Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (2014 - 2020) MAS Jablunkovsko 13. 4. 2016 MPSV - Odbor podpory projektů (86)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (2014 - 2020) MAS Jablunkovsko 13. 4. 2016 MPSV - Odbor podpory projektů (86)"— Transkript prezentace:

1 OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (2014 - 2020) MAS Jablunkovsko 13. 4. 2016 MPSV - Odbor podpory projektů (86)

2 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 - 2020 Alokace ESI fondů mezi programy 2014 - 2020 Obdobně jako v předchozích programových obdobích 2004 - 2006 a 2007 - 2013 bude i v období 2014 - 2020 podpora z fondů EU rozdělována prostřednictvím tzv. operačních programů. Jedním z nich je OP Zaměstnanost (OPZ), jehož řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV). 2

3 OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014 – 2020 Navazuje na Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007 – 2013 (OP LZZ) Operační program Zaměstnanost 2014 – 2020 (OPZ) podporuje intervence nehmotného charakteru a zaměřuje se na:  Podporu zaměstnanosti  Rovné příležitosti žen a mužů  Adaptabilitu pracovní síly  Další vzdělávání  Sociální začleňování a boj s chudobou  Modernizaci veřejné správy a veřejných služeb  Sociální inovace a mezinárodní spolupráci v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy 3

4 PRIORITNÍ OSY A ALOKACE OPZ Hlavní cíl: Zaměstnanost Celková alokace cca 70 mld. Kč PO1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 61% alokace PO2: Sociální začleňování a boj s chudobou 27% alokace PO3: Sociální inovace a mezinárodní spolupráce 2% alokace PO4: Efektivní veřejná správa 6% alokace

5 PRIORITNÍ OSA 1 PODPORA ZAMĚSTNANOSTI A ADAPTABILITY PRACOVNÍ SÍLY

6 PRIORITNÍ OSA 1 - INVESTIČNÍ PRIORITY  Investiční priorita 1.1: Přístup k zaměstnání pro uchazeče a neaktivní osoby včetně místních iniciativ zaměstnanosti a podpory mobility pracovní síly  Investiční priorita 1.2: Rovnost žen a mužů, odstraňování genderových stereotypů a sladění pracovního a soukromého života (zařízení péče o děti)  Investiční priorita 1.3: Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám – zvýšení odborné úrovně a adaptability  Investiční priorita 1.4: Modernizace institucí trhu práce a adaptace na potřeby trhu práce, lepší spolupráce mezi institucemi a zúčastněnými stranami, zvýšení kvality dalšího vzdělávání (Příjemci MPSV a MŠMT a jimi zřízené/řízené instituce)  Investiční priorita 1.5: Trvalé začlenění mladých na trh práce – NUTS II Severozápad (Karlovarský a Ústecký kraj)

7 NÁSTROJE APZ – VPP A SÚPM  cílové skupiny: uchazeči a zájemci o zaměstnání registrovaní na Úřadu práce ČR a na trhu práce znevýhodněni  žádost formou tiskopisu na Úřadu práce ČR  příspěvek může být až do výše vynaložených prostředků na mzdu/plat podpořené osoby včetně pojistného až na 12 měsíců (jednotlivé oblasti se liší)  možnost aktivit – např. výpomoc, pořadatel při kulturních akcí, sekání trávy, údržba veřejných prostranství, pomocná síla ve škole, asistence na přechodech pro chodce, příp. administrativa) VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE a SPOLEČENSKY ÚČELNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

8 PŘIPRAVOVANÁ VÝZVA Č. 68 - PODPORA ZAMĚSTNANOSTI CÍLOVÝCH SKUPIN OBDOBNÁ VÝZVA jako ukončená výzva č. 40 (i totožný název)  Předpokládané vyhlášení: listopad 2016  Očekávaní oprávnění žadatelé: vzdělávací a poradenské instituce a NNO  Podporované aktivity: poradenské a informační činnosti a programy; bilanční a pracovní diagnostika; rekvalifikace; zprostředkování zaměstnání, rozvoj základních kompetencí; podpora vytváření nových pracovních míst; podpora umístění na uvolněná pracovní místa; podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností; podpora flexibilních forem zaměstnání; doprovodná opatření umožňující začlenění na trh práce; motivační aktivity;  Plánované cílové skupiny: uchazeči, zájemci o zaměstnání, neaktivní osoby – v členění na cílové skupiny vyžadující zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání z důvodu věku, péče, zdravotního stavu, nízké kvalifikace a jiných znevýhodnění

9 PŘIPRAVOVANÁ VÝZVA Č. 53 – SPECIFICKÁ VÝZVA NA VYBRANÉ CÍLOVÉ SKUPINY A REGIONY (Pomyslný most mezi zaměřením IP 1.1 A IP 2.1)  Předpokládané vyhlášení: květen 2016  Očekávaní oprávnění žadatelé: NNO, školy, obce a svazky obcí (mimo dopad strategií ITI, IPRÚ, MAS)  Podporované aktivity: poradenské a informační činnosti a programy; bilanční a pracovní diagnostika; rekvalifikace; zprostředkování zaměstnání, rozvoj základních kompetencí; podpora vytváření nových pracovních míst; podpora umístění na uvolněná pracovní místa; podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností; podpora flexibilních forem zaměstnání; doprovodná opatření umožňující začlenění na trh práce; motivační aktivity;  Plánované cílové skupiny: uchazeči, zájemci o zaměstnání, neaktivní osoby, osoby s kumulací na trhu práce a další specifické cílové skupiny (bude blíže specifikováno ve výzvě)

