Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Důležitost transparentnosti v činnosti veřejné správy Kateřina Šimáčková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Důležitost transparentnosti v činnosti veřejné správy Kateřina Šimáčková."— Transkript prezentace:

1 Důležitost transparentnosti v činnosti veřejné správy Kateřina Šimáčková

2 Bez transparentnosti v činnosti veřejné správy nemůžeme hovořit o demokratickém právním státě Poměřování ochrany soukromí a práva na informace Judikatura ÚS ve věci Seznam proti CHAPSu Soudní přezkum jako nástroj veřejné kontroly veřejné správy Transparentnost a soudní disenty Důležitost transparentnosti v činnosti veřejné správy

3 Check list k rule of law (Benátská komise) Dokument CDL(2016)006, studie č. 711/2013 Zpráva k rule of law – dokument CDL-AD(2011)003, studie č. 512/2009 (dostupné na: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pd f=CDL-AD(2011)003rev-e) http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pd f=CDL-AD(2011)003rev-e Legitimita Důležitost transparentnosti v činnosti veřejné správy Demokratický právní stát a transparentnost

4 Pro demokracii je nezbytná pluralita a respekt k ní Přibáň: pluralita legitimizačních strategií jako zdroj legitimity namísto konsenzu přichází konverzace ne stanovení vítěze a poražených v rámci politické diskuze, ale rozpoznávání mnohosti hlasů Důležitost transparentnosti v činnosti veřejné správy

5 Jen transparentně fungující orgány umožňují veřejnosti, aby na ně viděla, aby je kontrolovala, aby lidé měli dostatek informací k férové veřejné debatě Povinnost přesvědčivě odůvodňovat rozhodnutí veřejné moci – jinak delegitimizuje Důležitost transparentnosti v činnosti veřejné správy

6 Důležitost otevřenosti: uzavřenost vyvolává podezření otevřenost omezuje pocit společenského rozdělení na my a oni Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Důležitost transparentnosti v činnosti veřejné správy

7 Poměřování ochrany soukromí a práva na informace Informace o platech a odměnách ve veřejné správě Rozhodnutí rozšířeného senátu NSS č. j. 8 As 55/2012-62 ze dne 22. 10. 2014 (č. 3155/2015 Sb. NSS) Test proporcionality mezi právem na informace a ochranou soukromí Rozsudek ESD ve spojených věcech C-465/00, C-138/01 a C-139/01 Österreichischer Rundfunk a další ze dne 20. 5. 2003 Rozsudek SD EU ve spojených věcech C-92/09 a C-93/09 Schecke a Eifert ze dne 9. 11. 2010 Důležitost transparentnosti v činnosti veřejné správy

8 Judikatura Ústavního soudu ve věci Seznam proti CHAPSu Nález sp. zn. I. ÚS 3930/14 ze dne 16. 6. 2015 Nález sp. zn. IV. ÚS 746/15 ze dne 25. 2. 2016 Umožňuje-li zákon o svobodném přístupu k informacím dva výklady, je třeba upřednostit ten, který je ve prospěch poskytnutí informace Důležitost transparentnosti v činnosti veřejné správy

9 I. ÚS 3930/14 Procesní předpisy určené k ochraně práv žadatele o informace je nutno vykládat takovým způsobem, aby byly účinné v praxi. Nelze je vykládat způsobem, který ochranu odepírá, aniž by pro to existovaly pádné důvody. Aplikace třicetidenní lhůty podle § 16a odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím, pokud ve věci poskytnutí daných informací konkrétním povinným subjektem již jednou správní soud rozhodoval a pravomocně shledal, že dožadovaná osoba je povinný subjekt podle zákona o svobodném přístupu k informacím, je nepřiměřeným omezením základních práv žadatele o informace, neboť je v rozporu s jeho právem na soudní ochranu a v rozporu s procesními závazky vyplývajícími z práva na informace podle čl. 17 Listiny. Při interpretaci zákona o svobodném přístupu k informacím je třeba zvolit ústavně konformní výklad. Je-li tedy k dispozici více výkladů, je třeba volit takový, který je příznivější pro realizaci práva na informace. Rovněž není možno judikatorně dotvářet další procedurální překážky přístupu k informacím. Důležitost transparentnosti v činnosti veřejné správy

10 Soudní přezkum a transparentnost Nález sp. zn. Pl. ÚS 12/14 ze dne 16. 6. 2015 (177/2015 Sb.) – pozastavení čerpání dotací musí být podrobeno soudnímu přezkumu Čl. 36 odst. 2 Listiny: Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak. Z pravomoci soudu však nesmí být vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle Listiny. I soudní přezkum rozhodnutí orgánu veřejné správy je nástrojem vnější kontroly činnosti veřejné správy Každá oblast veřejné správy, na kterou zamíří reflektor soudního přezkumu, se kultivuje Důležitost transparentnosti v činnosti veřejné správy

11 Pl. ÚS 12/14 Pozastavení výplaty části dotace je rozhodnutí, které se hluboce dotýká právní sféry jejího příjemce. Pro pozastavení výplaty již přiznané dotace, a to na zákonem nijak neomezenou dobu, postačovala nijak nekontrolovaná a reálně neomezená úvaha poskytovatele, spočívající navíc pouze na domněnce, že došlo k porušení pravidel. Vyloučení soudní kontroly [zde] vede k tomu, že případný arbitrární, svévolný, či dokonce šikanózní postup poskytovatele dotace nebude relevantně pojmenován ani nijak sankcionován... To však v demokratickém právním státě, který má povinnost chránit legitimní očekávání jednotlivců, jejich právní jistotu a základní práva před arbitrárností postupu státních orgánů, není možné. – rozpor s čl. 1 odst. 1 Ústavy Nejen zásah do právní jistoty, ale také zásah do práva na ochranu majetku a vlastnického práva dle čl. 11 Listiny a čl. 1 Dodatkového protokolu k evropské Úmluvě Soudní přezkum zde tedy nelze vyloučit (čl. 36 odst. 2 Listiny) Důležitost transparentnosti v činnosti veřejné správy

12 Transparentnost a disenty k soudnímu rozhodování Praxe na NSS Praxe na Ústavním soudu jen argumenty nebo i skóre ? Suchánek v disentu k Pl. ÚS 39/13 ze 7. 10. 2014 (bod 18) Šimíček v disentu k Pl. ÚS 11/15 ze dne 9. 2. 2016 (bod 9) Důležitost transparentnosti v činnosti veřejné správy

13 Závěrem Veřejná kontrola, odborná kritika i soudní přezkum v důsledku zvyšují kvalitu výkonu veřejné správy Transparentnost podporuje pocit lidí, že spolurozhodují Otevřenost, vstřícnost a představitelé veřejné moci chovající se k lidem s respektem Důležitost transparentnosti v činnosti veřejné správy

14 Ústavní soud Joštova 8, 660 83 Brno 2, tel.: 542162111, www.usoud.cz Děkuji za pozornost wwwwww.usoud.cz katerina.simackova@usoud.cz


Stáhnout ppt "Důležitost transparentnosti v činnosti veřejné správy Kateřina Šimáčková."

Podobné prezentace


Reklamy Google