hlediska při vývoji elektrických přístrojů

3 představeni OBSAH PREZENTACE  Představení společnosti OEZ Strategie technického vývoje   Posuzování životního cyklu výrobků   Konkrétní oblasti řešení Hodnocení výsledků Recyklační pasport výrobků  Definice cílů vývoje 

4    navazuje na tradici Orlických elektrotechnických závodů Charakteristika společnosti OEZ  český výrobce a dodavatel služeb v oblasti jištění elektrických obvodů a zařízení nízkého napětí s jednoznačnou orientací na potřeby zákazníka jeden z předních hráčů elektrotechnického trhu ve středoevropském regionu v Německu, v Polsku, na Slovensku, na Ukrajině a v Rusku působí prostřednictvím vlastních obchodních firem  1400 zaměstnanců

5  Struktura skupiny zahrnuje obchodní firmy v zahraničí a společnosti s majetkovou účastí mateřské OEZ s.r.o.

6 Výrobní program 2) Kompaktní a vzduchové jističe 1) Pojistky a pojistkové přístroje 3) Přístroje pro domovní rozvody 4) Rozváděčové skříně

7 Výzkum a vývoj celkové náklady na výzkum, vývoj, inovace a technický rozvoj v roce 2005 převýšily 75 mil. Kč 

8  Strategie technického vývoje Strategie představuje koncepční přístup k vývoji a výrobě veškerých produktů Spočívá v závazku ke stálému zkvalitňování výrobků nejen z hlediska technických parametrů a uživatelských vlastností, ale i ochrany životního prostředí, přírodních zdrojů, bezpečnosti a ochrany zdraví ve fázi výroby a bezpečnosti při používání výrobků Realizací této strategie chce OEZ nabídnout zákazníkovi funkčně a ekonomicky zajímavý výrobek splňující náročné technické, bezpečnostní a kvalitativní požadavky s minimalizovaným dopadem na životní prostředí  

9  Posuzování životního cyklu výrobků Každý výrobek je během svého životního cyklu spojen s ovlivněním životního prostředí. Životní cyklus výrobku je zahájen jeho výrobou, která je podmíněna spotřebou surovin, spotřebou energie na jejich zpracování a řadou dalších činností s dopady na životní prostředí Ve fázi užití poskytuje výrobek svému uživateli hodnotu a plní funkci, ke které byl určen. Během této fáze dochází k dalším dopadům na životní prostředí, např. formou spotřeby energií spojené s provozem výrobku V konečné fázi životního cyklu se výrobek stává odpadem a je podle povahy určen buď k dalšímu zpracování, kdy se používají materiály výrobků v podobě druhotných surovin, k energetickému využití ve spalovnách nebo dochází k uložení na skládku Znalost celého životního cyklu z hlediska dopadů na životní prostředí poskytuje pracovníkům vývoje potřebné informace pro rozhodování o koncepci výrobků, volbě materiálů a technologií a umožňuje identifikovat největší zdroje negativních dopadů na životní prostředí, které lze řídit a systematicky snižovat    

10  Definice cílů vývoje Dopad na životní prostředí OEZ je posuzován již v projektové fázi výrobku či v rámci úpravy designu a funkcí již existujícího nahrazovaného inovovaného výrobku. Zadání vývoje nových výrobků předchází marketingové studie a porovnávací studie konkurenčních výrobků a vývojových trendů Definice cílů je součástí základního zadání základních technickoekonomických parametrů výrobku (ZTEP) při spouštění nového projektu Zadání hodnotí a schvaluje vedení společnosti na úvodním oponentním jednání projektu TR (úkolu technického rozvoje) Podklady pro jednání jsou oponentní posudky, marketingové a ekonomické studie. Výstupem je protokol z UOJ.    

