Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 30. březen 2010 OFO OE KrÚ JMK 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 30. březen 2010 OFO OE KrÚ JMK 2010."— Transkript prezentace:

1 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 30. březen 2010 OFO OE KrÚ JMK 2010

2 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 30. březen 2010 Program 1. Zahájení Ing. Ludmila Hrachovinová 2.Zhodnocení účetní závěrky 2009 Ing. Antonín Špaček 3.Zhodnocení finančního vypořádání za rok 2009 a předložení podkladů k sestavení SZÚ za rok 2009 Ing. Marek Kurka 4.Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Marek Kurka 5.Účetnictví státu Ing. Antonín Špaček 6.Diskuse, dotazy 7. Závěr

3 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 30. březen 2010 Právní předpisy platné do 31. 12. 2009 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, novela 304/2008 Sb. vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů - vyhl. 472/2008 Sb. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. 501 až č. 522 /Finanční zpravodaj č. 11 – 12/2/2003, č. 12/3/2004, č. 12/2/2005/, č. 10/2007 a č. 1/2008 vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 535/2002 Sb., vyhlášky č. 544/2004 Sb., vyhlášky č. 22/2007 Sb. a č. 377/2008 Sb.

4 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 30. březen 2010 Zhodnocení roční účetní závěrky 2009 - termíny termín pro předložení výkazů s měsíční periodicitou nejpozději poslední pracovní den před 10. únorem následujícího roku (9. únor) termín pro předložení výkazů se čtvrtletní periodicitou nejpozději poslední pracovní den před 18. únorem následujícího roku (17. únor) termíny byly ze strany krajského úřadu stanoveny takto: účetní obraty měst, obcí a DSO do 22. ledna 2010 /z těchto dat KrÚ vygeneroval jak finanční, tak i účetní výkazy/, výkazy neškolských příspěvkových organizací do 5. února 2010.

5 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 30. březen 2010 Zhodnocení roční účetní závěrky 2009 důkladné provedení inventarizací, vynulování účtu 262 – Peníze na cestě – neprovádět převody mezi účty v závěru roku, neprovádět transfery mezi rozpočty v závěru roku, vynulování účtu 261 – Pokladna v hlavní činnosti /s tím souvisí položka 5182/, zúčtování položky 5181 – Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám, kontrola přijatých dotací ze státního rozpočtu včetně čerpání podle jednotlivých účelových znaků, kontrola přijatých dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje, o veškerých opravách po zaslání dat je nutno informovat referenta účetnictví a zaslat dávku účetnictví znovu, na potřebné kontroly upozorněno v metodickém pokynu ke zpracování roční účetní závěrky – součást zpráv 4/2009.

6 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 30. březen 2010 Zhodnocení roční účetní závěrky 2009 - problémy účelové znaky MF ČR předkládá sestavu se všemi účelovými znaky, MŠMT, MZe, MK – uvolňování některých dotací pouze pod NUTS 062, nikoli pod okresy, MPSV – stále nedokázalo zohlednit změny v okresech, problém: PRV/SZIF/EAFRD na okrese Blansko, aspekty DPH, Czech Point - vratky na konci roku (depozitní účet MV ČR), pomůcka - ÚZ do 499 jsou neinvestiční, nad 500 investiční, není ale 100% pravidlo - např. ÚZ 90102 apod. účetní výkazy neškolských příspěvkových organizací hodnoty pouze ve sloupci pro hospodářskou činnost, mínusové hodnoty na pohledávkách, majetkové vazby (zejména drobný majetek), zásahy do počátečních stavů z důvodu oprav chyb z předcházejícího roku.

7 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 30. březen 2010 Zhodnocení roční účetní závěrky 2009 - problémy kontrola zůstatku bankovního účtu s účetním stavem, nulování pokladny rozpočtových činností s ohledem na položku 5182, transfery na konci roku - podařilo se dořešit, účtování položek třídy 8 - Financování, stále problémy s celkovým chápáním úvěrů - kdy začít účtovat? nedůslednost v používání analytických účtů - především u předpisů a úhrad pohledávek a závazků, svazky obcí - používání položek třídy 1 - Daňové příjmy, např. místní poplatky.

