Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plán rozvoje venkova ČR na období let 2007-2013 Osa I Modernizace zemědělských podniků Ing. Petr Jakobe, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plán rozvoje venkova ČR na období let 2007-2013 Osa I Modernizace zemědělských podniků Ing. Petr Jakobe, CSc."— Transkript prezentace:

1 Plán rozvoje venkova ČR na období let 2007-2013 Osa I Modernizace zemědělských podniků Ing. Petr Jakobe, CSc. jakobep@seznam.cz

2 SZP v ČR v roce 2006 a 2007 Dotace ČR v roce 2006 Přímé platby systém zjednodušených plateb (SAPS) národní doplňkové platby (Top-up) Operační program „ Zemědělství“ Horizontální rozvojový plán venkova (HRDP) Národní dotace (state aid) Podpora vinařství, podpora včelařství Dotace ČR v roce 2007 Přímé platby systém zjednodušených plateb (SAPS) národní doplňkové platby (Top-up) Plán rozvoje venkova (EAFRD) Osy I. – IV. Národní dotace (state aid) Podpora vinařství, OP rybářství

3

4 Program rozvoje venkova - alokace finančních prostředků OSAPodíl v %Prům.částka na rok v mil.EURO Prům.částka na rok v mil.Kč OSA I22,39106,883 046,08 0SA II55,20247,437 051,76 OSA III16,9380,822 303,37 OSA IV5,0022,38637,83

5

6

7 Osa I – zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví Finance - 22,39 % EAFRD Modernizace zemědělských podniků Investice do lesů Přidávání hodnoty zemědělských produktů Pozemkové úpravy Seskupení producentů Další odborné vzdělávání Zahájení činnosti mladých zemědělců PUZČ Poradenství

8 Priority, cíle a opatření Osy I

9 1.1. Modernizace zemědělských podniků Popis opatření Podpora je zaměřena na investice v rostlinné i živočišné výrobě, je určena zemědělským podnikatelům. 2. Záměry Stavby a technologie pro živočišnou výrobu Stavby a technologie pro rostlinnou výrobu Zpracování biomasy Spolupráce při vývoji a aplikaci nových postupů či produktů zemědělské výroby Stroje pro zemědělskou výrobu (pozn. – zřejmě bude podporovat pouze PGRLF)

10 1.1. Modernizace zemědělských podniků 3. Definice příjemce podpory Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku (včetně školních zisků). Podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci, a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě

11 1.1. Modernizace zemědělských podniků. Druh a výše podpory Výše podpory: 60 % způsobilých výdajů na investice pořízené mladými zemědělci v oblastech Natury 2000 nebo znevýhodněných oblastech 50 % způsobilých výdajů na investice pořízené ostatními zemědělci v oblastech Natury 2000 nebo znevýhodněných oblastech 50 % způsobilých výdajů na investice pořízené mladými zemědělci v jiných oblastech, než oblastech Natury 2000 nebo znevýhodněných oblastech 40 % způsobilých výdajů pořízené ostatními zemědělci v jiných oblastech, než oblastech Natury 2000 nebo znevýhodněných oblastech

12 1.1. Modernizace zemědělských podniků Výdaje, které jsou způsobilé ke spolufinancování investice do zemědělských staveb (rekonstrukce a výstavba nových staveb – využití brownfield upřednostňováno), včetně nezbytných manipulačních ploch, pro živočišnou výrobu – podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, koní, drůbeže a včelařství: výstavba nebo rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení, výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby, výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro objemná krmiva, investice do technologií pro živočišnou výrobu – podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, koní, drůbeže a včel,

13 1.1. Modernizace zemědělských podniků Záměr b) Stavby a technologie pro rostlinnou výrobu: 1) investice do výstavby a rekonstrukce skladovacích kapacit pro ovoce a zeleninu: vlastní prostory pro skladování – stavební úpravy a rekonstrukce, izolace tepelné, vlhkostní a plynové, připojení na energetické/vodní vedení ve vztahu k provoznímu příslušenství, technologie přípravy na skladování – technologie třídění, mytí, krájení, krouhání, chlazení a mražení, zařízení strojovny související s technologií skladování, související vybavení HW a SW, technologie přípravy na expedici - třídění a balení (příprava na expedici zboží ze skladu), technologie skladování - technologická zařízení pro úpravu řízené atmosféry, teploty, vzdušné vlhkosti a proudění vzduchu, zařízení na testování, diagnostiku, měření a regulaci, technologie zpracování odpadů nezbytné manipulační plochy

