Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Renata Kořínková Podpora podnikání z Operačního programu Podnikání a inovace (Možnosti, výsledky,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Renata Kořínková Podpora podnikání z Operačního programu Podnikání a inovace (Možnosti, výsledky,"— Transkript prezentace:

1 CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Renata Kořínková Podpora podnikání z Operačního programu Podnikání a inovace (Možnosti, výsledky, praktické rady) 25. května 2012

2 Osnova -- Operační program Podnikání a inovace -- Aktuální Výzvy -- Statistiky čerpání OPPI -- Proces podání žádosti o dotaci a nejčastější chyby -- Interní projekty agentury CI -- Zdroje informací

3 Operační program Podnikání a inovace

4 Charakteristika Zdroj spolufinancování: -- Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) Celková alokace: -- 90 mld. Kč -- tj. 11,75 % z celkové sumy ze SF EU pro ČR -- hlavní programový dokument realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti v sektoru průmyslu -- významný nástroj realizace Koncepce rozvoje MSP na období 2007 – 2013 -- spolufinancování aktivit ve zpracovatelském průmyslu, výzkumu a vývoji, technologických centrech a strategických službách

5 Priority, programy, alokace Prioritní osaOblast podporyProgramAlokace 1. Vznik firem1.1 Podpora začínajícím podnikatelůmSTART 0,4 % 1.2 Využití nových finančních nástrojůJeremie 2. Rozvoj firem2.1 Bankovní nástroje podpory MSPPROGRES 25,7% ZÁRUKA 2.2 Podpora nových výrobních technologií a ICT v podnicích ROZVOJ ICT a strategické služby ICT v podnicích 3. Efektivní energie3.1 Úspory energie a obnovitelné zdrojeEKO-ENERGIE 11,7% 4. Inovace4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podnikůINOVACE 25,8 % 4.2 Kapacita pro průmyslový V a VPOTENCIÁL 5. Prostředí pro podnikání a inovace 5.1 Platformy spolupráceSPOLUPRÁCE 30,2 % PROSPERITA 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojůŠKOLICÍ STŘEDISKA 5.3 Infrastruktura pro podnikáníNEMOVITOSTI 6. Služby pro rozvoj podnikání 6.1 Podpora poradenských služebPORADENSTVÍ 3,3 % 6.2 Podpora marketingových služebMARKETING

6 Společné charakteristiky programů podpory Podporované oblasti -- Zpracovatelský průmysl (vymezení dle CZ NACE a ANNEX 1) + výjimky (Nelze podpořit: zemědělství, ocelářství, doprava, lodě, uhelný průmysl, syntetická vlákna) Regionální mapa intenzity veřejné podpory -- Dle velikosti Malý/Střední/Velký podnik – 60/50/40 -- Snížená míra podpory pro region Jihozápad (– 10%) -- U nových výzev dochází ke snížení míry podpory o 10 – 20% -- Realizace projektu na území ČR mimo hl. města Prahy -- Platba dotací probíhá zpětně, po úspěšné realizaci -- Min. 2 uzavřená po sobě jdoucí zdaňovací období ( u některých programů lze doložit za mateřskou společnost) -- Finanční rating C+ -- Udržitelnost projektu po dobu 3/5 let dle velikosti podniku

7 Aktuální výzvy

8 Vyhlášené výzvy ProgramPříjem RŽ Ukončení příjmu RŽ Příjem PŽ Ukončení příjmu PŽ Inovace - Patent1.9.201130.9.20121.9.20114.1.2013 Spolupráce – Technologické platformy 2.4.201215.5.20121.6.201231.8.2012 Marketing2.5.201215.8.2012*1.6.201230.9.2012 Nemovitosti11.6.2012min.18.6.2012 (max. 11.10.2012) 1.8.2012do 4 měsíců od schválení RŽ Eko -energie OZE 4. 6. 2012 Úspory 25. 6. 2012 Projekty spadající pod program podpory Poradenství -- CzechAccelerator 2011 – 2014 - příjem žádostí od 20.2.2012 do 22. 4. 2012 -- CzechEkoSystem – příjem žádostí od 1.5.2012 do 29. 6. 2012

