Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrh vyhlášky o technických podmínkách požární ochrany staveb Rudolf Kaiser konference Červený kohout duben 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrh vyhlášky o technických podmínkách požární ochrany staveb Rudolf Kaiser konference Červený kohout duben 2006."— Transkript prezentace:

1 Návrh vyhlášky o technických podmínkách požární ochrany staveb Rudolf Kaiser konference Červený kohout duben 2006

2 Návrh vyhlášky o technických podmínkách požární ochrany staveb Zmocnění v § 24 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb. Vstup ČR do EU, přejímaní evropských předpisů (směrnice, rozhodnutí, normy..) Dosud řešení PBS ve vyhlášce č. 137/1998 Sb., vyhlášce č. 26/1999 Sb., hl. m. Prahy

3 Návrh vyhlášky o technických podmínkách požární ochrany staveb Cíl návrhu: sjednotit technické podmínky požární ochrany staveb při projektování staveb, provádění a užívání

4 Cíl návrhu Splnit 5 základních požadavků na stavbu z hlediska požární bezpečnosti: zachování nosnosti a stability konstrukce stavby omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě omezení šíření požáru na sousední stavby evakuace osob a zvířat v případě ohrožení stavby požárem nebo při požáru umožnění účinného a bezpečného zásahu jednotek požární ochrany

5 Obsah návrhu vyhlášky Rozsah platnosti (§1) Základní pojmy (§2) Postupy splnění TPPO (§3) TPPO při umisťování staveb (§4) TPPO při navrhování a provádění staveb (§5-13a) TPPO pro vybrané druhy staveb(§14-24) TPPO při užívání (§25) Ustanovení přechodná a závěrečná (§26) Přílohy

6 Rozsah platnosti Podle návrhu vyhlášky se postupuje při umisťování, navrhování, provádění a užívání staveb a rovněž při udržovacích pracích, nezbytných úpravách, změnách staveb před jejich dokončením, změně v užívání stavby, při změně dokončené stavby

7 Základní pojmy Pro účely vyhlášky byly vybrány základní pojmy z oblasti PBS požární ochrana stavby, požární úsek, požární riziko, požárně dělicí konstrukce, požární pás, požární odolnost, volné prostranství, úniková cesta, odstupová vzdálenost, požárně nebezpečný prostor, přístupová komunikace,..

8 Postupy splnění TPPO Standardní postup u nově navrhovaných staveb (§4-13a) a u vybraných staveb současně (§4-13a, 14-24), u změn dokončených staveb, změn užívání staveb, udržovacích pracích (§4-24) za dodržení ČSN 73 0834 nesmí dojít ke snížení úrovně PB využívání hodnoty a postupu dle ČSN

9 Postupy splnění TPPO Odlišný postup: aplikuje se při projektování staveb značně odlišných parametrů než je uvedeno v ČSN, postupy tohoto způsobu uvedeny v příloze č. 1

10 TPPO při umisťování staveb Stanoví se koncepční návrh PB z hlediska předpokládaného stavebního řešení a využití stavbyStanoví se koncepční návrh PB z hlediska předpokládaného stavebního řešení a využití stavby a to s ohledem na evakuaci osob, bránění šíření kouře a ohně uvnitř stavby a vně stavby, provedení účinného zásahu požárních jednotek

11 TPPO při umisťování staveb Při umístění stavby je třeba řešit: odstupové vzdálenosti evakuaci zdroje požární vody a jiných hasebních látek vybavení stavby vyhrazenými PBZ přístupové komunikace a nástupní plochy zabezpečení stavby stavbou požární ochrany

12 TPPO při navrhování staveb TPPO při navrhování staveb Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě Požární úsek Požární úsek - stavba se dělí na více PÚ za předpokladu, že přesahuje její velikost mezní rozměry PÚ, nebo jsou ve stavbě prostory, které musí tvořit samostatné PÚ a to za podmínek stanovených ČSN nebo jiným dokumentem upravující podmínky PO

