Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Rodinné právo

3 Souhrn právních předpisů, upravujících společenské vztahy, vznikající mezi manžely, mezi rodiči a dětmi a dalšími příbuznými a upravujících vztahy, které nahrazují výkon některých rodičovských práv / tzv. náhradní rodinná výchova - adopce (osvojení) a pěstounská péče/. Společenské vztahy, upravené RP mají povahu osobních nemajetkových vztahů, které vznikají výlučně jen mezi občany, mezi nimiž jsou úzké citové, příbuzenské a jim podobné osobní vztahy.

4

5 Obsah rodinně právních vztahů je obecně dán zákonem o rodině a zákonem o pěstounské péči. Tam, kde to zákon připouští, může být výkon jednotlivých práv a povinností konkretizován dohodou nebo vymezen soudním rozhodnutím. Subjekty rodinně právních vztahů jsou zásadně jen občané.

6 Předmětem RP jsou společenské vztahy, vznikající mezi manžely, mezi rodiči a dětmi a mezi ostatními příbuznými /především mezi předky a potomky/, stejně jako mezi osvojiteli a osvojenci a jejich příbuznými a dále mezi nezletilými dětmi a jinými osobami, které z pověření soudu zabezpečují výchovu nezletilých /pěstouni a opatrovníci/.

7

8 Z teoretického hlediska jde o 3 skupiny vztahů:  Vztahy mezi manžely

9  Vztahy mezi rodiči a dětmi

10 Vztahy nahrazující výkon některých rodičovských práv /náhradní výchova/

11 Vztahy mezi manžely RP upravuje podmínky vzniku a zániku manželství a upravuje základní práva a povinnosti, vyplývající pro manžele z manželství jako právního vztahu. Manželství je trvalé životní spojení muže a ženy založené zákonným způsobem. Manželství se uzavírá souhlasným prohlášením muže a ženy před orgánem státu nebo církve: - civilní forma - církevní forma

12

13 Každé uzavřené manželství se zapisuje do matriky. Platné manželství nelze uzavřít /překážky uzavření manželství/: 1.s ženatým mužem nebo vdanou ženou – překážka bigamie /trestný čin/ 2.s osobou mladší 18 let – překážka nezletilosti /soud může povolit osobě mladší 18-ti let/ 3.s osobou postiženou duševní chorobou – překážka duševní choroby /soud může povolit/ 4.mezi předky a potomky a mezi sourozenci, i tzv. nevlastními, kteří mají společného pouze jednoho z rodičů – překážka příbuzenství /bratranec a sestřenice může/

14 Vyskytne-li se některá z překážek, soud prohlásí uzavření manželství za neplatné. Jestliže však ještě před rozhodnutím soudu překážka opadne, manželství se stane platným, nastane jeho tzv. konvalidace /zhojení vady/. V manželství mají muž a žena stejná práva a povinnosti, v záležitostech rodiny rozhodují společně.

15

16 Manželství zaniká: -smrtí manžela/ky -soudním rozhodnutím o prohlášení manžela za mrtvého -soudním rozhodnutím o rozvodu manželství

17 Jestliže jsou vztahy mezi manžely tak vážně rozvráceny, že manželství nesplňuje společenský účel, může soud na návrh jednoho z manželů manželství rozvést. Nejdříve soud však musí vydat rozsudek o svěření nezletilých dětí do péče jednoho z rodičů po rozvodu a stanoví výši výživného a teprve poté může soud dalším rozsudkem rozhodnout o rozvodu manželství.

18

19 Vztahy mezi rodiči a dětmi Jsou založeny biologickým svazkem – narozením dítěte vzniká jeho příbuzenský vztah k rodičům /i u osvojení pravomocným rozsudkem/. Rozsah vzájemných příbuzenských práv a povinností je přitom stejný, ať jde o dítě manželské či nemanželské. Za výchovu a výživu svých dětí odpovídají rodiče. Rodičovská práva a povinnosti mají oba rodiče. Zastupují své nezletilé děti, při střetu zájmů mezi rodiči a dětmi zastupuje dítě kolizní opatrovník.