9 Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Cíl programu -- Zvýšení úrovně ochrany průmyslového vlastnictví v ČR Forma podpory -- Dotace (40 tis.- 1 mil. Kč) Příjemce podpory -- Malé a střední podniky (45%; MSP spolupracující s VŠ VVI 55%) -- Fyzické osoby – občané ČR (45%) -- Vysoké školy (75%) -- Veřejné výzkumné instituce (75%) Podporované aktivity -- Podávání přihlášek vynálezů v ČR i zahraničí -- Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v těchto formách: -- Patent, Užitný vzor (v ČR i zahraničí) -- Průmyslový vzor, Ochranná známka (v zahraničí) Příjem RŽ do Výzvy II - pokračování do 30. 9. 2012

10 Spolupráce – Technologické platformy Cíl programu -- podpora vzniku a rozvoje kooperačních odvětvových seskupení na národní úrovni – TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY => Vytváření příznivého podnikatelského prostředí a zlepšování podmínek pro podnikání a inovace; zkvalitňování vazby mezi výzkumem, VŠ a podnikatelskou sférou Forma podpory -- dotace dle pravidla de minimis, max. 200 tis. EUR (75% způsobilých výdajů projektu) Příjemce podpory -- občanské sdružení, zájmové sdružení právnických osob Podporované aktivity -- podpora implementace strategických dokumentů -- iniciace výzkumných a vývojových projektů a zlepšování inovač. prostředí -- spolupráce TP s evropskými TP Příjem RŽ do II. Výzvy – prodloužení do 15. 5. 2012

11 Marketing Cíl programu -- posílení mezinárodní konkurenceschopnosti MSP se sídlem v ČR podporou účastí na zahraničních veletrzích a výstavách Forma podpory -- dotace (min. 0,3 mil. Kč na projekt); 50% podpora -- doprava max. 0,3 mil. Kč; propagace 0,2 mil. Kč na jednu výstavu Příjemce podpory -- MSP, dvouletá podnikatelská historie -- jeden projekt na žadatele v rámci každého vyhlášení Výzvy Podporované aktivity -- účast podnikatelů na veletrzích v zahraničí, doprava exponátů (de minimis) -- cizojazyčné propagační materiály související s veletrhy (de minimis) Příjem RŽ do II. Výzvy – 2. prodloužení od 2. 5. 2012

12 Eko - energie Cíl programu -- stimulovat aktivitu podnikatelů v oblasti snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby primárních energetických zdrojů Forma podpory -- dotace (kolová výzva) -- alokace: 0,5 mld. Kč (OZE); 1 mld. Kč (Úspory energie) Příjemce dotace -- OZE: MSP, dvouletá podnikatelská historie nebo Start – UP s matkou -- Úspory: všechny podniky (MSP i VP) s dvouletou podnikatelskou historií Podporované aktivity -- Zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie (úspory energie) -- Využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů (OZE) Příjem RŽ do III. Výzvy – prodloužení od 4. 6. 2012 (OZE) a od 25.6.2012 (Úspory energie)

13 Nemovitosti Cíl programu -- podpořit vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury a přispět tak ke vzniku funkčního trhu nemovitostí Forma podpory -- dotace (1 - 16 mil Kč), tvorba projektové dokumentace 0,5 - 2 mil. Kč Příjemce podpory -- podnikatelské subjekty, územně samosprávné celky a jejich svazy Podporované aktivity -- vytvoření funkčního trhu podnikatelských nemovitostí -- příprava podnikatelské zóny -- regenerace a rekonstrukce podnikatelských nemovitostí -- výstavba nájemních objektů (pouze pro obce a kraje) -- vyhotovení projektové dokumentace Příjem RŽ do II. Výzvy – prodloužení od 11.6.2012

