Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hrozby a rizika dle Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR aplikace na lokální úrovni – Dobruška.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hrozby a rizika dle Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR aplikace na lokální úrovni – Dobruška."— Transkript prezentace:

1 Hrozby a rizika dle Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR aplikace na lokální úrovni – Dobruška

2 Národní strategie přizpůsobení změně klimatu Schválena Vládou ČR 26.10.2015 Prošla připomínkovým řízením mezi rezorty Má 10 hlavních kapitol, ale jen některé jsou relevantní na úrovni měst a obcí v celé ČR Vznikla na základě dlouhodobě připravovaných Evropských podkladů pro adaptaci v rámci EU Připravovalo ji a podrobilo posouzení z hlediska vlivů na ŽP Ministerstvo ŽP Následuje k ní Akční plán úkolů pro přizpůsobení se na změnu klimatu

3 VODNÍ REŽIM A SUCHO HrozbaRizikaSouvisející faktoryDOBRUŠKAADAPTACE DOBRUŠKA Pokles průtoků a odtoku povrchových vod o 15 – 20 %, resp. 25 – 40 % (opt. / pes. varianta) zejména v letním období  Snižování využitelných zdrojů vod  Eutrofizace  Zhoršení kvality povrchových vod  Nedostatek vody v nádržích  Nižší schopnost vyrovnávat a zabezpečovat odběry (od několika % až o 50 %) Znečištění vody (N, P), technologické parametry ČOV, odběry vod (limity, poplatky, režim) akumulační schopnost povodí Vysychající řeka Dědina - Opatření k infiltraci povrchových vod (propustné povrchy např. parkovišť, komunikací). Poklesy minimálních průtoků a minim odtoků podzemních vod, prodloužení období poklesu odtoků o 1 - 2 měsíce  Nedostatek pitné vody - Realizace retenčních objektů - Realizace dalších prvků SES - Realizace pozemkových úprav pro zadržení vody v krajině Změna ročního rozložení srážek, změna ročních chodů odtoků, úbytek zásob vody ze sněhu, zvyšování územního výparu  Meteorologické sucho  Nedostatek vody v letních a podzimních měsících  Malý pokles srážek + oteplení = významný pokles zaručeného odběru vody - Realizace retenčních objektů Intenzivní srážkové epizody při setrvalých úhrnech  Četnější letní povodně  Vodní eroze Způsoby využití území a nakládání s půdou Přívalové srážky na malých tocích a přítocích Dědiny Přesycení ČOV a kanalizace - Aktualizace plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik. - Vývoj účinnějších systémů včasného varování a jejich rozvoj. - Zohlednění rizika bleskových povodní při nové výstavbě. Spotřebování velké části srážek od jara do podzimu na územní výpar  Zemědělské sucho  Sociálně-ekonomické sucho Extrémně dlouhé sucho bez srážek - Opatření pro zajištění stability vodního režimu v krajině (přírodě blízká opatření - obnova přirozené retenční schopnosti a odtokových poměrů). Zkrácení zimního období stratifikace vody v nádržích, zvyšování letních povrchových teplot v nádržích  Ohrožení vodních ekosystémů  Zhoršení kvality vody v nádržích Velké nádrže méně citlivé na změny než menší, kde převažují sezónní cykly plnění a prázdnění - Realizace vodních nádrží v lokalitách chráněných pro akumulaci povrchových vod. Větší podíl zimních kapalných srážek, navýšení zimních odtoků  Zvýšený výskyt zimních povodní i jarních povodňových záplav - Aktualizace plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik. - Vývoj účinnějších systémů včasného varování a jejich rozvoj.

