Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaný záchranný systém a jeho složky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaný záchranný systém a jeho složky"— Transkript prezentace:

1 Integrovaný záchranný systém a jeho složky
Komunikace v IZS

2 Co je IZS, proč vznikl Jaké jsou základní a ostatní složky IZS Koordinace složek při společném zásahu Úrovně koordinace, velitel zásahu, postavení HZS kraje v IZS Zajištění fungování IZS Komunikace v IZS

3 Integrovaný záchranný systém
Integrovaným záchranným systémem je koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.

4 Proč IZS vznikl? Integrovaný záchranný systém vznikl jako potřeba každodenní spolupráce hasičů, zdravotníků, policie a dalších složek při řešení mimořádných událostí (požárů, havárií, dopravních nehod, atd.). Spolupráce na místě zásahu uvedených složek v nějaké formě existovala vždy. Avšak odlišná pracovní náplň i pravomoci jednotlivých složek zakládaly a zakládají nutnost určité koordinace postupů.

5 Právní podklad Zákon o IZS vymezuje: použití IZS;
stanoví složky IZS a jejich působnost; působnost a pravomoc orgánů veřejné správy; práva a povinnosti právnických osob a to při: přípravě na mimořádnou událost; záchranných a likvidačních pracích; ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení krizových stavů.

6 Složky integrovaného záchranného systému
Základní složky IZS Zajišťují: nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události; vyhodnocení MU a odhad potřebných sil a prostředků; neodkladný zásah - za tímto účelem rozmisťují své síly a prostředky po celém území České republiky. Ostatní složky IZS V době krizových stavů se stávají ostatními složkami IZS také odborná zdravotnická zařízení na úrovni fakultních nemocnic pro poskytování specializované péče obyvatelstvu. Ostatní složky IZS poskytují tzv. plánovanou pomoc na vyžádání podle § 21 zákona o IZS – podle tohoto ustanovení zákona je nutné s ostatní složkou IZS sepsat smlouvu.

7 Základní složky IZS Hasičský záchranný sbor České republiky (zákon č. 238/2000 Sb. o Hasičském záchranném sboru České republiky, ve znění pozdějších předpisů), jednotky požární ochrany (zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), zdravotnická záchranná služba (zákon č. 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě, Policie České republiky (zákon č. 283/1991 Sb. o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů).

8 Ostatní složky IZS Složky zařazené do systému na základě dohody o plánované pomoci na vyžádání, např.: vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil (Armáda ČR), ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory (Městská /obecní policie, Vězeňská služba, justiční stráž, Celní správa,…), ostatní záchranné sbory (Horská služba ČR, Letecká záchranná služba, Vodní záchranná služba, Báňská záchranná služba, Speleologická záchranná služba apod.), orgány ochrany veřejného zdraví (Ministerstvo zdravotnictví ČR, krajské hygienické stanice, Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra),

9 Ostatní složky IZS havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby zařízení civilní ochrany (pro zajištění evakuace, nouzového přežití a organizování humanitární pomoci, zásobování vodou,…), neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím odborná zdravotnická zařízení na úrovni fakultních nemocnic pro poskytování speciální péče obyvatelstvu

10 Dohody s IZS o poskytnutí osobní nebo věcné pomoci
Přizvané právnické osoby privátní lékaři, stavební organizace, veterinární orgány, privátní veterináři, úřad práce, odborné laboratoře, sklady základních potřeby, dodavatelé zboží, regionální rádio, statici, experti, odborníci, tlumočníci, potřební řemeslníci, a jiné.

11 Zásady koordinace IZS Koordinací složek IZS při společném zásahu se rozumí koordinace záchranných a likvidačních prací včetně řízení jejich součinnosti. Koordinace složek spočívá v zajišťování následujících činností (vybrané): vyhodnocení druhu a rozsahu mimořádné události; uzavření místa zásahu a omezení vstupu osob na místo zásahu;

12 Zásady koordinace IZS záchrana bezprostředně ohrožených osob, zvířat nebo majetku, popřípadě jejich evakuace; poskytnutí neodkladné zdravotní péče zraněným osobám; přijetí nezbytných opatření pro ochranu životů a zdraví osob ve složkách IZS; přerušení trvající příčiny vzniku ohrožení vyvolaných MU (např. provizorní opravou, zamezením úniku nebezpečných látek); omezení ohrožení vyvolané mimořádnou událostí a stabilizace situace v místě zásahu (např. hašením požárů,..);……