13 TPPO při navrhování staveb TPPO při navrhování staveb Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě Stanovení požárního rizika Stanovení požárního rizika - pro každý PÚ se stanoví zejména na množství a druhu hořlavých látek, podmínkách odhořívání a instalaci vyhrazených PBZ

14 TPPO při navrhování staveb TPPO při navrhování staveb Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě Stupeň požární bezpečnosti Stupeň požární bezpečnosti - se pro PÚ stanoví v závislosti na: požárním riziku konstrukčním systému stavby výšce stavby nebo počtu podlaží a výškové poloze PÚ

15 TPPO při navrhování staveb TPPO při navrhování staveb Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě U jednotlivých druhů stavebních konstrukcí a stavebních výrobků určených pro zabudování do staveb se posuzuje požární odolnost včetně spojů nesnižujících požární odolnost celé stavební konstrukce. Při stanovení požární odolnosti se vychází z ČSN EN 13 501-2, při stanovení tříd reakce na oheň se vchází z ČSN EN 13 501-1

16 TPPO při navrhování staveb TPPO při navrhování staveb Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě Konstrukce komínů a kouřovodů Konstrukce komínů a kouřovodů se navrhují a provádějí z výrobků třídy reakce na oheň, která odpovídá požadavkům na konstrukce PÚ, ve kterém se nacházejí, max. však A2, přičemž je nutno dodržet podmínky odpovídající tepelnému režimu uvnitř spalinové cesty, obdobné požadavky platí i pro komínová dvířka nebo jiné uzávěry otvorů v komíně

17 TPPO při navrhování staveb TPPO při navrhování staveb Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě Technická zařízení Technická zařízení - vybavení stavby a jejich technické použití se navrhuje dle ČSN nebo jiných technických dokumentů řešících PO staveb. Požadované vlastnosti (např. snížená hořlavost, nízká toxicita, funkčnost při požáru) volně vedených vodičů a kabelů zajišťujících funkci a ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení stavby a vlastnosti těchto kabelů ve vybraných druhů staveb jsou uvedeny v příloze č. 2

18 TPPO při navrhování staveb TPPO při navrhování staveb Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě V budovách o výšce větší než 45 m se neinstalují plynové rozvody. Možnost instalace nízkotlaké plynové kotelny na střechu nebo v posledním NP u staveb s výškou menší než 30 m. Bezpečné vzdálenosti tepelných zařízení a spotřebičů se uvádějí v návodu výrobce. V případě, že tomu tak není nebo je spotřebič vyrobený a provozovaný podle dříve platných předpisů jsou tyto vzdálenosti uvedeny v příloze č. 3.

19 TPPO při navrhování staveb TPPO při navrhování staveb Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě Prostupy rozvodů a instalací požárně dělícími konstrukcemi se utěsňují podle požadavku na celistvost a izolaci a tyto prostupy se označují (číselná hodnota požární odolnosti, druh nebo typ ucpávky, označení výrobce systému, obchodní název zhotovitele včetně adresy a jména)

20 TPPO při navrhování staveb TPPO při navrhování staveb Evakuace K zajištění bezpečné evakuace se z každého požárního úseku navrhují únikové cesty, které svým typem, počtem, polohou, kapacitou, technickým vybavením, konstrukčním provedením odpovídají požadavkům ČSN; bezpečnostními značkami, technickými zařízeními k řízení evakuace, evakuačními výtahy (více než 3 NP, 10 osob s omezenou schopností pohybu)

21 TPPO při navrhování staveb TPPO při navrhování staveb Omezení šíření požáru na sousední stavby nebezpečného prostoru stanovení odstupové vzdálenosti Vymezení požárně nebezpečného prostoru včetně stanovení odstupové vzdálenosti se provádí v souladu s ČSN popř. jinými dokumenty upravujícími podmínky požární ochrany staveb. Umístění staveb nebo jejich částí, zařízení v požárně nebezpečném prostoru dle ČSN. Provedení balkonů a lodžií včetně zábradlí a výplně v požárně nebezpečném prostoru