4 ZEMĚDĚLSTVÍ HrozbaRizikaSouvisející faktoryDOBRUŠKAADAPTACE DOBRUŠKA Sucho  Pokles produkce o 5 – 10 % Extrémně nízké srážky - Opatření pro zajištění stability vodního režimu v krajině (přírodě blízká opatření - obnova přirozené retenční schopnosti a odtokových poměrů). - Optimalizace funkce stávajících nádrží a vodohospodářských soustav Zvýšená frekvence jarních přízemních mrazů  Poškození plodin Vyšší koncentrace CO 2  Rychlejší nárůst biomasy  efektivnější využití vody rostlinami Změny srážkového režimu a přívalové srážky  Vodní eroze půdy (již nyní > 50 % úrodné půdy, další zvýšení min. o 10 %) Způsoby nakládání s půdou Přívalové srážky na malých tocích a přítocích Dědiny, vodní eroze a odnos do sídla - Obnova malých vodních nádrží a zvyšování jejich spolehlivosti. - Realizace vodních nádrží v lokalitách chráněných pro akumulaci povrchových vod. Zvýšený výpar při stejném či nižším množství srážek  Pokles vláhových indexů a ohrožení nejproduktivnějších oblastí suchem  Vznik lokalit nevhodných pro zemědělskou produkci Zvýšení teploty vzduchu, prodloužení bezmrazového období o 20 – 30 dnů  Pěstování teplomilnějších odrůd  Prodlužování vegetační doby o 10 – 15 % (cca do 2050).  Uspíšení období zrání v nižších polohách o 10 – 14 dnů, ve vyšších o 15 – 20 dnů Množství vláhy Zvýšení produktivity zemědělství  Zavádění druhů, odrůd, kultivarů a plemen z teplejších oblastí, změna skladby rostlinné a živočišné produkce vč. doprovodné zeleně a dopad této změny na hospodaření na půdě Pokles produkce z rybářství a rybaření - Optimalizace funkce stávajících nádrží a vodohospodářských soustav.  Rozšíření chorob a škůdců typických pro teplejší oblasti

5 LESNÍ HOSPODAŘENÍ HrozbaRizikaSouvisející faktoryDOBRUŠKAADAPTACE DOBRUŠKA Extrémní jevy, epizody, výkyvy (nárazové větry, mokrý sníh, svahové sesuvy po dešti, lesní požáry atd.)  Lesní kalamity Druhová, věková a prostorová skladba (snížení ekologické stability a odolnosti) Lesní kalamity a polomy, silný bořivý vítr z jiných směrů - Optimalizace lesního hospodářství (např. způsob kácení) za účelem eliminace možných škod souvisejících s extrémním větrem. Zvýšení teplot a změny srážkového režimu  Snížení odolnosti vůči biotickým škodl. činitelů  Aktivizace patog. škůdců Zvyšování výparu a sucho  Zhoršení vodní bilance  Lesní požáry  Chřadnutí smrku  Výskyt chorob (houby, hniloba) Střídavý pokles vodní hladiny na vodou ovlivněných stanovištích Sucho v lesích v povodí Dědiny - Systémy hospodaření se srážkovými vodami a její opětovné využití. - Opatření pro zajištění stability vodního režimu v krajině (přírodě blízká opatření - obnova přirozené retenční schopnosti a odtokových poměrů). Zvýšená koncentrace CO 2  Zvýšená růstová aktivita porostůMnožství živin v půdě limituje růst na chudších stanovištích