11 1. Konkrétní oblasti řešení Optimalizace spotřeby materiálů - zmenšování rozměrů výrobků - snižování hmotnosti výrobků - používání vhodných materiálů (při zachování nebo zlepšení technických parametrů a uživatelských vlastností) Důsledkem je nižší spotřeba energie pro výrobu surovin i při výrobě vlastních dílců, zmenšení nástrojů (a úspora materiálu na ně), snížení přepravních nákladů, zmenšení nároků na skladovací prostory … Příklad porovnání jističů do 160A: původní BA511.33: hmotnost 1,85 kg- objem 1,266 dm 3 nový BC160NT:hmotnost 1,00 kg- objem 0,683 dm 3 Optimalizace výrobních postupů - moderní technologie, zkrácení času - zjednodušení výrobních postupů - omezení nežádoucích látek ve výrobě - omezení emisí do ovzduší a vod   FÁZE VÝVOJ A VÝROBA:

12 2. Konkrétní oblasti řešení Minimalizace spotřeby energie – vlastní spotřeba výrobku (ztráty) - snižování nežádoucího ohřívání okolního prostoru - dodávka co nejvíce energie k vlastnímu využití ve spotřebiči - omezení zbytečné výroby energie se všemi důsledky Příklad porovnání pojistek do 250A: původní PN1 250A gG: ztráty 20,4 W nová PN1 250A gG (Cd/Pb free):ztráty 18,7 W Požadavek na používání nezávadných materiálů (RoHS) v tomto případě zhoršuje podmínky pro snižování ztrát. Přesto se podařilo v případě pojistek ztráty snížit.  FÁZE UŽITÍ VÝROBKU:

13 3. Konkrétní oblasti řešení Minimalizace nežádoucích forem odpadu - snižování celkové hmotnosti a objemu výrobků (viz. 1. Fáze)  množství odpadu - využívání recyklovatelných materiálů - omezení nežádoucích látek ve výrobcích  odpadu - stavebnicová konstrukce – snadné rozmontování výrobku na jednotlivé druhy Organizační opatření k likvidaci odpadu - zavedení funkčního systému sběru, třídění a odvádění materiálů k recyklaci - účast v kolektivním systému sběru elektroodpadu  FÁZE – VÝROBEK SE STÁVÁ ODPADEM:

14 Hodnocení výsledků  Je provedeno v závěrečné zprávě příslušného projektu formou porovnání zadaných a dosažených výsledků předložených na závěrečném oponentním jednání Součástí závěrečné zprávy jsou příslušné návody k použití, které spolu s údaji v katalogu tvoří servisní pasport výrobku Kvantifikované posouzení výsledků se provádí formou Inventarizační analýzy  

15 Hodnocení výsledků Kvantifikované posouzení výsledků formou Inventarizační analýzy: A.Identifikace výrobků pro srovnání B.Konstrukce / design výrobků – srovnání kritérií C.Omezení / náhrada vstupů, výstupů a rizik Je prováděna jako porovnávací – srovnáním dosahovaných kriterií u nového výrobku, s výrobkem nahrazovaným. Současně je porovnáváno i splnění zadaných parametrů v ZTEP. Je prováděna pro posouzení životního cyklu výrobků – LCA Inventarizační analýza je zpracována po výrobě ověřovací serie

16 Hodnocení výsledků - PŘÍKLAD A. IDENTIFIKACE VÝROBKU Jistič BA nahrazovaný výrobek Jistič BC generačně nový výrobek

17 B. KONSTRUKCE / DESIGN VÝROBKU Č. Název ukazatele / komentářJednotka Porovnávané Zhodnocení BABC B.1 Hmotnost výrobku (konečný výstup, bez obalů) HJ / ks1,851,0Výrazně lepší B.3 Druhy materiálů použitých ve výrobku (konečný výstup - skupiny, bez obalů) Počet / ks97Lepší B.5 V tom materiály recyklovatelné (konečný výstup, bez obalů) Počet / ks56Lepší Hodnocení výsledků - PŘÍKLAD HJ – hmotnostní jednotka EJ – energetická jednotka 1,2,3,4,5 – 1-ano, 2-malé obtíže, 3-středně, 4-velké obtíže, 5-ne 1,2,3,4,5 – 1-ano, 2-spíše ano, 3-středně, 4-spíše ne, 5-ne