10 JEDNOTLIVÉ AGLOMERACE ITI A IPRÚ 10

11 ITI A IPRÚ - PRŮBĚŽNÉ VÝZVY Č. 45 A Č. 46 V IP 1.1 Výzvy jsou určeny pro metropolitní oblasti, kterým bude ze strany ŘO OPZ schválena příslušná část strategie ITI / IPRÚ. Zároveň je výzva určena pouze pro žadatele, kteří mají svůj projektový záměr zkonzultován s Řídícím výborem ITI / IPRÚ příslušné strategie.  Oprávnění žadatelé: NNO, vzdělávací a poradenské instituce (CZ NACE 78 či 85), obce a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí, (existence alespoň 1 rok)  Povinné přílohy: vyjádření Řídícího výboru ITI / IPRÚ, čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti s projektovým záměrem předloženým Řídícímu výboru ITI / IPRÚ, analýza cílové skupiny a popis zkušeností předkladatele (podrobněji viz výzva)  Podporované aktivity např.: poradenské a informační činnosti a programy; bilanční a pracovní diagnostika; rekvalifikace; rozvoj základních kompetencí; zprostředkování zaměstnání; podpora vytváření nových pracovních míst; podpora umístění na uvolněná pracovní místa; podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností; podpora flexibilních forem zaměstnání  Cílové skupiny: uchazeči a zájemci o zaměstnání a osoby neaktivní (viz výzva)  Příjem žádostí: 3/2016 - 12/2018  Výše způsobilých výdajů na projekt: 5 – 25 mil. Kč 11

12 PILOTNÍ OVĚŘENÍ PÉČE O NEJMENŠÍ DĚTI V MIKROJESLÍCH V ČR VÝZVA Č. 126 Výzva nabízí možnost budování a provoz mikrojeslí, tj. zařízení péče o děti od 6 měsíců do 4 let, s kapacitou 4 dětí. Mikrojesle umožní rodičům sladit pracovní rytmus s péčí o děti a současně přináší pracovní uplatnění pro pečující osoby v těchto zařízení.  Příjem žádostí: 16.5.2016 - 6.6.2016  Způsobilé výdaje projektu: 500 000 Kč – 2 000 000 Kč  Oprávnění žadatelé: obce, organizace zřizované obcemi, NNO  Podporované aktivity:  vybudování mikrojeslí  provozování mikrojeslí  vzdělávání pečující osoby v mikrojeslích  spolupráce na pilotním ověření služby mikrojeslí s MPSV v projektu: „Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby“  Cílové skupiny: rodiče s malými dětmi  Fórum ESF: http://www.esfcr.cz/vyzva-126-opz https://forum.esfcr.cz/node/114/pilotni-overeni-pece-o-nejmensi-deti/qa/ https://forum.esfcr.cz/node/114/pilotni-overeni-pece-o-nejmensi-deti/qa/

13 PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI V předchozích výzvách byly v rámci OPZ také podporovány: V současné chvíli plánováno opětovné vypsání těchto výzev pravděpodobně v první polovině roku 2017.  Pro informaci odkaz na diskusní kluby na ESF fóru:  https://forum.esfcr.cz/node/86/detske-skupiny/annotation/ https://forum.esfcr.cz/node/86/detske-skupiny/annotation/  https://forum.esfcr.cz/node/82/vyzva-k-prekladani-projektu-na-podporu-sluzeb-pece-2/qa/ https://forum.esfcr.cz/node/82/vyzva-k-prekladani-projektu-na-podporu-sluzeb-pece-2/qa/ DĚTSKÉ SKUPINY (1 rok až do nástup na ZŠ) ) DĚTSKÉ KLUBY (1. stupeň ZŠ)

14 SOUTĚŽNÍ PROJEKTY NA PODPORU ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ V ČR VÝZVA Č. 61 („AD HOC PROJEKTY“)  Příjem žádostí: 10.3.2016 - 2.5. 2016  Oprávnění žadatelé např.: nestátní neziskové organizace, kraje, obce, organizace zřizované kraji či obcemi, dobrovolné svazky obcí, OSVČ, školy a školská zařízení, vysoké školy, obchodní korporace, poradenské a vzdělávací instituce, profesní a podnikatelská sdružení  Výzva podporuje aktivity v následujících oblastech:  Komplexní podpora vedoucí ke zlepšení postavení na trhu práce žen ve věku 55+, žen ohrožených na trhu práce a osob pečujících o malé děti či jiné závislé osoby  Podpora opatření vedoucích k odstranění projevů diskriminace na trhu práce na základě pohlaví a dále podpora opatření snižujících horizontální a vertikální segregaci trhu práce podle pohlaví a rozdíly v odměňování žen a mužů  Podpora aktivit vedoucích k vyššímu zapojení mužů do péče o děti a další závislé osoby  Cílové skupiny např.: ženy ohrožené na trhu práce, rodiče s malými dětmi, osoby pečující o jiné závislé osoby, neaktivní osoby, zaměstnanci, zaměstnavatelé, poskytovatelé služeb péče o děti,  Způsobilé výdaje projektu: 1 000 000 – 6 000 000 Kč  Podrobnosti na fóru ESF:  http://www.esfcr.cz/vyzva-061-opz http://www.esfcr.cz/vyzva-061-opz  https://forum.esfcr.cz/node/119/vyzva-c-6162-ad-hoc-projekty/qa/ https://forum.esfcr.cz/node/119/vyzva-c-6162-ad-hoc-projekty/qa/

