Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnikání jako základ tržní ekonomiky. Obsah výkladu 1. Podstata podnikání 2. Podnikání 3. FO a PO 4. Obchodní rejstřík 5. Jednání jménem podnikatele.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnikání jako základ tržní ekonomiky. Obsah výkladu 1. Podstata podnikání 2. Podnikání 3. FO a PO 4. Obchodní rejstřík 5. Jednání jménem podnikatele."— Transkript prezentace:

1 Podnikání jako základ tržní ekonomiky

2 Obsah výkladu 1. Podstata podnikání 2. Podnikání 3. FO a PO 4. Obchodní rejstřík 5. Jednání jménem podnikatele 6. Obchodní firma 7. Otázky a úkoly

3 Podstata podnikání Svoboda rozhodovat o tom: co budu vyrábět nebo jaké služby budu poskytovat kde budu vyrábět jak bude vyrábět nebo poskytovat služby kolik zdrojů do své činnosti vloží a kde je získá jak použije získané prostředky jakou právní formu pro svou činnost zvolí

4 Podnikání Podnikání je upraveno a vymezeno právními normami. Právní norma je všeobecně závazné pravidlo pro chování lidí vydané státem v předepsané formě a vynutitelné státní mocí.

5 Základní podmínky pro podnikání uvádí: občanský zákoník, živnostenský zákon, obchodní zákoník.

6 Zákon vymezuje podnikání jako: soustavnou činnost provozovanou samostatně na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku

7 Podnikání je soustavná činnost, která je provozována: samostatně (co bude vyrábět a jaké služby bude poskytovat, si podnikatel určuje sám v souladu se zákony ČR), vlastním jménem (ve styku s ostatními podnikateli používá oficiální označení své firmy), na vlastní účet (znamená, že podnikatel hradí veškeré náklady, které podnikání přináší, a také mu připadají veškeré výnosy z jeho podnikání. Aby náklady a výnosy vyčíslil, musí vést účetnictví), účelem činnosti je dosažení zisku (pokud nemá určitá činnost stanoven jako cíl zisk, nejedná se o podnikání).

8 Podnikat mohou: fyzické osoby – způsobilost podnikat nabývají dovršením 18 let (lidé jsou přirození nositelé práv a povinností) právnické osoby – útvary vytvořené lidmi a považované podle zákona za samostatné právní subjekty (mohou se zavazovat a nabývat práv), např. obchodní společnosti, družstva. stát – prostřednictvím svých orgánů, může zakládat právnické osoby (např. České dráhy).

9 FYZICKÉ OSOBY (FO) jsou lidé rozeznává se u nich dvojí právní způsobilost

10 Právní subjektivita neboli způsobilost k právům a povinnostem (např. právo na dědictví, právo uzavřít manželství, povinnost dodržovat noční klid, atd.), která vzniká narozením a zaniká úmrtím nebo prohlášením za mrtvého (soud může prohlásit za mrtvou např. nezvěstnou FO, lze-li usoudit, že už nežije), právní subjektivitu má i počaté dítě, narodí-li se živé, tzn. že již nenarozené dítě může dědit a mít majetek ve vlastnictví.

11 Způsobilost k právním úkonům tj. nabývat práva a zavazovat se k povinnostem, např. tím, že uzavřeme kupní smlouvu tato způsobilost vzniká v plném rozsahu až zletilostí (dosažením věku 18 let), popř. uzavřením manželství (manželství lze ve výjimečných případech uzavřít dosažením věku 16 let).

12 Způsobilost k právním úkonům FO může soud ze závažných důvodů, např. pro duševní poruchu, zbavit způsobilosti k právním úkonům (tzv. svéprávnosti) nebo jejich způsobilost k těmto úkonům omezit. Nezletilí mohou činit pouze právní úkony přiměřené rozumové vyspělosti odpovídající jejich věku, např. mohou uzavírat kupní smlouvy o drobných nákupech. Za nesvéprávné a nezletilé osoby jednají jejich zákonní zástupci (např. rodiče).

13 PRÁVNICKÉ OSOBY (PO) jsou uměle (na základě smlouvy) vytvořené subjekty, např. akciová společnost, družstvo, státní podnik. PO je také stát a tzv. veřejnoprávní korporace – územní samosprávné celky (kraje) a obce. PO musí vzniknou zákonným způsobem.

14 PRÁVNICKÉ OSOBY (PO) PO se zakládají na základě společenské smlouvy (listiny) nebo zakladatelské smlouvy (listiny). PO vznikají dnem zápisu do Obchodního rejstříku. Zanikají výmazem z této evidence, zpravidla po jejich likvidaci. PO při právních úkonech (např. sepsání kupní smlouvy, zastupování navenek) jsou zastupovány FO – na základě plné moci nebo v rámci výkonu určité funkce.

15 Obchodní rejstřík je veřejný seznam všech právnických osob a některých fyzických osob, vedený u tzv. rejstříkového soudu v místě krajského soudu. u tohoto soudu se taktéž ukládají důležité listiny jako např. smlouvy o založení, listiny o oprávnění osob zastupovat společnost či výsledky hospodaření.

16 Do obchodního rejstříku se zapisují tyto údaje: obchodní jméno, obchodní firma, sídlo u PO a bydliště u FO, případně místo podnikání, pokud není totožné s bydliště FO identifikační číslo (IČO), předmět podnikání právní forma PO, např. jestli se jedná o s. r. o., a. s., družstvo, státní podnik jména jednatelů (jednatel může zastupovat společnost navenek), jméno prokuristy, velikost základního kapitálu (souhrn vkladů společníků do podnikání)

17 Jednání jménem podniku Podnik může jednat s dodavateli, odběrateli, bankami prostřednictvím:  samotného vlastníka (podnikatele) svým jménem – v případě malého podniku a živnostníka,  statutárního orgánu,  zástupce (zmocněnce).

