Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NOUZOVÉ PŘEŽITÍ Mgr. Bohumír MARTÍNEK, Ph. D.. Obsah prezentace 1. Zásady nouzového přežití 2. Struktura nouzového přežití 3. Odpovědnost za realizaci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NOUZOVÉ PŘEŽITÍ Mgr. Bohumír MARTÍNEK, Ph. D.. Obsah prezentace 1. Zásady nouzového přežití 2. Struktura nouzového přežití 3. Odpovědnost za realizaci."— Transkript prezentace:

1 NOUZOVÉ PŘEŽITÍ Mgr. Bohumír MARTÍNEK, Ph. D.

2 Obsah prezentace 1. Zásady nouzového přežití 2. Struktura nouzového přežití 3. Odpovědnost za realizaci opatření nouzového přežití 4. Opatření nouzového přežití realizovaná u HZS ČR 5. Opatření nouzového přežití realizovaná jednotkami SDH 6. Základna logistiky

3 1. Zásady nouzového přežití Nouzové přežití obyvatelstva je jedno z opatření ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech. Zpravidla by mu předcházela dlouhodobá evakuace obyvatelstva z ohrožených prostorů. Opatření k zabezpečení nouzového přežití obyvatelstva by byla plněna s využitím sídlištní aglomerace nebo s použitím nouzového ubytování (ve stanech, přístřešcích, mobilních objektech apod.) V případě vzniku specifických krizí (např. při nedostatku potravin, epidemiích, epizootiích, znečistění zdrojů pitné vody, půdy, poruchách energetických sítí apod.) by opatření nouzového přežití byla plněna i bez provedení evakuace. To znamená, že by byla plněna v původních prostorech bydlišť s ubytováním občanů ve vlastních bytech, domech, při jejich nouzovém ubytování ve veřejných objektech, po případě ve stanech a přístřešcích.

4 Zásady nouzového přežití Realizací opatření nouzového přežití obyvatelstva se dosahuje zabezpečení: ubytování, zásobování potravinami, zásobování pitnou vodou, poskytování základních služeb obyvatelstvu postiženému mimořádnou událostí. Opatření k nouzovému přežití obyvatelstva budou zahajována 1 - 2 dny po vzniku krizové situace. Do této doby se na záchraně občanů budou podílet obce místními opatřeními a sami občané vlastním předzásobením (např.evakuační zavazadlo).

5 Zásady nouzového přežití Opatření nouzového přežití budou zabezpečována nepřetržitě po dobu, po kterou situace postiženého obyvatelstva bude vyžadovat plnění mimořádných opatření k zachování jeho zdraví, života a životních potřeb. Realizace opatření nouzového přežití bude ukončena návratem postiženého obyvatelstva do sídlištních aglomerací původních bydlišť a obnovením funkce infrastruktury v nich

6 2. Struktura nouzového přežití Obsah plánu nouzového přežití (příloha č. 1 k vyhlášce MV č. 328/2001 Sb.) a)nouzové ubytování, b)nouzové zásobování základními potravinami, c)nouzové zásobování pitnou vodou, d)nouzové základní služby obyvatelstvu, e)nouzové dodávky energií, f)organizování humanitární pomoci, g)rozdělení odpovědnosti za provedení opatření pro nouzové přežití obyvatelstva.

7 a)Nouzové ubytování (1) Nouzové ubytování představuje zajištění a provozování náhradních ubytovacích kapacit zejména pro evakuované obyvatelstvo nebo obyvatelstvo bez přístřeší.Místem nouzového ubytování může být i evakuační středisko. Jako místa nouzového ubytování mohou být využity případně i smluvně předurčeny: ubytovací nebo hotelová zařízení, internáty a studentské koleje, kempy, rekreační zařízení, prostory, které se vybaví ubytovacím zařízením (školy, tělocvičny, kulturní domy), základna humanitární pomoci, tzn. ubytovací kapacita ve stanech budované složkami IZS, např. HZS kraje, Armádou ČR.

