Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evaluace VKS Blatná Projekt „Vytvoření a ověření systému evaluace veřejných kulturních služeb“ Veřejná prezentace 21. listopadu 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evaluace VKS Blatná Projekt „Vytvoření a ověření systému evaluace veřejných kulturních služeb“ Veřejná prezentace 21. listopadu 2012."— Transkript prezentace:

1 Evaluace VKS Blatná Projekt „Vytvoření a ověření systému evaluace veřejných kulturních služeb“ Veřejná prezentace 21. listopadu 2012

2 2 Program 1. informace o projektu 2. dosavadní výsledky 3. další postup 4. diskuze

3 3 Informace o projektu Název projektu „Vytvoření a ověření systému evaluace veřejných kulturních služeb“ v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI). Poskytovatel podpory Ministerstvo kultury Řešitelské pracoviště Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra kulturologie Místo řešení Blatná, Český Krumlov, Velké Meziříčí Doba realizace 2012 až 2015

4 4 Informace o projektu Hlavní cíle  navrhnout způsob zjišťování a vyhodnocování přínosů veřejných kulturních služeb městům a jejich obyvatelům  prakticky ověřit použitelnost a účinnost navrženého způsobu zjišťování a vyhodnocování přínosů veřejných kulturních služeb  poskytnout městům vodítko a nástroje pro rozhodování o podpoře veřejných kulturních služeb Hlavní výstupy  návrhy systémů evaluace podpory veřejných kulturních služeb

5 5 Informace o projektu Systém evaluace podpory VKS Opatření Analýza Cíle Ukazatele Realizace opatření Vyhodnocení Sledování ukazatelů

6 6 Informace o projektu - Cíle podpory VKS vyjadřují záměry a očekávání spojené s podporou VKS odůvodnění podpory konkrétních VKS existují na úrovni dopadů výsledků výstupů (instrumentální cíle) měly by být formulovány tak, aby bylo možné ověřovat jejich plnění

7 7 Informace o projektu - Analýza zjištění a popis výchozího/aktuálního stavu VKS nabídka a poptávka poskytovatelé VKS infrastruktura pro VKS kombinace dvou standardních analytických přístupů datové analýzy (sekundární, pasportizace, kvantitativní šetření) nedatové analýzy (rešerše, SWOT analýza, kvalitativní šetření)

8 8 Informace o projektu – Opatření konkretizace způsobu a postupu (praktických kroků) naplňování jednotlivých cílů podpory VKS musejí být formulovány tak, aby bylo zřejmé: že jsou realizovatelné a do kdy mají být realizované kdo odpovídá za jejich realizaci jaký je jejich očekávaný přínos jde o podporu ze strany města (kraje, státu) nejde jen o finanční podporu

9 9 Informace o projektu - Ukazatele systém ukazatelů slouží ke sledování realizace opatření k měření plnění cílů a vyhodnocování přínosů podpory VKS zahrnují ukazatele dopadů výsledků musejí být formulovány, tak aby bylo zřejmé jak lze k daným ukazatelům získat údaje jak se budou získané údaje zpracovávat a vyhodnocovat jak se bude zacházet s výsledky

10 10 Informace o projektu – Definice VKS Hlavní charakteristiky VKS spočívají v převážně netržní prezentaci, interpretaci a rozvíjení kulturního potenciálu měst jejich smyslem je uspokojování potřeb občanů a města, v němž žijí přispívají k využití kulturního potenciálu měst pro rozvoj jsou garantovány a alespoň částečně financovány obcemi (kraji, státem)

11 11 Informace o projektu – Přehled oblastí VKS a) nekomerční profesionální umělecká tvorba a její veřejná prezentace b) neprofesionální umělecká tvorba a její veřejná prezentace c) péče o kulturní a přírodní dědictví a jeho prezentace d) rozvoj schopností, dovedností a kulturních kompetencí jedinců e) shromažďování, zpracování a zprostředkování informací kulturní povahy f) zprostředkování informací kulturní povahy místními médii g) aktivity podporující kulturní emancipaci národnostních a etnických menšin, uchování jejich kulturní identity a integraci s většinovou společností h) nízkoprahové sociální služby kulturní povahy pro specifické skupiny obyvatel