15 IMPLEMENTACE VLÁDNÍ STRATEGIE PRO ROVNOST ŽEN A MUŽŮ V ČR NA LÉTA 2014 – 2020 VÝZVA Č. 27  Příjem žádostí: 1. 10. 2015 - 31. 12. 2016  Způsobilé výdaje projektu: 1 mil. – 10 mil. Kč  Oprávnění žadatelé: kraje, obce, organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízené OSS, veřejné výzkumné instituce, nestátní neziskové organizace (nově), vysoké školy  Vybrané podporované aktivity: systémové zavedení nástrojů na vyrovnání zastoupení žen ve vedoucích a rozhodovacích pozicích, → tvorba analýz, odborných studií, metodik týkajících se situace žen a mužů, → osvětové kampaně týkající se situace žen a mužů a genderových rozdílů, → vzdělávání zaměstnanců v rovnosti žen a mužů a gender mainstreaming, → opatření vedoucí ke zlepšování podmínek pro slaďování pracovního a rodinného života (vyjma zřizování dětských skupin a zařízení obdobného charakteru)  Cílové skupiny : zaměstnanci a orgány veřejné správy  Podrobnosti na ESF:  http://www.esfcr.cz/vyzva-027-opz http://www.esfcr.cz/vyzva-027-opz  https://forum.esfcr.cz/node/88/implementace-vladni-strategie-pro-rovnost-zen-muzu/annotation/ https://forum.esfcr.cz/node/88/implementace-vladni-strategie-pro-rovnost-zen-muzu/annotation/

16 PLÁNOVANÉ VÝZVY V INVESTIČNÍ PRIORITĚ 1.2 Genderové audity u zaměstnavatelů - výzva č. 50 Zamýšlené vyhlášení: 1.9.2016 Předpokládaní žadatelé: Např.: soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, ostatní včetně podnikatelských subjektů, právnické osoby - školy a školská zařízení… Cílové skupiny: zaměstnavatelé, zaměstnanci Možné podporované aktivity: realizace genderových auditů Podpora podnikání - výzva č. 56 Zamýšlené vyhlášení: 1. 11. 2016 Předpokládané žadatelé: Např.: Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, ostatní včetně podnikatelských subjektů, právnické osoby - školy a školská zařízení… Cílové skupiny: ženy ohrožené na trhu práce Možné podporované aktivity: podpora zaměstnanosti žen ohrožených na trhu práce a mužů v obdobné situaci

17 PLÁNOVANÉ VÝZVY V INVESTIČNÍ PRIORITĚ 1.2 Vzdělávání a pracovní uplatnění v individuální péči o děti a osoby blízké - výzva č. 69 Zamýšlené vyhlášení: 1.10.2016 Předpokládaní žadatelé: např. : kraje, obce a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí, nestátní neziskové organizace… Cílové skupiny: ženy ohrožené na trhu práce Možné podporované aktivity: podpora zaměstnanosti žen ohrožených na trhu práce s dopadem na pozitivní slaďování rodinného a pracovního života rodičů - pracovníků či klientů žadatele

18 PLÁNOVANÉ VÝZVY V IP 1.3 NA ROK 2016 Plánované vyhlášení: červen 2016 (v návaznosti na jednání s EK) Očekávaní oprávnění žadatelé: zaměstnavatelé  obchodní korporace  obchodní společnosti  družstva  státní podnik  OSVČ  PO vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem Cílové skupiny: zaměstnanci (včetně potenciálních nových zaměstnanců) Předpokládané podporované aktivity: další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli v oblastech: IT, jazyky, soft skills, odborné dovednosti Podnikové vzdělávání zaměstnanců výzva č. 43

19 PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POVEZ II. Žádost zaměstnavatele o příspěvek přes místně příslušnou pobočku ÚP ČR (výhody oproti klasickým výzvám - rychlost vyřízení žádosti a jednoduchost) o Příjem žádostí o příspěvek: od 31. března 2016 o Cílová skupina  zaměstnavatelé – podnikatelské skupiny (korporace, OSVČ, státní podniky, PO)  OSVČ – FO bez zaměstnanců  zaměstnanci  potenciální noví zaměstnanci  NNO o Podporované aktivity: odborné vzdělávání, rekvalifikace o Předpoklady: Organizace nemá potřebu proškolení většího počtu zaměstnanců v různých oblastech vzdělávání napříč organizací → vhodné zejména pro vzdělávání jedinců či omezeného počtu zaměstnanců

20 DALŠÍ TERMÍNY, SE KTERÝMI SE LZE V PO 1 SETKAT  strategická platforma pro partnerskou spolupráci organizací a institucí ve prospěch zaměstnanosti a konkurenceschopnosti kraje  projekty v rámci výzvy č. 55  cílem je snížit nezaměstnanost mladých lidí  každý mladý člověk ve věku 15 - 24 let dostane kvalitní nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, odborné přípravy nebo stáže, a to do čtyř měsíců poté, co se stal nezaměstnaným, ukončil formální vzdělávání nebo odešel ze systému formálního vzdělávání  projekty krajských poboček ÚP ČR v rámci výzvy č. 4 ZÁRUKY PRO MLÁDEŽ / MLADÉ PAKT ZAMĚSTNANOSTI

21 PRIORITNÍ OSA 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU

22 PRIORITNÍ OSA 2 – INVESTIČNÍ PRIORITY  IP 2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti  Cílová skupina: osoby sociálně vyloučené nebo osoby sociálním vyloučením ohrožené  Specifické cíle: 2.1.1. Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu 2.1.2. Rozvoj sektoru sociální ekonomiky  IP 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu  Cílová skupina: poskytovatelé komunitních služeb, sociálních služeb a jejich pracovníci  Specifické cíle: 2.2.1. zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících soc. začleňování 2.2.2.Zvýšit dostupnost a efektivitu zdravotních služeb a umožnit přesun těžiště psychiatrické péče do komunity  IP 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