8 a)Nouzové ubytování (2) Objekt předurčený jako místo nouzového ubytování by měl splňovat : doporučená plocha je v závislosti na počtu ubytovaných osob minimálně 4 m 2 na osobu, dostupnost po příjezdové komunikaci s dostatečnou únosností, připojení na zdroj pitné nebo užitkové vody, elektrické energie, kanalizační sítě apod., dostatečná kapacita WC a koupelen (1 toaleta a 1 sprcha na 15 - 20 osob), včetně vybavení toaletními a hygienickými potřebami, oddělený prostor pro přípravu a výdej stravy, včetně potřebného vybavení, možnost vybavení ubytovacím materiálem (lůžka nebo postele, stoličky, stoly apod.).

9 b)Nouzové zásobování základními potravinami může být využívána funkční část distribuční sítě nebo smluvně dohodnuté subjekty (osobní a věcná pomoc) lze využít i humanitární pomoc. k zabezpečení stravování mohou být využívána především stálá stravovací zařízení, mobilní stravovací zařízení a hromadné výdejny stravy Nouzové stravování předpokládá určitou redukci množství a složení stravy, pitné vody i výběru jídel, Minimální přísun Kcal je 1 500,optimální je 2 200. příprava dietní stravy musí být zabezpečena

10 c) Nouzové zásobování pitnou vodou je zajišťováno službou nouzového zásobování pitnou vodou zřizovanou Ministerstvem zemědělství na bází vodárenských podniků. materiálním základem jsou vlastní prostředky provozovatelů vodovodů, které se používají v případě poruch a havárií (cisterny) patří sem i dodávky balené pitné vody ze systému nouzového zásobování základními potravinami a humanitární pomoci v krajním případě lze využít i soupravy na dezinfekci neupravené (znečištěné) vody ze skladů humanitární pomoci nebo od právnických a podnikajících fyzických osob (osobní a věcná pomoc – dohoda) první dva dny je doporučení dodávka 5 litrů na osobu a den a třetí a další dny 10 – 15 litrů na osobu a den. potřeba užitkové vody je 50 l na osobu a den (mytí,WC, nádobí,..)

11 Nouzové zásobování pitnou vodou Materiálním základem pro zajištění zásobování vodou jsou vlastní disponibilní prostředky provozovatelů vodovodů, používané i v případech poruch a havárií. K zajištění funkčnosti systému nouzového zásobování pitnou vodou v krizových situacích jsou zabezpečeny formou pohotovostních zásob další nezbytné prostředky. Jedná se zejména o následující prostředky: pro rozvoz pitné vody (cisterny automobilní) pro úpravu vody a dekontaminaci vody včetně provozních hmot, čerpací agregáty, mobilní trubní rozvody (tzv. suchovody), pro vyhledávání náhradních vodních zdrojů,

12 d) Nouzové základní služby obyvatelstvu Informování obyvatelstva Zdravotnické a hygienické služby Sociální služby Veterinární služby (vč. kafilérií) Poštovní a spojové služby dopravní služby (dopravní obslužnost) Technické služby Opravárenské služby, Prádelny a čistírny Finanční služby a bankovnictví Pohřební služby Čistírny odpadních vod (vč. Kanalizace)

13 e) Nouzové dodávky energií (1) Jedná se o zabezpečení dodávek všech potřebných energií, jako: elektrické energie, plynu, tepla, pohonných hmot zabezpečení náhradních zdrojů elektrické energie

14 e) Nouzové dodávky energií (1) Energetika se při MU (KS) řídí vyhláškami MPO o stavech nouze v elektroenergetice, v plynárenství a teplárenství. Elektrická energie pro obyvatelstvo bude dodávána podle příslušného regulačního a vypínacího plánu na základě konkrétní situace. Dodávky elektrické energie lze také řešit pomocí náhradních zdrojů elektrické energie (elektrocentrály. Plyn bude dodáván podle omezujících otopových křivek, které umožňují vytápění objektů na minimální teplotu nebo havarijního odběrového stupně. Dodávka tepla bude pro obyvatelstvo prováděna na základě regulačního plánu podle odběrových diagramů k jednotlivým regulačním stupňům na základě naléhavosti dodávek tepla.