12 12 Dosavadní aktivity - Přehled rešerše strategického a akčního plánu upřesnění oblastí a typů poskytovatelů VKS SWOT analýza (workshop 1) pasportizace infrastruktury pro VKS dotazníkové šetření poskytovatelů VKS kvalitativní šetření poskytovatelů a podporovatelů VKS kvantitativní výzkum obyvatel kvantitativní výzkum žáků škol návrhy opatření (workshop 2) návrhy ukazatelů

13 13 Dosavadní výsledky – Rešerše SP a AP Strategický cíl „Vytvoření kvalitní kulturní nabídky pro občany i návštěvníky města, rozvoj vnějších vztahů“ - opatření: Podpora pořádání výstav, festivalů a dalších akcí s celostátním dopadem Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti kultury Strategický cíl „Zkvalitnění podmínek pro trávení volného času“ – opatření a aktivity: Vybudování komunitního centra aktivního života Podpora spolkového života ve městě Podpora mezinárodní kulturní spolupráce Obnova místních tradic Obnova a údržba božích muk, křížků a místních pomníků Zahájení realizace podle akčního plánu v roce 2010 Vyhodnocování přínosů kulturních služeb dokumenty neřeší

14 14 Dosavadní výsledky - Vymezení oblastí VKS a) Nekomerční profesionální umělecká tvorba a její veřejná prezentace Divadelní představení Koncerty a další hudební produkce Filmová a audiovizuální představení Multižánrové umělecké produkce Performance Prezentace výsledků umělecké tvorby Akce společenské zábavy Typy poskytovatelů Kulturní instituce s profesionálním uměleckým souborem Kulturní instituce s profesionálními pracovníky bez uměleckého souboru, organizující prezentaci výsledků umělecké tvorby Podnikatelské subjekty realizující kulturní akce jako veřejnou kulturní službu

15 15 Dosavadní výsledky - Vymezení oblastí VKS b) Neprofesionální umělecká tvorba a její veřejná prezentace Divadelní představení Koncerty a další hudební produkce Filmová a audiovizuální představení Multižánrové umělecké produkce Performance Prezentace výsledků umělecké tvorby Akce společenské zábavy Typy poskytovatelů Sdružení zabývající se neprofesionální uměleckou tvorbou, nejčastěji občanská sdružení Školy a školská zařízení (Domy dětí a mládeže nabízející zájmové umělecké aktivity, ZUŠ) Sdružení zabývající se neprofesionální prezentací výsledků umělecké tvorby

16 16 Dosavadní výsledky - Vymezení oblastí VKS c) Péče o kulturní a přírodní dědictví a jeho prezentace Zpřístupněné památkové objekty, jejich expozice Muzea, galerie, skanzeny Dokumentace a prezentace tradiční lidové kultury, udržovaní tradic a zvyků Péče o přírodní bohatství a jeho prezentace Informační systémy prezentující chráněná území Typy poskytovatelů Správci a provozovatelé památkových objektů Muzea, galerie, skanzeny, archivy a památníky Nositelé a udržovatelé lidové kultury, tradic a zvyků – nejčastěji neprofesionální folklorní soubory Zájmová sdružení zabývající se ochranou, dokumentací a interpretací kulturního dědictví Provozovatelé a vydavatelé informačních systémů prezentujících chráněná území

