Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Setkání MAS Roudnice nad Labem 26. května 2014 Podpora prorodinných opatření v rámci aktivit obcí a MAS Ing. arch. Jan Florian.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Setkání MAS Roudnice nad Labem 26. května 2014 Podpora prorodinných opatření v rámci aktivit obcí a MAS Ing. arch. Jan Florian."— Transkript prezentace:

1 Setkání MAS Roudnice nad Labem 26. května 2014 Podpora prorodinných opatření v rámci aktivit obcí a MAS Ing. arch. Jan Florian

2 Rodinná politika vlády a aktivity Spolku Rodinná politika na úrovni vlády (referát Dr. Albina Neese, emeritního saského státního sekretáře pro sociální otázky a prezidenta Německého rodinného svazu na http://www.spov.org/obnova-rodiny/rodinna- politika-neni-socialni-politika.aspx nebo v čísle 5/2013 časopisu Obec & finance) http://www.spov.org/obnova-rodiny/rodinna- politika-neni-socialni-politika.aspx Aktivity Spolku po přijetí Programu obnovy rodiny 7. června 2011 (www.spov.org/rubrika Obnova rodiny; přímý odkaz: http://www.spov.org/obnova-rodiny/default.aspx)www.spov.org/rubrika http://www.spov.org/obnova-rodiny/default.aspx

3 Úkoly MAS a obcí Nejdůležitějším úkolem MAS je zvyšovat zaměstnanost a předcházet nezaměstnanosti mladých, která ve všech regionech rychle narůstá. V tomto směru zajistit žádoucí synergie a využívat možnosti podpor ze všech operačních programů. Dalším úkolem je podporovat opatření, vedoucí ke zlepšení života na venkově. Základem přitom musí být rodina, která je základem pospolitosti a dobrého fungování obce i celé společnosti.

4 Jak na to? Prorodinná opatření a aktivity musí být součástí strategie MAS, jinak je nebude možno podpořit z evropských fondů! Ve strategiích by měly být i důležitá prorodinná opatření a aktivity mimo možnosti podpory z evropských fondů. Zdroje bude hledat MAS ve spolupráci s obcemi. Navrhujeme, aby si MAS ustavily pracovní prorodinnou skupinu/podskupinu, a aby si dohodly rodinu jako horizontální kritérium – t.zn., aby při výběru akcí vždy bylo bráno v úvahu, co přináší rodině.

5 Věcně půjde o 9 oblastí aktivit obcí a MAS: 1.prorodinně zaměřené školní vzdělávání; 2.prorodinně zaměřené poradenství a občanské poradny; 3. čtenářská gramotnost; 4. finanční gramotnost; 5.projekty dětí a mládeže, u nejmenších dětí vznikající za účasti rodičů; 6.slaďování rodinných a profesních zájmů; 7. aktivní politika zaměstnanosti a sociální podnikání; 8. aktivní stárnutí a péče o seniory a 9. sociálně vyloučené skupiny.

6 Vlastní podíl Podíl státu bude ve všech operačních programech (OP) omezován. Dotace se budou podle charakteru a příjemce pohybovat od 50 % (u podnikatelů) do 90 % (obce, neziskovky). Podpora prostřednictvím MAS (CLLD) povede v obcích a městech do 25 tis. obyvatel ke zvýšení její efektivnosti bezprostřední kontrolou obcemi, které budou vlastním podílem podporovat "malé" akce a aktivity (např. do 5 mil. Kč) podle místní situace v souladu se strategií CLLD. Obec, příp. svazek obcí, bude např. nositelem "měkkého projektu" na cílené prorodinné poradenství, jejíž zajišťování si objedná u neziskovky. Na základě smlouvy zaplatí 100 % nákladů, v rámci projektu z EU dostane 90 %. Nezisková organizace si takto bude vytvářet část vlastních zdrojů pro individuální projekty, financované nad rámec působnosti nebo mimo strukturu MAS.