18 B. KONSTRUKCE / DESIGN VÝROBKU B.7 Součásti / komponenty tvořící výrobek (konečný výstup, bez obalů) Počet / ks247163Výrazně lepší B.9 Podíl součástí / komponent nad stanovený hmotnostní / velikostní limit s materiálovou identifikací % Nebylo vyhodnoceno B.10 Klíčové díly hlediska životnosti výrobku jsou identifikovány a označeny (konečný výstup, bez obalů) 1,2,3,4,511Stejná úroveň Hodnocení výsledků - PŘÍKLAD

19 B. KONSTRUKCE / DESIGN VÝROBKU B.11 Vyjmutí součástí / komponent s obsahem nebezpečných látek je snadné (konečný výstup, bez obalů) 1,2,3,4,511 Neobsahuje nebezpečné látky – stejné B.12 Nerozebíratelná spojení součástí / komponent nad hmotnostní / velikostní limit (konečný výstup, bez obalů) Počet / ks6329Výrazně lepší B.14 Spotřeba energií při užívání výrobku (ztráty) EJ / ks15,211,9 Lepší B.15 Prodloužení modernosti výrobku (aplikace nadčasového vzhledu, usnadnění up-grade výrobku, odhad a zahrnutí požadavků ze vzdálené budoucnosti) 1,2,3,4,541 Výrazná modernizace výrobku Hodnocení výsledků - PŘÍKLAD

20 B. KONSTRUKCE / DESIGN VÝROBKU B.16 Rozšíření funkčnosti výrobku (modularita – uživatel může snadno změnit bez potřeby speciálních nástrojů, multifunkčnost výrobku, výrobek nevyvolává potřebu dalšího výrobku) 1,2,3,4,531Výrazně lepší B.17 Uživatelský manuál výrobku zpracován Ano / neAno Stejná úroveň B.18 Uživatelský manuál výrobku je poskytnut spotřebiteli 1,2,3,4,511Stejná úroveň B.19 Informace o výrobku jsou od spotřebitelů aktivně získávány a vyhodnocovány 1,2,3,4,521Lepší HJ – hmotnostní jednotka EJ – energetická jednotka 1,2,3,4,5 – 1-ano, 2-malé obtíže, 3-středně, 4-velké obtíže, 5-ne 1,2,3,4,5 – 1-ano, 2-spíše ano, 3-středně, 4-spíše ne, 5-ne Hodnocení výsledků - PŘÍKLAD

21 C. OMEZOVÁNÍ VSTUPŮ, VÝSTUPŮ A RIZIK VE FÁZI OSVOJENÍ VÝROBY Č. Název ukazatele / komentářJednotka Porovnávané Zhodnocení XY C.1Spotřeba energií (všech druhů v procesu dopravy materiálu a vlastní výroby) EJ / ks Bude doplněno po ukončení vývoje C.3Spotřeba neobnovitelných zdrojů energií (všech druhů v procesu dopravy materiálu a vlastní výroby) EJ / ks Bude doplněno po ukončení vývoje C.5Spotřeba materiálů (suroviny, pomocné materiály, obaly, komponenty ve vlastní výrobě) HJ / ks Bude doplněno po ukončení vývoje C.7V tom nebezpečných materiálů (podle zákona o chemických látkách) HJ / ks Bude doplněno po ukončení vývoje C.9V tom materiálů z obnovitelných zdrojů (suroviny, pomocné materiály, obaly, komponenty ve vlastní výrobě) HJ / ks Bude doplněno po ukončení vývoje Hodnocení výsledků - PŘÍKLAD