15 3. Odpovědnost za realizaci opatření nouzového přežití Nouzové přežití je řešeno: Zákonem č.239/ 2000 Sb., o integrovaném záchranném systému Konkrétní opatření jsou, podle Vyhlášky MV č.328/2001 Sb., zahrnuty do plánů konkrétních činností jako součást havarijního plánu kraje. Jedná se o: Plán nouzového přežití

16 3. Odpovědnost za realizaci opatření nouzového přežití Hasičský záchranný sbor kraje: Plní úkoly podle § 10 odst. 5, písmeno f) zákona č. 239/2000 Sb., který zní: f) organizuje a koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva,

17 3. Odpovědnost za realizaci opatření nouzového přežití Obecní úřad plní úkoly podle § 15 odst. 2 zákona č. 239/2000 Sb. f)podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel obce Starosta obce plní úkoly podle § 16 zákona č. 239/2000 Sb. c)organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce

18 3. Odpovědnost za realizaci opatření nouzového přežití orgány obce zajišťují přípravu a realizaci nouzového ubytování ve spolupráci s HZS kraje starosta obce může využít místní jednotku SDHO, na plnění úkolů se dále podílí právnické a podnikající fyzické osoby, občanská sdružení, nestátní neziskové organizace a občané (osobní a věcná pomoc, humanitární pomoc) místa pro ubytování zabezpečují jejich provozovatelé (uživatelé nebo správci), kteří na základě smluvních vztahů ubytovávají potřebný počet osob.

19 3. Odpovědnost za realizaci opatření nouzového přežití Činnost místa nouzového ubytování zabezpečuje obsluha složená z vedoucího a z obslužného personálu, pomocníků, případně dalších osob zajišťujících chod místa nouzového ubytování vedoucím místa nouzového ubytování je zpravidla příslušník HZS ČR, člen jednotky nebo zástupce obce zřizující místo nouzového ubytování, zpracovává jmenný seznam ubytovaných osob a předává na příslušný štáb. obslužný personál -může být člen jednotky nebo nestátní neziskové organizace, případně ubytované obyvatelstvo.

20 4. Opatření nouzového přežití realizovaná u Hasičského záchranného sboru K zabezpečení nouzového přežití využívá HZS materiální zásoby a prostředky. Jde např. o: a) materiální základny humanitární pomoci Základny logistiky pro 150 osob b) kontejner nouzového přežití pro 25 (50) osob HZS krajů c) soupravy materiálu u územních odborů HZS krajů a na požárních stanicích

21 a) Materiální základny humanitární pomoci Základny logistiky pro 150 osob Jde o 5 souborů materiálu vyčleněného pro nouzové přežití obyvatelstva a pro záchranné a likvidační práce. Postup při jejím využití: požadavek na přidělení podává HZS postiženého kraje převzetí, vývoz materiálu ze skladů se provádí pracovníky a prostředky HZS kraje, nebo podle dohody se ZL rozvinutí soupravy, její obsluhu zabezpečí HZS kraje, na jehož teritoriu došlo k MU (mohou být využity JSDHO, ZCO, občanská sdružení) Materiál, mimo oblečení a spotřebního materiálu, se vrací do skladů ZL. Tyto materiálové soubory se nacházejí ve skladech ZL Drahanovice, Skuteč, Kamenice u Prahy, Hluboká nad Vltavou a Vlastislav.

22 Materiální základny humanitární pomoci Základny logistiky pro 150 osob

23 b) Kontejner nouzového přežití Je prostředkem HZS kraje. je určen pro minimálně 25 osob na dobu 24 hodin, umožňuje zajistit jejich ochranu před nepříznivými povětrnostními podmínkami; je předurčen k rychlému a účinnému zásahu v případě mimořádné události jejíž vznik lze obtížně předvídat. Lze jej uvést z přepravního do provozního stavu dvěma osobami do 1 hodiny; lze jej využívat i k dlouhodobějším zásahům, nebo nácvikům a cvičením složek IZS v terénu. svou konstrukcí umožňuje vzájemnou propojitelnost několika kontejnerů do jednoho většího celku.

