Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic"— Transkript prezentace:

1 CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic
Podpora podnikání z Operačního programu Podnikání a inovace (Možnosti, výsledky, praktické rady) 25. května 2012 Renata Kořínková

2 Osnova -- Operační program Podnikání a inovace -- Aktuální Výzvy
-- Statistiky čerpání OPPI -- Proces podání žádosti o dotaci a nejčastější chyby -- Interní projekty agentury CI -- Zdroje informací

3 Operační program Podnikání a inovace

4 Charakteristika Zdroj spolufinancování:
-- Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) Celková alokace: -- 90 mld. Kč -- tj. 11,75 % z celkové sumy ze SF EU pro ČR -- hlavní programový dokument realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti v sektoru průmyslu -- významný nástroj realizace Koncepce rozvoje MSP na období 2007 – 2013 -- spolufinancování aktivit ve zpracovatelském průmyslu, výzkumu a vývoji, technologických centrech a strategických službách

5 Priority, programy, alokace
Prioritní osa Oblast podpory Program Alokace 1. Vznik firem 1.1 Podpora začínajícím podnikatelům START 0,4 % 1.2 Využití nových finančních nástrojů Jeremie 2. Rozvoj firem 2.1 Bankovní nástroje podpory MSP PROGRES 25,7% ZÁRUKA 2.2 Podpora nových výrobních technologií a ICT v podnicích ROZVOJ ICT a strategické služby ICT v podnicích 3. Efektivní energie 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje EKO-ENERGIE 11,7% 4. Inovace 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků INOVACE 25,8 % 4.2 Kapacita pro průmyslový V a V POTENCIÁL 5. Prostředí pro podnikání a inovace 5.1 Platformy spolupráce SPOLUPRÁCE 30,2 % PROSPERITA 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů ŠKOLICÍ STŘEDISKA 5.3 Infrastruktura pro podnikání NEMOVITOSTI 6. Služby pro rozvoj podnikání 6.1 Podpora poradenských služeb PORADENSTVÍ 3,3 % 6.2 Podpora marketingových služeb MARKETING

6 Společné charakteristiky programů podpory
Podporované oblasti -- Zpracovatelský průmysl (vymezení dle CZ NACE a ANNEX 1) + výjimky (Nelze podpořit: zemědělství, ocelářství, doprava, lodě, uhelný průmysl, syntetická vlákna) Regionální mapa intenzity veřejné podpory -- Dle velikosti Malý/Střední/Velký podnik – 60/50/40 -- Snížená míra podpory pro region Jihozápad (– 10%) -- U nových výzev dochází ke snížení míry podpory o 10 – 20% -- Realizace projektu na území ČR mimo hl. města Prahy -- Platba dotací probíhá zpětně, po úspěšné realizaci -- Min. 2 uzavřená po sobě jdoucí zdaňovací období ( u některých programů lze doložit za mateřskou společnost) -- Finanční rating C+ -- Udržitelnost projektu po dobu 3/5 let dle velikosti podniku Nelze podpořit: zemědělství, ocelářství, doprava, lodě, uhelný průmysl, syntetická vlákna (Anex 1 – Smlouva I o ES) Platba zpětně – na rozdíl například od OP Vývoj a výzkum pro inovace, kde je dotace vyplácena předem po schválení projektu (po Rozhodnutí). V rámci OPPI je dotace vyplácena zpětně, až poté, co je projekt realizován a ukončen. Žadatel si tedy musí projekt zafinancovat nejprve sám (z vlastních zdrojů, pomocí půjčky,…) Způsobilé výdaje projektu až po schválení RŽ = datum způsobilosti výdajů

7 Aktuální výzvy

8 Vyhlášené výzvy Projekty spadající pod program podpory Poradenství
Příjem RŽ Ukončení příjmu RŽ Příjem PŽ Ukončení příjmu PŽ Inovace - Patent Spolupráce – Technologické platformy Marketing * Nemovitosti min (max ) do 4 měsíců od schválení RŽ Eko -energie OZE Úspory * Marketing - Správce programu si vyhrazuje právo předčasně ukončit příjem registračních žádostí v případě, kdy finanční objem podaných registračních žádostí významně přesáhne částku plánované alokace na tuto výzvu. Nemovitosti - příjem RŽ – min. do , max. do nebo okamžiku šestinásobného naplnění alokace (příjem bude garantován po dobu min. 7 dní ode dne otevření) - příjem PŽ - do 4 měsíců od data přijatelnosti (registrace RŽ) nebo od data zahájení příjmu plných žádostí, podle toho, který okamžik nastane později Projekty spadající pod program podpory Poradenství -- CzechAccelerator 2011 – příjem žádostí od do -- CzechEkoSystem – příjem žádostí od do

