Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projektový záměr Gramotnosti Odborná diskuze MŠMT, 28. 6. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projektový záměr Gramotnosti Odborná diskuze MŠMT, 28. 6. 2011."— Transkript prezentace:

1 Projektový záměr Gramotnosti Odborná diskuze MŠMT, 28. 6. 2011

2 Obsah prezentace Základní údaje o projektu Východisko Cíl/e projektu Zdůvodnění potřebnosti projektu Popis cílové skupiny Přínos pro cílovou skupinu Hodnota + inovativnost Klíčové aktivity Udržitelnost projektu

3 Základní údaje o projektu Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 4a – Systémový rámec celoživotního učení Typ projektu: IPn Žadatel: MŠMT Partner projektu: Národní institut pro další vzdělávání Délka projektu: 27 měsíců Cílová skupina: prioritně pedagogičtí pracovníci škol sekundárně žáci

4 Klíčovým problémem je začlenění účinných a dlouhodobě efektivních metod do výuky a reflexe současných tuzemských i zahraničních trendů ve třech gramotnostech (čtenářské, matematické, finanční) a vnímání jejich společného vlivu na současnou mladou generaci. Proč? Co? Kdo? Komu? Jak? Východisko

5 Cíl projektu Hlavním cílem projektu je zkvalitnit čtenářskou, matematickou a finanční gramotnost žáků v základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií. Poskytnout příležitost pro rozvoj profesních kompetencí učitelů, kteří budou příslušné dovednosti žáků v rámci jednotlivých gramotností rozvíjet ve vzdělávacích oblastech základního vzdělávání s důrazem na realizaci kurikulární reformy a v souladu se záměrem zavádět standardy hodnocení v pátém a devátém ročníku ZŠ.

6 Dílčí cíle projektu Vytvořit novou modulární strategii výuky pro rozvoj čtenářské gramotnosti a ověřit ji v praxi Sestavit a ověřit systém využívání elektronického média ve školách jako prostředku a nástroje k podpoře a rozvoji čtenářské gramotnosti Zavést efektivní pedagogické postupy ve výuce matematiky a metodicky podpořit změny způsobu její výuky Poskytnout strukturovanou tvorbu základní metodicko- didaktické podpory pro zavedení finanční gramotnosti do vzdělávací soustavy

7 Zdůvodnění potřebnosti Absence systematické podpory rané čtenářské, matematické a finanční dovednosti žáků základního vzdělávání, jako jednoho z nejzásadnějších faktorů determinujících výsledky jejich budoucího akademického a profesního života Reakce na nepříznivý vývoj výsledků českých žáků v mezinárodních i národních šetřeních (PISA 2009, TALIS 2007- 08, TIMSS 2007, FACTUM Invenio 2008, Analýza Bílé knihy 2009, McKinsey 2010. Prezentovaná zjištění doplňují výsledky šetření ÚIV a inspekční činnosti ČŠI ČR.) Výsledky analýzy MŠMT Metodická podpora učitele z února 2010 Priorita MŠMT v DZ 2011 - zvyšování profesionality pedagogických pracovníků Zřejmá provázanost kvality profesního rozvoje učitelů s výsledky žáků při získávání jednotlivých druhů gramotností

8 Popis cílové skupiny Všechny aktivity projektu jsou určeny pracovníkům základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií - učitelům, s důrazem na jejich denní pedagogickou praxi, kde budou využívat své nabyté poznatky, osobní zkušenosti, odborné znalosti a dovednosti, dále též členům užšího vedení těchto škol, kterým bude poskytnuta podpora k rozvoji výchovně vzdělávacího procesu školy, sekundárně pak jsou tyto aktivity určeny velké skupině žáků včetně žáků se speciálně vzdělávacími potřebami pro jejich zvýšenou motivaci k přijímání nových poznatků v současné a budoucí době.

9 Přínos pro cílovou skupinu Realizace připraveného a v praxi ověřeného modelu pro zvyšování úrovně čtenářské, matematické a finanční gramotnosti žáků Nové inspirace a metodické postupy a nástroje pro výuku Proškolení a profesionální metodická podpora od expertů a lektorů Přímé zapojení prostřednictvím pilotáže, expertní i výzkumná činnost, ověřování metodických materiálů a evaluačních nástrojů Další vlastní profesní rozvoj, monitorované zlepšené výsledky u žáků Kvalitní didaktické a metodické pomůcky Rozvoj profesních kompetencí v rámci tohoto projektu = proces získávání, prohlubování, zdokonalování dovedností v souladu se společenskými potřebami a požadavky na výkon učitelské profese.