18 Statutární orgán je orgán právnické osoby zapsaný do obchodního rejstříku, je oprávněn jednat za podnik ve všech věcech. Statutárním orgánem může být:  jednotlivec – ředitel, jednatel společnosti  kolektiv – představenstvo společnosti (správní rada), jednatelé, výbor. Musí být stanoveno, kdo jedná za tento kolektivní orgán (např. předseda představenstva a jakým způsobem se v něm rozhoduje (zpravidla hlasováním).

19 Zástupce - zmocněnec může být: cizí fyzická osoba nebo právnická osoba, např. advokát, správce konkurzní podstaty vlastní pracovník podniku, který může jednat jménem podniku v těchto věcech:  vyplývá-li takové jednání z plnění jeho pracovních povinností, např. vedoucí odbytu podepisuje faktury za prodej výrobků  na základě plné moci.

20 Zastoupení na základě plné moci Plnou moc uděluje podnikatel tomu, kdo má jednat jménem podniku a není k tomu běžně oprávněn:  pracovníkovi, který není statutárním orgánem a nemá oprávnění jednat na základě svého pracovního zařazení,  občanovi, který není pracovníkem podniku, např. advokátovi,  jiné právnické osobě, např. advokátní společnosti.

21 Plná moc Plnou mocí prohlašuje podnikatel určitou osobu za svého zástupce – zmocněnce, musí obsahovat rozsah zmocnění, je-li udělena jen pro určitý úkon nebo druh činnosti, např. výběr peněz z účtu nebo vyzvednutí výplaty, jde o plnou moc zvláštní, může ji udělit pouze podnikatel (majitel podniku) nebo statutární orgán.

22 Plnou moc lze udělit: jedné osobě – jednotlivá plná moc více osobám společně (kolektivní plná moc) všechny osoby v tomto případě musí jednat společně.

23 Plná moc zaniká: provedením úkonu (byla-li tak omezena) uplynutím času (byla-li omezena na určitou dobu) odvoláním (ze strany podniku – zmocnitele) výpovědí (ze strany zmocněnce) smrtí zmocněnce zánikem podniku

24 Prokura Zvláštním druhem plné moci je prokura, prokura je nejširší plná moc udělovaná při provozu podnikové činnosti, prokura je udělena dnem zápisu do obchodního rejstříku.

25 Prokurista je oprávněn ke všem úkonům v podniku, prokurista má stejné oprávnění jako podnikatel nebo statutární orgán, jediným omezením prokuristy je zákaz zcizovat majetek podniku a zatěžovat (zastavit) nemovitosti podniku (tj. při sjednávání úvěru pro podnik nemůže poskytnutí tohoto úvěru vázat na majetek podniku).

26 Prokurista Prokuristou může být i cizí fyzická osoba, prokurista se podepisuje tak, že k obchodní firmě podniku připojuje svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru:  Jan Novák, prokurista,  Jan Novák, p. p. (per procuram).

27 Srovnání prokury a plné moci: ProkuraPlná moc 1. udělovánípouze podnikatelemkýmkoliv 2.komu se udělujefyzické osobě, právnické osobě fyzické osobě 3.předmět udělovánína úkony vyplývající z provozu podniku na jakýkoliv úkon, nemusí souviset s činností podniku 4. zápisdo obchodního rejstříkunezapisuje se 5. označení osobyprokuristazástupce – zmocněnec podniku, fyzické osoby 6. obsahnemusí obsahovat rozsah zmocnění musí obsahovat rozsah zmocnění

28 Příklady: Kdo může za FO jednat, kdo ji může zastupovat v bance, u dodavatelů: Obecně: samotný vlastník - podnikatel zástupce - zmocněnec vlastníka, Kdo může za PO jednat, kdo ji může zastupovat v bance, u dodavatelů: Obecně: jednatelé, ředitel - (statutární orgány) - musí být zapsaní v OR zástupce - zmocněnec Prokurista - musí být zapsaný v OR

29 Příklad: Vytvořte plnou moc pro: JUDr. Tomáše Smolíka narozeného 16. září 1969 číslo občanského průkazu: 105 678 561, bytem Nový Jičín, Nádražní 21 k převzetí Vaší finanční odměny za měsíc září 2006 z důvodů dlouhodobé nemoci

30 Plná moc Zmocňuji ………………….., datum narození ………………………… bytem v …………………………………………………………………….., číslo občanského průkazu ……..………………………………………, k …………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………. V ………………………………….…………..…………………………….. ……………………………………………………………… podpis a adresa zmocnitele

31 OBCHODNÍ FIRMA pro podnikatele zapsané v OR u FO: JMÉNO a PŘÍJMENÍ JMÉNO a PŘÍJMENÍ + dodatek, který může být:  osobní  věcný  místní u PO: NÁZEV + dodatek, který určuje právní formu podniku

32 Otázky a úkoly 1. Co chápeme pod podstatou podnikání? 2. Jak charakterizujeme podnikání? 3. Které zákony upravují podnikání? 4. Vysvětlete co je FO a PO? 5. Jaký význam má obchodní rejstřík v podnikání? 6. Kdo jedná jménem podnikatele? 7. Kdo je prokurista? 8. Co je plná moc? 9. Vysvětlete co je obchodní firma a jak se tvoří?


Stáhnout ppt "Podnikání jako základ tržní ekonomiky. Obsah výkladu 1. Podstata podnikání 2. Podnikání 3. FO a PO 4. Obchodní rejstřík 5. Jednání jménem podnikatele."

Podobné prezentace


Reklamy Google