23 VÝZVY V IP 2.1 V ROCE 2016  Výzva č. 5 - Průběžná uzavřená výzva pro kraje – Podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb – příjem žádostí do 12/2019 Podporované aktivity: poskytování soc. služeb dle zákona č.108/2006 Sb., podpora vzdělávání pracovníků poskytovatele sociálních služeb Cílové skupiny: Osoby se zdravotním postižením, Osoby s kombinovanými diagnózami, Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, Oběti trestné činnosti, Osoby pečující o malé děti, Neformální pečovatelé, Rodiče samoživitelé, Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi, Osoby v nebo po výkonu trestu, atd.  Výzva č. 64 - Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování – předpokládané vyhlášení v říjnu 2016  Výzva č. 67 - Podpora sociálního podnikání – předpokládané vyhlášení v květnu 2016 23

24 PODPORA AKTIVIT A PROGRAMŮ V RÁMCI SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ – VÝZVA Č. 64  Předpokládané vyhlášení: říjen 2016  Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, bezdomovci, oběti trestné činnosti, osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody, osoby opakovaně a dlouhodobě nezaměstnané, národnostní menšiny, apod.  Oprávnění žadatelé: Nestátní neziskové organizace, obce a jejich příspěvkové organizace, příspěvkové organizace kraje, dobrovolné svazky obcí, poskytovatelé sociálních služeb  Klíčové aktivity:  Podpora komunitní sociální práce, komunitní centra  Propojování podpory v oblasti bydlení a sociální práce  Programy prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality,  Programy na podporu rodičovských kompetencí, osob vystavených institucionalizaci  Programy právní a finanční gramotnosti, Programy pro osoby ohrožené závislostmi  Podpora neformální péče VÝZVY V IP 2.1 V ROCE 2016

25 CO TO JE SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ „Sociálním podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Sociální podnikání hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části použitý pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku jako zvýšení veřejného prospěchu.“ Zdroj: TESSEA 25 Přirozenou cestou s.r.o.

26 PRINCIPY INTEGRAČNÍHO SOCIÁLNÍHO PODNIKU  EKONOMICKÝ PRINCIP  LOKÁLNÍ (MÍSTNÍ) PRINCIP  SOCIÁLNÍ PRINCIP  ENVIRONMENTÁLNÍ PRINCIP 26

27 PRINCIPY INTEGRAČNÍHO SOCIÁLNÍHO PODNIKU 27 Sociální princip Ekonomický princip  Zaměstnávání a sociální začleňování osob ze znevýhodněných skupin  Podíl osob z CS tvoří více než 30%  Zaměstnancům z CS je poskytována podpora zohledňující jejich specifické potřeby  Zaměstnanci jsou zapojováni do rozhodování a směrování podniku, a pravidelně informováni o chodu podniku  Více než 50 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku  Manažerské řízení je nezávislé na externím zřizovateli či vlastníkovi  Tržby z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech tvoří alespoň 30%

28 PRINCIPY INTEGRAČNÍHO SOCIÁLNÍHO PODNIKU 28 Enviromentální princip Lokální princip  Zohledňování enviromentálních aspektů výroby a spotřeby  Sociální podnik má formulované zásady šetrného úřadování a provozu a naplňuje je v praxi.  Přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky  Využívání přednostně místních zdrojů  Spolupráce sociálního podniku s místními aktéry

29 PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ - VÝZVA Č. 67  Oprávnění žadatelé: OSVČ, Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, NNO  Podporované aktivity: Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - integrační sociální podnik  Vytvoření pracovních míst  Vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin či realizačního týmu  Marketing sociálního podniku  Provozování sociálního podniku  Cílové skupiny: osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, osoby se zdravotním postižením, osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody, osoby opouštějící institucionální zařízení, tzn. zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, azylanti  Celkové způsobilé výdaje: 1 000 000 Kč – 6 000 000 Kč  Podnikatelský plán – příloha žádosti v roce 2016 VÝZVY V IP 2.1 V ROCE 2016

30 VÝZVY V IP 2.2 V ROCE 2016 o Výzva č. 7 - Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro kraje) – příjem žádostí do 12/2019 Podporované aktivity: podpora transformace pobytových soc. služeb, rozvoj nových služeb komunitního typu, rozvoj nových modelů služeb podporujících sociální začleňování, posilování koordinační role obcí, zvyšování kompetencí soc. pracovníků formou vzdělávání, atd. Cílové skupiny: poskytovatelé soc. služeb, sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, zaměstnanci veřejné správy, neformální pečovatelé, osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené o Výzva č. 63 - Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni – vyhlášení říjen 2016 o Výzva č. 65 - Podpora činností na podporu ohrožených dětí a rodin a na podporu procesů v sociálně-právní ochraně děti – vyhlášení duben 2016

31 PODPORA ČINNOSTÍ NA PODPORU OHROŽENÝCH DĚTÍ A RODIN A NA PODPORU PROCESŮ V SOCIÁLNĚ – PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ – VÝZVA Č. 65  Předpokládané vyhlášení: duben 2016  Oprávnění žadatelé: subjekty působící v oblasti sociálně právní ochrany dětí: o Kraje, obce a jimi zřízené organizace: služby odborného soc.poradenství (manželské, pedagogicko - psychologické poradny a služby soc. prevence (raná péče, azylové domy, domy na půl cesty atd.), zařízení sociálně – právní ochrany dětí, dětské domovy pro děti do 3let, střediska volného času (jed Dům dětí a mládeže) o Dobrovolné svazky obcí o Školy a školská zařízení, OSS o NNO – pověřené osoby podle par.48 č.359/1999 Sb., Poskytovatelé sociálních služeb působící v oblasti ochrany dětí a rodin  Podporované aktivity (plán): o Transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny (tvorba TP, implementace TP) o Zavádění komplexních programů a nástrojů mezioborové a meziresortní spolupráce o Rozvoj služeb pro ohrožené rodiny a děti (vzdělávání pracovníků orgánů OSPOD):  Cílové skupiny: poskytovatelé soc. služeb, poskytovatelé a zadavatelé zdrav.služeb (dětské domovy pro děti do 3let), soc. pracovníci, Vysoké školy v případě mezioborové spolupráce, soc. pracovníci 31 VÝZVY V IP 2.2 V ROCE 2016

