Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon o sociálních službách. Minulost V letech 1956, 1961, 1975 a 1988 – zákony o sociálním zabezpečení  Služby poskytovány státem  Pasivní role klienta.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon o sociálních službách. Minulost V letech 1956, 1961, 1975 a 1988 – zákony o sociálním zabezpečení  Služby poskytovány státem  Pasivní role klienta."— Transkript prezentace:

1 Zákon o sociálních službách

2 Minulost V letech 1956, 1961, 1975 a 1988 – zákony o sociálním zabezpečení  Služby poskytovány státem  Pasivní role klienta Orientace na ústavní péči Změny až po roce 1989

3 Zákon o sociálních službách Zákon č.108/2006 Sb. Účinnost od 1. 1. 2007

4 Obsah zákona -Základní zásady -Vymezení některých pojmů -Působnost v oblasti sociálních služeb -Příspěvek na péči -Druhy a formy sociálních služeb, úhrada -Podmínky poskytovatelů soc. služeb, smlouva -Inspekce kvality, mlčenlivost -Sociální pracovník a pracovník v sociálních službách

5 Základní zásady Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství Rozsah a forma pomoci a podpory musí zachovávat lidskou důstojnost osob Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob Působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti

6 Základní zásady II. Motivovat je k činnostem nevedoucí k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace Posilovat sociální začleňování osob Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě Vždy důsledně zajišťovat dodržování lidských práv a základních svobod osob

7 Vymezení základních pojmů o Sociální služba o Nepříznivá sociální situace o Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav o Přirozené sociální prostředí o Sociální začleňování o Sociální vyloučení o Zdravotní postižení o Plán rozvoje sociálních služeb

8 Okruh oprávněných osob osoba, která je na území ČR hlášena k trvalému pobytu, osoba, které byl udělen azyl podle zvláštního právního předpisu, cizinec bez trvalého pobytu na území ČR, kterému tato práva zaručuje mezinárodní smlouva, občan členského státu Evropské unie,

9 Působnost v oblasti sociálních služeb Státní správu podle tohoto zákona vykonávají a) Ministerstvo práce a sociálních věcí, b) Krajské úřady, c) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností, d) Úřady práce

10 Příspěvek na péči Poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu. Nárok na příspěvek má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku. O příspěvku rozhoduje ÚP.

11 Příspěvek na péči II. Stanovení stupně závislosti u příspěvku na péči dle schopnosti zvládat základní životní potřeby. Člověk může z příspěvku hradit  profesionální sociální službu  zajištění péče v rodině  asistent sociální péče

12 Výše příspěvku na péči Stupeň míry závislostiVýše příspěvku do 18 letVýše příspěvku od 18 let I. Lehká závislost3 000 Kč (3 úkony) 800 Kč (4 úkony) II. Středně těžká závislost6 000 Kč (5 úkonů)4 000 Kč (6 úkonů) III. Těžká závislost9 000 Kč (7 úkonů)8 000 Kč (8 úkonů) IV. Úplná závislost12 000 Kč (9 úkonů)12 000 Kč (10 úkonů)

13 Změna nároku na příspěvek Lze přiznat (či zvýšit) příspěvek 3 roky zpětně, byl- li přiznán v nižší částce nebo odepřen. Změní-li se skutečnosti (příspěvek má být zvýšen), provede se zvýšení příspěvku od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém tato změna nastala. Změní-li se skutečnosti (snížen), provede se v následujícím měsíci, ve kterém změna nastala.

14 Povinnosti žadatele o příspěvek a) podrobit se sociálnímu šetření, b) podrobit se vyšetření zdravotního stavu c) osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu a dát písemný souhlas k ověření těchto skutečností d) využívat příspěvek na zajištění potřebné pomoci

15 Řízení o příspěvku Zahajuje se na základě písemné žádosti podané na tiskopisu předepsaném ministerstvem Řízení o příspěvku - ÚP

16 Řízení o příspěvku II. ÚP vychází ze zdr. stavu osoby doloženého nálezem ošetřujícího lékaře, z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb osoby, popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře

17 Kontrola využívání příspěvku ÚP kontroluje, zda příspěvek byl využit na zajištění pomoci. Příjemce příspěvku je povinen písemně ohlásit, kdo osobě poskytuje pomoc, a jakým způsobem (15 dnů), pokud tato skutečnost již nebyla uvedena v žádosti o příspěvek. Osoba blízká – potvrzení – náhradní doba důchodového pojištění, zdravotní pojištění

