Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BIOTOUR 2015 v kostce Stručný obsah prezentací ze seminářů ke zvýšení informovanosti obcí v oblasti sběru bioodpadů, pořadatel: MŽP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BIOTOUR 2015 v kostce Stručný obsah prezentací ze seminářů ke zvýšení informovanosti obcí v oblasti sběru bioodpadů, pořadatel: MŽP."— Transkript prezentace:

1 BIOTOUR 2015 v kostce Stručný obsah prezentací ze seminářů ke zvýšení informovanosti obcí v oblasti sběru bioodpadů, pořadatel: MŽP

2 Legislativa - Zákon č. 229/2014 Sb., účinnost od 1.1.2015 Zákaz skládkování SKO, recyklovatelných a využitelných odpadů od roku 2024 Povinné třídění BRKO a kovů v obcích od 2015 Omezení využívání odpadů jako TZS na skládkách na 20 % hmotnostních Úprava možnosti odebrání souhlasu s provozem zařízení sběru a výkupu odpadů při výkupu odpadů, které jsou zakázány vykupovat zákon o odpadech bude opět novelizován bude přijat Zákon o výrobcích s ukončenou životností (baterie, elektrozařízení, pneumatiky, vozidla…)-již v eKLEPU Nové prováděcí vyhlášky (např. k vymezení odpadů, které bude od r.2024 zakázáno ukládat na skládky…)

3 Kolik % odpadu skládkují země EU a Norsko, Island, Švýcarsko

4 Legislativa Vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek KO Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (pokud obec bude chtít mít kompostárnu) Nařízení EP a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu…. a směrnice Rady 97/78/ES (pokud budete chtít využít zbytky z kuchyní)

5 Novela z pohledu nakládání s BRKO Obec je povinna zajistit místa pro oddělený sběr: - NO, papíru, plastu, skla, kovů a BRKO Rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování stanoví OZV obce (určují místa pro ukládání KO) Průvodci KO mohou využít systému obce na základě smlouvy (výše ceny) původcem BRKO odpadů je vždy obec, musí plnit povinnosti původce dle § 16 zákona o odpadech, smí předávat odpady do vlastnictví pouze oprávněným osobám

6 Vyhláška z pohledu nakládání s BRKO Obec je povinna zajistit místa pro oddělený sběr NO – dvakrát ročně Papíru, plastů, skla, kovů – minimálně 1 x týdně celoročně - biologických odpadů rostlinného původu (minimálně 1. duben až 31. říjen – minimálně 1 x týdně) BRKO rostlinného původu jsou odpady ze zahrad (20 02 01) a kuchyňské odpady rostlinného původu (20 01 08) Zařazení do kategorie dle poměrné části odpadu, která je zastoupena ve vyšší míře

7 Způsoby dle kterých je možné zajistit oddělené soustřeďování BRKO rostlinného původu: - sběrné dvory (obecní) - zařízení dle § 14 odst. 1 (např. průmyslové kompostárny, BPS) – souhlas kraje, provozní řád -malá zařízení dle § 33b zákona (kompostárny do 150 t/rok) a zakládkou 10 tun, souhlasné vyjádření OÚ obce s rozšířenou působností, kompostování i jiných původců bioodpadu a rostlinné zbytky z domácností, kapacita pro obce cca do 1000 obyv. -komunitní kompostárny dle § 10a zákona (mimo režim odpadů) -velkoobjemové kontejnery -sběrné nádoby, -pytle -kombinace výše uvedeného

8 Komunitní kompostárna funguje v režimu předcházení vzniku odpadu, není to zařízení na likvidaci odpadu (nevede evidenci, v budoucnu asi bude) Pouze odpady z katastru obce (pokud se rozvolní § 10, mohly by i okolní obce) Umožní odevzdávat veškeré rostlinné zbytky vznikající z údržby zeleně a zahrad není možné přijímat zbytky z kuchyní ( snahou obce by mělo být zajistit občanům místa pro sběr celého rozsahu BRKO) V budoucnu plánována revize vyhlášky č. 321 / 2014 Sb., - obce s komunitní kompostárnou budou mít povinnost také zajistit sběr BRKO rostlinného původu z kuchyní Metodický návod na komunitní/obecní kompostárnu : www.mzp.cz/cz/komunitni_obecni_kompostarna