32 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ – IP 2.3. VÝZVA Č. 47 pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje  Oprávnění žadatelé: členové jednotlivých MAS, MAS jako celek, a další relevantní žadatelé v rámci území dané MAS  Předpokládané vyhlášení: duben 2016, průběžná výzva do 12/2020  Očekáváná alokace: cca 1.8 mld. Kč  Předpoklady: standardizace MAS, schválení SCLLD (MMR + programový rámec OPZ - schvaluje ŘO OPZ)  Důležité dokumenty: Informace ŘO OPZ pro MAS č.1 (alokace pro jednotlivé MAS) + č.2 (podpor. aktivity) + č.3 (doporučení k tvorbě strategií CLLD vč. tvorby prog. rámce) + č. 4 a 5 (Indikátory pro SCLLD)  Další dokumenty: aktualizovaný MPIN, Příručka pro MAS (vydá ŘO OPZ spolu s výzvou, zde např. pravidla pro vyhlašování výzev, hodnocení projektů, sledování indikátorů aj.)  Dotazy na oddělení CLLD ŘO OPZ: diskuzní klub Fóra ESF: „MAS-CLLD Veřejný“ 32

33 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ - IP 2.3. PODPOROVANÉ AKTIVITY z IP 2.3. OPZ Sociální služby a sociální začleňování A)Podpora poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., s cílem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených B)B) Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení C)C) Další programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec/mimo režim zákona č. 108/2006 Sb. Sociální podnikání - integrační a environmentální sociální podniky Zaměstnanost - podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů Prorodinná opatření – dětské skupiny, dětské kluby, individuální péče o děti Detailnější seznam podporovaných aktivit naleznete v Informaci č. 2 („Aktivity podporované z IP 2.3 OPZ) – na webu NS MAS (záložka DOKUMENTY – OPZ)

34 JEDNOTLIVÉ AGLOMERACE ITI A IPRÚ 34

35 ITI – PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 48 V IP 2.1 35  Všechny podporované aktivit musí být vždy v souladu s příslušnou schválenou strategií ITI  Podporované aktivity např.: podpora sociálního začleňování, komunitní sociální práce, propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnávání, sociální práce a zdravotní péče, podpora profesionální realizace sociální práce, podpora rodičovských kompetencí, podpora mladých ze sociálně vyloučeného prostředí, sekundární a terciální prevence pro osoby ohrožené závislostmi, programy právní a finanční gramotnosti, prevence sociálně patologických jevů a kriminality, programy pro opouštějící zařízení pro výkon trestu  Cílové skupiny: osoby sociálně vyloučené nebo osoby sociálním vyloučením ohrožené (podrobněji viz výzva)  Příjemci: NNO, sociální družstva, obce a organizace zřizované obcemi a kraji, DSO, poskytovatelé soc. služeb  Příjem žádostí: 4. 4. 2016 – 14. 12.2018, projekty na 36 měsíců, projekty 5 - 25 mil. Kč,  Financování: ex ante  Jednou z povinných příloh: Vyjádření Řídícího výboru ITI o souladu / nesouladu projektového záměru s integrovanou strategií,  Komplementarita s IROPem: výzva č.52 Sociální infrastruktura (ITI), 6/2016-6/2023 + výzva č. 60 Sociální podnikání (ITI) příjem žádostí 4/2016-6/2023

36 PRIORITNÍ OSA 3 SOCIÁLNÍ INOVACE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

37 PO 3 - SOCIÁLNÍ INOVACE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE  PO 3 vytváří prostředí  pro kvalitní pilotní testování veřejných intervencí zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a zvyšování efektivnosti veřejné správy  pro šíření nově vzniklých nástrojů  Cílem je zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ  podporou kapacit pro vývoj a šíření inovací  podporou a rozvojem inovačního prostředí  podporou sociálního experimentování, mezinárodní spolupráce a přebírání inovativních řešení  Příručky  Sociální inovace pro zvídavé, odvážné a tvořivé (forum.esfcr.cz - klub k výzvě č. 24; dokumenty OPZ různé):  Příručka pro tvorbu a realizaci inovačních projektů (dokumenty OPLZZ)

38  Výzva č. 125 – Využití technologických inovací v oblasti zaměstnanosti, sociální integrace a veřejné správy  Plánované vyhlášení – konec května 2016  Průběžná výzva  Plánované zaměření podporovaných aktivity:  Využití/aplikace technologických řešení v oblasti sociální integrace a zaměstnanosti  Předpokládaní žadatelé/příjemci:  NNO, školy, VŠ a výzkumné instituce, OSVČ, obce, organizace zřizovaná kraji a obcemi, poskytovatelé sociálních služeb, obchodní korporace Připravované výzvy PO 3 PO 3 - SOCIÁLNÍ INOVACE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