18 Sociální služby Zákon definuje druhy, formy a základní činnosti každé služby. Základní činnosti uvedené u jednotlivých druhů sociálních služeb jsou poskytovatelé sociálních služeb povinni vždy zajistit. Fakultativně mohou být při poskytování sociálních služeb zajišťovány další činnosti

19 Základní činnosti sociálních služeb a)pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b)pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c)poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, d)poskytnutí ubytování, popřípadě přenocování, e) pomoc při zajištění chodu domácnosti, f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, g) sociální poradenství,

20 Základní činnosti sociálních služeb II. h) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, i) sociálně terapeutické činnosti, j) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, k) telefonická krizová pomoc, l) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, m) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

21 Úhrada za sociální služby Sociální služby se poskytují osobám bez úhrady nákladů nebo za částečnou nebo plnou úhradu nákladů. Dle výši sjednané ve smlouvě s poskytovatelem služby. Poskytovatel sociální služby se může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s manželem (manželkou), rodiči nebo dětmi osoby, které je sociální služba poskytována, pokud tato osoba nemá vlastní příjem nebo její příjem nepostačuje na úhradu nákladů.

22 Sociální služby bez úhrady Sociální poradenství Raná péče Telefonická krizová pomoc Tlumočnické služby Krizová pomoc Služby následné péče Sociálně aktivizační služby (děti i senioři) Terénní programy Sociální rehabilitace (platí strava, ubytování, hygiena) Sociální služby v kontaktních centrech, nízkoprahových zařízeních Služby sociálně terapeutických dílen

23 Služby za úhradu Ostatní služby jsou zpoplatněné a hradí si je sám uživatel dané služby. Využívá na to příspěvek na péči, který dostává periodicky od státu ve výši dle míry snížené sebeobslužnosti. Zákon a vyhláška stanoví výši platby za sociální služby – její základní (obligatorní) činnosti dané zákonem. Maximální výši úhrady za ubytování a stravu stanoví prováděcí právní předpis. Po úhradě za ubytování a stravu musí osobě zůstat alespoň 15 % jejího příjmu.

24 Pobytové služby u dětí Za pobytové služby poskytované nezaopatřenému dítěti hradí rodiče dítěte nebo rodič, kterému bylo dítě svěřeno rozhodnutím soudu do péče, popřípadě jiná fyzická osoba povinná výživou dítěte, úhradu za stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu.

25 Podmínky poskytování sociálních služeb Povinnosti poskytovatelů sociální služby: Registrace na KÚ -Písemná žádost, bezúhonnost, odborná způsobilost, hygienické podmínky, vlastnické právo k objektu (pronájem), materiální a technické podmínky Pojistná smlouva (do 15 dní zaslat na KÚ) Informovat o druhu služby, místě

26 Povinnosti poskytovatelů sociální služby Zpracovat vnitřní pravidla poskytování služby Vést evidenci žadatelů o sociální službu Dodržovat standardy kvality sociálních služeb Uzavřít s uživatelem smlouvu o poskytování služby Podrobit se inspekci kvality služeb Zajistit kvalifikační předpoklady pro výkon služeb

27 Údaje o poskytovaných službách Název a místo zařízení poskytující sociální služby Druhy poskytovaných služeb Okruh osob, pro které je služba určena Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis personálního zajištění poskytovaných služeb Časový rozsah poskytovaných služeb Kapacita poskytovaných služeb

28 Údaje o poskytovaných službách II. Způsob zajištění zdravotní péče Doklad o bezúhonnosti Rozhodnutí o schválení provozního řádu zařízení sociálních služeb vydané orgánem ochrany veřejného zdraví Doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu či prostorám, kde budou služby poskytovány Finanční rozvaha k zajištění provozu Doklad, že žadatel nemá daňové nedoplatky a jiné nedoplatky

29 Registr poskytovatelů sociálních služeb KÚ vede registr poskytovatelů sociálních služeb Registr je veden v listinné a elektronické podobě. Krajský úřad je správcem listinné podoby registru a zpracovatelem elektronické podoby registru. Ministerstvo je správcem elektronické podoby registru. Registr je veden v informačním systému veřejné správy podle zvláštního právního předpisu.

