Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program rozvoje venkova 2014 – 2020 Operace 4.1.1. Investice do zem. podniků.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program rozvoje venkova 2014 – 2020 Operace 4.1.1. Investice do zem. podniků."— Transkript prezentace:

1 Program rozvoje venkova 2014 – 2020 Operace 4.1.1. Investice do zem. podniků

2 1. Popis operace Investice v zemědělské výrobě vedoucí ke:  snížení výrobních výrobních nákladů  modernizace nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů Podporována budou např. ustájovací a chovatelská zařízení, skladovací kapacity na produkty rostlinné výroby, krmiva, steliva či druhotné produkty živočišné výroby, investice do nosných konstrukcí trvalých kultur, investice do staveb pro zahradnictví, pořízení speciálních mobilních strojů, či budování peletáren, jejichž produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku.

3 2. Seznam záměrů a) – l)  Projekty do 1 mil. Kč, vč., zároveň žadatel hospodaří na max. 150 ha: a) Živočišná výrobab) Rostlinná výroba  Projekty do 5 mil. Kč, vč.: c) Skotd) Prasata e) Drůbežf) Ostatní (ovce, kozy, koně, králíci) g) Rostlinná výroba  Projekty nad 5 mil. do 150 mil. Kč, vč.: h) Skoti) Prasata j) Drůbežk) Ostatní (ovce, kozy, koně, králíci) l) Rostlinná výroba

4 3. Definice žadatele/příjemce dotace  Zemědělský podnikatel – FO nebo PO, která hospodaří v zemědělské výrobě  Skupina zemědělců – podnikatelský subjekt, který je výhradně vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí se zajišťováním odbytu, skladování a posklizňové úpravy a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě

5 4. Druh a výše dotace Druh dotace: přímá nenávratná dotace Výdaje na jeden projekt: min. 100 tis. Kč max. 150 mil. Kč Výše dotace: 40 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace Dotace může být navýšena o 10 % pro mladé začínající zemědělce a o dalších 10 % pro LFA oblasti. Míra podpory tak může dosáhnout max. 60 % způsobilých výdajů.

6 5. Způsobilé výdaje (I.) Pouze investiční výdaje:  stavby a technologie v živočišné výrobě:  stavby ustájovacích prostor a chovatelských zařízení  pořízení technologií pro živočišnou výrobu  skladovací prostory pro krmiva a/nebo steliva pro přímou spotřebu v podniku  skladovací prostory pro druhotné produkty živočišné výroby, vč. jejích úpravy a zpracování

7 5. Způsobilé výdaje (II.)  stavby a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu:  skladování a sklizeň produktů rostlinné produkce vč. technologií  nosné konstrukce trvalých kultur včetně protikroupových a protidešťových systémů  protikroupové systémy a ochranné sítě proti ptactvu ve vinicích  skleníky, fóliovníky, kontejnerovny  zahradnické a speciální stavby

8 5. Způsobilé výdaje (III.)  peletárny, jejichž veškerá produkce je spotřebována přímo v zemědělském podniku  speciální mobilní stroje  nákup nemovitostí max. do částky 10 % způsobilých výdajů  zadávací řízení pouze pro záměry a) a b)

9 6. Kritéria přijatelnosti projektu  Místo realizace na území ČR kromě hl. m. Praha.  Finanční zdraví u projektů nad 1 mil. Kč.  Kladné hodnocení z hlediska účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti.  Souhlasné stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivu záměru na ŽP u projektů vyžadujících posouzení vlivů na ŽP.  Projekt nesmí být zaměřen pouze na zateplení budovy za účelem snížení konečné spotřeby energie.

10 7. Další podmínky (I.)  Za preferenční kritéria v záměru a) i b) min. 20 bodů a min. 30 bodů v záměru c) – l).  Stavební výdaje na zemědělské půdě mohou být realizovány i na pronajaté půdě.  Lhůta vázanosti projektu na účel – 5 let od data převedení dotace na účet příjemce dotace.  Speciální mobilní stroje pro živočišnou výrobu tvoří max. 49 % výdajů.

11 7. Další podmínky (II.)  Pořízené technologie nesmí sloužit k výrobě el. energie.  Předmět dotace nesmí sloužit pouze k poskytování služeb.  Místem realizace je místo umístění všech nemovitostí/technologií.  Nárok na zvýšení % dotace z důvodu LFA oblastí – min. 75 % z celkové výměry pozemků evidovaných v LPIS.  Sklady pro krmiva a steliva musí sloužit pro skladování krmiv a steliv pro přímou spotřebu v podniku žadatele.