39 Výzva č. 124 – Podpora inovačního prostředí  Podporované aktivity – vytváření a rozvoj kapacit pro vývoj a šíření inovací: 1) Datové platformy  identifikace a využití datových zdrojů pro zvýšení efektivity činnosti subjektů při řešení sociálních problémů – otevřená data 2) Znalostní platformy a) Podpora znalostních platforem v tematických oblastech b) Tvorba a rozvoj kapacit pro advocacy v tematických oblastech  tematické oblasti: vězeňství, migrace, bezdomovectví, stárnutí populace, sociálně vyloučené lokality, mladiství a mladí dospělí vyrůstající či opouštějící ústavní výchovu a náhradní rodinnou péči, onemocnění duševního charakteru 3) Akcelerátory/inkubátory 4) Investice do impaktu  Příjemci:  NNO, OSVČ, školy, VŠ, výzkumné instituce, kraje a obce a jimi zřizované organizace, obchodní korporace, OSS a jimi zřízené PO atd.  Vyhlášení: 3/2016-11/2016; výzva otevřená, průběžná; jednokolový model hodnocení; financování ex-ante/ex-post  Kontaktní osoby: Petra Kottová, Václav Lintymer (inovace@mpsv.cz)inovace@mpsv.cz  Možnost osobních konzultací – předpokladem je zpracování povinné přílohy č. 6

40 PO 3 - SOCIÁLNÍ INOVACE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Výzva č. 24 - Sociální inovace v obl. sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny  Podporované aktivity – nové řešení přetrvávajících sociálních problémů v oblasti sociální integrace, zaměstnanosti a veřejné správy 1. Kategorie A podporuje fázi „vývoje a testování“ a fázi „prokázání impaktu“ 2. Kategorie B podporuje fázi „realizace a implementace“ a fázi „růst a scaling“  Cílová skupina:  např. osoby sociálně vyloučené, uchazeči o zaměstnání,  poskytovatelé sociálních služeb, zaměstnanci a  zaměstnavatelé atd. (podrobný výčet viz výzva)  Příjemci:  NNO, OSVČ, školy, VŠ, obce, poskytovatelé sociálních služeb, obchodní korporace, profesní a podnikatelská sdružení atd. (podrobný výčet viz výzva)  Vyhlášení: 11/2015-12/2016 (předložení předběžné žádosti do 31.10.2016); výzva otevřená, průběžná; dvoukolové hodnocení; financování ex-ante/ex-post  Kontaktní osoby: Petra Kottová (petra.kottova@mpsv.cz), Štěpán Rezek (stepan.rezek@mpsv.cz)petra.kottova@mpsv.cz

41 PRIORITNÍ OSA 4 EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA

42 VÝZVA Č.58 PRO ÚSC (ČR MIMO HL. M. PRAHA) Výzva č. 58 pro ÚSC – navazující na výzvu 33  Předpokládaný příjem žádostí: 20/9/2016 – 31/1/2017 – může se změnit v návaznosti na vyhodnocení výzvy č. 33 pro ÚSC  Oprávnění žadatelé: Obce a kraje, Asociace a sdružení obcí a krajů Složky IZS, které jsou zřizované obcemi a kraji  Cílové skupiny: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, asociace a sdružení obcí a krajů a jejich zaměstnanci, volení zástupci  Podporované aktivity: Projekty zaměřené na vzdělávací aktivity, na zvýšení kvality a řízení lidských zdrojů v úřadech územních samosprávných celků, na optimalizaci chodu úřadů a tzv. good Governance, na procesní a personální audity v úřadech územních samosprávných celků, na projektové řízení a strategické plánování v úřadech územních samosprávných celků.  Celková alokace výzvy: 285 mil. CZK 42

43 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE OPZ

44 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Zdroje informací: Internetové stránky: www.esfcr.cz (OP Zaměstnanost 2014-2020)www.esfcr.cz Dokument OP Zaměstnanost Harmonogram výzev, znění výzev Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady Pokyny k vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+ Příručka pro hodnotitele Obvyklé ceny a mzdy/platy (tabulka) Projektový záměr a další… 44

45 TYPY A DRUHY VÝZEV / PROJEKTŮ 45 OP LZZOPZ (typy výzev) – doplňkové rozlišení ŘO Výzvy pro individuální projektyUzavřené výzvy pro projekty přímého přidělení Výzvy pro grantové projektyOtevřené výzvy pro soutěžní projekty OPZ (druhy výzev) Kolová výzva Má jedno kolo příjmu žádostí, poté je výzva uzavřena a již není možné do ní předkládat žádosti o podporu. Rozhodnutí o výběru projektů probíhá nad všemi žádostmi předloženými do této výzvy – seřazení od nejlepšího po nejhůře hodnocený. Vyhlašována zpravidla na kratší dobu. Průběžná výzva Posouzení žádostí o podporu probíhá průběžně, jak jsou žádosti o podporu postupně podávány. Projekty se neřadí dle kvality, ale posuzuje se pouze splnění určitého nastaveného standardu. Výzva vyhlášena zpravidla na delší dobu a zpravidla končí vyčerpáním alokace.

46 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PODÁNÍ ŽÁDOSTI  Implementace OPZ bude probíhat v elektronickém monitorovacím systému MS2014+, konkrétně v aplikaci pro externí uživatele IS KP14+ ( tedy Informační systém konečného příjemce)  Odbourání listinné komunikace – žádost, přílohy, monitorovací zprávy atd.  Určen pro operační programy financované z ESI fondů v období 2014 - 2020  Zajišťován Ministerstvem pro místní rozvoj (365 dní, od 4:00 do 24:00)  Sjednocení terminologie, např. pojem depeše, automatické a ruční podání…  Role: editor, čtenář, signatář  Žádost musí být podepsána kvalifikovaným elektronickým podpisem a žadatel musí mít aktivní datovou schránku (čas na zřízení)  V IS KP14+ pro každou výzvu samostatný formulář pro podporu  Školící videa: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Elektronickazadost/Edukacni- videa 46