30 Smlouva o poskytnutí sociální služby Uzavírá se mezi osobou žádající o službu a poskytovatelem sociálních služeb, většinou v písemné podobě. Osobu, která není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce, zastupuje při uzavírání smlouvy obecní úřad obce s rozšířenou působností.

31 Obsah smlouvy  označení smluvních stran,  druh sociální služby,  rozsah poskytování sociální služby,  místo a čas poskytování sociální služby,  výše úhrady za sociální služby sjednanou a způsob jejího placení,  ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb,  výpovědní důvody a výpovědní lhůty,  dobu platnosti smlouvy

32 Odmítnutí zájemce o sociální službu Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá, nebo c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby

33 Poskytování sociálních služeb Osoba je povinna před uzavřením smlouvy o poskytnutí pobytové služby předložit poskytovateli sociálních služeb posudek registrujícího praktického lékaře o zdravotním stavu. Odmítne-li poskytovatel uzavřít smlouvu, vydá o tom osobě na její žádost písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí uzavření smlouvy.

34 Působnost při zajišťování sociálních služeb MPSV: Kontroluje a řídí výkon státní správy v oblasti sociálních služeb Poskytuje dotace krajům a ostatním poskytovatelům sociálních služeb Rozhoduje o akreditaci vzdělávacích zařízeních

35 Působnost při poskytování sociálních služeb II. Krajský úřad: Provádí registraci organizací poskytující sociální služby Vede registr poskytovatelů sociálních služeb Rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu Provádí inspekci poskytovatelů sociálních služeb Shromažďuje žádosti o dotace ze státního rozpočtu, předkládá je MPSV Zpracovává střednědobý plán sociálních služeb v kraji, informuje o nich

36 Působnost při poskytování sociálních služeb III. Obec: Provádí sociální šetření Je exekučním orgánem Zpracovává střednědobý plán sociálních služeb v obci, informuje o sociálních službách

37 Obecní úřad Poskytuje soc. službu nebo pomoc osobě, které by neposkytnutí pomoci ohrozilo na zdraví či životě. Poskytuje soc. poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy, výkonu trestu. Zprostředkovává poskytnutí soc. služby osobě hospitalizované ve zdr. Zařízení při dimisi.

38 Působnost při poskytování sociálních služeb IV. Úřad práce plní úkoly v oblasti zaměstnanosti, ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, státní sociální podpory, dávek pro osoby se zdravotním postižením, příspěvku na péči a inspekce poskytování sociálních služeb pomoci v hmotné nouzi

39 Inspekce poskytovatelů sociálních služeb Provádí ÚP u poskytovatelů sociálních služeb, vůči nimž kraj vykonává funkci zřizovatele nebo zakladatele. Inspekce se provádí vždy v místě poskytování sociálních služeb. Inspekci provádí inspekční tým o 3 členech, žádný není v pracovně právním poměru k poskytovateli. Zhotovena inspekční zpráva.

40 Inspekce poskytovatelů sociálních služeb II. Předmětem inspekce u poskytovatelů sociálních služeb je: plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů sociálních služeb, plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb kvalita poskytovaných sociálních služeb

41 Kvalita sociálních služeb Ověřuje se pomocí standardů kvality soc. služeb. Standardy kvality soc. služeb jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je definována úroveň kvality poskytování soc. služeb v oblasti personálního a provozního zabezpečení soc. služeb a v oblasti vztahů mezi poskytovatelem a osobami.

42 Zachování mlčenlivosti Zaměstnanci obcí a krajů, státu a zaměstnanci poskytovatelů soc. služeb jsou povinni zachovávat mlčenlivost o údajích týkajících se osob, kterým jsou poskytovány soc. služby nebo příspěvek, které se při své činnosti dozvědí, není-li dále stanoveno jinak. Tato povinnost trvá i po skončení pracovního vztahu.

43 Zdroje Matoušek Oldřich, Sociální služby, Portál, Praha, 2007 Matoušek Oldřich, Metody a řízení sociální práce, Portál, Praha, 2003 Zákon č. 108/2006 Sb. O sociálních službách ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č.505/2006 Sb. O sociálních službách ve znění pozdějších předpisů


Stáhnout ppt "Zákon o sociálních službách. Minulost V letech 1956, 1961, 1975 a 1988 – zákony o sociálním zabezpečení  Služby poskytovány státem  Pasivní role klienta."

Podobné prezentace


Reklamy Google