14 Úspěšné projekty

15 Nemovitosti Moramis s.r.o. - Brownfield Rychvald – Regenerace objektu na výrobní areál Moramis ╌ Místo realizace: Rychvald (kraj Moravskoslezský) ╌ Cíl projektu: vytvoření výrobního a administračního zázemí společnosti Moramis s.r.o rekonstrukcí objektu brownfieldu a jeho okolí. V objektu probíhá výroba hydroizolačního krystalizačního systému Akvatron a vyvinutých materiálů určených ke zvýšení životnosti a k ochraně inženýrských staveb (např. mosty, tunely, podchody) proti průniku vody,chemických látek atd. ╌ Realizace projektu: 9/2009 – 12/2010 ╌ Náklady na projekt: 8 940 244,-Kč ╌ Poskytnutá dotace: 5 364 000,-Kč

16 Proces podání žádosti

17 Podání žádosti Příprava projektu Realizace projektu Životní cyklus projektu

18 Příprava projektu -- Kvalitní podnikatelský záměr -- Prostudovat možnosti získání dotace -- Výběr správného dotačního programu -- Prostudovat relevantní dokumenty -- Výzva k předkládání projektů + přílohy -- Pokyny pro žadatele a příjemce dotace -- Nápověda v aplikaci eAccount -- Zajištění finančního krytí projektu DOTACE JE VYPLÁCENA ZPĚTNĚ!

19 Postup podání žádosti A B C D E A založení Master účtu, ELEKTRONICKÝ PODPIS!!! B podání Registrační žádosti (finanční výkazy, rating) C schválení Registrační žádosti – datum je rozhodující pro vznik způsobilých výdajů pro tento projekt!!! Do tohoto data lze pouze provést výběrové řízení, bez podpisu smlouvy! D podání Plné žádosti (studie proveditelnosti, finanční realizovatelnost projektu, specifické přílohy dle programu) Epodpis Podmínek poskytnutí dotace 5 dnů15 dnůx dnů dle konkrétní výzvy a programu Proces hodnocení projektu

20 Náhled aplikace eAccount Kontextová nápověda Tlačítko pro založení Master účtu pro vstup do aplikace -- návod na založení Master účtu v Pokynech pro žadatele – obecná část (web CI) -- zřízení elektronického podpisu (Česká pošta) -- v případě ztráty hesla kontaktovat RK CI

21 Registrační žádost Základní údaje o žadateli a projektu -- předmět projektu ( CZ–NACE, celní kód ) -- stručný popis projektu -- odhadované náklady projektu - požadovaná výše dotace !!! nelze později zvýšit !!! -- místo realizace v podporovaném regionu -- vyplněný finanční výkaz pro výpočet ratingu Povinné přílohy -- Rozvaha + Výkaz zisků a ztrát -- Motivační účinek je-li žadatelem velký podnik -- Povinné přílohy dle programu -- schválení RŽ - Datum pro vznik způsobilých výdajů (do tohoto data lze pouze realizovat VŘ. Podpis smluv, objednávky, faktury – musí být datovány až po tomto datu) v souladu s Výzvou !!!

22 Plná žádost Stanovení harmonogramu projektu, nastavení etap -- dle Pravidel etapizace Rozepsání rozpočtu – výdajová a zdrojová část -- maximální výše dotace dána regionální mapou a velikostí podniku -- přesný rozpočet - následná tolerance max. 20% bez změny Podmínek Nastavení závazných ukazatelů -- nutno dodržet, nenastavit příliš vysoko – pokud reálně klesne o více než 10%, jedná se o porušení Podmínek a dotaci nelze proplatit Studie proveditelnosti / podnikatelský záměr -- dodržet předepsanou osnovu Povinné přílohy -- FRP + studie proveditelnosti -- Povinné přílohy dle programu

