Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013."— Transkript prezentace:

1 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013

2 2 Program 1.Zahájení Ing. Antonín Špaček 2.Zhodnocení přenosu výkazů do CSÚIS Ing. Jana Tomková 3.Zhodnocení finančního vypořádání za rok 2012 Ing. Antonín Špaček 4.Zhodnocení předávání podkladů pro sestavení státního závěrečného účtu ČR za rok 2012 Ing. Antonín Špaček 5.Zhodnocení finančního hospodaření za rok 2012 Ing. Antonín Špaček 6.Změny v právních předpisech Ing. Jana Tomková 7.Účty u ČNB Ing. Marek Kurka 8.Novela zákona č. 250/2000 Sb. Ing. Marek Kurka 9.Rozpočtová odpovědnost - legislativa Ing. Marek Kurka 10. Schvalovací vyhláška Ing. Antonín Špaček 11. Dotazy, diskuse a závěr Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013

3 Krajský úřad Jihomoravského kraje - kontakty 3 odbor ekonomický, oddělení financování obcí vedoucí oddělení financování obcí - Ing. Antonín Špaček (telefon 541 652 233, e-mail: spacek.antonin@kr-jihomoravsky.cz )spacek.antonin@kr-jihomoravsky.cz hlavní metodik rozpočtu - Ing. Marek Kurka (telefon 541 652 202, e-mail: kurka.marek@kr-jihomoravsky.cz )kurka.marek@kr-jihomoravsky.cz hlavní metodička účetnictví - Ing. Jana Tomková (telefon 541 652 200, e-mail: tomkova.jana@kr-jihomoravsky.cz )tomkova.jana@kr-jihomoravsky.cz Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013

4 4 Stránky KrÚ JMK Domácí stránka › Krajský úřad › Dokumenty odborů krajského úřadu › OE Odbor ekonomický › Účetní reforma v oblasti veřejných financí – metodiky, účetní postupy, ostatní metodiky http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=156690&TypeID=2 Domácí stránka › Krajský úřad › Dokumenty odborů krajského úřadu › OE Odbor ekonomický › Účetní reforma v oblasti veřejných financí – platné právní předpisy aktuální právní předpisy http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=177142&TypeID=2 Domácí stránka › Krajský úřad › Metodické listy odborů krajského úřadu › OE Odbor ekonomický › Oddělení financování obcí › Metodika Zprávy financování obcí Metodické pokyny http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=6092&TypeID=1 Domácí stránka › Krajský úřad › Dokumenty odborů krajského úřadu › OE Odbor ekonomický Příprava rozpočtu obcí na rok 2013 Porady OE s obcemi II. a III. Typu http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=113422&TypeID=1 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013

5 5 Portál MFČR – Státní pokladna kontrolní vazby aktuální XSD schémata Metodika tvorby PAP otázky a odpovědi k účetním metodám a postupům informace ke schvalování účetních závěrek http://www.statnipokladna.cz/cs/ Portál České daňové správy legislativa a metodika k DPH http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/index.html?year=0 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013

6 Zhodnocení roční účetní závěrky za rok 2012 6 termín pro předložení výkazů FIN2-12M - nejpozději poslední pracovní den před 10. únorem následujícího roku (pátek 8. únor) termín pro předložení účetních výkazů -nejpozději do 20. února následujícího roku (středa 20. únor) termín pro předložení výkazů PAP – nejpozději do 25. února následujícího roku termíny byly ze strany krajského úřadu stanoveny takto: účetní obraty měst, obcí a DSO do 21. ledna 2012, termín stanoven především s ohledem na nutnost provedení okresních a krajských konsolidací, základních kontrol účetnictví a kontrol dotací jednoznačně deklarovaná možnost zaslat další dávky s doplněním zápisů (především z metod akruálního principu) výkazy neškolských příspěvkových organizací do 7. února 2012, důraz na kontrolu zpětného protokolu a analytické předvahy, která je od 06/2012 jeho součástí rozhraní GXML - jeho nastavení vyřešeno i s méně obvyklými softwary. Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013

7 Zhodnocení roční účetní závěrky za rok 2012 7 možnosti dodatečných oprav výkazů výkaz FIN 2-12 M se schvaluje, po uzamčení v termínu stanoveném vyhláškou nelze opravovat účetní výkazy – zaslání bylo umožněno až do posledního dne opravy účetních výkazů v akutních případech (chyba bilanční kontinuity...) v CSÚIS se objevuje jako výkaz zaslaný po termínu kontrola bilanční kontinuity za rok 2011 a 2012 na MF ČR probíhá v měsíci březnu 2013 nevzali v potaz výkazy zaslané po termínu, i když je umožňují zaslat změna struktury Výkazu zisku a ztrát - Účty daní 591 a 595 v roce 2011 byly odečteny až od Výsledku hospodaření před zdaněním, nepatřili do nákladů celkem. Od roku 2012 jsou v celkových nákladech... náklady celkem nelze kontrolovat bez vyloučení této změny!?!) Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013

