Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora podnikání z Operačního programu Podnikání a inovace CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora podnikání z Operačního programu Podnikání a inovace CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic."— Transkript prezentace:

1 Podpora podnikání z Operačního programu Podnikání a inovace CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

2 Osnova -- Operační program Podnikání a inovace -- Aktuální a plánované Výzvy -- Proces podání žádosti o dotaci -- Statistika čerpání OPPI -- Interní projekty agentury CzechInvest -- Zdroje informací

3 Operační program Podnikání a inovace

4 Charakteristika -- navazuje na Operační program Průmysl a podnikání (OPPP) 2004 – 2006 -- hlavní programový dokument realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti v sektoru průmyslu -- významný nástroj realizace Koncepce rozvoje MSP na období 2007 – 2013 -- spolufinancování aktivit ve zpracovatelském průmyslu, výzkumu a vývoji, technologických centrech a strategických službách -- 15 programů podpory

5 Charakteristika Zdroj spolufinancování: -- Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) Celková alokace: -- 90 mld. Kč -- tj. 11,75 % z celkové sumy ze SF EU pro ČR Řídicí orgán: -- Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Zprostředkující subjekt: -- Agentura CzechInvest

6 Priority, programy, alokace Prioritní osaOblast podporyProgramAlokace 1. Vznik firem1.1 Podpora začínajícím podnikatelůmSTART 0,4 % 1.2 Využití nových finančních nástrojůJeremie 2. Rozvoj firem2.1 Bankovní nástroje podpory MSPPROGRES 25,7% ZÁRUKA 2.2 Podpora nových výrobních technologií a ICT v podnicích ROZVOJ ICT a strategické služby ICT v podnicích 3. Efektivní energie3.1 Úspory energie a obnovitelné zdrojeEKO-ENERGIE 11,7% 4. Inovace4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podnikůINOVACE 25,8 % 4.2 Kapacita pro průmyslový V a VPOTENCIÁL 5. Prostředí pro podnikání a inovace 5.1 Platformy spolupráceSPOLUPRÁCE 30,2 % PROSPERITA 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojůŠKOLICÍ STŘEDISKA 5.3 Infrastruktura pro podnikáníNEMOVITOSTI 6. Služby pro rozvoj podnikání 6.1 Podpora poradenských služebPORADENSTVÍ 3,3 % 6.2 Podpora marketingových služebMARKETING

7 Společné charakteristiky programů podpory Regionální mapa intenzity veřejné podpory -- Dle velikosti Malý/Střední/Velký podnik – 60/50/40 -- Snížená míra podpory pro region Jihozápad (– 10 %) -- U nových výzev dochází ke snížení míry podpory o 10 – 20 % -- Realizace projektu na území ČR mimo hl. města Prahy -- Platba dotací probíhá zpětně, po úspěšné realizaci -- Min. 2 uzavřená po sobě jdoucí zdaňovací období (u některých programů lze doložit za mateřskou společnost) -- Finanční rating C+ -- Udržitelnost projektu po dobu 3/5 let dle velikosti podniku

8 Podporované oblasti -- Zpracovatelský průmysl - vymezení dle CZ-NACE obvykle 10-33 (konkrétně v textech jednotlivých výzev) Vyloučené oblasti z podpory dle nařízení Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 -- podniky činné v oblasti výroby, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v Příloze I Smlouvy o ES („Annex I“) Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 -- stavba lodí (CZ-NACE C 30.11), uhelný průmysl (CZ-NACE B 05, C 19.1), ocelářský průmysl, výroba syntetických vláken, rybolov, akvakultura a zemědělská prvovýroba (CZ-NACE A 01, A 02, A03) Společné charakteristiky programů podpory

9 Příloha I Smlouvy o ES – Annex I Specifický sektor spadající pod pravidla o veřejné podpoře pro zemědělství a společnou zemědělskou politiku Annex I: -- částečně potravinářský průmysl (CZ-NACE C 10, 11) -- částečně výroba textilií a textilních výrobků (CZ-NACE C 13) -- částečně (CZ-NACE 20 – biolíh) -- částečně maloobchod a velkoobchod (CZ-NACE 46.11, 46.17, 46.2, 47.1, 47.2, 47.7)

10 Princip vyhodnocení přijatelnosti -- základním principem je určení konečného výstupu projektu produkt spadá do Annexu I projekt nelze podpořit ! -- produkty jsou rozřazeny a jejich přijatelnost se stanovuje pomocí Celního sazebníku EU ( http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_cs.htm ) a shodnosti celního kódů s Annexem I ( download.mpo.cz/get/35794/48520/573349/priloha016.pdf) -- další pomůckou při určování je Nařízení Komise (ES) č. 2491/1998, které určuje výrobky z Annexu I vyňaté a tedy podporované

