Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava na období 2014 – 2020 Cíl 2 „Evropská územní spolupráce“ Ostrava, 29. listopadu 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava na období 2014 – 2020 Cíl 2 „Evropská územní spolupráce“ Ostrava, 29. listopadu 2012."— Transkript prezentace:

1 Příprava na období 2014 – 2020 Cíl 2 „Evropská územní spolupráce“ Ostrava, 29. listopadu 2012

2 Obsah prezentace 1.Průběh příprav na evropské úrovni 2.Co se (ne)změní? 3.Příprava programu ČR - Polsko

3 1. Průběh příprav na evropské úrovni

4 Návrhy Evropské komise (EK) – červen 2011 –víceletý finanční rámec – 6. října 2011 – návrhy nařízení: – obecné nařízení – nařízení k evropskému fondu pro regionální rozvoj (ERDF) – nařízení k evropskému sociálnímu fondu – nařízení ke koheznímu fondu – nařízení k evropské územní spolupráce (EÚS) – nařízení k evropským seskupením pro územní spolupráci (ESÚS)

5 Projednávání EÚS v Radě −zahájeno za polského předsednictví, pokračování za dánského a kyperského −nařízení projednávána v blocích (např. programování, tematická koncentrace…) −neprojednány zatím bloky, které souvisí s víceletým finančním rámcem

6 Další postup projednávání −projednání v Evropském parlamentu (EP) – velké množství pozměňovacích návrhů −v případě neshody trialogy EK, Rada a EP −časově náročné −nevyzkoušené −přijetí nařízení podmíněno také schválením víceletého finančního rámce => nelze očekávat brzké schválení

7 2. Co se (ne)změní

8 Co se nezmění (1) – způsob alokace peněz na program – prostředky přidělené členskému státu – členský stát rozhodne o přidělení na jednotlivé programy – EK následně formálně potvrdí rozpočty jednotlivých programů – územní vymezení – shodné jako v tomto období;

9 Co se nezmění (2) – princip vedoucího partnera – orgány odpovědné za program: – řídící orgán – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) – národní orgán – Ministerstvo regionálního rozvoje PR (MRR) – certifikační orgán – Ministerstvo financí ČR – auditní orgán - Ministerstvo financí ČR

10 Co se změní (1) – užší tematické zaměření : – pro kohezní politiku zavedeno 11 tematických cílů – na úrovni programu: 4 tematické cíle pro min. 80 % rozpočtu programu

11 Tematické cíle 1.posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací; 2.zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií; 3.zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků; 4.podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích; 5.podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik; 6.ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů; 7.podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách; 8.podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil; 9.podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě; 10.investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení; 11.posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy.

12 Co se změní (2) – důraz na výsledky programů – zaveden tzv. výkonnostní rámec – za jeho neplnění možnost sankc í – míra kofinancování 75 % – nezpůsobilá DPH – povinná 3 kritéria spolupráce

13 Co se změní (3) – zjednodušené vykazování některých typů výdajů: – režijní výdaje – 15 % z osobních – osobní výdaje 20 % z celkových způsobilých

14 3. Příprava programu ČR - Polsko

15 Politické prohlášení prosinec 2011 – deklarace ministerstev ČR, Polska a Slovenska: – deklaruje ochotu nadále spolupracovat v novém programovém období – dohoda na plnění role řídícího orgánu pro jednotlivé programy – vymezení základních principů pro přípravu a realizaci nových programů

16 Pracovní skupina – březen 2012 – ustavení pracovní skupiny pro přípravu nového programu: – řídící a národní orgán, – krajské a maršálkovské úřady, – 2 zástupci euroregionů – JTS – duben 2012 první schůzka

17 Aktuální situace – během léta probíhal sběr dat, rešerše relevantních dokumentů apod. – od září práce na socioekonomické analýze, probíhají ve dvou krocích: 1.na národní úrovni 2.syntéza a zpracování podkladů za program – souběžně dokončována podrobná analýza stávajícího programu

18 Další kroky – dopracování analýzy a projednání v rámci pracovní skupiny – návrh SWOT analýzy – návrh obsahového zaměření programu, finančního rámce, výkonnostního rámce – návrh implementační struktury – hodnocení ex-ante a SEA – schválení programu vládami (podzim 2013) – předložení EK

19 Děkuji za pozornost! Martin Buršík Řídící orgán operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polsko Ministerstvo pro místní rozvoj Tel: +420 2 3415 4361 E-mail: martin.bursik@mmr.cz


Stáhnout ppt "Příprava na období 2014 – 2020 Cíl 2 „Evropská územní spolupráce“ Ostrava, 29. listopadu 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google