8 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 30. březen 2010 Okruh dlouhodobého majetku Rovnici tř. 0 = 901 nelze považovat za dogma! Aktivní část okruhuPasivní část okruhu 0XX – Dlouhodobý majetek 901 – Fond dlouhodobého majetku 909 – Oceňovací rozdíly 281 – Krátkodobé bankovní úvěry 321 – Dodavatelé 367 – Nesplacené cenné papíry a vklady 368 – Závazky ze sdružení 918 – Jiné finanční fondy 951 – Dlouhodobé bankovní úvěry 959 – Ostatní dlouhodobé závazky Fond majetku na 901 nemůže být vyšší než stálá aktiva!

9 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 30. březen 2010 Výsledek hospodaření

10 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 30. březen 2010 Zhodnocení finančního vypořádání za rok 2009 Termíny dle vyhlášky č.52/2008 Sb. byly ze strany krajského úřadu dodrženy. Žádná z obcí se nedopustila porušení rozpočtové kázně – zadržení prostředků SR tím, že by včas neodvedla vratku dotace zpět do státního rozpočtu prostřednictvím Jihomoravského kraje. V roce 2009 byly prostřednictvím Jihomoravského kraje obcím zaslány dotace z jednotlivých resortů státního rozpočtu (formou kompenzačních operací) v celkové výši 4 221 260 419,94 Kč. Z toho byly v rámci finančního vypořádání za rok 2009 odvedeny vratky v celkové výši 45 641 700,41 Kč.

11 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 30. březen 2010 Problematické oblasti:  nedodržení metodického pokynu k provedení finančního vypořádání:  chybně vyplněné tabulky – některé obce vyplňovaly tabulky několikrát než byly v pořádku (CzechPOINT, dotace na pojistné pro osoby vykonávající veř. službu),  vratky poslané na nesprávný účet JMK  nedodržení termínu odevzdání tabulek k FV Zhodnocení finančního vypořádání za rok 2009

12 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 30. březen 2010 Termín předložení podkladů k sestavení SZÚ ČR dle vyhlášky č.419/2001 Sb., včetně zpracování a předložení hodnotící zprávy, byl ze strany krajského úřadu dodržen. Obcemi byl termín pro předložení podkladů rovněž (až na výjimky) dodržen. Komentáře obcí za vlastní hospodaření byly tentokrát zpracovány lépe než v předchozích letech. Zhodnocení předávání podkladů pro sestavení státního závěrečného účtu ČR za rok 2009

13 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 30. březen 2010 Volby do Poslanecké sněmovny PČR vyhlášeny na 28. a 29. května 2010, informace postupně zveřejňovány na internetových stránkách JMK pod odkazem: Volby do Poslanecké sněmovny PČR zveřejněn materiál Informace OE KrÚ JMK k financování voleb do PS PČR, jeho součástí je i aktuální znění směrnice MF ze dne 12.2.2002 č.j. 124/1354/2002, kterou se upravuje postup obcí, krajů při financování voleb do zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu České republiky. příjem dotace na konání voleb - položka 4111 s ÚZ 98071, výdaje budou zařazeny na § 6114 – Volby do Parlamentu ČR.

14 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 30. březen 2010 Volby do Poslanecké sněmovny PČR Změny oproti minulým volbám: nové sazby stravného dle § 176 ZP pro stanovení výdajů na občerstvení: 61,- Kč při rozsahu do 12 hodin, 93,- Kč při rozsahu 12 až 18 hodin, 146,- Kč při rozsahu nad 18 hodin. změna všech volebních zákonů, ve kterých je nyní upraven nárok člena OVK nejen na poskytnutí pracovního volna od zaměstnavatele, ale i nárok na náhradu mzdy či platu, zavedení paušálních náhrad ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK, tj. 43 Kč za hodinu nejvýše 340 Kč za jeden den.

15 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 30. březen 2010 Účetnictví státu - stav legislativy zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, České účetní standardy: Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 Účty a zásady účtování na účtech Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 702 Otevírání a uzavírání účetních knih Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky další účetní standardy ???