24 Kontejner nouzového přežití Svým vybavením je schopen: poskytnout horké nápoje; poskytnout studenou či ohřátou stravu; umožnit současnou konzumaci stravy; umožnit umístění 3 ležících osob; umožnit připojení na vnější přívod vody a el. energie o napětí 230 V; zabezpečit spolehlivou funkci zařízení při teplotách - 30˚C až +50˚C; zabezpečit vytopení stanu při venkovní teplotě -5˚C na teplotu nejméně +15˚C do 1 hodiny od uvedení tepelného zdroje do činnosti;

25 Kontejner nouzového přežití

26

27 c) Soupravy materiálu u územních odborů HZS krajů a na požárních stanicích U územních odborů HZS krajů (50) jsou soupravy materiálu pro 50 osob. Postup při jejich využití: převzetí a vývoz materiálu ze skladu územních odborů, rozvinutí soupravy a její výdej materiálu zabezpečí územní odbor v jehož je držení. Na stanicích HZS kraje (přes 200) jsou vytvořeny základní soupravy materiálu k okamžitému použití pro 20 osob. Postup při jejich využití: v případě potřeby je vyvezena a vydána silami a prostředky stanice;

28 5. Opatření nouzového přežití realizovaná jednotkami SDH Členové jednotky SDH se dle pokynů velitele jednotky v souladu s rozhodnutími velitele zásahu podílí zejména na: přepravě osob z evakuačního střediska do míst nouzového ubytování a na přípravě míst nouzového ubytování, které běžně k ubytování neslouží Přípravou místa nouzového ubytování se rozumí zejména převzetí objektu, dovoz ubytovacího a dalšího potřebného materiálu z předurčených skladů.

29 Opatření nouzového přežití realizovaná jednotkami SDH Při přípravě a zřizování místa nouzového ubytování je vhodné: označit objekt nápisem „Místo nouzového ubytování“ popř. vytýčit příjezdovou cestu směrovkami, označit vnitřní prostory místa nouzového ubytování (např. místo příjmu evakuovaných, WC, umývárny, jídelna, kuchyně, ložnice, společenská místnost, místo pro poskytnutí zdravotnické pomoci), zřídit místo příjmu ubytovaných, zřídit místo pro poskytnutí zdravotnické pomoci, zpracovat a vyvěsit „Provozní řád místa nouzového ubytování“ a seznámit s ním ubytované, zřídit informační tabuli (vývěsku) pro informování ubytovaných o fungování místa nouzového ubytování a ubytovaných osobách,

30 Opatření nouzového přežití realizovaná jednotkami SDH Je vhodné, aby místo nouzového ubytování bylo vybaveno zejména: telefonem, popř. i jinými komunikačními prostředky, formuláři pro evidenci ubytovaných, prostředky pro poskytnutí zdravotnické pomoci, hygienickými a toaletními potřebami, Dále může mít: výpočetní techniku s tiskárnou, klece na domácí zvířata, které si s sebou ubytovaní přivezli, je vhodné také určit prostor pro domácí zvířata, místo nebo prostředky k uložení cenností.

31 Opatření nouzového přežití realizovaná jednotkami SDH JSDH se podílí na zabezpečování následujících úkolů: výdej materiálu (deky, oblečení, potraviny atd.) z předurčených skladů, pomoc s ubytováním osobám se zdravotním postižením, starým lidem a dětem, zajištění předlékařské zdravotnické pomoci, řešení otázek spojených se zabezpečením ubytovaných osob (stravování, zdravotní a sociální oblast atd.), evidenci nouzově ubytovaných osob, podávání informací nouzově ubytovaným osobám.

