Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Září 2008Mgr. Lenka Schwarzová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Září 2008Mgr. Lenka Schwarzová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu."— Transkript prezentace:

1 Září 2008Mgr. Lenka Schwarzová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

2 Září 2008Mgr. Lenka Schwarzová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 2 Celková finanční částka: 600 000 000 Kč Finanční podpora na 1 projekt: min. 5 000 000 Kč max. 60 000 000 Kč Doba trvání projektu: max. 36 měsíců od data účinnosti Rozhodnutí o poskytnutí dotace

3 Září 2008Mgr. Lenka Schwarzová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 3 Možnost tzv. křížového financování – až 15 % celkového rozpočtu projektu lze využít jako investice Termíny výzvy: Vyhlášení: 21. 7. 2008 Ukončení: 30. 10. 2008 v 13:00 hod.

4 Září 2008Mgr. Lenka Schwarzová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 4 Podporované aktivity: Aktivity se soustředí na tvorbu metodik, metodických nástrojů, rámců a standardů, informační a mediální podporu, monitorování systému vzdělávání, podporu v oblasti evaluace, centrální nabídku příkladů dobré praxe a vývoj vzdělávacích programů pro učitele včetně jejich pilotního ověření. Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

5 Září 2008Mgr. Lenka Schwarzová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 5  Implementace nových kurikulárních dokumentů do praxe jednotlivých škol a osvětová a informační podpora kurikulární reformy zaměřená na širší pedagogickou i rodičovskou veřejnost na regionální úrovni.  Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků (včetně e-learningu).

6 Září 2008Mgr. Lenka Schwarzová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 6  Vytváření informačního a komunikačního systému v počátečním vzdělávání a rozvoj portálových služeb (platí pouze pro IP krajů).  Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů a ověřování klíčových kompetencí žáků za účelem zvyšování kvality vzdělávání.  Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální oblast včetně realizace praktických (environmentálních) programů.

7 Září 2008Mgr. Lenka Schwarzová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 7  Žáci škol a školských zařízení,  Pracovníci škol a školských zařízení,  Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení,  Pracovníci školní inspekce (ČŠI),  Pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání v oblasti volného času dětí a mládeže Cílové skupiny

8 Září 2008Mgr. Lenka Schwarzová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 8 Oprávnění žadatelé:  příspěvkové organizace a organizační složky státu podřízené MŠMT;  ústřední orgány státní správy;  školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku);  vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů;

9 Září 2008Mgr. Lenka Schwarzová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 9  sdružení a asociace škol (tj. například občanská sdružení zřízená podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů; zájmová sdružení právnických osob zřízená podle ust. § 20f odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, která jsou vedena v registrech krajských úřadů);  právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství;  ostatní vzdělávací instituce (tj. ostatní právnické osoby s předmětem činnosti v oblasti vzdělávání);

10 Září 2008Mgr. Lenka Schwarzová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 10  kraje podle zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů); odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení;  odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení;  hospodářská komora podle zákona č. 301/1992 Sb., o hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky;  zaměstnavatelé, pokud v souladu s předmětem své činnosti poskytují plnění v souvislosti s aktivitami, které mohou být předmětem podpory OP VK, nebo s vytvářením nezbytných podmínek pro takové aktivity;

11 Září 2008Mgr. Lenka Schwarzová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 11  nestátní neziskové organizace (založené nebo zřízené podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů, zákona č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů.

12 Září 2008Mgr. Lenka Schwarzová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 12 Oprávnění partneři  musí mít sídlo na území ČR  musí být právnické osoby Jako příklad lze uvést:  školy a školská zařízení, VOŠ  Přímo řízené organizace státní správy  Kraje, města, obce  NNO

13 Září 2008Mgr. Lenka Schwarzová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 13 Hodnotící kritéria: Zdůvodnění projektu (záměr, přínos) Cílová skupina Realizace projektu (klíčové aktivity, management rizik,předchozí zkušenosti, publicita) + udržitelnost (5 let po ukončení financování projektu z prostředků ESF)

14 Září 2008Mgr. Lenka Schwarzová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 14  Finanční řízení (přiměřenost rozpočtu, provázanost rozpočtu s klíčovými aktivitami, nastavení vnitřního kontrolního systému)  Výsledky a výstupy  Horizontální témata – rovné příležitosti, udržitelný rozvoj  Specifická subkritéria (stanovená pro každou výzvu)

15 Září 2008Mgr. Lenka Schwarzová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 15 1.1 zdůvodnění záměru a jeho vazba na danou oblast podpory 10 bodů 1.2 potřebnost a očekávaný přínos projektu pro cílovou skupinu 8 bodů 2.1 vymezení a přiměřenost cílových skupin 5 bodů 2.2 způsob zapojení cílových skupin 5 bodů 3.1 klíčové aktivity a stádia realizace 9 bodů 3.2 připravenost na možná rizika a jejich řešení 2 body 3.3 předchozí zkušenosti žadatele s řízením či realizací obdobných projektů 2 body 3.4 publicita 2 body 3.5 udržitelnost projektu po skončení financování z OP VK 3 body

16 Září 2008Mgr. Lenka Schwarzová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 16 4.1 přiměřenost rozpočtu vzhledem k cílům a obsahu projektu 8 bodů 4.2 provázanost rozpočtu s klíčovými aktivitami projektu 8 bodů 4.3 nastavení vnitřního kontrolního systému 4 body 5.1 kvantifikace výsledků a výstupů 5 bodů 5.2 způsob zajištění plánovaných výsledků a výstupů 5 bodů 5.3 monitorování projektu 5 bodů 6.1 aktivity podporující rovné příležitosti 2 body 6.2 aktivity podporující udržitelný rozvoj 2 body

17 Září 2008Mgr. Lenka Schwarzová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 17 Specifická kritéria pro 1. výzvu 7.1 podpora realizace kurikulární reformy 6 bodů 7.2 využitelnost a přínos výstupů projektu pro školy a školská zařízení6 bodů 7.3podpora rozvoje dalšího vzdělávání pedagogických nebo nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení3 body

18 Září 2008Mgr. Lenka Schwarzová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 18  Skupina 2 – skupina odborného, všeobecného a dalšího vzdělávání  Odbor předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání (22)  Gesce za věcný obsah oblastí podpory 1.1 MŠMT

19 Září 2008Mgr. Lenka Schwarzová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 19 Hodně úspěchů přeje lenka.schwarzova@msmt.cz


Stáhnout ppt "Září 2008Mgr. Lenka Schwarzová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu."

Podobné prezentace


Reklamy Google