22 TPPO při navrhování staveb TPPO při navrhování staveb Účinný a bezpečný zásah jednotek požární ochrany Stavba se vybavuje a zajišťuje: přístupovými komunikacemi včetně nástupních ploch vnitřními a vnějšími zásahovými cestami požárně bezpečnostními zařízeními nestanoví-li ČSN nebo jiný technický dokument upravující podmínky PO jinak

23 TPPO při navrhování staveb TPPO při navrhování staveb Účinný a bezpečný zásah jednotek požární ochrany Řešení jednopruhové komunikace Nástupní plochy - rozměry musí odpovídat parametrům výškové požární techniky v hasebním obvodu místně příslušné jednotky požární ochrany Požadavky na požární výtahy

24 TPPO při navrhování staveb Vybavení hasicími přístrojiVybavení hasicími přístroji- počet PHP včetně jejich hasicí schopnosti pokud není stanoveno u vybraných druhů staveb je podle přílohy č. 4

25 TPPO při navrhování staveb Vybavení vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízenímiVybavení vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními- (EPS, SHZ, OKT, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par) je v podrobnostech řešeno v příloze č. 5

26 TPPO při navrhování vybraných staveb Rodinné domy a stavby pro individuální rekreaci Stavby pro bydlení Stavby zdravotnických zařízení Stavby s vnitřním shromažďovacím prostorem Vyhlídkové věže Garáže Čerpací stanice

27 TPPO při navrhování vybraných staveb Stavby škol a předškolních zařízení Stavby pro zemědělství Stavby pro výrobu a skladování

28 TPPO při navrhování vybraných staveb Řešení:Řešení: vybavení RD autonomními hlásiči, garáž samostatný PÚ, celodřevěné stavby - výpočet pož. rizika a stanovení SPB, samostatný PÚ u prostor nesouvisících s bydlením požadavek na autonomní hlásiče u staveb pro bydlení u kterých nevzniká požadavek na EPS

29 TPPO při navrhování vybraných staveb Stavby zdravotnických zařízení a dalších vybraných druhů staveb - v souvislosti s revizí ČSN 73 0835 a ČSN 73 0810 bude přepracováno Za stavby s vnitřním shromažďovacím prostorem budou považovány stavby s definicí dle ČSN 73 0831 Vyhlídkové věže - rozlišení více typů dle konstrukce a využití a s tím souvisejí i požadavky na řešení PO

30 TPPO při užívání Stavby navržené a provedené dle této vyhlášky se užívají tak aby byly splněny podmínky této vyhlášky Stavby navržené a provedené podle ČSN 73 0802,.. předané do užívání podle SZ před účinností této vyhlášky se užívají v souladu s předpisy podle kterých byly navrženy a provedeny

31 Ustanovení přechodná a závěrečná Nahrazení klasifikace reakce tříd stavebních výrobků a konstrukcí z hlediska reakce na oheň lze hodnocením hořlavosti stavebních hmot podle ČSN 73 0802 Hodnocení šíření plamene po povrchu stavebních hmot podle ČSN 73 0863 a ČSN 73 0802 Odkapávání hmot ze stavebních konstrukcí podhledů, stropů a střech dle ČSN 73 0862, ČSN 73 0802

32 Závěr V současné době probíhají připomínková řízení s odborníky z oblasti požární bezpečnosti staveb, dopracování některých §§ zejména užívání, vybrané druhy staveb, přílohy

33 Děkuji za pozornost Rudolf Kaiser rudolf.kaiser@grh.izscr.cz


Stáhnout ppt "Návrh vyhlášky o technických podmínkách požární ochrany staveb Rudolf Kaiser konference Červený kohout duben 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google