11 Aktuální výzvy

12 Vyhlášené výzvy ProgramPříjem RŽ Ukončení příjmu RŽ Příjem PŽ Ukončení příjmu PŽ Inovace - Patent1.9.201130.9.20121.9.20114.1.2013 Spolupráce – Technologické platformy 2.4.201215.5.20121.6.201231.8.2012 Marketing2.5.201215.8.2012*1.6.201230.9.2012 Nemovitosti11.6.2012min.18.6.2012 (max. 11.10.2012) 1.8.2012do 4 měsíců od schválení RŽ Eko -energie OZE 21. 5. 20128.6.2012 9.7.201230.9.2012 Úspory 27. 6. 20124.7.2012 Projekty spadající pod program podpory Poradenství -- CzechAccelerator 2011 – 2014 - příjem žádostí od 20.2.2012 do 8.5.2012 -- CzechEkoSystem – příjem žádostí od 1.5.2012 do 29.6.2012

13 Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Cíl programu -- Zvýšení úrovně ochrany průmyslového vlastnictví v ČR Forma podpory -- Dotace (40 tis.- 1 mil. Kč) Příjemce podpory -- Malé a střední podniky (45 %; MSP spolupracující s VŠ VVI 55 %) -- Fyzické osoby – občané ČR (45 %) -- Vysoké školy (75 %) -- Veřejné výzkumné instituce (75 %) Podporované aktivity -- Podávání přihlášek vynálezů v ČR i zahraničí -- Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v těchto formách: -- Patent, Užitný vzor (v ČR i zahraničí) -- Průmyslový vzor, Ochranná známka (v zahraničí) Příjem RŽ do Výzvy II - pokračování do 30.9.2012

14 Spolupráce – Technologické platformy Cíl programu -- podpora vzniku a rozvoje kooperačních odvětvových seskupení na národní úrovni – TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY => Vytváření příznivého podnikatelského prostředí a zlepšování podmínek pro podnikání a inovace; zkvalitňování vazby mezi výzkumem, VŠ a podnikatelskou sférou Forma podpory -- dotace dle pravidla de minimis, max. 200 tis. EUR (75 % způsobilých výdajů projektu) Příjemce podpory -- občanské sdružení, zájmové sdružení právnických osob Podporované aktivity -- podpora implementace strategických dokumentů -- iniciace výzkumných a vývojových projektů a zlepšování inovačního prostředí -- spolupráce TP s evropskými TP Příjem RŽ do II. Výzvy – prodloužení do 15.5.2012

15 Marketing Cíl programu -- posílení mezinárodní konkurenceschopnosti MSP se sídlem v ČR podporou účastí na zahraničních veletrzích a výstavách Forma podpory -- dotace (min. 0,3 mil. Kč na projekt); 50% podpora -- doprava max. 0,3 mil. Kč; propagace 0,2 mil. Kč na jednu výstavu Příjemce podpory -- MSP, dvouletá podnikatelská historie -- jeden projekt na žadatele v rámci každého vyhlášení Výzvy Podporované aktivity -- účast podnikatelů na veletrzích v zahraničí, doprava exponátů (de minimis) -- cizojazyčné propagační materiály související s veletrhy (de minimis) Příjem RŽ do II. Výzvy – 2. prodloužení do 15.8.2012

16 Nemovitosti Cíl programu -- podpořit vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury a přispět tak ke vzniku funkčního trhu nemovitostí Forma podpory -- dotace (1 - 16 mil Kč), tvorba projektové dokumentace 0,5 - 2 mil. Kč Příjemce podpory -- podnikatelské subjekty, územně samosprávné celky a jejich svazy Podporované aktivity -- vytvoření funkčního trhu podnikatelských nemovitostí -- příprava podnikatelské zóny -- regenerace a rekonstrukce podnikatelských nemovitostí -- výstavba nájemních objektů (pouze pro obce a kraje) -- vyhotovení projektové dokumentace Příjem RŽ do II. Výzvy – prodloužení do min. 18.6.2012 (max. 11.10.2012)