23 Podpis Podmínek Schválený projekt Zaslání Podmínek žadateli Podepsání Podmínek žadatelem Zaslání podepsaných podmínek na CI Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace -- elektronicky přes eAccount -- na MPO -- elektronicky kvalifikovaným certifikátem -- podepisuje osoba oprávněna jednat za žadatele (dle OR), nebo zmocněnec -- elektronicky přes eAccount -- na MPO – zasláno do Datové schránky

24 Realizace projektu -- P ovinnost vést účetnictví dle 563/1991 Sb. o účetnictví -- Nedodržení stanovených termínů -- Nedodržení Podmínek poskytnutí dotace -- Nedodržení Pravidel pro výběr dodavatelů -- nevyhlášení VŘ u zakázek nad 500 tis. Kč či špatné vyhlášení -- princip nediskriminace, transparentnosti, účelu Od 1.4.2012 Novela zákona o veřejných zakázkách - změna definice dotovaného zadavatele -- dotovaným zadavatelem, který má povinnost postupovat dle ZoVZ (u zakázek nad 1 mil. Kč či 3 mil. Kč u stavebních prací), bude každý subjekt s mírou veřejné podpory více než 50 % -- v OPPI se jedná o malé podniky s mírou podpory 60% -- Nedodržení Pravidel pro povinnou publicitu -- chybějící či nesprávně uvedená publicita projektu

25 Žádost o platbu -- ŽoPl se podává prostřednictvím aplikace eAccount (záložka Žádost o platbu) -- ŽoPl se podává za etapu, nebo za celý projekt -- Nejdříve po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace -- Nejpozději do 6 měsíců od skutečného ukončení projektu Způsobilost výdajů -- doklady vystavené po datu přijatelnosti projektu a před datem skutečného ukončení projektu -- pořizovaný majetek zařazen do správné rozpočtové položky (investiční/neinvestiční výdaje) -- pořízený majetek dle podnikatelského záměru Přílohy ŽoPl -- smlouvy, objednávky, faktury, daňové doklady, dodací listy,… -- fotodokumentace povinné publicity

26 Žádost o platbu - chyby -- Nedodání povinných příloh (viz. Pokyny pro žadatele k danému programu) -- Chybí fotodokumentace prokazující splnění povinné publicity -- Chybné zařazení pořizovaného majetku do rozpočtových položek -- Nárokování nezpůsobilých výdajů - Pořizovaný majetek není v souladu s podnikatelským záměrem - Pořízení majetku před datem přijatelnosti -- Nedodání Monitorovacích zpráv -- Dokládání úhrad -- Chybný podpis dokumentu Žopl (musí být v souladu s postupem uvedeným v OR nebo je nutné doložit plnou moc) -- Formální chyby v žádosti o platbu (chybné číslo účtu) Povinnost podat Žopl po ukončení projektu do 6 měsíců (odstranit všechny nedostatky do 3 měsíců od doručení výzvy)

27 Interní projekty agentury CzechInvest z OPPI Projekty financovány z -- OPPI, prioritní osa 6 Služby pro rozvoj podnikání, oblast podpory 6.1 Podpora poradenských služeb, program Poradenství -- CzechAccelerator -- CzechEkoSystem

28 CzechAccelerator Cíl programu -- Urychlit rozvoj firmy na cílovém trhu i v České republice -- Pomoc při hledání: -- investice pro financování dalšího rozvoje firmy (fond rizikového kapitálu, business angel) -- technologického partnera pro další rozvoj produktu (kapitálový vstup, převzetí, spolupráce při vytvoření vhodné distribuční sítě) Účel programu -- Přivést české technologické MSP do vyspělých zemí (USA, Singapur, Švýcarsko, Izrael), ve kterých mohou komercializovat svoje produkty Příjemce podpory -- Malé a střední podniky (start-up firmy) v sektorech ICT, life sciencies, cleantech, nanotechnologie -- Žadatel je vlastník jasně definovaného, existujícího (případně rozpracovaného) technologického produktu (výrobku nebo služby) a má vysoký potenciál k úspěšné komercializaci svého produktu a vysoký zájmem a motivaci o průnik na mezinárodní trhy -- Žadatel má vysoký růstový potenciál, je zaměřený na rozvoj technologických řešení