14 1.1. Modernizace zemědělských podniků 2) investice do výstavby a rekonstrukce skladovacích kapacit pro obiloviny a olejniny - sila a horizontální haly, včetně zařízení pro naskladnění a vyskladnění, zařízení pro posklizňovou úpravu a technologie pro zvýšení a udržení kvality 3) výstavba a rekonstrukce skleníků, folníků a dalších speciálních pěstebních ploch, včetně nezbytných technologií 4) nosné konstrukce trvalých kultur 5) výstavba a rekonstrukce hlavních závlahových zařízení (podzemní trubní řády, závlahové kanály, včetně šachtic a souvisejících technologií)

15 1.1. Modernizace zemědělských podniků Záměr c) Zpracování biomasy: - technologie na zpracování zbytkové (odpadní) biomasy z lesního hospodářství, rostlinné zbytky ze zemědělské prvovýroby a údržby krajiny, komunální bioodpad a odpady z potravinářského průmyslu pro vlastní účely. - technologie na zpracování cíleně pěstované biomasy – energetické byliny a rychlerostoucí dřeviny pro vlastní účely. 1) Kotelny, výtopny a elektrárny na biomasu sklad paliva doprava paliva do kotle kotel (kotle) s příslušenstvím odprášení kotle - čištění spalin zařízení na výrobu elektřiny (např. protitlaká tubína - točivá redukce) vyvedení výkonu, elektroinstalace (elektroinstalace, kabeláž, rozvodna, transformátor) rozvody tepla nezbytné manipulační plochy

16 1.1. Modernizace zemědělských podniků 2) Peletovací a briketovací linky - sklad biomasy drtící a mlecí zařízení (předdrcení, šrotování a mletí) sušárna biomasy míchací zařízení peletovací linka (kompletní zařízení - granulační lis s matricí, systém mazání, chladič pelet, třídící síto atd.) briketovací linka odprášení balení nezbytné manipulační plochy 3) Stroje na sklizeň biomasy 4) Technologie na lisování rostlinných biopaliv

17 1.1. Modernizace zemědělských podniků Záměr d) Spolupráce při vývoji a aplikaci nových postupů či produktů zemědělské výroby - příjemcem podpory je žadatel, který spolupracuje při vývoji nových postupů či produktů s výzkumnými ústavy, odbornými pracovišti, školami, apod. - nové produkty musí splňovat platné zákony v oblasti zavádění výrobků na trh, certifikace, apod. (pozn. bude dále upřesněno). 1.Spolupráce při vývoji aplikace nových postupů a produktů v rostlinné výrobě –výzkum v oblasti aplikace osevních postupů –šlechtění nových odrůd, osiv a sadby –výzkum v oblasti genetiky rostlin –vývoj nových hnojiv a chemických prostředků –vývoj nových zemědělských strojů (možno dále specifikovat) 2.Spolupráce při vývoji aplikace nových postupů a produktů v živočišné výrobě

18 1.1. Modernizace zemědělských podniků Záměr e) Stroje pro zemědělskou výrobu (pozn. – zřejmě bude podporovat pouze PGRLF) pořízení a obnova závlahových detailů technika pro tvorbu a údržbu krajiny, krmné samozakládací vozy, technika pro údržbu luk a pastvin a stroje pro sklizeň pícnin stroje na aplikaci kejdy - kejdovače pro povrchovou řádkovou aplikaci nebo podpovrchové zapravení, rozmetadla hnoje odplevelovače, překopávače kompostu stroje pro sklizeň a posklizňovou úpravu zeleniny a chmele, speciální stroje a speciální agregáty k výsadbě, sklizni a posklizňové úpravě ovoce, léčivých a vonných rostlin, rostlin pro výrobu vláken postřikovače

19 1.1. Modernizace zemědělských podniků Kriteria způsobilosti projektu 1) projekt je v souladu s popisem (cíli) opatření, 2) projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou, 3) pro financování projektu lze využít pouze jeden zdroj financování ze zdrojů EU, 4) projekt je realizován na území České republiky, mimo území hl.města Prahy, 5) žadatel prokázal spolehlivost prostřednictvím finančního zdraví u projektu nad 1mil. Kč přijatelných výdajů 6) projekt nesmí zvyšovat produkci s nezajištěným odbytem, 7) v příloze k těmto Pravidlům jsou uvedeny maximální výše jednotlivých přijatelných výdajů pro investiční záměry a),b) a c), které jsou závazné.