9 Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví
Cíl programu -- Zvýšení úrovně ochrany průmyslového vlastnictví v ČR Forma podpory -- Dotace (40 tis.- 1 mil. Kč) Příjemce podpory -- Malé a střední podniky (45%; MSP spolupracující s VŠ VVI 55%) -- Fyzické osoby – občané ČR (45%) -- Vysoké školy (75%) -- Veřejné výzkumné instituce (75%) Podporované aktivity -- Podávání přihlášek vynálezů v ČR i zahraničí -- Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v těchto formách: -- Patent, Užitný vzor (v ČR i zahraničí) -- Průmyslový vzor, Ochranná známka (v zahraničí) Příjem RŽ do Výzvy II - pokračování do

10 Spolupráce – Technologické platformy
Cíl programu -- podpora vzniku a rozvoje kooperačních odvětvových seskupení na národní úrovni – TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY => Vytváření příznivého podnikatelského prostředí a zlepšování podmínek pro podnikání a inovace; zkvalitňování vazby mezi výzkumem, VŠ a podnikatelskou sférou Forma podpory -- dotace dle pravidla de minimis, max. 200 tis. EUR (75% způsobilých výdajů projektu) Příjemce podpory -- občanské sdružení, zájmové sdružení právnických osob Podporované aktivity -- podpora implementace strategických dokumentů -- iniciace výzkumných a vývojových projektů a zlepšování inovač. prostředí -- spolupráce TP s evropskými TP Příjem RŽ do II. Výzvy – prodloužení do

11 Marketing Cíl programu -- posílení mezinárodní konkurenceschopnosti MSP se sídlem v ČR podporou účastí na zahraničních veletrzích a výstavách Forma podpory -- dotace (min. 0,3 mil. Kč na projekt); 50% podpora -- doprava max. 0,3 mil. Kč; propagace 0,2 mil. Kč na jednu výstavu Příjemce podpory -- MSP, dvouletá podnikatelská historie -- jeden projekt na žadatele v rámci každého vyhlášení Výzvy Podporované aktivity -- účast podnikatelů na veletrzích v zahraničí, doprava exponátů (de minimis) -- cizojazyčné propagační materiály související s veletrhy (de minimis) Příjem RŽ do II. Výzvy – 2. prodloužení od

12 Eko - energie Cíl programu
-- stimulovat aktivitu podnikatelů v oblasti snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby primárních energetických zdrojů Forma podpory -- dotace (kolová výzva) -- alokace: 0,5 mld. Kč (OZE); 1 mld. Kč (Úspory energie) Příjemce dotace -- OZE: MSP, dvouletá podnikatelská historie nebo Start – UP s matkou -- Úspory: všechny podniky (MSP i VP) s dvouletou podnikatelskou historií Podporované aktivity -- Zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie (úspory energie) -- Využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů (OZE) Příjem RŽ do III. Výzvy – prodloužení od (OZE) a od (Úspory energie)

13 Příjem RŽ do II. Výzvy – prodloužení od 11.6.2012
Nemovitosti Cíl programu -- podpořit vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury a přispět tak ke vzniku funkčního trhu nemovitostí Forma podpory -- dotace ( mil Kč), tvorba projektové dokumentace 0,5 - 2 mil. Kč Příjemce podpory -- podnikatelské subjekty, územně samosprávné celky a jejich svazy Podporované aktivity -- vytvoření funkčního trhu podnikatelských nemovitostí -- příprava podnikatelské zóny -- regenerace a rekonstrukce podnikatelských nemovitostí -- výstavba nájemních objektů (pouze pro obce a kraje) -- vyhotovení projektové dokumentace Příjem RŽ do II. Výzvy – prodloužení od