12 7. Další podmínky (III.)  Produkce peletárny musí být spotřebována v zem. podniku.  Projekty přesahující 1 mil. Kč musí mít uzavřena min. 3 účetní období, u mladých začínajících zemědělců 2 účetní období  Dotaci nelze poskytnout na:  stavební výdaje na sklady obilovin a olejnin,  jímky a skladovací plochy v návaznosti na bioplynovou stanici,  závlahové systémy a studny,  inženýrské sítě včetně přípojek kromě rozvodů uvnitř stavby,  stavby a technologie k pěstování vánočních stromků a stavby a technologie na zpracování živočišných produktů a ty, které bezprostředně nenavazují na sklizeň před skladováním zem. produktů

13 8. Dokládání příloh (I.)  přílohy při zaregistrování Žádosti o dotaci  nově - formulář pro výpočet k hodnocení aspektu efektivnosti  povinné přílohy po zaregistrování Žádosti o dotaci  projektová dokumentace (ověřená/neověřená) nebo půdorys stavby/technologie  katastrální mapa  základní ekonomické informace požadované pro posouzení FZ  souhlasné stanovisko MŽP – v případě oplocení pastevního areálu a chovu vodní drůbeže  souhlasné stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy č. 1 zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

14 8. Dokládání příloh (II.)  prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků – pouze v případě mladých začínajících zemědělců  nepovinné přílohy po zaregistrování Žádosti o dotaci – nově:  doklady k prokázání aktuálního stavu, pokud není parcela aktuálně vedena jako ZPF, pak doklady k prokázání pět let před zaregistrováním Žádosti o dotaci (PK „ZPF“)  schválený provozní řád stávající stáje, který bude v souladu s přílohou č. 12 k vyhlášce č. 415/2012 Sb (pouze u záměrů d) a i) u PK „realizací dojde k navýšení počtu UM minimálně o 20 %“)  osvědčení o původu biopotraviny/biokrmiva (PK „ekologický podnikatel“)

15 8. Dokládání příloh (III.)  povinné přílohy předkládané po kontrole Žádosti o dotaci, kontrole přijatelnosti a hodnocení projektů – nově:  kompletní dokumentace k výběrovému/zadávacímu řízení  pravomocné a platné/účinné odpovídající povolení stavebního úřadu (pokud projekt/část projektu podléhá řízení)  stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu  formulář Žádosti o dotaci aktualizovaný dle výsledku výběrového/zadávacího řízení

16 8. Dokládání příloh (IV.)  povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody  potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti, popř. povolení k posečkání úhrady daně

17 9. Preferenční kritéria Preferenční kritéria jsou závazná – jejich nesplnění se posuzuje jako nedodržení podmínek dotace; C.  Projekty do 1 mil. Kč – záměr a) a b):  Společná jak pro rostlinnou, tak pro živočišnou výrobu  Projekty do 5 mil., vč. a projekty nad 5 mil. Kč – záměr c) až l):  Obecná  Specifická

18 PK- Záměr a) a b) 1. Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech žadatele. 2. Předmětem projektu je výstavba a/nebo rekonstrukce stavby/staveb a zároveň nedošlo v souvislosti s projektem k vyjmutí parcel/pozemků dotčených touto stavbou/stavbami ze zemědělského půdního fondu. 3. Žadatel je mladý zemědělec do 40 let. 4. Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický podnikatel dle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, neprovozuje současně konvenční výrobu.

19 PK- Záměr a) a b) 5. Žadatel zaměstnává min. 20 % zdravotně či sociálně znevýhodněných zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců. 6. Žadatel hospodaří v LFA oblastech. 7. Žadatel nebyl v minulosti sankcionován za nedodržení protierozních opatření ochrany půdy.

20 PK- Záměr a) a b) 8. Místo realizace projektu se nachází v hospodářsky problémových regionech definovaných v příloze usnesení vlády ČR č. 344 ze dne 15. května 2013 ke Strategii regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020. 9. Žadatelem je skupina zemědělců, tj. podnikatelský subjekt, který je výhradně vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí se zajištěním odbytu, skladování a posklizňové úpravy a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě. 10. Zaměstnávání mladých zaměstnanců do 40 let.

21 PK- Záměr a) a b) 11. Min. 20 % výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace, je určeno na pořízení technologie. 12. Výše výdaje/ů, ze kterého/kterých je stanovena dotace, u každého kódu (případně nižší úrovně výdaje) činí ….% z max. hodnoty výdaje, na který může být poskytnuta dotace dle přílohy č. 5 Pravidel. 13. Součástí celkových výdajů projektu je i zpracování zemědělské produkce, a/nebo přímé uvedení produkce na trh konečnému spotřebiteli.