16 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 30. březen 2010 Účetnictví státu - stav legislativy vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti. konsolidační vyhláška ??? inventarizační vyhláška ???

17 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 30. březen 2010 Účetnictví státu - informační zdroje web MF ČR http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_ucetni_reforma_v_oblasti_vf.html web Krajského úřadu Jihomoravského kraje http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=127693&TypeID=2 metodické listy, výstupy "Skupiny"....

18 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 30. březen 2010 Účetnictví státu - převodový můstek součást ČÚS č. 702 - lze odvozovat jeho závaznost, rozdílná úroveň zapracování z hlediska účetních softwarů, nová směrná účtová osnova - rozlišení pohledávek na krátkodobé a dlouhodobé, účtová třída 4 - Jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé závazky a pohledávky a zvláštní zúčtování, třída 5 - Náklady, třída 6 - Výnosy, třída 9 - Podrozvahové účty, převod účtu 901 - převod investičních dotací na účet 403 - Přijaté dotace na dlouhodobý majetek, záměry vyčlenění provést či neprovést vůbec? převody účtů 933, 964, 965, převody podrozvahových účtů.

19 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 30. březen 2010 Účetnictví státu - majetek dooprávkování drobných majetku - MD 406 / D 078, 088, nástin účtování drobného majetku, okres Blansko - dooprávkovat 019 - PROČ? rozdělení pozemků a staveb, zcela jiný pohled na účet 401 proti 901, uspořádací účty technického zhodnocení, vyřazení majetku (pozemků), směnná smlouva (typicky změna náhledu na účet 401).

20 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 30. březen 2010 Účetnictví státu - role Krajského úřadu Jihomoravského kraje krajský úřad je oprávněn vzhledem k odpovědnosti za úplnost a správnost výkazů stanovit způsob předávání těchto výkazů a dalších potřebných údajů vztahujících se k finančním a účetním výkazům. Krajský úřad Jihomoravského kraje rozhodl, že v rámci jeho působnosti se bude postupovat podle: § 5, odst. 4, písm. b), technické vyhlášky - účetní záznamy (účetní výkazy) obcí a dobrovolných svazků obcí předá do CSÚIS krajský úřad, § 5, odst. 5, písm. b), technické vyhlášky - účetní záznamy (účetní výkazy) příspěvkových organizací zřizované obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji předá do CSÚIS krajský úřad, § 5, odst. 6 a 7, technické vyhlášky - bližší podmínky pro toto předání. a v souladu s Přílohou č. 2 k vyhlášce č. 449/2009 Sb., (Způsob a termíny předkládání údajů pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad) - předložení finančních výkazů.

21 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 30. březen 2010 Účetnictví státu - role Krajského úřadu Jihomoravského kraje Účetní záznamy (účetní a finanční výkazy) bude za obce, dobrovolné svazky obcí a příspěvkové organizace (neškolského charakteru) na území Jihomoravského kraje předkládat do Centrálního systému účetních informací státu Krajský úřad Jihomoravského kraje.

22 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 30. březen 2010 Přebírání účetních dat podobný systém jako doposud, nová věta 56Dg - 4-místná analytika, Metodický pokyn k předkládání účetních a finančních výkazů, ke zpracování a předkládání schváleného rozpočtu a k předkládání upraveného rozpočtu, obcemi a dobrovolnými svazky obcí za měsíce leden a únor roku 2010, termín pro leden a únor 9. duben 2010, přílohy - tabulky konsolidací, charakteristiky organizace podrobný pokyn k rozpočtu přebírání dat běží, kontrola aktiva x pasiva, kontrola rozpočtové skladby, vazby POL a ÚZ, bilanční kontinuita není kontrolována hodnota KÚZ 2009 x PÚZ 2010.

23 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 30. březen 2010 Přebírání účetních dat rozsah analytik problémy účetních softwarů, vždy první nula zleva, analytické členění nákladů a výnosů hlavní a vedlejší činnosti, závazné analytiky pro naplnění zejména výkazu Příloha, podrozvahová evidence (Metodický pokyn k lednu a únoru...) strana MD x D, přeúčtování dřívějšího sledování na nové (závazné) podrozvahové účty, časté dotazy zálohy 324 (předpis, vypořádání) správní poplatky (1361 nebo 6409 2329) a jejich odvody, náklady roku 2009 - účet 406. FONDY !