47 FINANČNÍ TOKY  Režim financování uveden v konkrétní výzvě  Režim ex ante (zálohové financování) o Podpora poskytována zálohově ještě před uhrazením nákladů příjemcem o Princip: první zálohová platba (předpokládané výdaje od zahájení realizace až do konce 2. měsíce po nejzazším termínu pro předložení první zprávy o realizaci), další zálohové platby (součet vzniklých a vyúčtovaných výdajů zařazených do jednotlivých zpráv o realizaci, který je očistěný o čisté příjmy), závěrečná platba (rozdíl mezi dosud poskytnutou podporou a celkovou výší způsobilých výdajů, opět očištěno o čisté příjmy projektu)  Režim ex post (nezálohové financování) o Podpora je příjemci poskytována na základě vzniklých prokázaných a schválených způsobilých výdajů, očistěných o čisté příjmy 47

48 SPOLUFINANCOVÁNÍ 48 Typ příjemceZajištění národního podílu Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní vysoké školy Sociální partneři, svazy Nestátní neziskové organizace Příjemce: 0 % SR: celý národní podíl Územní správní celky a jimi zřizované organizace Veřejné vysoké školy Výzkumné organizace (dle zákona č. 130/2002 Sb.) Příjemce: min. 5 % SR: zbytek národního podílu Školy a školská zařízení (zapsané ve školském rejstříku) Příjemce: min. 5 % SR: zbytek národního podílu (ale ŘO může snížit) Obchodní společnosti, OSVČ, Družstva, Státní podniky Příjemce: celý národní podíl SR: 0%

49 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU  PŘÍMÉ NÁKLADY aktivity, které mají přímou vazbu na práci s cílovou skupinou  NEPŘÍMÉ NÁKLADY (nepředkládají se pracovní výkazy atd., vyjadřují se v jednotkách procent ve výzvě) aktivity, které nemají přímou vazbu na práci s cílovou skupinou. Nepřímé náklady příjemce prokazuje procentuálním poměrem vůči skutečně vynaloženým způsobilým přímým nákladům, a to v rámci předložené zprávy o realizaci projektu s žádostí o platbu. Datum vzniku nákladu, které je uvedeno na příslušném účetním dokladu, musí spadat do období realizace projektu. 49

50 ROZŠÍŘENÍ DEFINICE NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ  Prostředky poskytované na tzv. nepřímé náklady byly oproti předchozímu programovacímu období navýšeny (až na 25 %, přesnou výši určuje konkrétní výzva)  Současně došlo k rozšíření definice toho, co je do nepřímých nákladů zařazeno: o výdaje na zajištění řízení projektu, administrativa, účetnictví, personalistika, podpůrné procesy pro provoz projektu (pracovník nepracuje s cílovou skupinou nebo pro ni nepřipravuje výstupy) o cestovní náhrady realizačního týmu, stravné realizačního týmu i cílové skupiny o spotřební materiál, zařízení, vybavení, prostory pro realizaci  Způsobilá procenta nepřímých nákladů mohou být výzvou snížena při nákupu služeb od externích dodavatelů  Výjimka – evaluační činnosti spadají do přímých nákladů 50

51 PODPOŘENÉ OSOBY  Bagatelní podpora - účastníkem/podpořenou osobou z hlediska indikátorů, je jen osoba, která získala podporu minimálně 40 hodin (bez ohledu na počet dílčích zapojení do projektu), z čehož alespoň 20 hodin nemá charakter elektronického vzdělávání (e-learning apod.).  Monitorování v IS ESF 2014+ Každý účastník projektu (podpořená osoba) se do systému zapisuje s využitím jména, příjmení, bydliště a data narození, přičemž osoby, které nejsou identifikovány do této míry detailu, nemohou být započteny mezi podpořené osoby. V odůvodněných případech lze poskytovat podporu i osobám bez znalosti jejich totožnosti (např. oběti trestných činů), je ale potřebné zdůvodnění, proč nemohlo dojít k zaznamenání jejich údajů. Tyto osoby se nezapočítávají do indikátoru „celkový počet účastníků“ (6 00 00). 51

52 VYUŽITÍ JEDNOTKOVÝCH NÁKLADŮ Jednotkové náklady:  Forma ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ  Podpora se proplácí za dosažení předem stanoveného výstupu / výsledku, neprokazují se jednotlivé výdaje (princip paušálu)  Zařízení péče o děti předškolního věku (vznik, transformace a provoz zařízení typu dětské skupiny) Vydána „Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na podporu zařízení péče o děti předškolního věku  Další zamýšlená oblast: podpora dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců 52

53 PRACOVNÍ ÚVAZEK Pracovní úvazek - maximálně 1,0:  Pracovní úvazky zaměstnance se nesmí překrývat a není možné, aby byl placen za stejnou práci vícekrát.  Úvazek osoby, u které je odměňování i jen částečně hrazeno z prostředků projektu OPZ, může být maximálně 1,0 dohromady u všech subjektů (příjemců a partnerů) zapojených do daného projektu (tj. součet veškerých úvazků zaměstnance u zaměstnavatele/ů včetně případných DPP a DPČ nesmí překročit jeden pracovní úvazek), a to po celou dobu zapojení daného pracovníka do realizace projektu OPZ. 53

54 KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ 1/2 Křížové financování je v OPZ definováno odlišně od OP LZZ (došlo ke změně nařízení) OPZ: do křížového financování patří výdaje za nákup infrastruktury  za infrastrukturu se považují budovy, stavby, pozemky a technická zařízení nezbytná pro fungování budov a staveb, s nemovitostmi pevně spojená (vodovod, kanalizace, energetické, komunikační vedení apod.)  za infrastrukturu se nepovažují movité a samostatně pořizované věci využívané při realizaci projektů (vybavení, nábytek, učební pomůcky, přístroje sloužící k výuce nebo používané při výzkumu a vývoji apod.)  v textu konkrétní výzvy vymezeny podrobnější informace o křížovém financování 54