8 Zhodnocení roční účetní závěrky za rok 2012 8 PAP výkazy za rok 2012 předány, největší problémy aktuální XSD schémata – problém při přenosu kontrola IČ nadměrné vykazování IČa "111" - např. pro účet 231, Požadavek - zasílat výkazy Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty společně s výkazy PAP Při opravě v účetnictví v souvislosti s opravou PAP je nutné zaslat všechny opravené výkazy, ale i opravenou dávku s obraty účetnictví !!! Křížové kontroly PAP (KRK PAP) jsou pro rok 2013 značně zjednodušeny „Metodika Křížových kontrol – PAP“ http://www.statnipokladna.cz/cs/CSUIS.html Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013

9 Zasílání výkazů PAP v roce 2013 9 příspěvkové organizace aktiva celkem (netto) > 100 mil. Kč ve dvou bezprostředně předcházejících účetních obdobích … po kontrole dat za 12/2012... stejné PO jako v roce 2012 obce počet obyvatel > 3000 (k 1.1.2012)... stejné obce jako v roce 2012 zachování hranic platných pro rok 2012 je nově řešeno přímo v § 3a technické vyhlášky, nikoli přechodnými ustanoveními pro případné snížení hranic by bylo nutné změnit znovu vyhlášku Termín pro sběr výkazů PAP za 03/2013 12. – 19.4.2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013

10 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013 Zhodnocení finančního vypořádání za rok 2012 termíny dle vyhlášky č. 52/2008 Sb. byly ze strany krajského úřadu dodrženy, 1 z obcí se dopustila porušení rozpočtové kázně – zadržení prostředků státního rozpočtu tím, že by včas neodvedla vratku dotace zpět do státního rozpočtu prostřednictvím Jihomoravského kraje, v roce 2012 byly prostřednictvím Jihomoravského kraje obcím zaslány dotace z jednotlivých resortů státního rozpočtu (formou kompenzačních operací) v celkové výši Kč 1.664.155.440,93 (v roce 2012 Kč 4.808.344.405,93) z toho byly v rámci finančního vypořádání za rok 2012 odvedeny vratky v celkové výši Kč 15.198.344,71. 10

11 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013 Zhodnocení finančního vypořádání za rok 2012 ÚZ 14005 – Dotace z Programu prevence kriminality – Městský program prevence kriminality v roce 2011 - vratka Kč 40.074,60 ÚZ 27003 – Zajištění kompatibility agendy Centrálního registru vozidel - vratka Kč 19.942,50 ÚZ 29004 - Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona - vratka Kč 5.750,- ÚZ 29008 – Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona – vratka Kč 33.596,- ÚZ 29516 – Úhrada investičních nákladů na zpracování osnov podle § 26 odst. 2 lesního zákona – vratka Kč 0,60 ÚZ 34053 – Veřejné informační služby knihoven – neinvestice - vratka Kč 20.081,95. Vybraná zdravotnická zařízení – vratka Kč 4.187.900,- ÚZ 97572 – Výdaje na realizaci reformy veřejné správy, řešení mimořádných situací a posílení ÚSC – vratka Kč 1.892.921,62 ÚZ 98007 – Částečné pokrytí nákladů spojených se zpracováním tzv. Pomocného analytického přehledu – vratka Kč 73.339,- 11

12 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013 Zhodnocení finančního vypořádání za rok 2012 ÚZ 98008 – Příprava konání volby prezidenta ČR – vratka Kč 1.683.434,49 ÚZ 98074 – Volby do zastupitelstev obcí – vratka Kč 11.126,- ÚZ 98193 – Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů Kč 6.393.139,85 - výsledný objem vratek dotací obcí zaslaných na účet Jihomoravského kraje, z takto zaslaných vratek byly neprodleně vykryty doplatky obcí, kterým poskytnutá dotace nestačila pokrýt vzniklé výdaje, což představuje pro tyto obce částku Kč 298.008,89, v rámci finančního vypořádání této dotace tak byla zpět odváděna vratka finančních prostředků ve výši Kč 6.095.130,96. ÚZ 98216 – Dotace na zabezpečení agendy sociálně – právní ochrany dětí – vratka Kč 837.038,10 12