24 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 30. březen 2010 Účetnictví státu - transfery nové postupy účtování, vyúčtování transferů 2009 - účet 406 (401), navedení nevyčerpaných dotací do účetnictví - MD 406 / D 374, analytické členění účtu 403, tabulky s dotacemi ARIS - RNDr. Cabalka - bude mít přehled o dotacích během roku? pohled ex-post na dotace ze strany ROP NUTS II Jihovýchod, pohled na průtokové dotace.

25 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 30. březen 2010 Účetnictví státu - transfery ze zahraničí Jsme regionální rada a poskytujeme obcím dotace, které pochází z různých zdrojů, např. státní rozpočet, kraj, EU. Příslušná dotace obci (která je jejím konečným příjemcem) je většinou složena z více uvedených zdrojů. Je naše regionální rada podle Českého účetního standardu č. 703 v postavení zprostředkovatele uvedených dotací, nebo v postavení příjemce (několikrát, podle počtu zdrojů, ze kterých je dotace poskytována) a poskytovatele dotace (jedinkrát)? Je pak uvedená obec, která je konečným příjemcem této dotace, povinná účtovat na podrozvaze, pokud je část této dotace poskytována z EU? V případě transferů, které jsou poskytovány několika poskytovateli, a které jsou určeny na tentýž projekt např. v některé obci, je regionální rada regionu soudržnosti, přes kterou jsou tyto transfery poskytovány, v postavení nejprve příjemce jednotlivých transferů např. ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje či z EU a poté v postavení poskytovatele jednoho transferu např. obci. Pro tuto obec se pak jedná o transfer z regionální rady, tedy nikoliv o transfer ze zahraničí a na podrozvahové účty tedy o tomto transferu neúčtuje.

26 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 30. březen 2010 Účetnictví státu - hospodářská činnost analytiky 5xx a 6xx - 0xxx-0299, pořizování majetku z hospodářské činnosti? odpisy v hospodářské činnosti v roce 2010? nevyjasněno - bude reakce MF ČR? převod zisku z hospodářské činnosti do rozpočtu obce?

27 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 30. březen 2010 Účetnictví státu - zjednodušený rozsah PO obecně se povolení zjednodušeného rozsahu pro příspěvkové organizace doporučuje, jako důvody se uvádí: zřizovatelům do budoucna zjednoduší postupy (snazší konsolidace), snížení riziko chybného účtování, nemusí zjednodušený rozsah plně využít (§13 a zákona o účetnictví), zřizovatel má právo na další údaje z jejich hospodaření, krajské příspěvkové organizace - z příslušných vnitřních předpisů vyplývá, že mají povoleno vedení ve zjednodušeném rozsahu již z minulosti, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění umožňuje příspěvkovým organizacím dle § 9 odst. 3, písmeno c) vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, pokud o tom rozhodne zřizovatel (rada), vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu nepředstavuje žádná rizika ve vykazování skutečností, které jsou předmětem účetnictví, na jejich úplnost, správnost, průkaznost, srozumitelnost a přehlednost, podmínky pro zavedení nejsou složité, z hlediska software skoro žádné.

28 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 30. březen 2010 Účetnictví státu - zjednodušený rozsah PO zákon o účetnictví specifikuje v § 13a zjednodušený rozsah účetnictví jako: možnost použití zjednodušeného účtového rozvrhu, možnost zjednodušeného účtování v účetních knihách, možnost snížení počtu účetních knih, omezení používaných účetních metod, možnost použití menšího rozsahu účetní závěrky, možnost účtovat ve zjednodušeném rozsahu měly organizace již několik let, důvod použití pro příspěvkové organizace nebyl dosud výrazný, ve vyhlášce č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky, je nově rozpracována tato metoda v § 9, podle kterého organizace: a) neoceňuje majetek a závazky reálnou hodnotou b) nepoužívá ustanovení § 59 až 64 v rozsahu, v jakém upravují oceňování majetku a závazků reálnou hodnotou c) nesestavuje přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.