10 Tvorba nového uceleného systému podpory tří gramotností - expertízy, osnovy, metodiky, příprava lektorů, hodnotitelů, pilotních učitelů a učitelů v praxi i ověření pro využívání ve vyučování Ověřený model profesního rozvoje učitele ve třech gramotnostech - zásadní změny způsobů výuky Každé téma určité gramotnosti je cílové skupině nabízeno v souboru s dalšími souvisejícími tématy dalších dvou gramotností. Významná možnost přijetí ověřených výsledků a výstupů projektu do národního kurikula Hodnota + inovativnost

11 Klíčové aktivity Název aktivityNáklady v tis. Kč KA1 Gramotné čtení20 000 KA2 Inspirativní e-čtenářství10 000 KA3 Tvořivá matematika35 000 KA4 Finanční abeceda19 000 celkem84 000

12 KA1 Gramotné čtení „Cílená podpora ve svých výstupech významně ovlivní inovaci RVP a ŠVP i naplnění připravovaných vzdělávacích standardů.“ Já – Ty – On – Ona - My umíme číst Šárka Dostalová

13 Cíl KA1 Gramotné čtení Vytvořit v ČR zcela nový modulární systém rozvoje čtenářské gramotnosti a k němu metodické materiály a didaktické pomůcky

14 Činnosti KA1 Gramotné čtení 1DAG1 – Tvorba tří modulů: 1. - 3. třída - JÁ ČTU, 4. - 5. třída - TY ČTEŠ, 6. až 9. třída MY ČTEME 1DAG02 – Vzdělávání lektorů a hodnotitelů a činnost lektorského a hodnotitelského týmu 1DAG03 - DVPP, cyklus vzdělávacích seminářů a třídenní konferenční soustředění, nové metodiky, metody a formy a didaktické pomůcky 1DAG04 - Ověření nových metodik evaluačních a diagnostických nástrojů v praxi prostřednictvím pilotáže ve školách, podpora webovou aplikací, e-learningem

15 Výstupy KA1 Gramotné čtení Modulární výukový program pro rozvoj čtenářské gramotnosti v 1. - 9. ročníku Vzdělávací program Aktivace gramotného čtení Metodiky, soubory indikátorů změn ve vyučovacím procesu Soubor nástrojů pro hodnocení změn ve vyučovacím procesu u učitelů 550 proškolených učitelů 30 lektorů didaktiků pro 1.st. ZŠ a 15 lektorů pro 2.st. 10 hodnotitelů pro 1.st. ZŠ a 5 hodnotitelů pro 2.st. 60 pilotních škol Zpráva hodnotící průběh a výsledky klíčové aktivity 10 500 podpořených žáků

16 KA2 Inspirativní e-čtenářství „Rozvoj čtenářské gramotnosti je mimo jiné podmíněn naší schopností inspirovat a nadchnout žáky ke čtení.“ Přitažlivé technologie - Moderní obsah - Čtenářské vzory- Sdílení čtenářských zážitků Jiří Nekola

17 Cíl KA2 Inspirativní e-čtenářství Tvorba a ověření systém využívání elektronických čteček digitálních knih jako podpůrného prostředku a nástroje vedoucího k zvyšování čtenářské gramotnosti

18 Činnosti KA2 Inspirativní e-čtenářství 2DAC01 - Výběr expertů, autorů, sestavení týmu hlavních lektorů a proškolení lektorského týmu 2DAC02 - Tvorba metodických materiálů, realizace vzdělávacích programů pro pedagogy k problematice e-čtenářství, tvorba metodických listů zapojenými učiteli 2DAC03 - Zajištění digitalizovaných literárních děl pro žáky 2DAC04 - Vytvoření systému pro výpůjčky čteček a literatury školami, monitorování zpětné vazby ze škol, tvorba čtenářské komunity prostřednictvím sociálních sítí

19 Výstupy KA2 Inspirativní e-čtenářství Celorepublikový tým 16 kompetentních lektorů 500 proškolených učitelů Realizace minimálně 250 školení přímo ve školách Vytvoření dvou metodik a 500 metodických listů 100 digitalizovaných literárních děl Funkční výpůjční systém digitalizovaných děl a čteček Zpráva hodnotící průběh a výsledky klíčové aktivity 9 500 podpořených žáků