20 1.1. Modernizace zemědělských podniků Specifické podmínky výdaje jsou způsobilé ke spolufinancování od data zaregistrování žádosti o podporu, s výjimkou výdajů nutných pro přípravu projektu jako jsou výdaje na projektovou dokumentaci, technickou dokumentaci a doklady o vlivu realizace na živ. prostředí. žadatel povinen je naplánovat realizaci projektu tak, aby Žádost o proplacení byla předložena nejpozději do 18 měsíců ode dne podpisu Dohody, pro stavební investice, rozhoduje o situování v LFA či oblasti Natury 2000 místo realizace projektu, pro mobilní investice rozhoduje, zda má žadatel alespoň 75 % celkové výměry pozemků situovaných v LFA či oblasti Natury 2000. Posuzuje se stav ke dni podání žádosti. podpořené stavby a technologie nesmí být dále pronajímány prosté nahrazení investic není způsobilé

21 1.2. Investice do lesů Zlepšení konkurenceschopnosti v lesnictví –Zvyšování hospodářské hodnoty lesa – úprava chemismu lesních půd, hnojení, obnova a zajištění lesních porostů, ochrana lesních porostů, zavádění hospodářsky vhodnější dřevinné skladby lesů –Stroje a zařízení pro budování lesních cest, chodníků, meliorací, retenčních nádrží, turistiku, pro obnovu a lesních porostů a první zpracování dříví ekologickými technologiemi, –Technologie pro využití zůstatkové biomasy pro energetické účely, technické vybavení provozoven…….

22 1.3. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Zlepšení konkurenceschopnosti potravinářsko – zemědělského odvětví pro drobný, malý nebo střední podnik nebo počet zaměstnanců do 750 Stavební a technologické investice ke zpracování zemědělských a potravinářských produktů Zlepšování a monitorování kvality zem. a potravinářských produktů Vývoj a aplikace nových zemědělských a potravinářských produktů, Nákup zařízení pro finální úpravu – balení, značení…

23 1.4 Pozemkové úpravy Klíčový faktor pro rozvoj venkova – řešení majetkoprávních vztahů Opatření ke zpřístupnění pozemků Protierozní opatření Vodohospodářská opatření – odvedení povrchových vod a ochrana před záplavami Ochrana a tvorba ŽP – zvýšení ekologické stability krajiny Zaměření území a další geodetické práce Vytyčení nově navržených pozemků Vyměřování pozemků

24 2.1. Seskupení producentů Zakládání a činnost organizací výrobců Dříve v HRDP Podmínka min. velikosti Odbyt nezpracovaných zemědělských a lesnických komodit

25 3.1. Odborné vzdělávání a informační činnost Vzdělávací projekty zaměřené na získávání a prohlubování znalostí a šíření informací k jednotlivým opatřením EAFRD a cílům SZP Základní požadavky na hospodaření – cross compliance Nové výrobní metody a technologie pro trvale udržitelný rozvoj Diverzifikace činnosti zemědělců Zabezpečení výukových prostor, technické zabezpečení, výukové a informační materiály, kancelářské potřeby, režijní náklady, lektoři, tlumočníci….

26 3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců Zamezit odchodu mladých pracovníků ze zemědělství – do 40 let Investice do staveb – skot, ovce, kozy, koně, drůbež a včelařství Výstavba a rekonstrukce skladů na druhotné produkty ŽV Sklady pro objemná krmiva Technika a technologie pro ŽV Technika a technologie pro RV Zpracování a využití biomasy Nákup půdy Technika pro tvorbu a údržbu krajiny Zpracovat podnikatelský záměr – posuzuje SZIF

27 3.3. Předčasné ukončení zemědělské činnosti Řešení nepříznivé věkové struktury pracovníků v zemědělství Dříve HRDP Postupitel – nabyvatel Dosažení 55 let věku, zemědělský podnikatel 10 let provozování zemědělství z toho 3 roky v převáděném podniku Nabyvatel zemědělský podnikatel, 5 let závazek podnikání v převedeném podniku Mladší 40 let nebo 50 let, pokud podnik přebírá za účelem rozšíření svého podniku Způsob převodu – smlouva o prodeji podniku Platba 15 let nejdéle do 70 let věku

28 3.4. Využívání poradenských služeb Zlepšení informovanosti podnikatelů Podpora na krytí nákladů při využívání poradenských služeb – zvyšování výkonnosti a dodržování zásad SZP v oblasti životního prostředí, ochrany a údržby krajiny, zdraví lidí, zvířat, rostlin, potravinové bezpečnosti a norem bezpečnosti práce Finanční podpora vlastníkům lesa a podnikatelům v lesním hospodářství

29 3.4. Využívání poradenských služeb Zlepšení informovanosti podnikatelů Podpora na krytí nákladů při využívání poradenských služeb – zvyšování výkonnosti a dodržování zásad SZP v oblasti životního prostředí, ochrany a údržby krajiny, zdraví lidí, zvířat, rostlin, potravinové bezpečnosti a norem bezpečnosti práce Finanční podpora vlastníkům lesa a podnikatelům v lesním hospodářství