22 PK- Záměr a) a b) 14. Podnik žadatele je minimálně od 1. 1. 2014 schválen a/nebo registrován podle ustanovení § 22, odst. (1) písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako potravinářský podnik. 15. Žadatel zaměstnával uvedený počet zaměstnanců na 100 ha zem. půdy. 16. Min. 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, tvoří investice spojená s pěstováním ovoce a zeleniny, chmele, révy vinné, okrasných rostlin, léčivých, aromatických, kořeninových rostlin, brambor, cukrové řepy a školkařskou výrobou, nebo živočišnou výrobou.

23 PK- Záměr a) a b) 17. Žadatelem je Školní podnik vysoké školy nebo školní podnik střední zemědělské školy nebo školní podnik lesnické školy.

24 Obecná PK pro záměry c)- l) 1. Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech žadatele. 2. Pro projekty nad 5 – 150 mil.: Žadatel v hodnocení Finančního zdraví splňuje úroveň kategorie A, B, pro projekty do 5 mil.: Žadatel je mladý zemědělec do 40 let. 3. Předmětem projektu je výstavba a/nebo rekonstrukce stavby/staveb a zároveň nedošlo v souvislosti s projektem k vyjmutí parcel/pozemků dotčených touto stavbou/stavbami ze zemědělského půdního fondu. 4. Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický podnikatel dle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, neprovozuje současně konvenční výrobu.

25 Obecná PK pro záměry c)- l) 5. Žadatel zaměstnává min. 20 % zdravotně či sociálně znevýhodněných zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců. 6. Žadatel hospodaří v LFA oblastech. 7. Žadatel nebyl v minulosti sankcionován za nedodržení protierozních opatření ochrany půdy. 8. Místo realizace projektu se nachází v hospodářsky problémových regionech definovaných v příloze usnesení vlády ČR č. 344 ze dne 15. května 2013 ke Strategii regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020.

26 Obecná PK pro záměry c)- l) 9. Zaměstnávání mladých zaměstnanců do 40 let. 10. Žadatelem je Školní podnik vysoké školy nebo školní podnik střední zemědělské školy nebo školní podnik lesnické školy. 11. Pro projekty do 5 mil. Kč - Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši: - do 2.000.000,- Kč včetně, - 2.000.001,- Kč – 3.000.000,- Kč, - 3.000.001,- Kč – 4.000.000,- Kč.

27 Specifická PK pro záměry v sektoru SKOTU 1. Min. 20 % výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace, je určeno na pořízení technologie. 2. Výše výdaje/ů, ze kterého/kterých je stanovena dotace, u každého kódu (případně nižší úrovně výdaje) činí…..% z max. hodnoty výdaje, na který může být poskytnuta dotace dle přílohy č. 5 Pravidel. 3. Žadatel v období od 1.1.2015 do 30.6.2015 choval v průměru min.…VDJ/ha obhospodařované zem. půdy. 4. Součástí výdajů, ze kterých je stanovena dotace jsou technologie snižující emise amoniaku do ovzduší.

28 Specifická PK pro záměry v sektoru SKOTU 5. Součástí celkových výdajů projektu je i zpracování zemědělské produkce, a/nebo přímé uvedení produkce na trh konečnému spotřebiteli – návaznost na opatření 4.2.1). 6. Min. 30 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace projektu, je určeno na výstavbu nebo rekonstrukci jímky/hnojiště a zároveň u jímek k datu podání Žádosti o platbu bude celková skladovací kapacita areálu farmy odpovídat minimálně šestiměsíční předpokládané produkci kejdy nebo jejího tekutého podílu, močůvky a hnojůvky. Pokud bude sloužit jímka pro odpadní vody z dojírny/stáje, musí kapacitně odpovídat min. čtyřměsíční předpokládané produkci odpadních vod.

29 Specifická PK pro záměry v sektoru SKOTU 7. Podnik žadatele je minimálně od 1. 1. 2014 schválen a/nebo registrován podle ustanovení § 22, odst. (1) písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako potravinářský podnik. 8. Žadatel zaměstnával uvedený počet zaměstnanců na 100 ha zem. půdy. 9. Žadatelem je skupina zemědělců, tj. podnikatelský subjekt, který je výhradně vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí se zajištěním odbytu, skladování a posklizňové úpravy a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě.