7 Prorodinně zaměřené školní vzdělávání Podpora prorodinné výchovy bude možná v OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) v rámci prioritní osy (PO) 3, investiční priority (IP) 1, specifickém cíli (SC) 1 a v rámci PO 3, IP 2, SC 1 - mateřské školy. OP VVV však dosud nepočítá s podporou v rámci CLLD, budou možné jen individuální projekty škol, popřípadě společné projekty více škol (např. s využitím tzv. šablon). Etická výchova, která by měla být součástí prorodinné výchovy, není podle MŠMT samostatným tématem OP VVV. Podpora by byla případně možná např. v rámci podpory rozvoje občanských a sociálních kompetencí či existujících finančních možností škol a obcí z jejich vlastního podnětu nebo na podnět pracovních skupin MAS. Nutno provázat činnost MAS s přípravou školských koncepcí, připravovaných v rámci tzv. meziobecní spolupráce (ve 116 z 206 ORP působí jediná MAS*). *) http://www.spov.org/priprava-obdobi-2014-/vychodiska-pro-koordinaci- strategii-mas-a-projektu-meziobecni-spoluprace.aspxhttp://www.spov.org/priprava-obdobi-2014-/vychodiska-pro-koordinaci- strategii-mas-a-projektu-meziobecni-spoluprace.aspx

8 Poradenství a občanské poradny Neziskové organizace, zabývající se touto problematikou, byly podporovány již v tomto období v rámci individuálních projektů (podle zkušeností z terénu se více než 60 % porad týkalo zadlužení) většinou bez přímého vlivu obcí. Pokrytí území je třeba vyhodnotit a promyslet jak při přípravě strategií MAS v odpovídajících pracovních skupinách nebo podskupinách, popř. v sociálních koncepcích, připravovaných paralelně v rámci meziobecní spolupráce. Promyslet je také třeba jejich větší prorodinné zaměření – jako předcházení rozvodů, psychologická a hlubší právní podpora v konkrétních kauzách, spolupráce s mateřskými a rodinnými centry a církvemi na území MAS/ORP. Zájem obcí nebo MAS na zlepšení situace se může projevit malým finančním příspěvkem obci nebo svazku obcí, které na sebe vezmou zodpovědnost za přípravu konkrétně cíleného " " měkkého " projektu, financovatelného v rámci CLLD.

9 Čtenářská gramotnost Pokud budou místní knihovny spolupracovat se školou, je možné podpořit z OP VVV (ze stanoviska MŠMT). Možná by byla i podpora z OP Zaměstnanost u projektů zaměřených na sociální začleňování a rodinu, a to i v rámci CLLD. V každém případě je vhodné jejich představitele (jsou většinou členové SKIP ČR) vtáhnout do činností pracovních skupin a spolu s obcemi podporovat jak jejich prorodinné aktivity, tak je povzbuzovat v jejich činnosti. SKIP ČR (Svaz knihovníků a informačních pracovníků) připravil i v minulosti řadu zajímavých projektů, přesahujících působnost knihoven, na něž je možné navázat.

10 Finanční gramotnost CLLD může umožnit rychlé rozšíření tohoto vzdělávání do základních škol, pro něž sice existuje metodický pokyn MŠMT (viz http://www.spov.org/data/files/sbfg-finalni-verze.pdf), ale venkovské školy většinou nemají pro výuku učitele s potřebnou aprobací, peníze na jejich mzdy nebo volno v rozvrhu hodin. Tyto školy by si mohly prostřednictvím MAS požádat o dotaci z OP Zaměstnanost, což by je motivovalo k tomu, aby tyto překážky odstranily. http://www.spov.org/data/files/sbfg-finalni-verze.pdf Školitele by mohly využít z již existujících organizací s potřebnou certifikací, které vznikly v průběhu tohoto bruselského plánovacího období. Podobně by mohly jak komunitně otevřené školy, tak obce realizovat projekty ke vzdělávání dospělých, cílené na konkrétní obyvatele obcí na rozdíl od méně efektivního plošného školení, cílené na jakékoliv uchazeče o práci (viz např. výzva č. 50 MPSV). To platí i pro celoživotní vzdělávání, orientované na potřeby zaměstnavatelů v regionu MAS. Podle MŠMT mohou být i z OP VVV podpořeny školy, které potřebnou výuku zajistí samy, jako součást intervencí v PO 3 (IP 1, SC 1), nebo jako součást rozvoje matematické gramotnosti. Jako samostatné téma nebude v OP VVV podpořeno, protože je již nyní součástí Rámcových vzdělávacích programů.