6 URBANIZOVANÁ KRAJINA HrozbaRizikaSouvisející faktoryDOBRUŠKAADAPTACE DOBRUŠKA Zvýšení průměrných teplot a změny srážkového režimu  Přehřívání povrchů  Rychlý odtok povrchových vod  Úbytek podzemních vod  Lokální povodně, bleskové povodně  Eroze koryt toků a sousední půdy  Smísení srážkové a splaškové vody  Nižší poptávka po energii k vytápění, vyšší po energii pro chlazení Charakter ploch Způsob odvodnění a nakládání se srážkovými vodami Nedostatek vody v Dědině, náchylnost města k bleskovým povodním, nedostatek podzemní vody Nepřítomnost recyklace vody Nedostatek zasakovacích ploch - Informovanost obyvatelstva, stimulace šetrného hospodaření s vodou. - Aktualizace plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik. - Zohlednění rizika bleskových povodní při nové výstavbě. - Vývoj účinnějších systémů včasného varování a jejich rozvoj. - Opatření k infiltraci povrchových vod (propustné povrchy např. parkovišť, komunikací). - Realizace retenčních objektů Extrémní jevy, epizody, výkyvy  Rychlejší opotřebení či poškození staveb a konstrukcí  Nedostupnost pojištění staveb a konstrukcí v často postihovaných oblastech  Ztráta majetku, migrace Krupobití a silný vítr mírně ohrožují region Bleskové bouřky a silné bouře - Zvýšení podílu „zelených“ a „modrých“ ploch ve městě (např. zasakovací pásy, zelené střechy). - Zohlednění rizika extrémního větru při nové výstavbě. Výskyt tropických teplot  Zhoršování efektu tepelného ostrova  Zdravotní riziko pro obyvatele, přehřátí, vyčerpání, dehydratace  Dopad na obyvatele s žádným či nepřiměřeným bydlením Zvýšený výpar, sucho  Změna mikroklimatu  Prašnost  Snížená dostupnost a kvalita vody  Migrace obyvatel Nedostatek prostor k zasakování srážkové vody - Informovanost obyvatelstva, stimulace šetrného hospodaření s vodou.

7 OCHRANA ZDRAVÍ A HYGIENA HrozbaRizikaSouvisející faktoryDOBRUŠKAADAPTACE DOBRUŠKA Zvýšení průměrných teplot a změny srážkového režimu  Zvýšený výskyt komárů a jimi přenášených nákaz  Vyšší výskyt infekcí přenášených potravinami  Zavlečení přenašečů subtropických chorob, výskyt nových druhů zoonóz  Rozšíření infekcí přenášených původními domácími druhy členovců do vyšší nadmořské výšky - Informovanost obyvatelstva, stimulace šetrného hospodaření s vodou. Mírnější zimy a nižší výskyt mrazových a arktických dní  Snížení rizika nemocí a úmrtí v důsledku chladu  Možnost provádění prací ve venkovním prostředí Extrémní jevy, epizody, výkyvy  Úrazy a zranění  Stres, zhoršení zdravotního stavu, duševní onemocnění Zranění a nemocnost v extrémním počasí Zajištění bezpečných cest městem v případě extrémních jevů - Informovanost obyvatelstva, stimulace šetrného hospodaření s vodou. Výskyt tropických teplot  Přehřátí organismu, úpal, dehydratace  Zdravotní problémy, zvýšení úmrtnosti u rizikových skupin se zhoršenou termoregulací (staří, nemocní, děti) a na poruchy oběhu, ledvin, dýchání a metabolismu Zvýšení nemocnosti a úmrtnosti starších obyvatel Poptávka po chlazených prostorách Povodně  Závažné infekce šířené vodou Infekce šířené vodou - Vývoj účinnějších systémů včasného varování a jejich rozvoj. Snížená dostupnost přírodních zdrojů  Migrace a související zdravotní rizika pro migrující i cílovou populaci  Zvýšená potřeba vyšší kapacity zdravotnictví a léčiv

8 DOPRAVNÍ SYSTÉMY HrozbaRizikaSouvisející faktoryDOBRUŠKAADAPTACE DOBRUŠKA Extrémní jevy, epizody, výkyvy  ohrožení silniční dopravy: snížená viditelnost, zhoršení provozních podmínek  nesjízdnost silnic a železnic, zaplavení, zničení, zatarasení komunikací Stav komunikací, prevence, údržba Existence náhradních tras Nedostatečná údržba komunikací při zhoršené sjízdnosti Nefunkčnost železnic při ledovkách a vichru Omezení průjezdnosti komunikací za větší regionální povodně - Realizace opatření proti větrné erozi (např. větrolamy). - Zohlednění rizika extrémního větru při nové výstavbě. - Zohlednění rizika bleskových povodní při nové výstavbě. Vysoké letní teploty  zvýšení nehodovosti v důsledku horší kondice řidičů  narušení povrchu silnic  zvýšené nároky na klimatizaci veřejné, osobní i nákladní dopravy Narušování provozu a Povrchu komunikací - Vývoj účinnějších systémů včasného varování a jejich rozvoj. Sucho  Omezení pro říční dopravu