17 Eko - energie Cíl programu -- stimulovat aktivitu podnikatelů v oblasti snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby primárních energetických zdrojů Forma podpory -- dotace (500 tis. – 30 mil. Kč Úspory energie/60 mil. Kč OZE); kolová výzva -- alokace: 0,5 mld. Kč (Obnovitelné zdroje energie); 1 mld. Kč (Úspory energie) Příjemce dotace -- OZE: MSP, dvouletá podnikatelská historie nebo Start – UP s „matkou“ -- Úspory: všechny podniky (MSP i VP) s dvouletou podnikatelskou historií Podporované aktivity -- Zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie (Úspory energie) -- Využití obnovitelných energetických zdrojů (OZE) – výstavba či rekonstrukce malých vodních elektráren Příjem RŽ do III. Výzvy – prodloužení od 4.6.2012 (OZE) a od 25.6.2012 (Úspory energie)

18 Plánované výzvy v roce 2012 Potenciál -- předpokládaný termín vyhlášení září - říjen 2012 -- podpora zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit

19 Proces podání žádosti

20 Kontrola na místě a žádost o platbu Monitoring Podání žádosti Příprava projektu Realizace projektu Životní cyklus projektu

21 Příprava projektu -- Kvalitní podnikatelský záměr -- Prostudovat možnosti získání dotace -- Výběr správného dotačního programu -- Prostudovat relevantní dokumenty -- Výzva k předkládání projektů + přílohy -- Pokyny pro žadatele a příjemce dotace -- Nápověda v aplikaci eAccount -- Zajištění finančního krytí projektu DOTACE JE VYPLÁCENA ZPĚTNĚ!

22 Postup podání žádosti A B C D E Azaložení Master účtu, ELEKTRONICKÝ PODPIS!!! Bpodání Registrační žádosti (finanční výkazy, rating) Cschválení Registrační žádosti – datum je rozhodující pro vznik způsobilých výdajů pro tento projekt!!! Do tohoto data lze pouze provést výběrové řízení, bez podpisu smlouvy! Dpodání Plné žádosti (studie proveditelnosti, finanční realizovatelnost projektu, specifické přílohy dle programu) Epodpis Podmínek poskytnutí dotace a vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace 5 dnů15 dnůx dnů dle konkrétní výzvy a programu Proces hodnocení projektu

23 Náhled aplikace eAccount Kontextová nápověda Tlačítko pro založení Master účtu pro vstup do aplikace -- návod na založení Master účtu v Pokynech pro žadatele – obecná část (web CI) -- zřízení elektronického podpisu (Česká pošta) -- v případě ztráty hesla kontaktovat RK CI

24 Registrační žádost Základní údaje o žadateli a projektu -- předmět projektu ( CZ–NACE, celní kód ) -- stručný popis projektu -- odhadované náklady projektu !!! nelze později zvýšit !!! -- místo realizace v podporovaném regionu -- vyplněný finanční výkaz pro výpočet ratingu Povinné přílohy -- Rozvaha + Výkaz zisků a ztrát -- Motivační účinek je-li žadatelem velký podnik -- Povinné přílohy dle programu -- schválení RŽ - Datum pro vznik způsobilých výdajů (do tohoto data lze pouze realizovat VŘ. Podpis smluv, objednávky, faktury – musí být datovány až po tomto datu) v souladu s Výzvou !!!

25 Plná žádost Stanovení harmonogramu projektu, nastavení etap -- dle Pravidel etapizace Rozepsání rozpočtu – výdajová a zdrojová část -- maximální výše dotace dána regionální mapou a velikostí podniku -- přesný rozpočet - následná tolerance max. 20% bez změny Podmínek Nastavení závazných ukazatelů -- nutno dodržet, nenastavit příliš vysoko – pokud reálně klesne o více než 10%, jedná se o porušení Podmínek a dotaci nelze proplatit Studie proveditelnosti / podnikatelský záměr -- dodržet předepsanou osnovu Povinné přílohy -- FRP + studie proveditelnosti -- Povinné přílohy dle programu

26 Podpis Podmínek Schválený projekt Zaslání Podmínek žadateli Podepsání Podmínek žadatelem Zaslání podepsaných podmínek na CI Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace -- elektronicky přes eAccount -- na MPO -- elektronicky kvalifikovaným certifikátem -- podepisuje osoba oprávněna jednat za žadatele (dle OR), nebo zmocněnec -- elektronicky přes eAccount -- na MPO – zasláno do Datové schránky