11 Projekty dětí a mládeže Tyto projekty mají s CLLD společný vznik v rámci komunitního plánování dětí (u nejmenších za účasti rodičů) a mládeže. Věcně odpovídají současným dotacím z podprogramu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci s tímto zaměřením: - obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti (např. školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení), - úprava veřejných prostranství, - obnova a zřizování veřejné zeleně, - rekonstrukce nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, klubovny, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.). Účastníkem mohou být obce do 3000 obyv. nebo svazky obcí, pokud mají schválený strategický rozvojový dokument. Bohužel současný Integrovaný regionální operační program (IROP), kterému mají tyto projekty zaměřením nejblíže, s nimi takto neuvažuje. S MŠMT je nutné jednat o řešení v rámci OP VVV nebo dosažení shody s MMR o podpoře investic pro volnočasové aktivity z IROP – osa CLLD. Možnosti podpor jsou v rámci krajských programů obnovy/rozvoje venkova.

12 Slaďování rodinných a profesních zájmů I V rámci strategie MAS (SCLLD)/školské koncepce meziobecní spolupráce budou posouzeny možnosti mateřských školek a jeslí a vyhodnoceno, zda každá obec může zajistit umístění místně odhadovaného počtu dětí (u MŠ všech dětí, jejichž rodiče o to požádají) a navržena opatření k řešení tohoto problému včetně alternativních řešení (dětské skupiny, lesní školky atp.). Zvýšení kapacit MŠ bude podpořeno z IROP v gesci MMR ve spolupráci s MŠMT - půjde o větší individuální projekty a o menší projekty z osy CLLD v rámci IROP (do cca 5 mil. Kč). Podpora pedagogů MŠ a vybavení MŠ (např. pro Montessori školky), budou řešeny z OP VVV v rámci PO 3 (IP2, SC1). MPSV v rámci dohody o realizaci SCLLD rozhodne o konkrétní částce pro celé 7 leté plánovací období, v jejímž rámci budou jednotlivé MAS vyhlašovat výzvy, týkající se zejména dětských skupin (mimo působnost MŠMT), které časově rozvrhnou tak, aby umožnily obcím připravit si své finanční podíly a využití místních dodavatelských kapacit.

13 Slaďování rodinných a profesních zájmů II V rámci CLLD budou podpořeny menší projekty obcí a soukromých podniků tak, aby bylo nastartováno využívání flexibilní pracovní doby pro rodiče, pečující o děti, invalidní nebo staré členy rodiny. Tato podpora nebude velká (její výši stanoví řídící orgán OP Zaměstnanost, tedy MPSV v rámci dohody o realizaci SCLLD), ale o to konkrétnější a efektivnější - příklady hodné následování budou podporovány místními autoritami. Tak se rychleji vytvoří potřebná atmosféra, překonávající závist ostatních zaměstnanců. Na venkov může dopadat i podpora individuálních projektů větších zaměstnavatelů. Do této oblasti lze přiřadit i podporu mateřských a rodinných center, která by měla být realizovatelná jak v rámci CLLD, tak individuálními projekty (např. v rámci jimi utvořených sítí).

14 Aktivní politika zaměstnanosti a sociální podnikání I Již v tomto období se některé MAS a obce (viz Výběr projektů místních akčních skupin v rámci OPLZZ v období 2007-2013 na http://www.spov.org/data/files/priloha2.doc) věnovaly přípravě školení, cíleného na konkrétní volné pracovní pozice v jejich území. CLLD v místě umožňuje daleko operativněji a efektivněji naplňovat tento úkol, než centrálně prostřednictvím různých agentur. Výzvy MAS budou směrovány na již existující a v tomto směru certifikované organizace. Příjemcem dotací mohou být i jednotlivé obce, jejich svazky nebo např. komunitní školy. http://www.spov.org/data/files/priloha2.doc Komunitní školy mohou působit i v segmentu celoživotního učení. V rámci OP VVV bude podpořena otevřenost škol a spolupráce s komunitou. Z tohoto OP ale možné podpořit vzdělávání dospělých obecně – toto téma bude možné pro určité cílové skupiny uplatnit v OP Zaměstnanost. MAS mohou iniciovat vznik sociálních podniků nebo alespoň v prvém kroku pro to vytvořit prostor ve svých strategiích (za využití zkušeností z výzvy č. 30 MPSV z tohoto plánovacího období).