13 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013 Zhodnocení finančního vypořádání za rok 2012 ÚZ 98216 - Výkon agendy sociálně - právní ochrany dětí 8 měst vyčerpalo v plné výši 1 město vrací Kč 837.038,10 12 měst požaduje doplatek Kč 7.181.208,36 nebyly zjištěny závady ve vyplněných tabulkách č. 5 v některých případech příliš stručné komentáře – reakce MF ČR ? ÚZ 98074 - Volby do zastupitelstev obcí opakované volby proběhly celkem v jednom termínu (13. 10. 2012) – Újezd u Černé Hory rok 2013 – 20. 7. 2013 – Branišovice, okres Brno – venkov. 13

14 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013 Zhodnocení finančního vypořádání za rok 2012 nedodržení metodického pokynu k provedení finančního vypořádání, chybně vyplněné tabulky - některé obce vyplňovaly tabulky několikrát, než byly v pořádku, vyplňování do součtových řádků apod., nedodržení termínu odevzdání tabulek k finančnímu vypořádání, dotace z MD ČR jednalo se o dva samostatné dotační tituly, i když pod stejným ÚZ, v případě vratek dodatečné zjišťování, které dotace se vratka týkala, vratka dotace v nesprávné výši FV víceletých dotací EU.... nevrácení vratky v termínu – 1 obec. 14

15 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013 Zhodnocení předávání podkladů pro sestavení státního závěrečného účtu ČR za rok 2012 termín předložení podkladů k sestavení SZÚ ČR dle vyhlášky č. 419/2001 Sb., včetně zpracování a předložení hodnotící zprávy, byl ze strany krajského úřadu dodržen obcemi byl termín pro předložení podkladů rovněž (až na výjimky) dodržen, pouze dílčí problémy v předkládání údajů např. tabulka úvěrů, půjček – v záhlaví je uvedeno, že sem nepatří půjčky od státních fondů, přesto sem byly v některých případech vyplněny návratné finanční výpomoci od SFŽP. 15

16 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013 Zhodnocení finančního hospodaření za rok 2012 hospodaření obcí JMK v roce 2012 – VELMI DOBRÉ rok 2009 – schodek 1 213,0 mil. Kč (dopady hospodářské krize) rok 2010 – přebytek 540,2 mil. Kč (484 přebytek, 322 schodek) rok 2011 – přebytek 1 116,4 mil. Kč (532 přebytek, 273 schodek) rok 2012 – přebytek 1 762,8 mil. Kč (524 přebytek, 283 schodek) 16

17 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013 Zhodnocení finančního hospodaření za rok 2012 krátkodobě i dlouhodobě přijaté půjčené prostředky z tuzemska – VÍCE SPLÁCENY NEŽ ČERPÁNY, krátkodobě a dlouhodobě přijaté půjčené prostředky ze zahraničí – vyšší čerpání než splácení – vliv výhradně města Brna (úvěr od EIB) operace řízení likvidity – příjmy a výdaje téměř v rovnováze, zůstatky na základních běžných účtech ÚSC – zvýšení 1 610,6 mil. Kč zůstatky na běžných účtech peněžních fondů – zvýšení 544,2 mil. Kč společně s účty termínovaných vkladů zvýšení o 2 252,0 mil. Kč ! 17

18 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013 Zhodnocení finančního hospodaření za rok 2012 daňové příjmy – růst o 3,8 % sdílené daně vlastní Jihomoravský kraj – růst o 0,4 % obce - růst o 2,7 % kapitálové příjmy – růst o 28,9 % přijaté dotace – pokles o 25,3 % dopad sociální reformy (dotace na SD 2011 = 2 937,1 mil. Kč) zohlednění jevu → růst ukazatele běžné výdaje - pokles o 15,5 % (nominálně o 3 253,4 mil. Kč) výplaty SD 2011 = 2 903,3 mil. Kč) → i jiné úspory běžných výdajů kapitálové výdaje – růst o 3,9 % v jednotlivých létech značně variabilní... 18

19 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013 Zhodnocení finančního hospodaření za rok 2012 vlastní Jihomoravský kraj 19

20 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013 Zhodnocení finančního hospodaření za rok 2012 Obce Jihomoravského kraje 20

21 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013 Zhodnocení finančního hospodaření za rok 2012 podnikatelská činnost ÚSC zapojené prostředky z VHČ činí 1 184,9 mil. Kč, proti 2011 růst o 18,3% o 27,5 mil. Kč související snížení zůstatků na účtech VHČ podíl na přijatých transferech 15,5%, na celkových příjmech 4,3% celkové příjmy 27 678,0 mil. Kč, celkové výdaje 25 915,2 mil. Kč (proti 2011 pokles o 10,2%) běžné výdaje 17 722,8 mil. Kč (proti 2011 pokles o 15,5 %) kapitálové výdaje 8 192,4 mil. Kč (proti 2011 růst o 3,9 %). 21