30 Specifická PK pro záměry v sektoru PRASAT 1. Min. 30 % výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace, je určeno na pořízení technologie. 2. Výše výdaje/ů, ze kterého/kterých je stanovena dotace, u každého kódu (případně nižší úrovně výdaje) činí…..% z max. hodnoty výdaje, na který může být poskytnuta dotace dle přílohy č. 5 Pravidel. 3. Min. 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je spojeno se: stavbou pro prasnice (jalovárny, březárny a porodny) a/nebo selata do 30 kg (předvýkrm) včetně technologií. dobudováním kapacit podniku s uzavřeným obratem stáda včetně technologií.

31 Specifická PK pro záměry v sektoru PRASAT 4. Žadatel v období od 1.1.2015 do 30.6.2015 choval v průměru min.…VDJ/ha obhospodařované zem. půdy, případně 15 VDJ bez ha. 5. Realizací, resp. vynaložením výdajů, ze kterých je stanovena dotace dojde k navýšení počtu UM (ustájovacích míst) min. o 20 %. 6. Součástí výdajů, ze kterých je stanovena dotace jsou technologie snižující emise amoniaku do ovzduší.

32 Specifická PK pro záměry v sektoru PRASAT 7. Min. 30 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je určeno na stavbu nebo rekonstrukci jímky/hnojiště a zároveň u jímek k datu podání Žádosti o platbu bude celková skladovací kapacita areálu farmy odpovídat minimálně šestiměsíční předpokládané produkci kejdy nebo jejího tekutého podílu, močůvky a hnojůvky. Pokud bude sloužit jímka pro odpadní vody z dojírny/stáje, musí kapacitně odpovídat min. čtyřměsíční předpokládané produkci odpadních vod. 8. Podnik žadatele je minimálně od 1. 1. 2014 schválen a/nebo registrován podle ustanovení § 22, odst. (1) písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako potravinářský podnik.

33 Specifická PK pro záměry v sektoru PRASAT 9. Předmětem celkových výdajů projektu u technologie ustájení není etážové ustájení selat.

34 Specifická PK pro záměry v sektoru DRŮBEŽE 1. Min. 30 % výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace, je určeno na pořízení technologie. 2. Výše výdaje/ů, ze kterého/kterých je stanovena dotace, u každého kódu (případně nižší úrovně výdaje) činí…..% z max. hodnoty výdaje, na který může být poskytnuta dotace dle přílohy č. 5 Pravidel. 3. Žadatel v období od 1.1.2015 do 30.6.2015 choval v průměru min.….VDJ/ha obhospodařované zem. půdy, případně 15 VDJ bez ha.

35 Specifická PK pro záměry v sektoru DRŮBEŽE 4. Min. 50 % výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace, je spojeno s technologií, která přidává hodnotu vyráběným produktům - vejcím (tzn. technologie třídění, značení, balení, chlazení a skladování vajec). 5. Součástí celkových výdajů projektu je i zpracování zemědělské produkce, a/nebo přímé uvedení produkce na trh konečnému spotřebiteli. 6. Součástí výdajů, ze kterých je stanovena dotace jsou technologie snižující emise amoniaku do ovzduší.

36 Specifická PK pro záměry v sektoru DRŮBEŽE 7. Min. 30 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je určeno na stavbu nebo rekonstrukci jímky/hnojiště a zároveň u jímek k datu podání Žádosti o platbu bude celková skladovací kapacita areálu farmy odpovídat minimálně šestiměsíční předpokládané produkci kejdy nebo jejího tekutého podílu, močůvky a hnojůvky. Pokud bude sloužit jímka pro odpadní vody z dojírny/stáje, musí kapacitně odpovídat min. čtyřměsíční předpokládané produkci odpadních vod. 8. Podnik žadatele je minimálně od 1. 1. 2014 schválen a/nebo registrován podle ustanovení § 22, odst. (1) písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako potravinářský podnik. 9. Předmětem celkových výdajů projektu u technologie ustájení nejsou klecové technologie.

37 Specifická PK pro záměry v sektoru OSTATNÍ (ovce, kozy, koně, králíci) 1. Min. 20 % výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace, je určeno na pořízení technologie. 2. Výše výdaje/ů, ze kterého/kterých je stanovena dotace, u každého kódu (případně nižší úrovně výdaje) činí…..% z max. hodnoty výdaje, na který může být poskytnuta dotace dle přílohy č. 5 Pravidel. 3. Žadatel v období od 1.1.2015 do 30.6.2015 choval v průměru min. …VDJ/ha obhospodařované zem. půdy, případně 15 VDJ bez ha. 4. Součástí celkových výdajů projektu je i zpracování zemědělské produkce, a/nebo přímé uvedení produkce na trh konečnému spotřebiteli.