9

10 Zajištění podkladů pro rozhodnutí 1.Vyhodnocení současného stavu nakládání s odpady v obci, regionu: - způsob nakládání s BRKO (okolní obce, kompostárny…) - specifika obce (typ zástavby, podnikatelské aktivity, využitelné stavby – např. silážní jámy…) -finanční možnosti obce -personální zajištění 2. Návštěva stejně velké obce s podobným char. zástavby 3. Konzultace s odborníkem Zvážit nutnost nákupu techniky (i u komunitní komp. – 1 zařízení k překopávání, 1 k manipulaci, 1 ke svozu) Vyřešit odbyt kompostu ještě před zahájením provozu (po zahájení provozu provést rozbor kompostu)

11 Odbyt kompostu Zemědělci (aplikace na půdu, zvýšení úrodnosti, zlepšení vodního režimu půdy, snížení eroze…) Občané Obec Výroba substrátů Rekultivace V případě komunitní kompostárny – aplikace kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce (v případě kompostáren z dotací –např. nemožnost obchodovat s kompostem 5 let) Hodnocení kvality kompostů : Zemědělská půda, občané – zákon č. 156/ 1998 o hnojivech, vyhláška č. 474/2000 Sb., MZe o požadavcích na hnojiva – registrace kompostu - ÚKZUZ Povrch terénu, zeleň rekultivace – vyhláška č. 341 / 2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biol.rozlož. odpady

12 Technologie shromažďování Vlastní zařízení (i s dotací např.OPŽP, může být drahé) - provozní náklady, kapacita? (60 % kapacity kompostáren v ČR je zatím nevyužitých) Svoz – dojezdová vzdálenost, cena, jaké Nádoby či pytle Nehlídaná místa, VOK – vznik černých skládek! Domácí kompostování – prevence – odpad nevzniká (komposty, kompostéry, vermikompostéry)

13 Možnosti sběru Sběr – nádoby do domácností – 120, 240 l Výhody: - nejvyšší pohodlí pro občany - Maximální výtěžnost - Nejvyšší čistota Nevýhody: nejvyšší náklady na pořízení i obsluhu Sběr – nádoby do sběrných hnízd 770, 1 100 l Výhody: - nižší náklady pro obce - pro občany navyklý způsob sběru – větší objem nádoby nevýhody: docházková vzdálenost – větší náchylnost na odkládání nepatřičných odpadů

14 Možnosti sběru Velkoobjemové kontejnery Výhody: - dostatečný prostor pro veškerý produkovaný odpad – odvoz dle potřeby - nejmenší riziko přetížení nevýhody: největší docházková vzdálenost – největší riziko odkládání nepatřičných odpadů při nehlídaném stanovišti - nejnáročnější osvěta - dlouhé skladování znehodnocuje surovinu Pytlový sběr Výhody: adresný, pro každou domácnost nevýhody: náročný na pracovní sílu – vzniká odpad znečištěných plastů

15 Systém zpracování Smlouva se svozovou firmou nebo zemědělcem (obvyklá cena za zpracování 1 t je 150 – 750 Kč ) Vlastní zařízení Dobře spočítat náklady na tunu (obec do 500 obyv. odebere desítky až stovky tun bioodpadu ročně) efektivnost sběru – snížení SKO o 23 % Investiční náklady – pořízení techniky, úprava plochy (dotace OPŽP až 90 %), technika (traktor s čelním nakladačem, štěpkovač, překopávač) min. 1,5 – 2,5 mil Kč (u malých kompostáren i váha, jímka… min 5 mil. Kč) Provozní náklady – nejdražší je pracovní síla (min. 50 – 100 tis. Kč/rok), náklady na PHM, el. energii, údržbu, opravy, administrativu (20 -50 tis. Kč/rok), Pokud je kapacita kompostárny do 150 t/rok, mohou být náklady na 1 t i více než 1 000 Kč