17 17 Dosavadní výsledky - Vymezení oblastí VKS d) Rozvoj schopností, dovedností a kulturních kompetencí jedinců. Celoživotní zájmové vzdělávání v oblasti kultury Vzdělávací akce spočívající v osvojení tvůrčích postupů různých uměleckých činností Seznámení se specifickými komunikačními jazyky kultury Osvojování hodnotového systému a kriterií pro jeho uplatňování Typy poskytovatelů Kulturní a specializované výchovně vzdělávací (ZUŠ, DDM) instituce obcí a krajů Neprofesionální umělecká sdružení Neprofesionální zájmová sdružení Kulturní domy, kluby, centra, veřejné knihovny, muzea, galerie, ale také občanská sdružení

18 18 Dosavadní výsledky - Vymezení oblastí VKS e) Shromažďování, zpracování a zprostředkování informací půjčováním a jiným zpřístupněním knih, periodik, zvukových a zvukově obrazových nosičů, databází atp. Veřejné knihovny Veřejné archivy (webová encyklopedie) Typy poskytovatelů Veřejné knihovny provozované obcemi Muzeum Státní okresní archiv

19 19 Dosavadní výsledky - Vymezení oblastí VKS f) Zprostředkování informací místními médii splňujícími kriteria veřejné kulturní služby Místní tištěná nebo elektronická periodika, případně neperiodické publikace lokálního významu Místní rozhlasové či televizní okruhy Webové stránky měst Typy poskytovatelů Vydavatelé místních tištěných nebo elektronických zpravodajů prezentujících kulturní obsahy

20 20 Dosavadní výsledky - Vymezení oblastí VKS g) Aktivity směřující ke kulturní emancipaci národnostních a etnických menšin, k uchování jejich kulturní identity a k integraci s většinovou společností (není v Blatné relevantní)

21 21 Dosavadní výsledky - Vymezení oblastí VKS h) Nízkoprahové sociální služby pro specifické skupiny obyvatel založené na sdružování kolem některých kulturních aktivit Nízkoprahová centra pro děti a mládež Centra pro seniory (kluby důchodců) Typy poskytovatelů Nízkoprahová centra pro děti a mládež Kluby důchodců Mateřská centra

22 22 Dosavadní výsledky – SWOT analýza Silné stránky  kulturní obyvatelé se vztahem k městu a k tradicím a s pocitem sounáležitosti s regionem, podpora vzdělanosti a kulturnosti obyvatel, občanská sdružení  široká základna amatérů, zájmových sdružení v různých oblastech  aktivní ZŠ, ZUŠ a DDM, spolupráce se školami, občanskými sdruženími, seniory a dalšími  aktivní soukromý sektor  Centrum kultury a vzdělávání Blatná (koncepce, kvalitní profesionální tým)  existence udržovaných památek na území města  možnost využívání Zámku pro kulturní akce  Muzeum  udržování některých tradic (např. rybářství)  pravidelně vycházející a dostupný místní tisk (Blatenské listy, SOBáček)  vydávání sborníků k různým příležitostem (fotografové)  aktivní nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  vytváření sociálních sítí, spolupráce s městem a školami v oblasti nízkoprahových sociálních služeb

23 23 Dosavadní výsledky – SWOT analýza Slabé stránky  malý zájem občanů o účast na akcích, nízká úroveň návštěvníků  nedostatečné, zastaralé zázemí  nedostatečné využití památek  špatná komunikace mezi pořadateli akcí, roztříštěnost akcí  nedostatečná prezentace akcí, roztříštěnost informací o akcích  konzervativní pohled zřizovatele, snaha města zasahovat do pořádání akcí, tlak města nebo CKVB  přílišná mnohostrannost zaměření občanských sdružení na úkor kvality  problematická komunikace mezi představiteli města a vlastníky zámku, spolupráce soukromého a veřejného sektoru  nevyhovující prostory (knihovna) a zázemí (bezbariérový přístup) Muzea  úpadek některých dřívějších tradic (Baráčníci)  nízká kvalita některých vzdělávacích programů  webové stránky města (nepřehlednost a neaktuálnost)  závislost nízkoprahových sociálních služeb na jednotlivcích  závislost nízkoprahových sociálních služeb na grantech a sponzorech

