Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Září 2008Mgr. Lenka Schwarzová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Září 2008Mgr. Lenka Schwarzová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu."— Transkript prezentace:

1 Září 2008Mgr. Lenka Schwarzová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

2 Září 2008Mgr. Lenka Schwarzová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 2 Celková finanční částka: Kč Finanční podpora na 1 projekt: min Kč max Kč Doba trvání projektu: max. 36 měsíců od data účinnosti Rozhodnutí o poskytnutí dotace

3 Září 2008Mgr. Lenka Schwarzová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 3 Možnost tzv. křížového financování – až 15 % celkového rozpočtu projektu lze využít jako investice Termíny výzvy: Vyhlášení: Ukončení: v 13:00 hod.

4 Září 2008Mgr. Lenka Schwarzová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 4 Podporované aktivity: Aktivity se soustředí na tvorbu metodik, metodických nástrojů, rámců a standardů, informační a mediální podporu, monitorování systému vzdělávání, podporu v oblasti evaluace, centrální nabídku příkladů dobré praxe a vývoj vzdělávacích programů pro učitele včetně jejich pilotního ověření. Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

5 Září 2008Mgr. Lenka Schwarzová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 5  Implementace nových kurikulárních dokumentů do praxe jednotlivých škol a osvětová a informační podpora kurikulární reformy zaměřená na širší pedagogickou i rodičovskou veřejnost na regionální úrovni.  Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků (včetně e-learningu).

6 Září 2008Mgr. Lenka Schwarzová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 6  Vytváření informačního a komunikačního systému v počátečním vzdělávání a rozvoj portálových služeb (platí pouze pro IP krajů).  Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů a ověřování klíčových kompetencí žáků za účelem zvyšování kvality vzdělávání.  Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální oblast včetně realizace praktických (environmentálních) programů.

7 Září 2008Mgr. Lenka Schwarzová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 7  Žáci škol a školských zařízení,  Pracovníci škol a školských zařízení,  Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení,  Pracovníci školní inspekce (ČŠI),  Pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání v oblasti volného času dětí a mládeže Cílové skupiny

8 Září 2008Mgr. Lenka Schwarzová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 8 Oprávnění žadatelé:  příspěvkové organizace a organizační složky státu podřízené MŠMT;  ústřední orgány státní správy;  školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku);  vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů;

9 Září 2008Mgr. Lenka Schwarzová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 9  sdružení a asociace škol (tj. například občanská sdružení zřízená podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů; zájmová sdružení právnických osob zřízená podle ust. § 20f odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, která jsou vedena v registrech krajských úřadů);  právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství;  ostatní vzdělávací instituce (tj. ostatní právnické osoby s předmětem činnosti v oblasti vzdělávání);

10 Září 2008Mgr. Lenka Schwarzová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 10  kraje podle zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů); odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení;  odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení;  hospodářská komora podle zákona č. 301/1992 Sb., o hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky;  zaměstnavatelé, pokud v souladu s předmětem své činnosti poskytují plnění v souvislosti s aktivitami, které mohou být předmětem podpory OP VK, nebo s vytvářením nezbytných podmínek pro takové aktivity;

11 Září 2008Mgr. Lenka Schwarzová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 11  nestátní neziskové organizace (založené nebo zřízené podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů, zákona č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů.

12 Září 2008Mgr. Lenka Schwarzová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 12 Oprávnění partneři  musí mít sídlo na území ČR  musí být právnické osoby Jako příklad lze uvést:  školy a školská zařízení, VOŠ  Přímo řízené organizace státní správy  Kraje, města, obce  NNO

13 Září 2008Mgr. Lenka Schwarzová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 13 Hodnotící kritéria: Zdůvodnění projektu (záměr, přínos) Cílová skupina Realizace projektu (klíčové aktivity, management rizik,předchozí zkušenosti, publicita) + udržitelnost (5 let po ukončení financování projektu z prostředků ESF)

14 Září 2008Mgr. Lenka Schwarzová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 14  Finanční řízení (přiměřenost rozpočtu, provázanost rozpočtu s klíčovými aktivitami, nastavení vnitřního kontrolního systému)  Výsledky a výstupy  Horizontální témata – rovné příležitosti, udržitelný rozvoj  Specifická subkritéria (stanovená pro každou výzvu)

15 Září 2008Mgr. Lenka Schwarzová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ zdůvodnění záměru a jeho vazba na danou oblast podpory 10 bodů 1.2 potřebnost a očekávaný přínos projektu pro cílovou skupinu 8 bodů 2.1 vymezení a přiměřenost cílových skupin 5 bodů 2.2 způsob zapojení cílových skupin 5 bodů 3.1 klíčové aktivity a stádia realizace 9 bodů 3.2 připravenost na možná rizika a jejich řešení 2 body 3.3 předchozí zkušenosti žadatele s řízením či realizací obdobných projektů 2 body 3.4 publicita 2 body 3.5 udržitelnost projektu po skončení financování z OP VK 3 body

16 Září 2008Mgr. Lenka Schwarzová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ přiměřenost rozpočtu vzhledem k cílům a obsahu projektu 8 bodů 4.2 provázanost rozpočtu s klíčovými aktivitami projektu 8 bodů 4.3 nastavení vnitřního kontrolního systému 4 body 5.1 kvantifikace výsledků a výstupů 5 bodů 5.2 způsob zajištění plánovaných výsledků a výstupů 5 bodů 5.3 monitorování projektu 5 bodů 6.1 aktivity podporující rovné příležitosti 2 body 6.2 aktivity podporující udržitelný rozvoj 2 body

17 Září 2008Mgr. Lenka Schwarzová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 17 Specifická kritéria pro 1. výzvu 7.1 podpora realizace kurikulární reformy 6 bodů 7.2 využitelnost a přínos výstupů projektu pro školy a školská zařízení6 bodů 7.3podpora rozvoje dalšího vzdělávání pedagogických nebo nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení3 body

18 Září 2008Mgr. Lenka Schwarzová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 18  Skupina 2 – skupina odborného, všeobecného a dalšího vzdělávání  Odbor předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání (22)  Gesce za věcný obsah oblastí podpory 1.1 MŠMT

19 Září 2008Mgr. Lenka Schwarzová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 19 Hodně úspěchů přeje


Stáhnout ppt "Září 2008Mgr. Lenka Schwarzová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu."

Podobné prezentace


Reklamy Google