29 CzechAccelerator Podporované aktivity Předodjezdová příprava -- Právní školení(ochrana duševního vlastnictví), marketingové a ekonomické poradenství (100% podpora) Podpora v místě působení -- Pobyt v délce 2 až 6 měsíců v zahraničí v CzechAcceleratoru (100% podpora) -- Přístup k networkingovým aktivitám (100% podpora) -- Licencování a patentování, ochrana IPR (100% podpora;max. 200 tis. Kč/firma) -- Účast na konferencích a odborných seminářích (100% podpora;max. 200 tis. Kč/firma) -- Služby odborných poradců, školení a mentoring v destinaci (50% podpora;max. 200 tis. Kč/firma) -- Podpora cestovních nákladů a ubytování (50% podpora; max. do stanoveného limitu)

30 CzechEkoSystem Cíle projektu -- Cílem projektu je zvýšit připravenost firem v počátečním stádiu vývoje pro uplatnění startovního financování firem formou rozvojového kapitálu. Účel programu -- Podpora rozvoje začínajících inovačních firem poskytnutím poradenství v oblastech řízení a chodu společnosti, komercializace, celkového využití potenciálu MSP včetně celkového zhodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovačních aktivit podnikatelů a jejich partnerských univerzit či jiných výzkumných institucí. -- Získání praktické zkušenosti při komercializaci vlastního produktu či služby, praktické uplatnění jejich podnikatelského záměru a posílení marketingových a manažerských schopností Příjemce podpory -- Začínající podnikatelé s inovativními podnikatelskými záměry (MSP) Základní charakteristika projektu -- Místo realizace – ČR mimo hl. m. Praha -- Míra podpory 80-100% -- Výše podpory 0,2 – 3 mil. Kč -- Administrace se liší od standardních programů OPPI (Hodnocení a komunikace probíhá mimo eAccount)

31 Investorské fórum Administrace a hodnocení Prezentace před hodnotitelskou komisí Administrace a hodnocení Prezentace před hodnotitelskou komisí Evaluace Závěrečná prezentace na fóru investorů Úspěšní obdrží certifikát Evaluace Závěrečná prezentace na fóru investorů Úspěšní obdrží certifikát Hodnocení nápadu Skaut s Koučem a PM hodnotí vhodnost nápadu/projektu Skaut pomáhá s přípravou žádosti Hodnocení nápadu Skaut s Koučem a PM hodnotí vhodnost nápadu/projektu Skaut pomáhá s přípravou žádosti Formulová ní nápadu Vyhledání nápadu Skaut, Kouč VŠ Vyhledání nápadu Skaut, Kouč VŠ Žádost o podporu Koučink a Poradenství Ostatní investoři Seed Fund MPO Certifikát CzechInvestu Týmová práce na Žádosti o podporu Finální business plan Týmová práce na Business plan Rozvojový plán Finální žádost Prezentace žadatele Představení business plánu investorům CzechEkoSystem Žádost o podporu Koučink a Poradenství

32 Zdroje informací www.czechinvest.org www.mpo.cz www.mpo-oppi.cz programy@czechinvest.org Zelená linka: 800 800 777 Regionální kanceláře CI - http://www.czechinvest.org/regionalni-kancelare http://www.czechinvest.org/regionalni-kancelare

33 © Copyright, CzechInvest 2008. Všechna práva vyhrazena. Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Renata Kořínková Podpora podnikání z Operačního programu Podnikání a inovace (Možnosti, výsledky,"

Podobné prezentace


Reklamy Google