24 24 Dosavadní výsledky – SWOT analýza Příležitosti  výhodná geografická poloha  zviditelnění regionu, zvyšování atraktivity města, příliv turistů  zapojení investorů, mecenášů  využití alternativních prostor pro pořádání kult. a vzděl. akcí  regionální tisk

25 25 Dosavadní výsledky – SWOT analýza Hrozby  malý počet obyvatel  odliv inteligence  nepřejícnost a změnofobie  odliv návštěvníků  růst nákladů, nedostatek finančních prostředků (pořadatelů i návštěvníků)  zánik pořadatelů  nedostatečné personální obsazení, odchod, změna personálu  prodej zámku a jeho uzavření veřejnosti  necitlivé zacházení s památkami  vandalové  zánik místních periodik, zhoršení jejich kvality v důsledku komercionalizace

26 26 Dosavadní výsledky – SWOT analýza Závěry pro formulaci cílů a opatření zlepšení prostředí pro pořádání akcí rozšíření spektra a zvýšení kvality a atraktivity akcí rozšíření nabídky pro specifické skupiny (senioři, mládež, rodiny s dětmi, nebo dle zájmu např. klubové večery) zaměření akcí i na návštěvníky, turisty zlepšení spolupráce a komunikace pořadatelů VKS zvýšení aktivity a zlepšení spolupráce se SŠ zlepšení informovanosti obyvatel a prezentace akcí zlepšení webových stránek města zapojení mládeže a seniorů do pořádání akcí obnova a udržování tradic

27 27 Dosavadní výsledky – Pasportizace a šetření VKS pasportizace infrastruktury pro VKS: elektronické dotazníkové šetření - 10 prostor poskytované VKS: elektronické dotazníkové šetření - 7 poskytovatelů kvalitativní šetření podporovatelů a poskytovatelů VKS: hloubkové rozhovory - 17 respondentů sběr dat: květen – červen 2012

28 28 Dosavadní výsledky - Pasportizace a šetření VKS Význam veřejných kulturních služeb je představiteli města i poskytovateli veřejných kulturních služeb oceňován, služby samy i jejich poskytovatelé jsou podporovány. Podpora veřejných kulturních služeb je podle názoru respondentů poskytována spíše na základě tradice a zvyklostí než podle jasné rozvojové koncepce města. Tato koncepce městu v oblasti kultury chybí a je pociťována potřeba jejího vytvoření. Ve srovnání se zbývajícími městy mají v nabídce veřejných kulturních služeb významnější postavení občanská sdružení. Poskytovatelé služeb považují za významnou skupinu adresátů svých služeb návštěvníky města z České republiky, ale v nabídce služeb se toto zaměření příliš neprojevuje.

29 29 Dosavadní výsledky - Pasportizace a šetření VKS V době šetření byli respondenti rozděleni do dvou skupin, z nichž jedna konstatovala zlepšení a druhá zhoršení nabídky veřejných kulturních služeb. Početně převažovali nespokojení. Konkrétně byly postrádány programy pro střední a starší generaci a přes konstatování podstatného zlepšení i programy pro mládež. Hlavní příčinou nedostatečné kulturní nabídky ve městě nejsou podle většiny respondentů změny v organizaci, ale funkčně nedostatečné, provozně i esteticky zastaralé prostory pro jejich poskytování. Pro část dotázaných je frustrující fakt, že zásadní řešení tohoto problému není na obzoru.

30 30 Dosavadní výsledky - Pasportizace a šetření VKS Změna v organizaci veřejných kulturních služeb a s ní související personální změny poznamenaly vztahy a vazby mezi kulturním zařízením města a některými občanskými sdruženími podílejícími se na poskytování veřejných kulturních služeb a to jak pozitivně, tak negativně. Ve srovnání s ostatními zkoumanými městy, byly veřejné kulturní služby podle údajů za rok 2011 i při přihlédnutí k rozdílnému počtu obyvatel méně podporovány. Tento stav byl v rozpočtu na rok 2012 uspokojivě vyřešen. Hodnocení stavu veřejných kulturních služeb je věnována v souvislosti s organizačními změnami velká pozornost.

