Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální problémy pěstounské péče z pohledu VOP Mgr. Bc. Hana Zaplatílková, Právník v oddělení rodiny, zdravotnictví a práce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální problémy pěstounské péče z pohledu VOP Mgr. Bc. Hana Zaplatílková, Právník v oddělení rodiny, zdravotnictví a práce."— Transkript prezentace:

1 Aktuální problémy pěstounské péče z pohledu VOP Mgr. Bc. Hana Zaplatílková, Právník v oddělení rodiny, zdravotnictví a práce

2 www.ochrance.cz 2 Prameny poznatků VOP o PP Část působnosti VOP: VOP působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právní státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívá k ochraně základních práv a svobod. (§ 1 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv)  Působnost VOP vůči orgánům sociálně-právní ochrany dětí  Působnost VOP vůči úřadům práce  Působnost VOP vůči MPSV  Dotazy stěžovatelů, vč. dětí, které nevedou k zahájení šetření VOP vůči výše uvedeným úřadům.  Dotazy orgánů sociálně-právní ochrany dětí

3 www.ochrance.cz 3  Dávky pěstounské péče  Pěstounská péče (obecná)  Pěstounská péče na přechodnou dobu  Úvahy de lege ferenda Témata příspěvku o PP

4 www.ochrance.cz 4 I. Pěstounské dávky  Zpětná výplata pěstounských dávek  mylné informace od OSPOD – nezprostředkovaná PP  datum vzniku PP v rozsudku, metodická informace MPSV z r. 2011 x metodická informace MPSV ze dne 28. 4. 2014).  Nárok na dávku PP vzniká dnem splnění všech podmínek - § 47p odst. 1 ZOSPOD  Nárok na výplatu dávky PP vzniká na základě vykonatelnosti rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče osoby, která má zájem se stát pěstounem … § 47p odst. 2 ZOSPOD x Informace MPSV – nárok na dávku PP ….  změna metodické informace MPSV

5 www.ochrance.cz 5  Problém s vydáním PO o svěření dítěte k budoucím pěstounům – předjímání rozhodnutí ve věci samé, proto je PO „nahrazováno“ hostitelskou péčí dle § 30 ZOSPOD, převzetí do péče bez soudního rozhodnutí a bez pěstounských dávek  podávat návrh na vydání PO v době, kdy je situace dítěte naléhavá, a současně návrh na svěření dítěte do PP; aplikovat ZŘS i OSŘ, popsat dobře skutkový stav  Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte se zachovává po zletilosti dítěte, které žije s osobou pečující X dítěte v PPPD - § 47f odst. 2 ZOSPOD  Nemožnost souběhu odměn pěstouna v manželském páru (sourozenecké skupiny, vč. dětí se zdravotním postižením)

6 www.ochrance.cz 6  Neinformovanost stěžovatelů:  nemožnost souběhu předčasného starobního důchodu a odměny pěstouna  nárok na odměnu pěstouna pro prarodiče pouze v případech hodných zvláštního zřetele - §47j odst. 3 ZOSPOD  nárok na příspěvek na úhradu potřeb nemá dítě ve III. stupni invalidity, která pobírá důchod, neboť se nepovažuje za nezaopatřené (§ 11 odst. 3 z. č. 177/1995, o státní sociální podpoře)  o příspěvku při ukončení PP ve výši 25.000,-Kč

7 www.ochrance.cz 7 II. Pěstounská péče (obecná)  Podněty rodičů proti postupu OSPOD ve věci kolizního opatrovnictví ve věci svěření dítěte do PP (mylná představa, že PP není možná bez souhlasu rodiče)  Podněty pěstounů proti postupu OSPOD ve věci kolizního opatrovnictví v řízení o zrušení PP (děti na základě PO ve ZDVOP, v DD) §927 NOZ - Právo stýkat se s dítětem mají mj. osoby dítěti společensky blízké, pokud k nim má dítě citový vztah, který není jen přechodný, a pokud je zřejmé, že by nedostatek styku s těmito osobami pro dítě znamenal újmu. I dítě má právo se s těmito osobami stýkat, pokud tyto osoby souhlasí.)

8 www.ochrance.cz 8  Podněty stěžovatelů, kteří se chtějí stát pěstouny, proti postupu OSPOD (např. záměrné ponechání dítěte v režimu PO z důvodu blížící se zletilosti dítěte; liknavý přístup OSPOD – stížnost na soudní průtahy § 164 + návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu - § 174a z. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích)

9 www.ochrance.cz 9  Překračování jednoroční lhůty (§ 27a odst. 9 – PP na PD může trvat nejdéle na 1 rok), čestné prohlášení není řešením  OSPOD má využít oprávnění podle zákona o soudech a soudcích  Upozornění nemocnice na upřednostnění PPPD před péčí matky  Varianta, že matka bude chtít po porodu o dítě pečovat, zajištění místa v DC, ověřit si názor matky po porodu. III. Pěstounská péče na přechodnou dobu

10 www.ochrance.cz 10  Nezařazení stěžovatelů do evidence  Informace MPSV o postupech spojených s umisťováním dětí do PPPD ze dne 14. 3. 2013); důvody nezařazení – dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav žadatele, vlastní děti v nízkém věku apod.  Informovat žadatele o tom, že v jejich rodinné a sociální anamnéze je kontraindikace k PPPD

11 www.ochrance.cz 11 V. Ú vahy de lege ferenda  Změna § 4a ZOSPOD písm. b) bod 5 ?  Osobou pečující o dítě je FO odpovědná za výchovu dítěte, která má v osobní péči dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost, a to po dobu, po kterou probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem nebo pěstounem.  Rozhodování o předpěstounské péči svěřit OSPOD ? (v současné době se PPP jeví jako zbytečná fáze před PP)  Změna § 47i ZOSPOD - V případech hodných zvláštního zřetele, zejména s ohledem na přijetí sourozenecké skupiny a s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu dětí, náleží odměna pěstouna oběma manželům.

12 www.ochrance.cz Děkuji Vám za pozornost. zaplatilkova@ochrance.cz


Stáhnout ppt "Aktuální problémy pěstounské péče z pohledu VOP Mgr. Bc. Hana Zaplatílková, Právník v oddělení rodiny, zdravotnictví a práce."

Podobné prezentace


Reklamy Google