14 Úspěšné projekty

15 Nemovitosti Moramis s.r.o. - Brownfield Rychvald – Regenerace objektu na výrobní areál Moramis Místo realizace: Rychvald (kraj Moravskoslezský) Cíl projektu: vytvoření výrobního a administračního zázemí společnosti Moramis s.r.o rekonstrukcí objektu brownfieldu a jeho okolí. V objektu probíhá výroba hydroizolačního krystalizačního systému Akvatron a vyvinutých materiálů určených ke zvýšení životnosti a k ochraně inženýrských staveb (např. mosty, tunely, podchody) proti průniku vody,chemických látek atd. Realizace projektu: 9/2009 – 12/2010 Náklady na projekt: ,-Kč Poskytnutá dotace: ,-Kč Projekt realizovala společnost Moramis s. r. o., která se zabývá výrobou betonových výrobků pro stavební účely. Projekt navázal na výzkumnou a vývojovou etapu technologie Akvatron a projekt spojený se získáním ochranných známek na tyto produkty. Společnost Moramis s.r.o. využívala pronajaté prostory, které svojí kapacitou neumožňovaly využití pro výrobní účely. Objekt brownfieldu, který byl předmětem projektu, se nachází v těsné blízkosti areálu, kde probíhaly výzkumné a vývojové etapy směřující ke konečné výrobě chemických přísad do betonu. Areál brownfieldu se v minulosti využíval jako kravín, následně byl přebudován pro potřeby výroby zpracování a recyklaci plastových odpadů. Objekt byl ve velmi špatném stavu a nemohl být bez nutných stavebních úprav využíván. V rámci projektu došlo k regeneraci okolí objektu, odvozu a zpracování nebezpečného odpadu. Provedly se nezbytné vnější a vnitřní stavební práce k regeneraci objektu. Zejména bylo nutné upravit jeho vnitřní dispoziční řešení a stavebně opravit nosné zdivo, aby se zabránilo statickému znehodnocení objektu. V objektu se nachází výrobní a administrativní zázemí společnosti Moramis s.r.o. Plánovaná výroba se zaměřuje na výrobkovou řadu hydroizolačního krystalizačního systému Akvatron a vyvinuté materiály určené ke zvýšení životnosti a k ochraně inženýrských staveb (např. mosty, tunely, podchody) proti průniku vody, ropných produktů (např. motorový olej, benzin, nafta), chemických rozmrazovacích látek (CHRL) a dalších solí agresivních na betonové konstrukce.

16 Proces podání žádosti

17 Životní cyklus projektu

18 Příprava projektu -- Kvalitní podnikatelský záměr
-- Prostudovat možnosti získání dotace -- Výběr správného dotačního programu -- Prostudovat relevantní dokumenty -- Výzva k předkládání projektů + přílohy -- Pokyny pro žadatele a příjemce dotace -- Nápověda v aplikaci eAccount -- Zajištění finančního krytí projektu DOTACE JE VYPLÁCENA ZPĚTNĚ! Příprava projektu: Kvalitní podnikatelský záměr - První a nejdůležitější věcí v celém procesu přípravy žádosti o poskytnutí dotace je vždy kvalitní podnikatelský záměr. Potenciální žadatel musí mít jasnou představu o tom, jaký projekt chce uskutečnit. Projekt musí být realizovatelný, odpovídat situaci a možnostem žadatele, být dostatečně efektivní a udržitelný. Představa o zajištění finančního krytí projektu (dotace je vyplácena zpětně) Prostudování možností získání dotace (jaký OP/program podpory) – webové stránky MPO, CI, poradenské společnosti, bezplatná informační linka agentury CI Výběr správného dotačního/úvěrového programu podpory – předběžné ověření přijatelnosti záměru/žadatele na bezplatné informační lince agentury CI nebo na RK CI Prostudování relevantních dokumentů (získání dostatečného množství informací) Výzva a její přílohy Důležitým dokumentem, který obsahuje návody, jak správně podat registrační žádost a následně i plnou žádost, jsou Pokyny pro žadatele. Není potřeba si číst celé Pokyny v danou chvíli, ale pouze kapitolu, které se týkají současné aktivity (např. při přípravě registrační žádosti je důležité se zaměřit hlavně na kapitolu „Registrační žádost“ a případně „Upřesnění Výzvy“. (Pokyny – obecné + specifické) Při vyplňování registrační žádosti doporučujeme žadatelům řídit se nápovědou, která je v aplikaci eAccount označena jako ikona knihy a umístěna vpravo nahoře.