22 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013 Zhodnocení finančního hospodaření za rok 2012 příjmy na spolufinancování schválených projektů (podíl EU spolu s národním financováním) – 2 731,7 mil. Kč výdaje na tyto projekty – 2 852,6 mil. Kč nadále pokračuje rostoucí trend čerpání těch prostředků, ovšem již jen mírnější nejvíce čerpány OP ŽP ROP NUTS II Jihovýchod OP VK (EU Peníze školám) IOP PRV/SZIF/EAFRD OP LZZ OP Přeshraniční spolupráce. 22

23 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013 Zhodnocení finančního hospodaření za rok 2012 téměř stejné ve srovnání s 2011 - hodnota přijatých úvěrů a půjček - 838,2 mil. Kč nejvíce Česká spořitelna, dále Komerční banka většinou bez zajištění zajištění - směnky, budoucí rozpočtové příjmy, zástava majetku u projektů DSO - ručitelské závazkové prohlášení členských obcí zadluženost obcí a DSO Jihomoravského kraje žádný ÚSC nevykazuje komunální obligace (dluhopisy), krátkodobé úvěry – mírný růst (zachycení kontokorentních úvěrů) dlouhodobé bankovní úvěry – růst (dočerpání úvěru EIB Brnem), mírný růst jiných krátkodobých půjček. 23

24 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013 Zhodnocení finančního hospodaření za rok 2012 VÝRAZNÝ VLIV MĚSTA BRNA NA CELKOVÉ VÝSLEDKY OBCÍ A DSO JIHOMORAVSKÉHO KRAJE v roce 2011 vliv na výrazné snížení zadluženosti obcí – město Brno splatilo dluhopisy (žádný ÚSC v rámci JMK je nyní nevykazuje), v roce 2012 vliv na saldo příjmů a výdajů – přebytek města Brna za rok 2012 představuje 1 281,4 tis. Kč. VÝSLEDKY OBCÍ ČR – čerpáno z návrhu Státního závěrečného účtu celková zadluženost obcí (včetně PO) 90,0 mld. proti roku 2011 růst o 7,6 mld. Kč (+ 9,2 %) zásadní vliv 4 největších měst ( se podílejí více než 50%) podíl obcí vykazující dluh se zvyšuje s rostoucím počtem obyvatel obce přebytek 6,0 mld. Kč, DSO 0,1 mld. Kč; kraje schodek 4,2 mld. Kč, účty obcí a DSO +14,3 mld. Kč, účty krajů -1,9 mld. Kč. 24

25 Změny v účetních předpisech 25 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - novela č. 239/2012 Sb. ze dne 14. června 2012 - zásadní změna k účetní závěrce, která bude schvalována u obcí zastupitelstvem obce u zřizovaných příspěvkových organizací radou obce. Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví v platném znění, pro některé vybrané účetní jednotky - novela č. 460/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012 - drobné úpravy v názvech a obsahovém vymezení některých syntetických účtů. Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013

26 Změny v účetních předpisech 26 Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do CSÚIS a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech) - novela č. 461/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012 Legislativní úpravy ve vztahu k technickému řešení Centrálního systému účetních informací státu. Zvýšení kritérií pro vybrané účetní jednotky povinné předávat PAP v § 3a (obce nad 3000 obyvatel a PO nad 100 mil. aktiv netto. V důsledku toho nedochází k rozšíření počtu obcí povinných výkaz PAP v roce 2013 předávat. Odsun sestavování konsolidovaných účetních výkazů - poprvé v roce 2015 za výkazy sestavené k 31.12.2014. Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013

27 27 nové České účetní standardy - Finanční zpravodaj č. 6/2012 ze dne 10. října 2012 – nové ČUS 709 – Vlastní zdroje ČUS 710 – Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Finanční zpravodaj č. 8/2012 ze dne 30. listopadu 2012 - změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky č. 701, 704, 706 a 707 - souvislost se změnami vyhlášek č. 410/2009 Sb. a č. 383/2009 Sb., s účinností od 1. ledna 2013. Změny v účetních předpisech Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013

28 Kontokorentní účet 28 je nutné proúčtovat účet 281 použití položky 8905 představuje účetní operaci Čerpání kontokorentního úvěru - položka 8905, účet 281 (Dal) – Krátkodobé bankovní úvěry. rok X: 231. 0xxx 8905 / 281.01xx ; rok x+1: 281.01xx / 231.0xxx 8905 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013