22 C. OMEZOVÁNÍ VSTUPŮ, VÝSTUPŮ A RIZIK VE FÁZI OSVOJENÍ VÝROBY C. 11 V tom recyklovaných materiálů (suroviny, pomocné materiály, obaly, komponenty ve vlastní výrobě) HJ /ks Bude doplněno po ukončení vývoje C. 12 Spotřeba vody (upravená voda v procesu výroby) HJ / ks Bude doplněno po ukončení vývoje C. 14 Produkce emisí do vzduchu (všech druhů v procesu dopravy materiálu a vlastní výroby) HJ / ks Bude doplněno po ukončení vývoje C. 16 V tom TZL**, CO, SO x, NO x, CO 2 ekv.,AU**…(v procesu vlastní výroby) HJ / ks Bude doplněno po ukončení vývoje Hodnocení výsledků - PŘÍKLAD

23 C. OMEZOVÁNÍ VSTUPŮ, VÝSTUPŮ A RIZIK VE FÁZI OSVOJENÍ VÝROBY C. 18 Produkce emisí do vody (všech druhů v procesu vlastní výroby) HJ / ks Bude doplněno po ukončení vývoje C. 20 V tom NEL**, RL**, AOX**, CHSK / BSK 5,… (v procesu vlastní výroby) HJ / ks Bude doplněno po ukončení vývoje C. 22 Produkce odpadů (v procesu vlastní výroby) HJ / ks Bude doplněno po ukončení vývoje C. 24 V tom nebezpečných odpadů (v procesu vlastní výroby) HJ / ks Bude doplněno po ukončení vývoje Bezpečnost práce (v procesu vlastní výroby) Hodnocení výsledků - PŘÍKLAD Popis rizik

24 Vybrané výsledky inovací 160 A 250 A 630 A 1600 A Rok 1990: Rok 2006:

25 Recyklační pasport Součástí závěrečné zprávy ke každému projektu je recyklační pasport, tj. materiálový popis výrobku, který je zpracováván v členění na: A – komponenty s obsahem nebezpečných látek (dle přílohy zákona) B – dále použitelné náhradní díly C – komponenty k materiálovému využití – recyklaci D – komponenty k energetickému využití (v řízeném režimu) E – komponenty, které lze uložit na řízenou skládku a jejichž uložení neovlivňuje negativně životní prostředí

26 Bilanční schéma vstupů a výstupů každý rok je kvantifikováno za celou firmu a porovnáváno s uplynulými obdobími (vztaženo na celkový objem produkce) v členění: A.VSTUPY –Suroviny a polotovary (oceli – barevné kovy – lisovací hmoty – pájky – kontakty -) –Pomocné materiály pro výrobu (mazadla – chemikálie pro PU – nátěry - obaly - …) –Energie (elektřina – plyn – LTO – stlačený vzduch) B. VÝSTUPY 1.ODPADNÍ MATERIÁLY K využití (palivo – regenerace – kaly) Ke zneškodnění (skládkování – fyzikální úpravy – spalování) 2.EMISE DO OVZDUŠÍ 3.ODPADNÍ VODY PRŮMYSLOVÉ 4.ODPADNÍ VODY SPLAŠKOVÉ

27 Závěr Provedené analýzy poskytují produktovým manažerům i pracovníkům vývoje informace o množství použitých surovin, energií, emisí do ovzduší, vody, vzniklých odpadech a dalších dopadech na životní prostředí vznikajících během životního cyklu výrobku a souvisejících procesech. Ve fázi hodnocení dopadů životního cyklu jsou výsledky předchozí fáze vyhodnoceny s cílem získat informace o environmentálních dopadech souvisejících se vstupy a výstupy životního cyklu posuzovaného výrobku, a tak identifikovat možnosti zlepšení a porovnat vyvíjené výrobky nebo jejich nové alternativy s původním řešením.

28 Praha, květen 2006Ing. Jiří Lipenský


Stáhnout ppt "Praha, květen 2006Ing. Jiří Lipenský. Zkušenosti s uplatněním ekologického hlediska při vývoji elektrických přístrojů."

Podobné prezentace


Reklamy Google