13 Úrovně koordinace IZS Taktická úroveň – velitel zásahu
Řízení záchranných a likvidačních prací se odehrává na třech úrovních: Taktická úroveň – velitel zásahu Operační úroveň – OPIS IZS Strategická úroveň – ŘD, hejtman, starosta ORP, MV

14

15 Taktická úroveň na místě zásahu, kde se mimořádná událost projevuje svými účinky nebo kde se projevy mimořádné události předpokládají; zde za záchranné a likvidační práce odpovídá velitel zásahu, kterým je, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak (např. při akcích na zabezpečení veřejného pořádku), velitel jednotky požární ochrany nebo příslušný funkcionář HZS ČR s právem přednostního velení; pokud na místě zásahu není ustanoven velitel zásahu, řídí součinnost složek velitel nebo vedoucí zasahujících sil a prostředků složky IZS, která v místě zásahu provádí převažující činnost;

16 Taktická úroveň Možné způsoby velení u zásahu: velitel zásahu;
velitel zásahu s pomocníkem velitele zásahu; velitel zásahu se zřízeným štábem velitele zásahu Velitel zásahu může místo zásahu rozdělit na sektory a úseky a každému přiřadit velitele sektoru/úseku

17 Taktická úroveň – označení

18 Taktická úroveň – místo zásahu

19 Místo zásahu - zóna havarijního plánování

20 Taktická úroveň – velitel zásahu
vyhlašuje nebo upřesňuje pro místo zásahu odpovídající stupeň poplachu územně příslušného poplachového plánu IZS (I. stupeň poplachu, II. stupeň poplachu, III. stupeň poplachu, zvláštní stupeň poplachu); povolává potřebné množství sil a prostředků složek na místo zásahu prostřednictvím územně příslušného OPIS IZS;

21 Taktická úroveň – velitel zásahu
velitel zásahu má ze zákona o IZS pravomoc: vyžádat osobní a věcnou pomoc od fyzické nebo právnické osoby; nařídit odstranění stavby nebo porostu; nařídit evakuaci; zakázat nebo omezit pohyb osob, jejichž přítomnost na místě zásahu není potřebná.

22 Operační úroveň OPIS IZS=OPIS HZS - TCTV
DATOVÉ VĚTY!!

23 Operační úroveň řízení na této úrovni probíhá v operačních střediscích základních složek IZS, přičemž OPIS HZS kraje a GŘ HZS ČR jsou dle § 5, z. 239/2000 Sb. OPIS IZS; základní oporou operačního řízení jsou operační a informační střediska HZS, operační střediska PČR a operační střediska ZZS; OPIS IZS kraje má mezi operačními středisky koordinační roli; základním úkolem OPIS IZS je rovněž zajistit nepřetržitou podporu činnosti krizovým štábům a výměnu informací z míst mimořádných událostí do krizového štábu a mezi krizovými štáby, a to i v případech, kdy spolehlivě nefungují veřejné komunikační prostředky, je nefunkční elektrická rozvodná síť apod. (§ 9 vyhlášky č. 328/2001 Sb.);

24 Operační úroveň OPIS IZS může požadovat uveřejnění informací ve sdělovacích prostředcích, ovládá systémy varování a vyrozumění pro obyvatelstvo a je spojovacím uzlem mezi místem zásahu a nejvyšší řídící úrovní IZS; na OPIS IZS jsou svedeny linky tísňového volání 112 a 150; OPIS IZS povolává na žádost velitele zásahu ostatní složky IZS podle daného stupně poplachového plánu IZS.

25 Operační úroveň OPIS IZS
OPIS IZS jsou oprávněna: povolávat a nasazovat síly a prostředky HZS a JPO, dalších složek IZS podle poplachového plánu IZS nebo podle požadavků velitele zásahu; přitom dbají, aby uvedené požadavky nebyly v rozporu s rozhodnutím příslušného funkcionáře HZS, hejtmana nebo MV při jejich koordinaci záchranných a likvidačních prací, vyžadovat a organizovat pomoc, osobní a věcnou pomoc podle požadavků velitele zásahu, provést při nebezpečí z prodlení varování obyvatelstva na ohroženém území.