29 Účty u České národní banky 672 obcí = 672 nových účtů u ČNB, Do současného dne nesdělilo JMK nové bankovní spojení 10 obcí, Většina obcí zřejmě vyloučila použití těchto účtů i pro daňové výnosy, o jejich počtu obdržíme informaci z MF ČR, První dotací zaslanou na nové účty obcí bude zřejmě SFV za měsíc duben (otestování funkčnosti a rychlosti celého systému), Dosud neuvolněné dotace obcím, zaslané do 31.3.2013 na krajský ZBÚ ze státního rozpočtu, budou odeslány z tohoto účtu již na nové účty příjemců u ČNB. Nejasnosti ohledně směřování finančních toků: Příspěvky od Úřadu práce ČR – nejsou dotací ale příspěvkem? Státní příspěvek na výkon pěstounské péče – není dotací ale jiným neinvestiční transferem ze státního rozpočtu Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013 29

30 Účty u České národní banky Vratky sociálních dávek z minulých let – dle sdělení MF nemusí směřovat na účty u ČNB, Vratky dotací z minulých let – dle sdělení MF se opět nejedná o nové dotace či daňové výnosy, Vratky dotací v rámci finančního vypořádání? Dotace ze státního rozpočtu kdy příjemcem je kraj, ale které se dále poskytují obcím na základě smlouvy s JMK: Akceschopnost SDH (ÚZ 14004), Prevence kriminality (ÚZ 14005), Jakým způsobem mají být tyto finanční prostředky uvolněny: na klasický bankovní účet či na účet u ČNB? Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013 30

31 Novela zákona č. 250/2000 Sb. Po ukončeném vnějším připomínkovém řízení projednána vládou dne 27.3.2013, Úprava vychází ze Strategie vlády v boji proti korupci Rozsáhlá úprava oblasti poskytování dotací a návratných finančních výpomocí, obdobná úpravě obsažené v zákoně č. 218/2000 Sb., Dalším cílem zjednodušení implementace operačních programů zejména v novém programovacím období, Další formulační a legislativně technické úpravy, Původní verze obsahovala i výrazné změny týkající se příspěvkových organizací – bylo od nich upuštěno z důvodu nesouhlasu mj. i krajů, Předpokládané dopady do územních rozpočtů 200 mil. Kč, Účinnost od 1.1.2014, Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013 31

32 Novela zákona č. 250/2000 Sb. Úprava dotací a návratných finančních výpomocí Vymezení pojmu dotace – peněžní prostředky poskytnuté mj. z rozpočtu ÚSC právnické či fyzické osobě na stanovený účel (s výjimkou příspěvku příspěvkové organizaci od zřizovatele), Definice návratné finanční výpomoci (NFV), finančního vypořádání, a definice záměru o poskytnutí dotace, Dotaci či NFV lze poskytnout v mimořádném případě na individuální účel či účel stanovený v záměru, Zákon definuje i náležitosti žádosti o poskytnutí dotace či NFV, Dotace či NFV se poskytuje vždy na základě veřejnoprávní smlouvy, její povinné náležitosti opět definuje zákon, Ve smlouvě bude možné stanovit výdaje či náklady, které se nebudou muset prokazovat a budou vyúčtovány paušální částkou. Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013 32

33 Novela zákona č. 250/2000 Sb. Zveřejňování informací o dotacích a NFV: Zveřejnění záměru o jejich poskytnutí na portálu veřejné správy nejpozději 30 dnů před lhůtou pro podání žádosti – zveřejňuje se nejméně po dobu 90 dní. Zákon definuje i náležitosti tohoto záměru, Zveřejnění dokumentů rozhodných pro poskytnutí dotace či NFV, smlouvu o jejím poskytnutí či její případné dodatky opět na portálu veřejné správy do 30 dnů ode dne jejich uzavření, zveřejňují se na 10 let, Nezveřejňují se smlouvy do 10 tis. Kč, Dle jednání vlády by se povinnost zveřejňovat záměr o poskytnutí a smluv mohla týkat pouze obcí nad 2 tis. obyvatel. Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013 33