19 Postup podání žádosti A B C D E
x dnů dle konkrétní výzvy a programu Proces hodnocení projektu A založení Master účtu, ELEKTRONICKÝ PODPIS!!! B podání Registrační žádosti (finanční výkazy, rating) C schválení Registrační žádosti – datum je rozhodující pro vznik způsobilých výdajů pro tento projekt!!! Do tohoto data lze pouze provést výběrové řízení, bez podpisu smlouvy! D podání Plné žádosti (studie proveditelnosti, finanční realizovatelnost projektu, specifické přílohy dle programu) E podpis Podmínek poskytnutí dotace Podání žádostí probíhá v aplikaci eAccount ve dvou stupních. Jde v první fázi o tzv. Registrační, v druhé potom o Plnou žádost. V průběhu vyplňování žádostí je k dispozici kontextová nápověda a při odesílání projde žádost automatickou kontrolou. Složitější přílohy se přikládají až po ekonomickém hodnocení. Výhodou tohoto systému je kromě flexibilní komunikace a redukce počtu požadovaných příloh také snížení administrativní náročnosti a zefektivnění celého procesu administrace. Pro založení Master účtu je nutné získání elektronického podpisu – veškeré dokumenty vkládané do aplikace eAccount musí být elektronicky podepsané 19

20 Náhled aplikace eAccount
Kontextová nápověda Tlačítko pro založení Master účtu pro vstup do aplikace Aplikace eAccount je komplexně zaměřený systém umožňující administraci celého procesu žádosti. Tento systém slouží k oboustranné komunikaci mezi žadatelem a agenturou, což umožňuje zrychlit a zefektivnit podávání žádostí především při případných opravách či upřesňování informací obsažených v projektu. K dispozici je žadatelům kontextová nápověda Důležitým dokumentem, který obsahuje návody, jak správně podat žádost o dotaci, jsou Pokyny pro žadatele. Každý program má své Pokyny pro žadatele, naleznete je na stránce příslušného programu na webové stránce CI + existují Pokyny pro žadatele – obecné, které obsahují informace společné pro všechny programy. -- návod na založení Master účtu v Pokynech pro žadatele – obecná část (web CI) -- zřízení elektronického podpisu (Česká pošta) -- v případě ztráty hesla kontaktovat RK CI 20

21 Registrační žádost Základní údaje o žadateli a projektu
-- předmět projektu (CZ–NACE, celní kód) -- stručný popis projektu -- odhadované náklady projektu - požadovaná výše dotace !!! nelze později zvýšit !!! -- místo realizace v podporovaném regionu -- vyplněný finanční výkaz pro výpočet ratingu Povinné přílohy -- Rozvaha + Výkaz zisků a ztrát -- Motivační účinek je-li žadatelem velký podnik -- Povinné přílohy dle programu -- schválení RŽ - Datum pro vznik způsobilých výdajů (do tohoto data lze pouze realizovat VŘ. Podpis smluv, objednávky, faktury – musí být datovány až po tomto datu) v souladu s Výzvou !!!

22 Plná žádost Stanovení harmonogramu projektu, nastavení etap
-- dle Pravidel etapizace Rozepsání rozpočtu – výdajová a zdrojová část -- maximální výše dotace dána regionální mapou a velikostí podniku -- přesný rozpočet - následná tolerance max. 20% bez změny Podmínek Nastavení závazných ukazatelů -- nutno dodržet, nenastavit příliš vysoko – pokud reálně klesne o více než 10%, jedná se o porušení Podmínek a dotaci nelze proplatit Studie proveditelnosti / podnikatelský záměr -- dodržet předepsanou osnovu Povinné přílohy -- FRP + studie proveditelnosti -- Povinné přílohy dle programu

23 Podpis Podmínek -- na MPO Schválený projekt Zaslání Podmínek žadateli
-- elektronicky přes eAccount Podepsání Podmínek žadatelem - elektronicky kvalifikovaným certifikátem -- podepisuje osoba oprávněna jednat za žadatele (dle OR), nebo zmocněnec - Ministerstvo průmyslu a obchodu k podepsaným Podmínkám vystavuje Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které zasílá žadateli. Zaslání podepsaných podmínek na CI -- elektronicky přes eAccount Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace -- na MPO – zasláno do Datové schránky