55 KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ 2/2  Podíl výdajů na křížové financování nesmí v rámci celkových způsobilých výdajů za každou prioritní osu překročit 10 % (zodpovědnost za dodržení limitu má ŘO).  Na úrovni projektu z pravidel OPZ žádný limit nevyplývá (resp. platí omezení pro rozsah investičních výdajů v projektu ve výši max. 50 % způsobilých výdajů.  ŘO může ve výzvě k předkládání žádostí o podporu stanovit limit pro křížové financování v projektech v návaznosti na zaměření výzvy a také s ohledem na rozsah využití křížového financování v jiných podpořených či plánovaných projektech. 55

56 HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti Věcné hodnocení Výběrová komise 56

57 HODNOCENÍ SOUTĚŽNÍCH PROJEKTŮ  Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí: lhůta 30 dnů (+ 10 dnů)  posuzování souladu s výzvou (oprávněnost žadatele, cílové skupiny, adekvátní způsobilé výdaje, aktivity projektu, trestní bezúhonnost, horizontální principy atd.),  úplnost žádosti včetně všech požadovaných příloh a podpisu oprávněnou osobou.  Věcné hodnocení: lhůta 80 dnů (+ 20 dnů),  min. 2 individuální hodnotitelé, popřípadě min. pětičlenná komise hodnotitelů, výsledkem je přidělení bodů, (arbitrážní hodnocení třetím hodnotitelem – pokud se hodnocení odlišují)  Kritéria: Potřebnosti (35%), Účelnosti (30%), Efektivnosti a hospodárnosti (20%) a Proveditelnosti (15%) (viz tabulka) Pozn. Hodnocení upravuje každá konkrétní výzva zvlášť 57

58 HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTU Kritéria věcného hodnocení soutěžních projektů (mimo inovačních) 58

59 HODNOCENÍ INOVAČNÍCH PROJEKTŮ V PO 3 INOVAČNÍ PROJEKTY:  Věcné hodnocení předběžné žádosti: lhůta 60 dnů (+ 20 dnů)  provádí hodnotící komise, kvalita projektu vyjadřovaná slovně, pokud je žádost vyhovující, tak žadatel je vyzván k rozpracování žádosti  Kritéria: potřebnost, novost, dopad inovace a zapojení inovačních aktérů  Věcné hodnocení plné žádosti: lhůta 80 dní (+ 20 dnů)  Min. 2 individuální hodnotitelé nebo hodnotící komise  Kritéria: Potřebnosti 35%, Účelnosti 35%, Efektivnosti 20%, Proveditelnosti 10% 59

60 OVĚŘENÍ ADMINISTRATIVNÍ, FINANČNÍ A PROVOZNÍ KAPACITY ŽADATELE  Eliminační kritérium (ano/ne), v žádosti se to uvádí v poli,,Subjekty projektu“ a,,Realizační tým“  Výrazným nepoměrem v agendě počtu zaměstnanců se rozumí, že vykázaný počet zaměstnanců dosahuje méně než 1/5 počtu osob, které by měly zajišťovat realizaci projektu.  Výrazným nepoměrem v agendě ročního obratu se rozumí, že roční obrat dosahuje méně než 1/5 celkových způsobilých výdajů projektu  Toto kritérium není v rámci některých výzev eliminační u projektů do výše 2 mil. Kč 60

61 PREVENCE CHYB V ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍCH OP LZZ: Časté chyby v zadávacích řízeních OPZ: Veškerá zadávací řízení podléhají ex ante kontrole  Příjemce musí při přípravě i v průběhu zadávacího řízení počítat s časem nezbytným na kontroly ŘO  Kontroly týkající se výběru dodavatele:  před vyhlášením zadávacího řízení  před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem poté, co zadavatel provedl posouzení a hodnocení nabídek  před podpisem dodatku ke smlouvě s dodavatelem  Případné připomínky jsou doporučující, není povinnost je zohlednit, odpovědným subjektem za řádná provedení zadávacího řízení je zadavatel 61

62 EX ANTE KONTROLA 62 Typ zakázky / specifikace kontroly Mimo režim zákona či přes e- tržiště V režimu zákona Kontrola před vyhlášením zadávacího řízení 15 pracovních dní32 pracovních dní Kontrola před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem 25 pracovních dní32 pracovních dní Kontrola před podpisem dodatku ke smlouvě s dodavatelem 15 pracovních dní

63 MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE ODBORU PODPORY PROJEKTŮ 86 MPSV S POTENCIONÁLNÍMI ŽADATELI Ministerstvo práce a sociálních věcí – pracoviště Kartouzská 4, Praha 5 (u stanice metra B Anděl) Úvodní kontakt s potenciálními žadateli Zjišťování aktuálních potřeb potencionálních žadatelů a cílových skupin Usnadnění orientace v oblasti projektů ESF Součinnost s konkrétními odbory MPSV v oblasti realizace, metodiky, evaluací, a při zodpovídání dotazů

64 DĚKUJEME ZA VAŠI POZORNOST MPSV - Odbor podpory projektů (86) PO1: Mgr. Kristýna Mixová – kristyna.mixova@mpsv.cz tel. 950 192 164 / 778 543 801 PO2: Ing. Monika Hejzlarová – monika.hejzlarova@mpsv.cz tel. 950 192 750 / 778 494 613 PO4: Ing. Lukáš Krátký – lukas.kratky@mpsv.cz tel. 950 192 159 / 778 543 804kristyna.mixova@mpsv.czmonika.hejzlarova@mpsv.czlukas.kratky@mpsv.cz


Stáhnout ppt "OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (2014 - 2020) MAS Jablunkovsko 13. 4. 2016 MPSV - Odbor podpory projektů (86)"

Podobné prezentace


Reklamy Google