29 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 30. březen 2010 Účetnictví státu - výkazy výkaz Příloha - část pro fondy ÚSC, zachování nákladů a výnosů (transfery) v celoročních hodnotách zkreslování výsledků hospodaření během roku, lze pro odstranění aplikovat metody časového rozlišení? může reálně Výkaz zisku a ztráty nahradit FINku? vysoké nabývání majetku v pořizovacích cenách a jeho následné svěřování příspěvkové organizace co provede s účtem 401? smysl až konsolidovaný výkaz ÚSC + PO? vykazování majetek PO jako finanční investici? výsledek hospodaření v mínusu, jmění v mínusu - jak bude analyzováno?

30 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 30. březen 2010 Účetnictví státu - Centrální systém účetních informací státu registrace ZO/NZO 31. březen 2010 - Seminář k problematice hromadné registrace obcí a jimi zřizovaných příspěvkových organizací správce registru aktivních organizací - náhrada správce registru RARIS ???

31 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 30. březen 2010 Výhled přebírání dalších dat včetně textových částí informace z Gordic ze dne 29. března 2010, nový formát XML dávky v GXML obálce.

32 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 30. březen 2010 Novela zákona o účetnictví - skupina závazný postup podle ČÚS - navrhována možnost odchýlení se, neakceptováno s ohledem na sjednocování postupů a konsolidaci, oceňování reálnou hodnotou u „vybraných účetních jednotek majetek určený k prodeji“ - návrh, aby se vztahovalo pouze na dlouhodobý majetek akceptováno - doplnění "s výjimkou zásob" § 27 ocenění reálnou hodnotou na účtech 069 – tj. ve vazbě na § 27 odst. 1 písm. a) - pokusit se u vybraných účetních jednotek omezit ocenění reálnou hodnotou u akcií zachycených na účtu 069 lze řešit výkladem v souvislosti s principem efektivity a v kontextu s významností informace, dosažení jasné deklarace, že příspěvkové organizace, které hospodaří s majetkem ÚSC dle zvláštního zákona přebírají majetek v pořizovací hodnotě (s případným současným promítnutím oprávek za období do převzetí majetku k hospodaření do správy) a případně provádí dooprávkování pro komplexní řešení bude nezbytné zvážit rozsah zásahu do stávajícího způsobu oceňování podle § 25.

33 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 30. březen 2010 Novela zákona o účetnictví - skupina odstranění rozporu mezi zákonem a vyhláškou – konkrétně § 9 odst. 2 Vyhlášky č. 410/2009 - § 18 odst. 1 takto: „Vybrané účetní jednotky sestavují přehled o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu vždy, pokud k rozvahovému dni a za bezprostředně předcházející účetní období splní alespoň jedno z kriterií uvedených v § 20 odst. 1 písm. a) bodu 1 až 3“ 1. aktiva celkem více než 40 000 000 Kč; aktivy celkem se pro účely tohoto zákona rozumí úhrn zjištěný z rozvahy v ocenění neupraveném o položky podle § 26 odst. 3, 2. roční úhrn čistého obratu více než 80 000 000 Kč; ročním úhrnem čistého obratu se pro účely tohoto zákona rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy a dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená dvanácti, 3. průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50, zjištěný způsobem stanoveným na základě zvláštního právního předpisu, 12)

34 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 30. březen 2010 Novela zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zákon č. 250/2000 Sb. se má "otvírat" z důvodu úpravy vymezení fondů.

35 OFO OE KrÚ JMK 2010 Příští porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu červen 2010

36 OFO OE KrÚ JMK 2010 Děkujeme Vám za pozornost Oddělení financování obcí Odbor ekonomický Krajský úřad Jihomoravského kraje Ing. Ludmila Hrachovinová Bc. Magdalena Češková, tel. 541 65 2200 Ing. Antonín Špaček, tel. 541 65 2233 Ing. Marek Kurka, tel. 541 65 2202


Stáhnout ppt "Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 30. březen 2010 OFO OE KrÚ JMK 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google