24 Realizace projektu -- Povinnost vést účetnictví dle 563/1991 Sb. o účetnictví -- Nedodržení stanovených termínů -- Nedodržení Podmínek poskytnutí dotace -- Nedodržení Pravidel pro výběr dodavatelů -- nevyhlášení VŘ u zakázek nad 500 tis. Kč či špatné vyhlášení -- princip nediskriminace, transparentnosti, účelu Od Novela zákona o veřejných zakázkách - změna definice dotovaného zadavatele -- dotovaným zadavatelem, který má povinnost postupovat dle ZoVZ (u zakázek nad 1 mil. Kč či 3 mil. Kč u stavebních prací), bude každý subjekt s mírou veřejné podpory více než 50 % -- v OPPI se jedná o malé podniky s mírou podpory 60% -- Nedodržení Pravidel pro povinnou publicitu -- chybějící či nesprávně uvedená publicita projektu Realizace projektu Povinnost vést analytické účetnictví 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (od začátku realizace projektu; prvního výdaje); podle nových Podmínek poskytnutí dotace může žadatel vést i daňovou evidenci při dodržení daných podmínek, musí tuto skutečnost však mít uvedenou v Podmínkách poskytnutí dotace. žadatelé nedodržují nastavené termíny, vzniklé problémy při realizaci projektu by měli žadatelé řešit okamžitě tím, že kontaktují agenturu, aby se domluvili na řešení vzniklé situace žadatelé si nečtou Podmínky poskytnutí dotace, Pravidla a další dokumenty a návody. Při podávání žádosti o změnu Podmínek je naprosto nezbytné konzultovat požadovanou změnu s PM písemně ještě před tím, než k ní dojde. Agentura po konzultaci s MPO žadateli sdělí, zda daná změna podléhá schvalovací proceduře. Pokud je změna povolena, může být projekt zrealizován ve změněné podobě. Pokud je změna zamítnuta, je nutné držet se původního projektu. Změny oznámené ex-post nejsou schvalovány. Nedodržení Podmínek poskytnutí dotace může mít za následek až odebrání celé dotace. Většinou se jedná o žádost o změnu harmonogramu nebo ZV. Pokud jsou fa proplacené až po ukončení projektu, nemohou být zahrnuty do ŽoPLu. Není-li povolena změna ZV, žadatel musí odstoupit, neboť nesplnil Podmínky. dodržování Pravidel pro výběr dodavatelů, uchovávání dokumentace ke kompletnímu výběrovému řízení, transparentnost a nediskriminace při výběrových řízeních. Při realizaci výběrového řízení může žadatel kontaktovat agenturu a konzultovat s ní, jak správně řízení realizovat. V případě, že výběrové řízení bude chybné, tak nakoupený majetek v rámci tohoto řízení nemůže být uznán jako způsobilý výdaj. dodržení Pravidel pro publicitu – každý příjemce podpory, který realizuje projekt s podporou prostředků z EU, musí informovat o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti EU (povinné i ve vyhlášení VŘ) např. u programu Marketing často chybí vlajka EU v prostoru stánku na veletrzích

25 Žádost o platbu -- ŽoPl se podává prostřednictvím aplikace eAccount (záložka Žádost o platbu) -- ŽoPl se podává za etapu, nebo za celý projekt -- Nejdříve po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace -- Nejpozději do 6 měsíců od skutečného ukončení projektu Způsobilost výdajů -- doklady vystavené po datu přijatelnosti projektu a před datem skutečného ukončení projektu -- pořizovaný majetek zařazen do správné rozpočtové položky (investiční/neinvestiční výdaje) -- pořízený majetek dle podnikatelského záměru Přílohy ŽoPl -- smlouvy, objednávky, faktury, daňové doklady, dodací listy,… -- fotodokumentace povinné publicity