31 31 Dosavadní výsledky - Pasportizace a šetření VKS Závěry pro formulaci cílů a opatření zpracovat koncepci podpory a rozvoje kultury ve městě rozšířit nabídku o postrádané veřejné kulturní služby v systému veřejné podpory orientovat poskytovatele na rozšíření chybějící nabídky pro specifické skupiny (starší a střední generace, mládež, návštěvníci města) zařadit řešení stavu infrastruktury pro kulturu a perspektivy jejího řešení mezi priority rozvoje města stanovit obsahová a výkonová kriteria pro hodnocení přínosu veřejných kulturních služeb a tím přispět ke zvýšení jejich kvality a objektivizaci hodnocení

32 32 Dosavadní výsledky - Výzkum obyvatel reprezentativní výběrový soubor dospělých obyvatel velikost souboru: 400 respondentů technika řízených standardizovaných rozhovorů sběr dat: květen 2012

33 33 Dosavadní výsledky - Výzkum obyvatel

34 34 Dosavadní výsledky - Výzkum obyvatel

35 35 Dosavadní výsledky - Výzkum obyvatel

36 36 Dosavadní výsledky - Výzkum obyvatel

37 37 Dosavadní výsledky - Výzkum obyvatel

38 38 Dosavadní výsledky - Výzkum obyvatel

39 39 Dosavadní výsledky - Výzkum obyvatel

40 40 Dosavadní výsledky - Výzkum obyvatel

41 41 Dosavadní výsledky - Výzkum obyvatel

42 42 Dosavadní výsledky - Výzkum obyvatel

43 43 Dosavadní výsledky - Výzkum obyvatel

44 44 Dosavadní výsledky - Výzkum obyvatel

45 45 Dosavadní výsledky - Výzkum obyvatel

46 46 Dosavadní výsledky - Výzkum obyvatel

47 47 Dosavadní výsledky - Výzkum obyvatel

48 48 Dosavadní výsledky - Výzkum obyvatel

49 49 Dosavadní výsledky - Výzkum obyvatel

50 50 Dosavadní výsledky - Výzkum obyvatel

51 51 Dosavadní výsledky - Výzkum obyvatel

52 52 Dosavadní výsledky - Výzkum obyvatel

53 53 Dosavadní výsledky - Výzkum obyvatel

54 54 Dosavadní výsledky - Výzkum obyvatel

55 55 Dosavadní výsledky - Výzkum obyvatel

56 56 Dosavadní výsledky - Výzkum obyvatel

57 57 Dosavadní výsledky - Výzkum obyvatel

58 58 Dosavadní výsledky - Výzkum obyvatel

59 59 Dosavadní výsledky - Výzkum žáků škol vyčerpávající šetření žáků posledních ročníků základních škol a prvních a posledních ročníků středních škol velikost souboru: 279 respondentů technika osobně administrovaných dotazníků sběr dat: září 2012