20

21 Dítě, které má již svůj příjem a žije s rodiči ve společné domácnosti, je povinno jim pomáhat a přispívat na úhradu společných potřeb rodiny.

22

23 Vztahy nahrazující výkon některých rodičovských práv /náhradní výchova/ Jde o vztahy náhradní rodinné výchovy, které vznikají na základě rozhodnutí soudu mezi nezletilým dítětem a jinou osobou, které soud svěřil dítě do výchovy namísto rodičů. Ke vzniku těchto vztahů dochází na základě soudního rozhodnutí tehdy, když je nutné rodičovskou výchovu nahradit jiným výchovním prostředím, protože rodiče buď nežijí, nejsou schopni nebo nechtějí zabezpečovat výchovu svých dětí, anebo svá rodičovská práva zneužívají.

24

25 Osvojení /adopce/ je přijetí cizího dítěte za vlastní. Nejlépe nahrazuje rodičovskou výchovu. Rozhoduje o něm soud na návrh osvojitele, za předpokladu, že jsou splněny zákonem stanovené podmínky /nezletilost, věkový rozdíl, souhlas rodičů dítěte, zdravotní stav/. Souhlas rodičů není nutný, jestliže neprojevili o dítě po dobu 6 měsíců opravdový zájem.

26  zrušitelné – na návrh osvojence nebo osvojitele  nezrušitelné – dítě starší 1 rok, osvojovat oba manželé nebo jeden, který žije s rodičem dítěte, vyjím. samostatná osoba Osvojením vzniká mezi osvojencem a osvojitelem právní vztah jaký je mezi rodiči a dětmi. Zanikají příbuzenské vztahy dítěte k jeho původní rodině, dítě dostává příjmení osvojitele a vstupuje do jeho příbuzenských vztahů.

27 Pěstounská péče Může být poskytována dětem, jejichž výchova u rodičů není zajištěna z dlouhodobých příčin. Na rozdíl od osvojení je PP dočasná a nemění se při ní příjmení dítěte ani jeho příbuzenské vztahy. PP vzniká rozhodnutím soudu a zaniká dosažením zletilosti dítěte. Pěstoun může být i jednotlivec. Dostává příspěvek na úhradu potřeb dítěte a odměnu za výkon pěstounské péče.

28 VYŽIVOVACÍ POVINNOST Výživným se rozumí uspokojování všech životních potřeb toho, komu má být výživné poskytováno. O výživném rozhoduje soud na návrh oprávněné osoby.

29 Vyživovací povinnosti jsou: a)Vzájemná VP rodičů a dětí – VP rodičům k dítěti vzniká jeho narozením a trvá do doby, pokud děti nejsou schopny se samy živit. Děti, které jsou schopny se samy živit, jsou povinny zajistit svým rodičům slušnou výživu, jestliže to potřebují.

30

31 b)VP mezi ostatními příbuznými – předci a potomci mají vzájemnou VP, pokud nutně potřebují /výživné prarodičům/

32

33 c) VP mezi manžely – manželé mají vzájemnou VP. Vzniká uzavřením manželství a končí smrtí někt. z manželů. Rozsah VP je takový, aby hmotná a kulturní úroveň obou manželů byla zásadně stejná.

34

35 d)Příspěvek na výživu rozvedeného manžela – rozv.manžel, který není schopen se sám živit /zdrav.důvody/ může žádat od bývalého manžela, aby mu přispíval na přiměřenou výživu. Zaniká uzavřením nového manželství, nejdéle se platí po dobu 2 let.

36

37 e)Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce – otec dítěte, za kterého matka dítěte není provdaná, je povinen přispívat přiměřeně na úhradu výživy matky, a to po dobu 1 roku a dále povinen přispět na náhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem.

38

39


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google