26 Žádost o platbu - chyby -- Nedodání povinných příloh (viz. Pokyny pro žadatele k danému programu) -- Chybí fotodokumentace prokazující splnění povinné publicity -- Chybné zařazení pořizovaného majetku do rozpočtových položek -- Nárokování nezpůsobilých výdajů - Pořizovaný majetek není v souladu s podnikatelským záměrem - Pořízení majetku před datem přijatelnosti -- Nedodání Monitorovacích zpráv -- Dokládání úhrad -- Chybný podpis dokumentu Žopl (musí být v souladu s postupem uvedeným v OR nebo je nutné doložit plnou moc) -- Formální chyby v žádosti o platbu (chybné číslo účtu) Povinnost podat Žopl po ukončení projektu do 6 měsíců (odstranit všechny nedostatky do 3 měsíců od doručení výzvy) Žádost o platbu - nejčastěji chybí předávací protokoly/dodací listy, protokoly o zařazení majetku do užívání, karty majetku, objednávky/smlouvy povinnou přílohou Žádosti o platbu je fotodokumentace povinné publicity projektu, příjemci dotace často opomíjejí tyto přílohy zaslat příjemci často nedodržují zatřídění výdajů do správných rozpočtových položek dle Pravidel způsobilosti výdajů (investiční/neinvestiční položky, mzdy/pojistné apod.) nárokování nezpůsobilých výdajů - často přiložené faktury k proplacení, které byly uhrazeny po ukončení projektu spolu s žádostí o platbu má příjemce povinnost vyplnit a odeslat prostřednictvím eAccount příslušnou monitorovací zprávu (etapovou, závěrečnou); žádost o platbu nemůže být zautorizována, pokud nejsou schváleny všechny zprávy, jejichž termín podání již nastal při dokládání úhrad účetních dokladů je nutné prokázat jasnou vazbu mezi úhradou a relevantním účetním dokladem (přes variabilní symbol, částku a číslo účtu respektive název dodavatele); Variabilní symbol hrazeného dokladu často není uveden na úhradovém dokladu – nejčastěji u cizoměnových úhrad (v těchto případech je doporučeno zajistit si potvrzení od dodavatele ještě před podáním žádosti o platbu) chybný podpis - např. Žádost o platbu podepsal jen jeden jednatel, i když dle OR musí být dva; chybí plná moc v případě, že Žopl podává někdo jiný - formální chyby – chybné číslo účtu pro zaslání dotace, neúplný název společnosti, špatné zápisy dokladů do formuláře žádosti o platbu (místo variabilního symbolu číslo objednávky) - Pokud žadatel nesplní termíny pro odeslání Žopl – krácení nebo zamítnutí celé žádosti o platbu - Výběr dodavatelů - nebylo vyhlášeno, nebyly dodrženy lhůty, smlouvy (objednávky apod.) byly uzavřeny před ukončením VŘ atd.

27 Interní projekty agentury CzechInvest z OPPI
Projekty financovány z -- OPPI, prioritní osa 6 Služby pro rozvoj podnikání, oblast podpory 6.1 Podpora poradenských služeb, program Poradenství -- CzechAccelerator -- CzechEkoSystem

28 CzechAccelerator Cíl programu
-- Urychlit rozvoj firmy na cílovém trhu i v České republice -- Pomoc při hledání: -- investice pro financování dalšího rozvoje firmy (fond rizikového kapitálu, business angel) -- technologického partnera pro další rozvoj produktu (kapitálový vstup, převzetí, spolupráce při vytvoření vhodné distribuční sítě) Účel programu -- Přivést české technologické MSP do vyspělých zemí (USA, Singapur, Švýcarsko, Izrael), ve kterých mohou komercializovat svoje produkty Příjemce podpory -- Malé a střední podniky (start-up firmy) v sektorech ICT, life sciencies, cleantech, nanotechnologie -- Žadatel je vlastník jasně definovaného, existujícího (případně rozpracovaného) technologického produktu (výrobku nebo služby) a má vysoký potenciál k úspěšné komercializaci svého produktu a vysoký zájmem a motivaci o průnik na mezinárodní trhy -- Žadatel má vysoký růstový potenciál, je zaměřený na rozvoj technologických řešení - Projekt CzechAccelerator 2011 – 2014 je zaměřen na rozvoj českých technologických malých a středních podniků na zahraničních trzích. Cílem projektu je pomoci komercializovat jejich produkty a podpořit zrychlení průniku na světové trhy. Projekt CzechAccelerator 2011 – 2014 je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace 2007 – 2013 (OPPI), program Poradenství.