38 Specifická PK pro záměry v sektoru OSTATNÍ (ovce, kozy, koně, králíci) 5. Žadatel je chovatelem chladnokrevných koní (českomoravský belgický kůň, norický kůň, slezský norický kůň), kteří jsou vedeni v plemenné knize. 6. Min. 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je spojeno s volným ustájením vysokobřezích klisen a klisen s hříbaty. 7. Min. 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je spojeno s produkcí mléka ovcí a koz. 8. Min. 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je spojeno s chovem a výkrmem králíků, jehož technologie zajišťuje denní odklízení výkalů.

39 Specifická PK pro záměry v sektoru OSTATNÍ (ovce, kozy, koně, králíci) 9. Min. 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je spojeno s chovem a výkrmem brojlerových hybridů králíků. 10. Min. 30 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace projektu, je určeno na stavbu nebo rekonstrukci jímky/hnojiště a zároveň u jímek k datu podání Žádosti o platbu bude celková skladovací kapacita areálu farmy odpovídat minimálně šestiměsíční předpokládané produkci kejdy nebo jejího tekutého podílu, močůvky a hnojůvky. Pokud bude sloužit jímka pro odpadní vody z dojírny/stáje, musí kapacitně odpovídat min. čtyřměsíční předpokládané produkci odpadních vod. 11. Součástí výdajů, ze kterých je stanovena dotace na jímky/hnojiště je technologie snižující emise amoniaku do ovzduší.

40 Specifická PK pro záměry v sektoru OSTATNÍ (ovce, kozy, koně, králíci) 12. Podnik žadatele je minimálně od 1. 1. 2014 schválen a/nebo registrován podle ustanovení § 22, odst. (1) písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako potravinářský podnik. 13. Žadatel zaměstnával uvedený počet zaměstnanců na 100 ha zem. půdy.

41 Specifická PK pro záměry v sektoru ROSTLINNÉ VÝROBY 1. Technologie a nosné konstrukce vč. protikroupových a protidešťových systémů: Min. 20 % výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace, je určeno na pořízení technologie (kromě protikroupových a protidešťových systémů). Min. 50 % výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace, je spojeno s nosnou konstrukcí sadu. Min. 50 % výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace, je spojeno s protikroupovým, a/nebo protidešťovým systémem. Min. 50 % výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace, je spojeno s nosnou konstrukcí chmelnic.

42 Specifická PK pro záměry v sektoru ROSTLINNÉ VÝROBY 2. Výše výdaje/ů, ze kterého/kterých je stanovena dotace, u každého kódu (případně nižší úrovně výdaje) činí…..% z max. hodnoty výdaje, na který může být poskytnuta dotace dle přílohy č. 5 Pravidel. 3. Součástí celkových výdajů projektu je i zpracování zemědělské produkce, a/nebo přímé uvedení produkce na trh konečnému spotřebiteli. 4. Alespoň 1 % výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace, min. však 40.000,- Kč, je spojeno s technologií, která přidává hodnotu vyráběným produktům (tzn. technologie přípravy na expedici ze skladu, jako je třídění, vážení, balení, chlazení, etiketovačky apod. a/nebo technologie na testování, diagnostiku, měření a regulaci ve skladu před expedicí).

43 Specifická PK pro záměry v sektoru ROSTLINNÉ VÝROBY 5. Min. 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, tvoří investice spojená s pěstováním ovoce, zeleniny, okrasných rostlin, révy, chmele, LAKR, brambor, cukrové řepy a školkařskou výrobou. 6. Žadatel zaměstnával uvedený počet zaměstnanců na 100 ha zem. půdy. 7. Žadatelem je skupina zemědělců, tj. podnikatelský subjekt, který je výhradně vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí se zajištěním odbytu, skladování a posklizňové úpravy a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zem. výrobě.

44 Specifická PK pro záměry v sektoru ROSTLINNÉ VÝROBY 9. Žadatel je členem organizace producentů, registrované Státním zemědělským intervenčním fondem. Kritérium musí být naplňováno od data zaregistrování žádosti o dotaci minimálně po dobu vázanosti projektu na účel.

45 Děkuji Vám za pozornost Ing. Ivana Hračová Email: Ivana.Hracova@szif.cz Tel.: 585 526 593


Stáhnout ppt "Program rozvoje venkova 2014 – 2020 Operace 4.1.1. Investice do zem. podniků."

Podobné prezentace


Reklamy Google