Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika nákladů životního cyklu staveb Břetislav Teplý FAST VUT v Brně VH CACE 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika nákladů životního cyklu staveb Břetislav Teplý FAST VUT v Brně VH CACE 2016."— Transkript prezentace:

1 Problematika nákladů životního cyklu staveb Břetislav Teplý FAST VUT v Brně VH CACE 2016

2 Life Cycle Costing - LCC Poprvé: US Department of Defence 1976 Metodologie pro systematické ekonomické hodnocení nákladů za celé posuzované období / cyklus ISO 15686-5 Zahrnuje životnost VH CACE 2016

3 Whole Life Costing - WLC Metodologie pro systematické ekonomické hodnocení nákladů a výnosů za celé posuzované období / cyklus Zahrnuje životnost a LCC VH CACE 2016

4 Life Cycle Assessment - LCA Metodologie pro výpočet a hodnocení vstupů, výstupů a potenciálních dopadů na životní prostředí během životního cyklu. ISO 14040 Zahrnuje životnost (a také LCC při finančním hodnocení) VH CACE 2016

5 Celkové náklady - LCC Definice: N celk = N in + N p + N m + N k + N 1 + N 2 + N 3 + … N in … náklady počáteční (projekt, výstavba) N p náklady na provoz N m údržba N k periodické prohlídky ovlivněno životností N 1 opravy N 2 rekonstrukce N 3 odstranění stavby VH CACE 2016

6 Celkové náklady - LCC Definice: N celk = N in + N m + N k + p 1. N 1 + p 2. N 2 + p 3 N 3 + … N in … náklady počáteční (projekt, výstavba) N p náklady na provoz N m údržba N k periodické prohlídky p 1 N 1 opravy, které mohou nastat s pravděpodobností p 1 p 2 N 2 rekonstrukce, s pravděpodobností p 2 p 3 N 3 odstranění stavby, s pravděpodobností p 3 VH CACE 2016

7 3% – 13% www.fidic2014.org

8 VH CACE 2016 Vliv jednotlivých stadií na úspory LCC Např. počátečních 20% aktivit projektu ovlivní 80% nákladů celkových (dle ISO 15686)

9 VH CACE 2016 Pravidlo 5-ti násobku:  1 € „úspora“ v počátečních nákladech  +5 € do údržby  +25 € do oprav a rekonstrukcí

10 VH CACE 2016 Structural Concrete 15/2 (2015) Editorial Prof. K. Bergmeister (BOKU Wien) „The service life of any structure is due to the genius of the engineer who designs it – and should not be at the expense of the engineer maintaining it“

11 VH CACE 2016 Časová hodnota peněz při srovnávání různých řešení pomocí diskontního faktoru  Reálná hodnota – diskontní sazba  Nominální hodnota – diskontní sazba a míra inflace Konverze řetězce budoucích nákladů a příjmů na čistou současnou hodnotu roky

12 WLC Optimalizace: Z – N celk Z (zisk, přínosy, ztráty):  kladné, tj. používání objektu a socio-ekologicko-ekonomické přínosy  záporné, tj. omezení provozu při údržbě, opravách a rekonstrukcích (např. objízdné trasy), bankovní transakce, příp. další externality (může být i v N celk ) VH CACE 2016

13 Fáze životního cyklu Životnost technická, ekonomická, morální Životnost prvku, konstrukce, objektu VH CACE 2016 Záruční doba?

14 Různé pohledy na LCA fib Bulletin 71 Integrated life cycle assessment of concrete structures (2013) VH CACE 2016

15 ŽIVOTNOST PŘI PERIODICKÝCH PROHLÍDKÁCH A OPRAVÁCH VH CACE 2016

16 ŽIVOTNOST PO REKONSTRUKCÍCH VH CACE 2016

17 Celkové náklady - LCC Definice: N celk = N in + N p + N m + N k + N 1 + N 2 + N 3 + … N in … náklady počáteční (projekt, výstavba) N p náklady na provoz N m údržba N k periodické prohlídky ovlivněno životností N 1 opravy N 2 rekonstrukce N 3 odstranění stavby VH CACE 2016

18 Návrhová životnost rozhodující údaj tj. investor musí požadovat ! Současný stav – investoři zadávají jen výjimečně – nutno také zahrnovat nejistoty, rizika (kvantifikace rizika: R = P x C) – chybí experti, vzdělávání, tj. nová směrnice EU nepřináší zjednodušení (ale je přínosná!) VH CACE 2016

19 Definice životnosti: časový úsek po realizaci stavby, během něhož jsou splněny technické a funkční požadavky při běžné/předepsané údržbě a způsobu používání Je tedy nutno uvažovat degradaci způsobenou provozem a působením prostředí (…, koroze, …) U nosných konstrukcí je to také spolehlivost (mezní stavy – index spolehlivosti β)