15 Aktivní politika zaměstnanosti a sociální podnikání II S pomocí projektů, podporovaných v rámci MAS můžeme v každém regionu MAS utvořit pracovní příležitosti, jako okamžitou nabídku těm, kteří ztratili práci. Obce nebo vhodné podniky vždy někde něco staví, sází nebo i provozují, při čemž by mohly někoho zaměstnat. Takové možnosti nemusí být v každé obci, jde jen o to zkoordinovat na území CLLD takové aktivity otvíráním vhodných projektů (a předchozím vypisováním výzev v rámci MAS) v plynulé časové řadě. Příkladem může být "hladová zeď" např. v podobě vysazení aleje či biokoridoru, která nemusí být vždy v regionu z hlediska samotného životního prostředí prioritní, přinese práci méně kvalifikovaným místním lidem (nejlépe mladým - viz strmý nárůst nezaměstnanosti věkové skupiny 15-24 let v OP Zaměstnanost). To co nepůjde podpořit v rámci CLLD z OP Životní prostředí, může být podpořeno z CLLD v rámci OP Zaměstnanost ať už přímo na konkrétní akci (třeba opravu cesty, která nejde podpořit z OP ŽP) nebo prostřednictvím účelově vzniklého sociálního podniku.

16 Aktivní politika zaměstnanosti a sociální podnikání III MAS mohou obdobně postupovat i tam, kde je výstavba místně koncentrovaná, jako např. při regeneraci městských či venkovských památkových rezervací a zón. Mohou při komunitním plánování strategií MAS utvořit speciální pracovní skupiny/podskupiny a připravit nebo novelizovat komunitním způsobem programy regenerace a zařadit je do strategie MAS. Tak mohou dosáhnout toho, že se kombinovanou podporou z evropských prostředků, státu a města a soukromníků podaří opravit domy a provozovny (ve spojení se zaměstnáním dalších lidí a podporou z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - OP PIK), řešit sociální bydlení, úspory energií, vystavět parkoviště atp. (s podporou z IROP) a tato města skutečně oživit. Venkovu nebo přesněji jeho zedníkům a dalším řemeslníkům i méně kvalifikovaným lidem to přinese dosažitelnou práci.

17 Aktivní stárnutí a péče o seniory V rámci strategie MAS může být připravena rozvaha o finančních nárocích "měkkých" projektů na "Virtuální univerzitu třetího věku", programově připravenou Zemědělskou univerzitou v Praze a provozovanou již v tomto plánovacím období v "komunitních" školách s využitím výpočetní techniky, získané v rámci projektů škol. Rámcově určené prostředky na tyto aktivity v dohodách MAS s MPSV bude již samostatně rozdělovat MAS. Obdobně se může MAS v rámci CLLD zapojit i do dalších finančně méně náročných projektů v oblasti sociální péče, kde budou příjemci její poskytovatelé. Větší efektivnost bude dána znalostí místních podmínek a bezprostřední kontrolou výsledků projektů. Ve strategii MAS by se měly objevit i velké individuální projekty domů s pečovatelskou službou, stacionářů, azylových domů, hospicové péče atp. s cílem podnítit MPSV k vypisování takto cílených výzev. Specifickou problematiku, pro které OP Zaměstnanost vytváří určitý prostor, je přechod od zdravotní k sociální péči vč. psychiatrických léčeben, péče o staré lidi, postihnuté Alzheimerovou chorobou atp.

18 Sociálně vyloučené skupiny Odborný aparát MAS může efektivně suplovat roli vládní Agentury pro začleňování ve venkovských oblastech, kde není taková kumulace romské populace. V jejím rámci lze využít jejího know- how*), potřebuje však k tomu stejně jako agentura možnost pružného rozhodování o zaměření výzev v daném rámci, který určí řídící orgán v dohodách o realizaci SCLLD s MAS. V OP VVV v rámci tzv. "podpůrných a vyrovnávacích opatření" bude možné podpořit asistenty pedagogů ve školách. Tam, kde se vyskytují sociálně vyloučené skupiny nebo chudoba, zejména když postihne mladou generaci, je nutno řešit sociální bydlení. *) viz http://www.socialni-zaclenovani.cz/http://www.socialni-zaclenovani.cz/ - Příručka pro obce 2012 (sešity Sociální služby, Bydlení, Zaměstnanost, Vzdělávání, rodina a sociálně-právní ochrana dítěte, Bezpečnost a prevence kriminality, Dluhy) - Prostupné zaměstnávání (Manuál dobrých praxí 2014) - Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek (Manuál dobrých praxí 2014)

19 Děkuji za pozornost. Ing. arch. Jan Florian člen předsednictva Spolku pro obnovu venkova ČR mobil 733 607 513 ing.florian@gmail.com


Stáhnout ppt "Setkání MAS Roudnice nad Labem 26. května 2014 Podpora prorodinných opatření v rámci aktivit obcí a MAS Ing. arch. Jan Florian."

Podobné prezentace


Reklamy Google