29 CzechAccelerator Podporované aktivity Předodjezdová příprava
-- Právní školení(ochrana duševního vlastnictví), marketingové a ekonomické poradenství (100% podpora) Podpora v místě působení -- Pobyt v délce 2 až 6 měsíců v zahraničí v CzechAcceleratoru (100% podpora) -- Přístup k networkingovým aktivitám (100% podpora) -- Licencování a patentování, ochrana IPR (100% podpora;max. 200 tis. Kč/firma) -- Účast na konferencích a odborných seminářích (100% podpora;max. 200 tis. Kč/firma) -- Služby odborných poradců, školení a mentoring v destinaci (50% podpora;max. 200 tis. Kč/firma) -- Podpora cestovních nákladů a ubytování (50% podpora; max. do stanoveného limitu)

30 CzechEkoSystem Cíle projektu
-- Cílem projektu je zvýšit připravenost firem v počátečním stádiu vývoje pro uplatnění startovního financování firem formou rozvojového kapitálu. Účel programu -- Podpora rozvoje začínajících inovačních firem poskytnutím poradenství v oblastech řízení a chodu společnosti, komercializace, celkového využití potenciálu MSP včetně celkového zhodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovačních aktivit podnikatelů a jejich partnerských univerzit či jiných výzkumných institucí. -- Získání praktické zkušenosti při komercializaci vlastního produktu či služby, praktické uplatnění jejich podnikatelského záměru a posílení marketingových a manažerských schopností Příjemce podpory -- Začínající podnikatelé s inovativními podnikatelskými záměry (MSP) Základní charakteristika projektu -- Místo realizace – ČR mimo hl. m. Praha -- Míra podpory % -- Výše podpory 0,2 – 3 mil. Kč -- Administrace se liší od standardních programů OPPI (Hodnocení a komunikace probíhá mimo eAccount) - Předpokládané datum zahájení – - Předpokládané datum ukončení – - Výše podpory- Nízká finanční zátěž pro MSP, náklady Koučinku jsou hrazeny z projektu ze 100%, pro získání poradenských služeb uhradí MSP 20% zálohu (80% je hrazeno opět z projektu)

31 Certifikát CzechInvestu
CzechEkoSystem Seed Fund MPO Hodnocení nápadu Skaut s Koučem a PM hodnotí vhodnost nápadu/projektu Skaut pomáhá s přípravou žádosti Administrace a hodnocení Prezentace před hodnotitelskou komisí Evaluace Závěrečná prezentace na fóru investorů Úspěšní obdrží certifikát Vyhledání nápadu Skaut, Kouč Certifikát CzechInvestu Investorskéfórum Formulování nápadu Žádost o podporu Žádost o podporu Koučink a Poradenství Koučink a Poradenství Ostatní investoři ROLE EXTERNÍCH SUBJEKTŮ Skaut -- Prezentuje CzechEkoSystem a ostatní nástroje rozvojového kapitálu a proaktivně vyhledává a oslovuje subjekty s dobrým podnikatelským záměrem a vysokým potenciálem růstu ve svém regionu. Kouč -- Klíčová osoba se zkušenostmi z oblasti podnikání, která vede účastníka k naplnění podnikatelského záměru a podílí se na modifikacích podnikatelského záměru a pomáhá Žadateli (MSP) s komercializací jeho produktu s využitím vlastních kontaktů. Poradce -- Poskytuje poradenské služby dle schváleného projektu Žadatele a je schopen pokrýt celý rozsah specifikovaných poradenských služeb (dle Rozvojového plánu). Týmová práce na Týmová práce na Týmová práce na Týmová práce na Žádosti o podporu Business plan Finální business plan Představení business plánu investorům Rozvojový plán Prezentace žadatele Finální žádost

32 Zdroje informací www.czechinvest.org www.mpo.cz www.mpo-oppi.cz
Zelená linka: Regionální kanceláře CI - Zdroje informací – webové stránky agentury CI a MPO Komunikace – není-li cokoli jasné, zeptejte se! K dispozici je zelená linka (po-pá 9-13), ová adresa

33 Děkuji za pozornost. © Copyright, CzechInvest Všechna práva vyhrazena.


Stáhnout ppt "CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic"

Podobné prezentace


Reklamy Google