20 KA3 Tvořivá matematika „Způsob výuky novou metodou je příležitostí k zásadní změně při podpoře a rozvíjení matematické gramotnosti žáků.“ Učíme se spolu – Sdílíme dobrou praxi – Jsme empatičtí Ivana Shánilová

21 Cíl KA3 Tvořivá matematika Zvýšení efektivity výuky matematiky změnou přístupu učitelů k formě výuky, tj. tlumení transmisivních prvků výuky a naopak zdůrazňování a rozvíjení autonomie žáků, jejich tvořivosti a osobnostního rozvoje s uplatněním diferencovaného přístupu k nim

22 Činnosti KA3 Tvořivá matematika 3DAM01 - Tvorba metodik a vzdělávacích materiálů, program Lektor-didaktik, nová metoda výuky, nástroje pro hodnocení změn, postojů, výsledků. 3DAM02 - Vzdělávání a činnost lektorského týmu, kritéria výběru lektorů 3DAM03 – Výběr pilotních škol a učitelů, vzdělávání učitelů v nové metodě 3DAM04 – Pilotáž, analyzování výsledků a závěrečné hodnocení

23 Výstupy KA3 Tvořivá matematika Vzdělávací programy Lektor-didaktik a Tvořivá matematika ve škole Metodiky, soubory indikátorů změn ve vyučovacím procesu u učitelů a postojů žáků Soubory nástrojů pro hodnocení změn ve vyučovacím procesu 448 proškolených učitelů. 35 lektorů didaktiků pro 1. stupeň, 20 pro 2. stupeň, 10 hodnotitelů pro 1. st. a 6 pro 2. st. 42 pilotních škol Zpráva hodnotící průběh a výsledky klíčové aktivity 11 000 podpořených žáků

24 KA4 Finanční abeceda „Ve vzdělávacích oblastech je možno systémově rozvíjet též finanční gramotnost přirozeným a efektivním způsobem.“ Motivace – Názornost – Osvěta – Výsledky Dušan Drabina

25 Cíl KA4 Finanční abeceda Vytvořit základní systémovou metodicko- didaktickou oporu pro zavedení výuky finanční gramotnosti do vzdělávací soustavy ČR

26 Činnosti KA4 Finanční abeceda 4DA01 - Tvorba osnov, standardů, tvorba souboru metodik a didaktických pomůcek pro učitele pro výuku žáků 4DA02 - Školení a příprava lektorů 4DA03 - Vzdělávání pedagogických pracovníků, pilotování vytvořených produktů 4DA04 - Identifikace překážek, podpora ředitelů škol testování finančních znalostí žáků – evaluace

27 Výstupy KA4 Finanční abeceda Soubor metodik a standardů Osnovy FG 15 dvouminutových edukativních minipořadů pro ČT1 i použití ve školách 13 desetiminutových audiovizuálních edukativních pořadů - pomůcka při výuce FG 26 lektorů FG 130 proškolených pedagogů Test finančních znalostí žáků na 200 základních školách Pilot souboru metodik na 36 školách v celé ČR Analýza překážek pro zavedení a soubor příkladů dobré praxe, hodnoticí zpráva z klíčové aktivity 12 000 podpořených žáků

28 Udržitelnost projektu spočívá převážně v podpořených učitelích Zvýšení odbornosti cílové skupiny - nositelů těchto metod Používané efektivní postupy ve výuce v č eské republice Vytvořeny podmínky pro sdílení zkušeností a soustavné zkvalitňování práce Proškolená skupina lektorů vně a učitelů ve školách Zdroje a místa předávání poznatků i příkladů dobré praxe Systém přímé lektorské činnosti a průběžné metodické podpory a evaluace prostřednictvím konzultačních center NIDV. Lektoři projektu též působí i nadále v programech zaměřených na podporu tří gramotností. Dostupné metodické materiály pro všechny Metodické pokyny či legislativní kroky MŠMT Zpráva z projektu bude předána pedagogickým fakultám k dalšímu využití při přípravě budoucích učitelů.

29 Významnou hodnotou tohoto projektu bude též jasně definované zjištění, že je nezbytné systematicky podporovat ranou čtenářskou, matematickou a finanční dovednost žáků základního vzdělávání, jelikož jsou jedním z nejzásadnějších faktorů determinujících výsledky vzdělávací cesty i budoucího profesního života každého jedince.

30 Milá kolegyně, milý kolego, těšíme se na vaše názory, připomínky, dotazy, návrhy… Za autorský tým Miloslav Vyskočil


Stáhnout ppt "Projektový záměr Gramotnosti Odborná diskuze MŠMT, 28. 6. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google