60 60 Dosavadní výsledky - Výzkum žáků škol

61 61 Dosavadní výsledky - Výzkum žáků škol

62 62 Dosavadní výsledky - Výzkum žáků škol

63 63 Dosavadní výsledky - Výzkum žáků škol

64 64 Dosavadní výsledky - Výzkum žáků škol

65 65 Dosavadní výsledky - Výzkum žáků škol

66 66 Dosavadní výsledky - Výzkum žáků škol

67 67 Dosavadní výsledky - Výzkum žáků škol

68 68 Dosavadní výsledky - Výzkum žáků škol

69 69 Dosavadní výsledky - Výzkum žáků škol

70 70 Dosavadní výsledky - Výzkum žáků škol

71 71 Dosavadní výsledky - Výzkum žáků škol

72 72 Dosavadní výsledky - Výzkum žáků škol

73 73 Dosavadní výsledky – Výzkumy: Závěry obyvatelé Blatné projevují zájem o poměrně široké spektrum oblasti kultury, včetně oblastí menšinových umělecký zážitek nebo rozšiřování poznání jsou spíše sekundární motivací účasti na kulturních aktivitách, ale působí minimálně u třetiny populace preferovaným oblastem a motivům odpovídá poměrně vysoká účast na akcích, a to i ve specifických oblastech kultury (jde spíše o lidi starší a s vyšším vzděláním) tomu odpovídá i poměrně vysoká podpora akcí ve specifických oblastech kultury, přičemž je podporují i lidé, kteří se jich neúčastní kulturní zařízení jsou celkově hodnocena poměrně dobře, i když část obyvatel (zejména v ekonomicky aktivním věku) je hodnotí spíše negativně poměrně pozitivně je hodnoceno CKVB, především mladšími a vzdělanějšími lidmi (malá část lidi s VŠ vzděláním ho však hodnotí spíše negativně) od CKVB očekávají lidé hlavně rozšíření a zlepšení kvality nabídky a také větší zapojení mladých

74 74 Dosavadní výsledky – Výzkumy: Závěry nabídka kulturních akcí pro jednotlivé skupiny obyvatel je považována jen spíše za dostatečnou, a nabídka akcí pro mládež spíše za nedostatečnou nedostatečná nebo nevyhovující nabídka je hlavní překážkou častějších návštěv kulturních akcí (kromě obvykle uváděných nedostatku času, rodinných povinnosti a financí), a to především u mladších a vzdělanějších lidí vyšší návštěvnosti by (kromě snížení vstupného) pomohlo zlepšení nabídky a modernizace kulturních zařízení a jejich vybavení většina obyvatel jezdí navštěvovat kulturní akce mimo Blatnou, především kvůli většímu rozsahu nabídky a částečně i vyšší kvalitě akcí, jsou to zejména mladší a vzdělanější lidé a ti, pro něž je hlavním důvodem účasti na akcích mimo Blatnou množství a rozsah nabídky nevyhovující možnosti kulturního vyžití jsou významným důvodem potenciálního odstěhování lidí, kteří nechtějí zůstat v Blatné - prvořadým důvodem pro odstěhování je sice nedostatečná nabídka vyhovující práce, ale kulturní vyžití je spolu s odpovídajícím bydlením na druhém místě, největší roli přitom hraje u mladých lidí do 24 let a u těch, kteří jsou zcela rozhodnuti se z Blatné odstěhovat

75 75 Dosavadní výsledky – Výzkumy: Závěry výsledky výzkumu žáků škol se až na specifické výjimky příliš neliší od výsledků výzkumu dospělých obyvatel zjištěné rozdíly vyplývají:  ze specifik životního stylu (sociální funkce VČ aktivit) a zájmů (např. film nebo preferované hudební žánry) této věkové skupiny  z toho, že část respondentů buď dojíždí do Blatné (výraznou překážkou účasti na akcích v Blatné je pro ně dopravní spojení) nebo bydlí na internátu (nízká účast na akcích pořádaných o víkendech nebo o prázdninách)

76 76 Další postup  dokončení návrhu cílů, opatření a ukazatelů  sestavení a projednání realizace opatření  prezentace návrhu opatření a plánu jejich realizace  zahájení realizace opatření podle plánu  zpracování a prezentace dílčích analýz  kontrola průběhu a výsledků plánu implementace - workshop 3  veřejná prezentace výsledků  aktualizace opatření a plánu jejich realizace


Stáhnout ppt "Evaluace VKS Blatná Projekt „Vytvoření a ověření systému evaluace veřejných kulturních služeb“ Veřejná prezentace 21. listopadu 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google