26 Operační úroveň OPIS IZS
OPIS HZS se skládá Pracoviště operačního řízení Pracoviště TCTV 112 vysílání S a P komunikace s jednotkou podpora zásahu předávání informací podpora štábů příjem TV 112 a 150 lokalizace místa události předání na příslušná OPS ostatní podpora (tlumočení apod.) * TCTV – Telefonní centrum tísňového volání

27 Operační úroveň komunikace IZS
Veřejnost Orgány krizového řízení Operační střediska složek IZS Orgány správních úřadů a samosprávy Ostatní složky IZS OPIS HZS, OPIS IZS / všechny úrovně / Velitel zásahu Stálá pracoviště havarijních služeb Management HZS OPIS HZS jiných úrovní Právnické osoby Média

28 Operační úroveň Dokumenty OPIS IZS
bez vyhlášení krizového stavu při vyhlášení krizového stavu Havarijní plán kraje zpracovává HZS kraje Krizový plán kraje zpracovává HZS kraje Vnější havarijní plány zpracovává HZS kraje Krizový plán obce s RP zpracovává HZS kraje Povodňové plány zpracovává územní správní úřady Plány krizové připravenosti zpracovává i zabezpečuje určené organizace pro realizaci krizových opatření Poplachový plán IZS zpracovává HZS kraje

29 Operační úroveň OPIS HZS - TCTV
jednotné evropské číslo tísňového volání 112

30 Operační úroveň Tísňové volání
Standardním způsobem oznamování MU občany je využívání telefonních čísel tísňového volání. V ČR jsou zavedena čísla tísňového volání, která obsluhují uvedené složky IZS: 150  Hasičský záchranný sbor ČR; 155  Zdravotnická záchranná služba; 158  Policie ČR; 112  Jednotné evropské číslo tísňového volání provozovaného Hasičským záchranným sborem ČR (zavedeno jako podmínka vstupu ČR do EU, v mobilních telefonních sítích funguje od jejich uvedení do provozu a v pevné telefonní síti funguje od 2. 1. 2003); 156 Obecní (městská) policie.

31 Operační úroveň Tísňové volání
Při předávání zprávy na telefonní čísla tísňového volání (150, 155, 158, 156 a 112) je nutné uvést: co se stalo, kde se to stalo, své jméno a číslo telefonu, odkud voláte. Po ukončení hovoru je důležité vyčkat na zpětný telefonát, kterým si operační pracovník ověří pravdivost nahlášené zprávy.

32 Operační úroveň OPIS HZS - TCTV
Tísňové volání na linku 112 je určeno: pro cizince – odbavení volání v cizím jazyce (základ AJ a NJ,….); pro oznámení MU, zejména když vyžadují zásah více složek IZS; pro oznámení MU, při níž volající neví, které tísňové číslo má volit.

33 Strategická úroveň koordinace
koordinuje podmínky pro převzetí koordinace dočasný orgán pro koordinaci stálý orgán pro koordinaci MV – GŘ HZS ČR 1. MU přesahuje státní hranice ČR a je nutná koordinace záchranných a likvidačních prací nad rámec příhraničních styků Štáb MV – GŘ HZS ČR OPIS GŘ HZS 2. MU přesahuje území kraje a VZ vyhlásil nejvyšší stupeň poplachu 3. o koordinaci požádá: VZ, starosta ORP, nebo hejtman Hejtman kraje MU přesahuje správní obvod ORP a VZ vyhlásil nejvyšší stupeň poplachu Krizový štáb kraje OPIS IZS VZ požádal o koordinaci hejtmana starosta ORP požádal hejtmana o koordinaci Starosta ORP MU nepřesahuje správní obvod ORP Krizový štáb ORP VZ požádal o koordinaci starostu ORP

34 Strategická úroveň Struktura řízení IZS na úrovni ORP
Hejtman a starosta obce s rozšířenou působností jsou při své koordinaci záchranných a likvidačních prací povinni předávat Ministerstvu vnitra zprávy o jejich průběhu prostřednictvím OPIS IZS

35 Strategická úroveň Struktura řízení IZS při MU na stupni kraj a ORP
Obce s rozšířenou působností Místa zásahu VELITELÉ ZÁSAHU Štáb velitele zásahu “STAN” SEKTOR Úsek (SaP) Starosta obce Krizový štáb obce OBCE KRAJSKÝ ÚŘAD Hasičský záchranný sbor ČR - krajské ředitelství Hejtman kraje Krizový štáb kraje OPIS IZS s rozšířenou působností s rozšířenou působností Operační komunikace VZ a OPIS Varování, vyrozumění k evakuaci Žádost o pomoc, hlášení z kriz. štábů

36 Shrnutí Co je to IZS Složky IZS Koordinace složek IZS
Zásady komunikace v IZS Tísňové volání

37 Dotazy? plk. RNDr. Helena Majzlíková helena.majzlikova@jck.izscr.cz


Stáhnout ppt "Integrovaný záchranný systém a jeho složky"

Podobné prezentace


Reklamy Google