27 Realizace projektu -- P ovinnost vést analytické účetnictví -- Dodržení stanovených termínů -- Dodržení Podmínek poskytnutí dotace -- Dodržení Pravidel pro výběr dodavatelů -- vyhlášení VŘ u zakázek nad 500 tis. Kč -- princip nediskriminace, transparentnosti, účelu Od 1.4.2012 Novela zákona o veřejných zakázkách - změna definice dotovaného zadavatele -- dotovaným zadavatelem, který má povinnost postupovat dle ZoVZ (u zakázek nad 1 mil. Kč či 3 mil. Kč u stavebních prací), bude každý subjekt s mírou veřejné podpory více než 50 % -- v OPPI se jedná o malé podniky s mírou podpory 60% -- Dodržení Pravidel pro povinnou publicitu -- chybějící či nesprávně uvedená publicita projektu

28 Žádost o platbu -- ŽoPl se podává prostřednictvím aplikace eAccount (záložka Žádost o platbu) -- ŽoPl se podává za etapu, nebo za celý projekt -- Nejdříve po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace -- Nejpozději do 6 měsíců od skutečného ukončení projektu Způsobilost výdajů -- doklady vystavené po datu přijatelnosti projektu a před datem skutečného ukončení projektu -- pořizovaný majetek zařazen do správné rozpočtové položky (investiční/neinvestiční výdaje) -- pořízený majetek dle podnikatelského záměru Přílohy ŽoPl -- smlouvy, objednávky, faktury, daňové doklady, dodací listy,… -- fotodokumentace povinné publicity

29 Na co dát pozor -- Datum uznatelnosti nákladů -- Výběr dodavatele -- Povinnou publicitu -- Nezbytné sledovat dokumenty na webu! -- Výzva programu -- Pokyny pro žadatele a příjemce dotace -- Specifické a obecné přílohy -- Závazné ukazatele -- Dodržovat lhůty -- Změny řešit včas -- Číst podrobně Podmínky poskytnutí dotace

30 Statistiky OPPI

31 Statistika čerpání OPPI Program Podané RŽPodané PŽRozhodnutoProplaceno na účty žadatelů PočetČástka v KčPočetČástka v KčPočetČástka v Kč Počet proj. Počet ŽoPl Částka v Kč ICT V PODNICÍCH 2 1925 257 535 5001 5263 435 049 0001 0532 295 445 000491609873 283 632 ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY 93015 375 272 00067810 775 321 0003004 286 850 0001915351 247 727 395 ROZVOJ 2 51716 860 974 0001 66111 669 706 0001 0387 264 818 0007648884 493 753 902 EKO-ENERGIE 2 38038 299 472 0001 46018 527 082 0007778 016 252 0003725002 996 078 079 INOVACE - INOVAČNÍ PROJEKT 2 04343 602 381 0001 50431 652 163 00067113 098 583 0003514924 146 629 750 INOVACE - PATENT 721101 059 000445101 059 00034068 876 0001441488 119 753 POTENCIÁL 1 03721 893 926 00073715 002 570 0002784 158 028 0001633181 788 213 494 PROSPERITA 26826 896 801 00016316 225 467 000473 937 570 0002976876 874 744 SPOLUPRÁCE - KLASTRY 943 072 205 000461 577 012 00027840 075 0002262278 037 304 SPOLUPRÁCE - TP 37178 701 00026120 224 0001989 054 000197252 343 882 ŠKOLICÍ STŘEDISKA 1 18311 567 864 0008508 211 354 0003912 888 864 000204286993 748 066 NEMOVITOSTI 1 42223 020 152 00081511 883 943 0006849 734 297 0004317024 222 768 099 PORADENSTVÍ 921287 892 000755235 010 000407126 886 000138 34 819 682 MARKETING 1 5401 198 077 5491 3541 057 342 549882684 220 264596 257 068 466 CELKEM 17 285207 612 312 04912 020130 473 302 5496 91457 489 818 2643 9155 42222 269 466 248 Duben 2012 -- Celková alokace OPPI 90 mld. Kč (3,6 mld. EUR) -- Operační program Podnikání a inovace nemá problém s absorpční kapacitou -- Stálý trend akcelerace čerpání (za rok 2011 vyčerpáno cca 10 mld. Kč)

32 Graf čerpání z OPPI Data k 13.4.2012

33 Počet podaných RŽ

34 Objem podaných RŽ v Kč

35 Interní projekty agentury CzechInvest z OPPI Projekty financovány z -- OPPI, prioritní osa 6 Služby pro rozvoj podnikání, oblast podpory 6.1 Podpora poradenských služeb, program Poradenství -- CzechAccelerator -- CzechEkoSystem