20 VH CACE 2016 Matematické vyjádření použitých veličin:  Deterministické  Náhodné (nejistoty → pravděpodobnost)

21 LCC v různých stadiích  Plánování  Projekt a výstavba  Provoz (resp. změny provozu)  Odstranění stavby LCC analýza by tedy měla probíhat opakovaně, tj. za různých podmínek, při zahrnutí nejistot a pravděpodobností, vč. diskontace softwarová podpora nutná ! VH CACE 2016

22 Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. Celkem 20 novelizací!! Základní hodnotící kritéria § 78, odst. 4: 1.„ekonomická výhodnost nabídky“ - mohla by vyjadřovat vztah užitné hodnoty a ceny - nejlépe za celý životní cyklus stavby, ale neaplikuje se to! 2.„nejnižší nabídková cena“ v současnosti téměř výhradně používáno!. Kritérium (1) by mělo být povinně vztahováno k nákladům a výnosům za životní cyklus stavby, tj. musí být předem stanovena životnost. Kritérium (2) je ekonomicky chybné ! VH CACE 2016

23 Kritérium nejnižší nabídkové ceny Nevýhody:  nabídková cena často nerealisticky nízká  vícepráce, dodatky, změny smluv, tj. zvyšování nákladů  nízká kvalita, časté opravy, snížená životnost  zpožděné uváděním do provozu  stížnosti řešené antimonopolním úřadem  oddálení realizace zakázek, problémy s čerpáním dotací. Výhody: jednoduchost VH CACE 2016

24 Společné vyjádření EFCA, ACE a CACE: „Naléhavá potřeba změn v přístupu a dohledu nad zadáváním veřejných zakázek s cílem zlepšení jejich celkové kvality“ (Beton TKS 6/2011) „ …ve výběrovém řízení klást větší důraz na kvalitu, včetně zvažování nákladů celého životního cyklu („life cycle cost“) ….“ Souhrn kritiky kritéria nejnižší ceny: Teplý, B.: „Žhavé téma: Veřejné zakázky ve stavebnictví“ Beton TKS 04/2013 VH CACE 2016

25 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 čl. 67: …. Veřejní zadavatelé vycházejí při zadávání veřejných zakázek z ekonomicky nejvýhodnější nabídky, která se stanoví na základě ceny nebo nákladů, … … například podle nákladů životního cyklu v souladu s článkem 68, a může zahrnovat nejlepší poměr mezi cenou a kvalitou, … ?? LCC, WLC ?? VH CACE 2016

26 čl. 67 (pokrač.): … Prvek související s náklady může mít také podobu pevné ceny nebo nákladů, kdy hospodářské subjekty budou soutěžit pouze z hlediska kritérií kvality. Členské státy mohou stanovit, že veřejní zadavatelé nemohou použít pouze cenové či pouze nákladové kritérium jakožto jediné kritérium pro zadání veřejné zakázky nebo mohou omezit jejich použití na určité kategorie VH CACE 2016

27 EFCA (květen 2014): Issues on implementation of the new directive on public procurement 2014/24/EU  Vítá rozšíření hodnotících kritérií o LCC  Navrhuje v čl. 67 ještě zdůraznit důležitost použití LCC: místo „may“ raději „should“! VH CACE 2016

28 Transposice 2014/24/EU do nového českého zákona o veřejných zakázkách Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Expertní skupina Připomínkové řízení, vláda, sněmovna, senát, president Účinnost 18.4.2016 ! VH CACE 2016

29 Proces transposice: Expertní skupina při MMR: 19 členů (16 právníků) Do připravovaného zákona transponovány ale čtyři (!) směrnice EU (2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU a 2014/55/EU), což vede na 258 paragrafů 3500 připomínek (z toho 1500 rozporů!) Projednání vládou ČR 6.10.2015 1. čtení v PS 26.11., 2. čt. 27.1. 2015, 3.čt. 9.3.2016 -Senát - 31.3.2016 → PS -od 18. dubna 2016 tedy nebude v platnosti!