34 Novela zákona č. 250/2000 Sb. Další úpravy: Rozpis rozpočtu – dle podrobného druhového a odvětvového členění (tj. položky a paragrafy), Změny rozpočtu – vždy před provedením výdaje, v mimořádných případech (živelní události, povinnosti dané rozhodnutím soudu, dotace na konci roku) lze provést i následně, Časová použitelnost a účelovost rozpočtových prostředků – nově upraveno, že ÚSC a DSO stanoví časovou použitelnost a účel použití prostředků, v současném znění zákona je uvedeno, že může stanovit, Úprava formulací týkajících se porušení rozpočtové kázně, Nové správní delikty – nezveřejnění záměru či smlouvy o dotaci či NVF, Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013 34

35 Novela zákona č. 250/2000 Sb. Další úpravy: Změna názvu investičního fondu na fond investic u PřO a zpřesnění jeho zdrojů: Investiční dotace příspěvek od zřizovatele, Investiční příspěvky dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů, Peněžní dary (nyní uvedeny pouze dary), či použití: K financování investičních výdajů x na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku, Zpřesnění formulací u fondu odměn týkající se jeho tvorby, jeho dalším zdrojem jsou i peněžní dary účelově určené na platy. Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013 35

36 Rozpočtová odpovědnost obcí Ústavní zákon (ST 821) – projednán v PSP PČR v prvním čtení, přikázán k projednání rozpočtovému výboru (10.4.2013), činí-li výše zadlužení nejméně 48 % a výše hrubého domácího produktu, územní samosprávný celek schválí svůj rozpočet na následující rok pouze jako vyrovnaný nebo přebytkový, ostatní veřejné instituce nesmí přijímat nové dlouhodobé závazky vedoucí k navýšení zadlužení. územní samosprávný celek hospodaří tak, aby celková výše jeho dluhu nepřekročila 60 % průměru jeho skutečných celkových příjmů za poslední čtyři roky, nesníží-li územní samosprávný celek ročně svůj dluh o 5% z rozdílu mezi celkovou výší dosaženého dluhu a 60 % průměru jeho skutečných celkových příjmů za poslední čtyři roky - stát může ročně zadržet jeho výnos z daní. Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013 36

37 Rozpočtová odpovědnost obcí Prováděcí zákon k ústavnímu zákonu - zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, Definuje pojem veřejná instituce, mj.: ÚSC, DSO, regionální rady, Příspěvková organizace zřízená ÚSC či DSO, u které je po více než jedno účetní období méně než 50% nákladů pokryto peněžními prostředky získanými její činností, Právnická osoba veřejnoprávní povahy založená nebo zřízená za zvláštním účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, která nemá tržní povahu založená či zřízená ÚSC, která je financována převážně svým zakladatelem, v jejímž správním, řídícím či dozorčím orgánu je více než polovina členů jmenovaná zakladatelem. Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013 37

38 Rozpočtová odpovědnost obcí Ministerstvo bude zveřejňovat čtvrtletně za tento sektor nejméně celkové příjmy, výdaje a saldo nebo celkové výnosy a náklady nebo jejich odhady – informace by se měly čerpat prostřednictvím CSÚIS, Úprava sestavování rozpočtu a střednědobého plánu: Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu na nejméně 2 roky se zveřejní 15 dnů před jeho projednáním, Rozpočet a střednědobý výhled do 30 dnů od jeho schválení, K návrhu rozpočtu se přikládá informace o schváleném rozpočtu na běžný rok, údaje o očekávaných skutečnostech běžného roku a údaje o skutečném plnění za předcházející rok, Rozpočtem je plán, kterým se řídí financování činnosti veř. instituce – rozpočet příjmů a výdajů a financování vzniklého salda nebo rozpočet výnosů a nákladů Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013 38

39 Rozpočtová odpovědnost obcí Definice dluhu ÚSC, Nesplacená jistina jím vydaného dluhopisu, Nesplacená jistina jím přijatého úvěru, zápůjčky nebo NFV, Jeho závazek vůči třetí osobě z titulu realizace plnění ze záruk, Jím vystavená směnka, Dlouhodobý dodavatelský úvěr. Definice příjmu ÚSC, Souhrn všech peněžitých plnění přijatých do jeho rozpočtu v průběhu kalendářního roku konsolidovaných dle jiného zvláštního předpisu (vyhl. č.449/2009 Sb.). Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013 39

40 Rozpočtová odpovědnost obcí Pozastavení převodu daní: Obdobná definice jako v ústavním zákoně o rozpočtové odpovědnosti, Pokud ÚSC nesníží v předepsané míře zadlužení, ministerstvo rozhodne o pozastavení převodu daní, tj. vystaví rozhodnutí, které doručí správci daně, Do 14 dní správce daně převod pozastaví a takto pozastavený podíl bude veden na zvláštním bankovním účtu, Opětovné uvolnění je možné buď po splnění zákonem definovaného snížení dluhu nebo pouze na základě žádosti ÚSC a to pouze na úhradu svého dluhu vzniklého před rokem kdy došlo k pozastavení podílu na daních, O těchto finančních prostředcích se účtuje odděleně. Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013 40