16 Na co si dát pozor při sběru Provzdušňované nádoby Označení nádob Přetěžování nádob Důrazná osvěta Ceny nádob : popelnice 900 – 1200 Kč Kontejnery 6 – 7000 Kč, VOC 30 – 40 000 Kč Speciální úprava vozu (vana na záchyt šťáv) Vyšší potřeba očisty nádob (integrovaná myčka ve voze) Četnost svozu (při provzdušňovaných nádobách stačí za 14 dní ) Na co si dát pozor při svozu

17 Současná situace Průměrné provozní náklady kompostárny 210 – 570 Kč/t zpracovaného BRKO Průměrné ceny za zpracování 1 tuny BRKO 110 – 600 Kč/t (tráva 110 Kč, dřevní štěpka 400) Průměrná cena kompostu 0 – 1400 Kč/t (ceny jsou bez DPH) Využít volnou kapacitu kompostáren, doplnit technologie kompostáren o výkonnou techniku (drtiče, síta) Podpořit odbyt kompostu – investice do rozmetadel organických hnojiv (zemědělcům chybí) Vzdálenost pro efektivní aplikaci do 5 km Př: Kompostárna s kapacitou 2000 t/rok BRKO produkuje cca 1000 t kompostu, potřeba plochy při dávce 20-30 t/ha je 50 – 30 ha.

18 Příklady Obec Březník (cca 660 obyvatel) Třídění bioodpadu od roku 2003, nemá vlastní koncovku (bioodpad vozí na kompostárnu do Náměště n.O. – cca 8 Km), používá plastové nádoby 120 l (5 ks), 240 l (92 ks) a 770 l (nově 12 ks) a velkoobjemové kontejnery 17 m (2- 4 ks)

19 Příklady

20 Financování OPŽP – „rychlovýzva“ do 19.3. 2015 – na vybavení kompostáren, nákup kompostérů OPŽP 2014 – 2020 – prioritní osa 3 – výše podpory max 85 % FS Nadace Via - souSedíme si - do 15. dubna 2015 - až 100 000 Kč a nabídku průběžného vzdělávánísouSedíme si MŽP (do konce prosince) – osvěta a informovanost občanů Jihočeský kraj (do konce ledna) – EVVO dotované aktivity org. EKODOMOV pro obce a firmy (divadelní představení, benchmarking obcí, Osvětové kompostovatelné sáčky (600,- Kč / 100 sad -1000 ks sáčků + 100 letáčků), Regionální soutěž kompostů MISS KOMPOST, TV spoty pro místní TV, Kompostovací poradna, informace a metodiky ke stažení dostupné na webových stránkách, Odborný seminář / konzultace

21 Vyhláška č.341/2008 v malých zařízeních - teplota nejméně 45 °C po dobu 5 dní,nejméně 2 překopávky, min. doba procesu 60 dnů bioplynové stanice – nejméně 55 °C po dobu 24 hodin, celková doba procesu anaerobní digesce více než 30 dnů. kontrola výstupů 1x za rok (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, PCB, PAU, nerozložitelné příměsi, AT4- respirační aktivita) rekultivační kompost (poměr C:N, pH, vlhkost….) kritéria pro kontrolu účinnosti hygienizace

22 Co je nejvýhodnější pro obec? Pokud si občan kompostuje sám (domácí kompostování) Předání BRKO zemědělci (musí být ale oprávněn nakládat s odpadem), který si vše další řeší sám Osvěta občanů – efektivní pokud je občan motivován – jak? Finančně či jinými výhodami Správně nastavený systém plateb a poplatků Podpora občanů v domácím kompostování Osvěta zemědělců


Stáhnout ppt "BIOTOUR 2015 v kostce Stručný obsah prezentací ze seminářů ke zvýšení informovanosti obcí v oblasti sběru bioodpadů, pořadatel: MŽP."

Podobné prezentace


Reklamy Google