36 CzechAccelerator Cíl programu -- Urychlit rozvoj firmy na cílovém trhu i v České republice -- Pomoc při hledání: -- investice pro financování dalšího rozvoje firmy (fond rizikového kapitálu, business angel) -- technologického partnera pro další rozvoj produktu (kapitálový vstup, převzetí, spolupráce při vytvoření vhodné distribuční sítě) Účel programu -- Přivést české technologické MSP do vyspělých zemí (USA, Singapur, Švýcarsko, Izrael), ve kterých mohou komercializovat svoje produkty Příjemce podpory -- Malé a střední podniky (start-up firmy) v sektorech ICT, life sciencies, cleantech, nanotechnologie -- Žadatel je vlastník jasně definovaného, existujícího (případně rozpracovaného) technologického produktu (výrobku nebo služby) a má vysoký potenciál k úspěšné komercializaci svého produktu a vysoký zájmem a motivaci o průnik na mezinárodní trhy -- Žadatel má vysoký růstový potenciál, je zaměřený na rozvoj technologických řešení

37 CzechAccelerator Podporované aktivity Předodjezdová příprava -- Právní školení(ochrana duševního vlastnictví), marketingové a ekonomické poradenství (100% podpora) Podpora v místě působení -- Pobyt v délce 2 až 6 měsíců v zahraničí v CzechAcceleratoru (100% podpora) -- Přístup k networkingovým aktivitám (100% podpora) -- Licencování a patentování, ochrana IPR (100% podpora;max. 200 tis. Kč/firma) -- Účast na konferencích a odborných seminářích (100% podpora; max. 200 tis. Kč/firma) -- Služby odborných poradců, školení a mentoring v destinaci (50% podpora; max. 200 tis. Kč/firma) -- Podpora cestovních nákladů a ubytování (50% podpora; max. do stanoveného limitu)

38 CzechEkoSystem Cíle projektu -- Cílem projektu je zvýšit připravenost firem v počátečním stádiu vývoje pro uplatnění startovního financování firem formou rozvojového kapitálu Účel programu -- Podpora rozvoje začínajících inovačních firem poskytnutím poradenství v oblastech řízení a chodu společnosti, komercializace, celkového využití potenciálu MSP včetně celkového zhodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovačních aktivit podnikatelů a jejich partnerských univerzit či jiných výzkumných institucí. -- Získání praktické zkušenosti při komercializaci vlastního produktu či služby, praktické uplatnění jejich podnikatelského záměru a posílení marketingových a manažerských schopností Příjemce podpory -- Začínající podnikatelé s inovativními podnikatelskými záměry (MSP) Základní charakteristika projektu -- Místo realizace - ČR mimo hl. m. Praha -- Míra podpory 80 - 100 % -- Výše podpory 0,2 - 3 mil. Kč -- Administrace se liší od standardních programů OPPI (Hodnocení a komunikace probíhá mimo eAccount)

39 Investorské fórum Administrace a hodnocení Prezentace před hodnotitelskou komisí Administrace a hodnocení Prezentace před hodnotitelskou komisí Evaluace Závěrečná prezentace na fóru investorů Úspěšní obdrží certifikát Evaluace Závěrečná prezentace na fóru investorů Úspěšní obdrží certifikát Hodnocení nápadu Skaut s Koučem a PM hodnotí vhodnost nápadu/projektu Skaut pomáhá s přípravou žádosti Hodnocení nápadu Skaut s Koučem a PM hodnotí vhodnost nápadu/projektu Skaut pomáhá s přípravou žádosti Formulová ní nápadu Vyhledání nápadu Skaut, Kouč VŠ Vyhledání nápadu Skaut, Kouč VŠ Žádost o podporu Koučink a Poradenství Ostatní investoři Seed Fund MPO Certifikát CzechInvestu Týmová práce na Žádosti o podporu Finální business plan Týmová práce na Business plan Rozvojový plán Finální žádost Prezentace žadatele Představení business plánu investorům CzechEkoSystem Žádost o podporu Koučink a Poradenství

40 Zdroje informací www.czechinvest.org www.mpo.cz www.mpo-oppi.cz programy@czechinvest.org Zelená linka: 800 800 777 Regionální kanceláře CI - http://www.czechinvest.org/regionalni-kancelare http://www.czechinvest.org/regionalni-kancelare

41 © Copyright, CzechInvest 2012. Všechna práva vyhrazena. Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Podpora podnikání z Operačního programu Podnikání a inovace CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic."

Podobné prezentace


Reklamy Google