41 Rozpočtová odpovědnost obcí Ministerstvo každý rok, Vyhodnocuje údaje o dluhu a příjmech ÚSC, Zveřejňuje seznam ÚSC, jejichž dluh překročil stanovené hranice, Pokud vznikne povinnost ÚSC dle ústavního zákona schválit rozpočet pouze jako vyrovnaný či přebytkový, zveřejní i seznam ÚSC, které tuto povinnost porušily. Předpokládaná účinnost zákona je k 1.1.2014, pozastavení podílu na daních se uplatní poprvé po uplynutí 4 let od nabytí jeho účinnosti, Návrh zákona novelizuje i další předpisy, např.: zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, či zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC. Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013 41

42 Rozpočtová odpovědnost obcí Novela zákona č. 250/2000 Sb. Nová úprava týkající se ÚSC, DSO a regionálních rad, Povinnost sestavovat střednědobý výhled rozpočtu na nejméně 2 roky, Rozšíření okruhu zveřejnění dokumentů na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup, kdy do 30 dnů od jejich schválení se: Zveřejní střednědobý výhled a to po celou dobu jeho platnosti, Zveřejní schválený rozpočet a to do konce rozpočtového roku, Zveřejní závěrečný účet včetně zprávy o přezkoumání hospodaření opět do konce roku, ve kterém byl schválen. u DSO obdoba zveřejnění dokumentů u všech členských obcí, Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013 42

43 Rozpočtová odpovědnost obcí Novela zákona č. 250/2000 Sb. Obdobná úprava jako u ÚSC či DSO i pro příspěvkové organizace, které nově sestavují: Rozpočet nákladů a výnosů na rozpočtový rok a střednědobý výhled rozpočtu svých nákladů a výnosů na nejméně 2 následující roky, Tyto dokumenty schvaluje zřizovatel, Zřizovatel je také zveřejní do 30 dnů od jejich schválení na svých internetových stránkách, lhůta pro zveřejnění – rozpočet do konce roku, střednědobý výhled do konce období, na který byl schválen, U příspěvkových organizací DSO se zveřejní na internetových stránkách DSO, Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013 43

44 Rozpočtová odpovědnost obcí Novela zákona č. 250/2000 Sb. Úprava dalších správních deliktů: Nezveřejní střednědobý výhled, Nezveřejní rozpočet, Nezveřejní závěrečný účet, Nezveřejní rozpočet nákladů a výnosů příspěvkové organizace, Neřídí se rozpočtem! Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013 44

45 Sociální oblast Prověřování případných požadavků ze strany MPSV na dosud nevyplacené dávky HN, ZP a PnP Žádná obec JMK nemá takový případ, Stále je možné o tyto doplatky žádat na MPSV, Dotace na agendu sociálně právní ochrany dětí Uvolněna první část dotací na 1. pololetí 2013 (kromě dvou měst) ještě na původní bankovní účty, Požadavek na odsouhlasení účtů obcí u ČNB ze strany MPSV, Nová metodika ze strany MPSV. Vratky sociálních dávek z minulých let Zachování stávajícího stavu vrácení finančních prostředků na ZBÚ kraje vedeného u Komerční banky. Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013 45

46 Další informace Novela zákona o rozpočtovém určení daní, Zapojení do kritéria počtu žáků v ZŠ a MŠ i počty dětí v příspěvkových organizacích zřizovaných DSO, finanční prostředky budou dostávat obce dle trvalého bydliště těchto dětí, Kontrola počtu žáků v ZŠ a MŠ pro účely vydání nové vyhlášky MF ČR, kterou se stanovují procentní podíly sdílených daní na jednotlivé obce, Vychází z počtů žáků dle zahajovacích sestav školního roku 2012/2013 (data k 30.9.2012), Případné nesrovnalosti lze směřovat na pracovníky MŠMT, Ing. Š. Palyzovou (MŠMT): sarka.palyzova@msmt.czsarka.palyzova@msmt.cz nebo Ing. J. Nebřenského (MŠMT): jaromir.nebrensky@msmt.czjaromir.nebrensky@msmt.cz Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013 46