9 PRŮMYSL A ENERGETIKA HrozbaRizikaSouvisející faktoryDOBRUŠKAADAPTACE DOBRUŠKA Extrémně vysoké teploty  Dopad na chladící procesy tepelných elektráren  Riziko přetížení a rozpadu sítě Spotřeba elektřiny na chlazení a údržbové odstávky Zvýšená spotřeba elektřiny Přetížení sítě - Informovanost obyvatelstva, stimulace šetrného hospodaření Extrémní jevy, epizody, výkyvy  Narušení přenosových sítí, dezintegrace elektrizační soustavy, vyřazení výroben elektřiny  Narušení produktovodů, omezení či znemožnění zásobování po železnici i silnici  Omezení produkce biomasy pro energetické účely,  Omezení výroby a distribuce v průmyslových závodech  Možnost úniku nebezpečných látek Nedostatek energie v síti Zvýšení spotřeby energie vlivem tepla – ztráty v síti, chlazení, atp. Omezení výroby v průmyslových závodech - Zohlednění rizika extrémního větru při nové výstavbě - Vývoj účinnějších systémů včasného varování a jejich rozvoj Změna distribuce srážek  Vzrůst výroby energie z vodních zdrojů v severní Evropě o > 5 %, pokles v jižní Evropě o > 27 % Nedostatek vody jako média pro místní průmysl - Racionalizace licenčního systému pro odběr vody. Sucho  Dopad na chladící procesy tepelných elektráren  Snížení zásoby akumulačních nádrží vodních elektráren => snížení disponibility zdrojů  Snížení produkce biomasy pro výrobu elektřiny a tepla  Omezení výroby sektorů náročných na vodu (např. papírny, chemické závody) - Racionalizace licenčního systému pro odběr vody. - Převody vody Námraza  Ohrožení přenosové a distribuční soustavy Ohrožení přívodu energie až po black out - Vývoj účinnějších systémů včasného varování a jejich rozvoj

10 Závěr : Co Dobrušce hrozí? Dle místní komunity Přívalové srážky a lokální povodně Extrémně nízké srážky a sucho Extrémně silný vítr, tornádo Plošné (velké říční) povodně Extrémně vysoké teploty a UHI Bouřky (blesky) Dle expertů Přívalové srážky a lokální povodně Extrémně nízké srážky a sucho Plošné (velké říční) povodně Extrémně vysoké teploty a UHI

11 ADAPTAČNÍ OPATŘENÍ VODA: - Opatření k infiltraci povrchových vod (propustné povrchy např. parkovišť, komunikací). - Zvýšení podílu „zelených“ a „modrých“ ploch ve městě (např. zasakovací pásy, zelené střechy). - Realizace retenčních objektů. - Aktualizace plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik. - Zohlednění rizika bleskových povodní při nové výstavbě. - Vývoj účinnějších systémů včasného varování a jejich rozvoj. SUCHO: - Opatření pro zajištění stability vodního režimu v krajině (přírodě blízká opatření - obnova přirozené retenční schopnosti a odtokových poměrů). - Systémy hospodaření se srážkovými vodami a její opětovné využití. - Optimalizace funkce stávajících nádrží a vodohospodářských soustav. - Obnova malých vodních nádrží a zvyšování jejich spolehlivosti. - Racionalizace licenčního systému pro odběr vody. - Převody vody. - Realizace vodních nádrží v lokalitách chráněných pro akumulaci povrchových vod. - Informovanost obyvatelstva, stimulace šetrného hospodaření s vodou. VÍTR: - Optimalizace lesního hospodářsví (např. způsob kácení) za účelem eliminace možných škod souvisejících s extrémním větrem. - Realizace opatření proti větrné erozi (např. větrolamy). - Zohlednění rizika extrémního větru při nové výstavbě.

12 Děkujeme za pozornost! Projekt Adaptace sídel Podpořeno EEA grantem www.adaptacesidel.cz


Stáhnout ppt "Hrozby a rizika dle Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR aplikace na lokální úrovni – Dobruška."

Podobné prezentace


Reklamy Google