30 Osnova projektu pro opatření Modernizace zemědělských podniků 1.Název projektu –Stručný a výstižný název projektu uveďte, stručný a výstižný název projektu (návaznost projektu k ose, skupině opatření, podopatření a investičnímu záměru; –Cíle projektu ve stručnosti uveďte cíle, které bude projekt naplňovat; –Zpracovatel projektu uveďte, zda zpracovatelem projektu je žadatel nebo zda byla využita poradenská firma, případně jiná firma (včetně názvu firmy);

31 Osnova projektu pro opatření Modernizace zemědělských podniků 2. Žadatel 2.1 Identifikace žadatele 2.2 Popis podniku Obor podnikání a historie podniku Organizace podniku 2.2.1 Vedení podniku (není bezpodmínečně nutné) 2.2.2 Zaměstnanci (není bezpodmínečně nutné) 2.2.3 Výrobky a služby popište produkci, výrobky a služby podniku, včetně objemů, popište strukturu živočišné a rostlinné výroby v podniku

32 Osnova projektu pro opatření Modernizace zemědělských podniků 3. Popis realizace projektu 3.1 Popis hlavního záměru projektu 3.1.1. Výchozí situace a zdůvodnění projektu uveďte podstatu problému, který projekt řeší, včetně přesného popisu výchozího stavu tj. např. jakým způsobem je zajištěno skladování obilovin a olejnin (typ skladu, kapacita, apod.) 3.1.2. Výsledky projektu plánované změny u provozních prostor, strojního a přístrojového vybavení, změny v provozním cyklu. Jaký bude výsledek dosažený na základě realizace aktivit projektu, jak se realizace projektu projeví např. o kolik se zvýší počet sil (popř. horizontálních hal), o kolik se zvýší skladovací kapacita,jakým způsobem bude zajištěna kvalita skladování, apod. 3.1.3 Ekonomický přínos projektu zaměřte se především na úsporu nákladů a na vliv realizace projektu na produktivitu práce; 3.2 Dopady projektu 3.2.1. Dopad realizace projektu na pracovní místa (podle monitorovacích indikátorů – není bezpodmínečně nutné)

33 Osnova projektu pro opatření Modernizace zemědělských podniků 4. Technické řešení projektu 4.1 Lokalizace projektu (uveďte, kde se přesně projekt bude realizovat –, čísla katastráního území,místo, kraj, případně více krajů) 4.2 Technické řešení projektu (popište technické řešení projektu): u investic do zemědělských strojů popište předpokládané technické parametry (např. typ stroje, výkon, kapacita, záběr stroje, atd.). V případě, že výběrové řízení již proběhlo, popište konkrétní stroj. u stavebních investic popište v souladu s technickou dokumentací technické parametry stavby (např. stručný popis objektu, technické parametry objektu, kapacita, stručný popis a technické parametry používaných technologických systémů, atd.)

34 Osnova projektu pro opatření Modernizace zemědělských podniků 5. Ekonomické informace –Rozpočet projektu 5.1.1.Tabulka rozpočet projektu podejte přehled o celkovém rozpočtu projektu,; 5.1.2.Finanční krytí projektu uveďte přehled o jednotlivých zdrojích finančního krytí projektu (resp. předfinancování projektu), tj. vlastní zdroje, bankovní úvěry, soukromé půjčky apod.); 5.2 Odhad celkových investičních nákladů –Odhad nákladů na nákup technologie, Odhad investičních nákladů na stroje, zařízení a technologie, Odhad investičních nákladů na stavební a montážní práce, Odhad režijních nákladů 5.3 Způsobilé a nezpůsobilé výdaje - Vytvořte souhrnný přehled

35 Bodovací kritéria

36 Způsobilé výdaje PODOPATŘENÍ 1.1.1. Modernizace zem. podniků Záměr a) stavby a technologie v živočišné výrobě 0001podlahy včetně lože a plochy krmiště 0002rošty 0003stájová kanalizace 0015rekonstrukce pevných výběhů v návaznosti na stáj 0016výstavba pevných výběhů v návaznosti na stáj 0020technologie ustájení 0021technologie napájení 0028silážní a senážní žlaby 0029přístřešky na skladování sena, slámy 0030výstavba jímek 0037výstavba pevných hnojišť 0038jímka na hnojůvku, separační jímka, monitorovací jímka 0039rekonstrukce pevných hnojišť

37 Maximální způsobilé výdaje 1)Stáje pro krávy: stelivové ustájení náklady v Kč/ustajovací místo Kapacita stáje do 150 ksKapacita stáje nad 150 ks Stavební náklady28 000,- 22 000,- Technologie (ustájení, napájení, fixační boxy a klece) 5 000,- Technologie větrání2 000,-1 500,- Celkem35 000,- 28 500,-

38 Děkuji za pozornost a přeji mnoho úspěchů Petr Jakobe


Stáhnout ppt "Plán rozvoje venkova ČR na období let 2007-2013 Osa I Modernizace zemědělských podniků Ing. Petr Jakobe, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google