32 Opatření nouzového přežití realizovaná jednotkami SDH Jednotka při zajišťování nouzového ubytování musí počítat s následujícími zvláštnostmi: časová tíseň při zprovoznění, nedostatek sil a prostředků k zabezpečení místa pro nouzové ubytování, nedodržování vydaných pokynů ze strany nouzově ubytovaných, možný vznik paniky, konflikty v mezilidských vztazích, nebezpečí krádeží a výtržností, speciální péče o nemocné, postižené, imobilní osoby a děti, přítomnost domácích zvířat ubytovaných osob, stresové jednání jednotlivců, deprese,

33 6. ZÁKLADNA LOGISTIKY OLOMOUC Je účelovým zařízením MV–GŘ HZS ČR pro zabezpečení potřeb hasičských záchranných sborů v oblasti skladování materiálu a věcných prostředků, a pro zabezpečení třídění, evidenci, skladování a vyřazování materiálu civilní ochrany.

34 Působnost ZL je dále rozšířena na tyto úkoly skladování materiálu pro nouzové přežití obyvatelstva, skladování materiálu pro záchranné a likvidační práce, skladování materiálu pro ostatní humanitární pomoc, skladování materiálu pohotovostních zásob SSHR, součinnost při odesílání humanitární pomoci do zahraničí, nakládání s nově pořizovaným majetkem, jeho skladování a distribuce, příjem zahraniční humanitární pomoci a její distribuce, poskytování skladovacích a garážových prostorů ve prospěch HZS krajů.

35 DISLOKACE SKLADŮ ZL

36 Struktura materiálových souborů stanový materiál pro ubytování až 150 osob, výstrojní materiál pro vystrojení až 150 osob, prostředky pro náhradní zdroje elektrické energie, osvětlení, prostředky pro zemní ruční práce, pro úklidové práce, protipovodňové pytle,

37 Struktura materiálových souborů vysoušeče zdiva, prostředky pro hygienu osob, prostředky pro základní přípravu stravy, prostředky pro základní zdravotnickou pomoc, prostředky pro zabezpečení odstranění následků ptačí chřipky.

38 Příklady prostředků ve skladech ZL vysoušeče zdiva - 2 490 ks povodňové pytle dvoukomorové - 136 800 ks povodňové pytle jednoduché - 16 600 ks násypky na písek - 28 ks stany S 65 6x9/6x6 - 84/83 ks vak na vodu 20 l - 6 000 ks přikrývka vlněná - 9 907 ks lehátko - 1 178 ks lopata kovová - 1 393 ks kolečko stavební - 315 ks

39 Uložení stanového materiálu

40 Uložení vysoušečů (Hluboká nad Vltavou)

41 Vyčlenění materiálu pro případ dopravní zácpy na dálnici V roce 2006 byly soustředěny do skladů ZL Kamenice u Prahy, Kamenice nad Lipou, Skuteč a Tišnov, prostředky zabezpečující pomoc řidičům při kalamitě nebo zastavení provozu na dálnici Praha – Brno. - kanystry na PHM 20l a 5l á 500 ks - přikrývky - 600 ks - termosy na teplé nápoje - 10 ks

42 Elektrocentrály SSHR- uloženy ve skladech Kroučová, Tišnov, Vizovice - celkový počet 31 ks

43 Elektrocentrály SSHR – sklad Vizovice

44 Vysoušeče zdiva

45 Vysoušeče SSHR v Drahanovicích

46 Přepravní kapacita vozidel ZL v současné době disponuje ZL 20-ti nákladními vozidly (AVIA, IVECO, Mercedes ), které jsou schopny přepravit až 90 tun materiálu 10 vozidel je svými technickými parametry přepravovat materiál do zahraničí. 1 vozidlo (Ford Tranzit) k přepravě zdravotnických potřeb - vakcín


Stáhnout ppt "NOUZOVÉ PŘEŽITÍ Mgr. Bohumír MARTÍNEK, Ph. D.. Obsah prezentace 1. Zásady nouzového přežití 2. Struktura nouzového přežití 3. Odpovědnost za realizaci."

Podobné prezentace


Reklamy Google