47 RUD obcí 2013 - rizika daňové příjmy - nejvýznamnější příjmy ve struktuře příjmů obcí, rok 2012 – schválena novela RUDu obcí posílení sdílených daní z prostředků státního rozpočtu změna kritérií a vah při rozdělování sdílených daní zapojení nového kritéria počtu dětí MŠ a ZŠ změna RUDu promítá též dopady tzv. stabilizačního balíčku web MF ČR – soubory s teoretickými propočty sdílených daňových příjmů po jednotlivých daních pro všechny obce ČR s hodnocením dopadů nového RUDu je třeba vyčkat, leden 2013 - nová makroekonomická predikce MF ČR – velmi nízký růst (spíše stagnace) – projeví se též v daňovém inkasu. Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013 47

48 RUD obcí 2013 - rizika přístup ke zvýšení sazeb DPH v létech 2011 a 2012 – upravení podílu na sdíleném výnosu DPH pro obce a kraje tak, aby finanční dopad zvýšeného přínosu na obce a kraje byl příjmově, nikoli výdajově, neutrální nadhodnocený odhad inkasa x snížení podílu = pokles sdíleného výnosu pro obce a kraje rok 2012 – postupné snižování odhadu inkasa DPH – menší spotřeba zatížená základní sazbou DPH výsledky roku 2012 obavy potvrdily – výnos obcí JMK na DPH dosáhl 96,6 % výnosu roku 2011 celkové daňové příjmy obcí tak „táhla“ daň z příjmů... dlouhodobý požadavek na snížení významu účelových dotací v rozpočtech obcí projednávání RUD - nevznikl oficiální seznam dotací určených ke zrušení.. Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013 48

49 Plnění daní ve státním rozpočtu 2012 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013 49

50 Plnění daní v rozpočtech ÚSC 2012 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013 50

51 Schvalovací vyhláška novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, současně novelizován i např. zákon o obcích § 84 - zastupitelstvu obce je vyhrazeno schvalovat rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni, poprvé v roce 2013 za účetní období (tj. závěrku) roku 2012, hlavní cíl – zvýšení validity informací obsažených v účetní závěrce, potvrzení, že účetní závěrka představuje věrný a poctivý obraz finančního účetnictví a finanční pozice obce mělo by jít o jiný (kvalitativně vyšší) úkon, než představuje např. „schvalování“ účetní závěrky v rámci projednávání závěrečného účtu. vazba na závěrečný účet? má závěrečný účet obsahovat i „účetní závěrku“? Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013 51

52 Schvalovací vyhláška ČÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA JE SCHVALOVÁNA KÝM? obec x zastupitelstvo obce dobrovolný svazek obcí x nejméně tříčlenný orgán příspěvková organizace obce x rada obce MF ČR – příprava prováděcí vyhlášky ke schvalování „co, kdo, kdy a komu“ v rámci schvalovacího procesu poskytne zveřejnění vyhlášky - 2. čtvrtletí 2013 s účinností od 1. června !!! lze schválit přede dnem nabytí účinností vyhlášky nebude povinnost schvalovat znovu podle vyhláškových pravidel, schvalování účetní závěrky je jiný proces než její předání do CSÚIS prostřednictvím KrÚ JMK přijetí závěrky v CSÚIS nemá zásadní význam pro účely schválení. Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013 52

53 Schvalovací vyhláška – návrhy v jiných novelách zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, s vyznačením navrhovaných změn § 10 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a její náležitosti (4) Povinnou náležitostí závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je dále c) konzultační doporučení pro účely schvalování účetní závěrky podle zvláštního právního předpisu. Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013 53

54 Schvalovací vyhláška – návrhy v jiných novelách zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), s vyznačením navrhovaných změn § 30 - Plánování interního auditu (5) Vedoucí útvaru interního auditu projednává přípravu plánů s vedoucím orgánu veřejné správy, který tyto plány schvaluje. Přitom bere v úvahu jeho doporučení a doporučení pro účely schvalování účetní závěrky podle zvláštního právního předpisu. § 31 - Podávání zpráv (5) Zpráva podle odstavce 3 a přijatá opatření podle odstavce 4 jsou podkladem pro vypracování roční zprávy orgánu veřejné správy podle § 22, která zahrnuje údaje a informace o výsledcích finanční kontroly v tomto orgánu a konzultační doporučení pro účely schvalování účetní závěrky podle zvláštního právního předpisu. Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013 54

55 Další porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu červen 2013 55 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013

56 Děkujeme Vám za pozornost Oddělení financování obcí odboru ekonomického Krajský úřad Jihomoravského kraje Ing. Ludmila Hrachovinová Ing. Antonín Špaček, tel. 541 65 2233 Ing. Jana Tomková, tel. 541 65 2200 Ing. Marek Kurka, tel. 541 65 2202 56 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013


Stáhnout ppt "Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. duben 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google