30 VH CACE 2016 Současný stav znění nového zákona: § 114 Ekonomická výhodnost nabídek (1) Zadavatel v zadávacích podmínkách stanoví, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. (2)Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality včetně poměru nákladů životního cyklu a kvality. Zadavatel může ekonomickou výhodnost nabídek ?? hodnotit také podle nejnižší nabídkové ceny nebo nejnižších nákladů životního cyklu. (3) Zadavatel není oprávněn stanovit ekonomickou výhodnost na základě nejnižší nabídkové ceny v případě služeb v oblasti územního plánování nebo architektury. !! → QBS

31 VH CACE 2016 Návrh doplnění: § 114 Ekonomická výhodnost nabídek: (3) Zadavatel není oprávněn stanovit ekonomickou výhodnost na základě nejnižší nabídkové ceny v případě služeb v oblasti územního plánování nebo architektury a zakázek na výstavbové projekty

32 VH CACE 2016 § 115 Pravidla pro hodnocení nabídek (1) Zadavatel musí v zadávací dokumentaci stanovit pravidla pro hodnocení nabídek, která zahrnují: a)kritéria hodnocení, b)metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích a c)váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii. to zahrnuje také LCC ! Kdo metodiku vytvoří? Kdy?

33 VH CACE 2016 § 116 Náklady životního cyklu (1)Pro hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky podle kvality je zadavatel povinen stanovit kritéria, …. (2)Kritériem kvality mohou být zejména: a)technická úroveň, b)estetické nebo funkční vlastnosti, c)uživatelská přístupnost, d)sociální, environmentální nebo inovační aspekty, e)organizace, kvalifikace nebo zkušenost …., f)úroveň servisních služeb včetně technické pomoci, g)podmínky a lhůta dodání nebo dokončení plnění.

34 VH CACE 2016 § 117 Metoda pro stanovení nákladů životního cyklu Náklady životního cyklu musí zahrnovat nabídkovou cenu a mohou zahrnovat ?? a) náklady zadavatele nebo jiných uživatelů v průběhu životního cyklu předmětu veřejné zakázky, kterými mohou být zejména 1.ostatní pořizovací náklady, 2.náklady související s užíváním, 3.náklady na údržbu, nebo 4.náklady spojené s koncem životnosti, nebo b) náklady způsobené dopady na životní prostředí, …. …. v průběhu jeho životního cyklu.

35 VH CACE 2016 Požadavky na schopnosti a znalosti inženýra při aplikaci LCC: hodnocení životnosti a jejích fází příprava VZ projektování „dlouhodobé myšleni“, hodnocení VZ inovace, varianty, … provádění optimalizaci celoživotních nákladů vč. dopadů na ŽP konzultační činnost ! vzdělávání!

36 Požadavky na schopnosti a znalosti inženýra při aplikaci LCC: Zásady LCC (raději WLC či LCA !) VH CACE 2016 Ekonomicky výhodná nabídka – – nejlepší poměr cena/kvalita Kvalita; efektivní alokace prostředků; celospolečenský prospěch!

37 Návrhová životnost rozhodující údaj pro LCC či WLC Současný stav – investoři udávají požadovanou životnost, bohužel, jen výjimečně !! – nutno také zahrnovat nejistoty, rizika (kvantifikace rizika - pravděpodobnostní) – chybí experti, vzdělávání, software; Nová směrnice EU sice nepřináší zjednodušení, je ale přínosná – tlak na kvalitu ! Metodika hodnocení nákladů životního cyklu ?? VH CACE 2016

38 QBS - Quality-Based Selection  Dlouholetá praxe v USA - již od 1972 vyžaduje, aby federální státy vybíraly inženýrské a architektonické firmy dle jejich kvalifikace, ne dle nabízené ceny!  Dle QBS v první fázi je vybráno sítem kvalifikace jen několik nejlepších uchazečů o zakázku na projektové či inženýrské práce, cena je hodnocena až ve druhé fázi.  QBS je v současnosti aplikován ve většině států USA, je prosazován v Kanadě a také v Evropě i pro širší typ VZ – např. „Design-Build“.  QBS je v souladu s novou evropskou směrnicí: jako dílčí hodnotící kritérium lze využít i hodnocení organizace, kvalifikace a zkušeností pracovníků. VH CACE 2016

39 BIM – Informační modelování budov  Organizovaný přístup ke sběru a využití informací o projektu  Digitální model obsahující grafické a popisné informace o návrhu, provádění, použitých technologiích i o provozu a údržbě objektů  Vhodný nástroj pro zadávání a vyhodnocování VZ: efektivita, transparentnost, inovace, elektronizace  Některé vyspělé státy již vyžadují/připravují aplikování BIM pro VZ. Více o BIM: Odborná rada pro BIM o.s., Praha BIM Příručka (2013) VH CACE 2016

40 LCC ISO 15686-5:2008 Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 5: Life cycle costing 2014: ČSN ISO 15686-5 (730951) Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 5: Posuzování nákladů životního cyklu (pouze v angličtině) Faktor ….

41 Děkuji za pozornost VH CACE 2016


Stáhnout ppt "Problematika nákladů životního cyklu staveb Břetislav Teplý FAST VUT v Brně VH CACE 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google