Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novinky ze světa školního stravování…….. Mgr. Eva Martinková odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novinky ze světa školního stravování…….. Mgr. Eva Martinková odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje."— Transkript prezentace:

1 Novinky ze světa školního stravování…….. Mgr. Eva Martinková odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje

2 Osloveni všichni ředitelé škol a školských zařízení v Libereckém kraji. Školy a školská zařízení rozděleny do oblastí –dle působnosti ORP (zřizovatel obec, město) –dle zřizovatele na školy zřizované krajem a soukromým zřizovatelem –vybrány byly tyto druhy škol a školských zařízení: MŠ, ZŠ, SŠ, DM, ŠJ. Dotazník obsahoval celkem osm otázek, přičemž odpovědět bylo možno anonymně. Z celkového počtu 409 oslovených škol a školských zařízení jich odpovědělo 63 %. Dotazníkové šetření – školní jídelny

3 1)Jsem ředitel/ ředitelka: Poskytujeme školní stravování pro: Zapojilo se 63% oslovených škol. 2)Slyšel (a) jste o problému, že rodiče nemohou z finančních důvodů svým dětem platit školní stravování? O problému, že rodiče nemohou z finančních důvodů platit svým dětem obědy, slyšelo v průměru 84% oslovených ředitelů škol. Dotazníkové šetření – školní jídelny

4 Otázka č. 2

5 3)Setkal (a) jste se ve vaší škole/školském zařízení s dětmi nebo žáky, kteří se neúčastní školního stravování z důvodu nedostatku financí? Ve škole se s dětmi nebo žáky, které se nemohou z finančních důvodů zúčastnit školního stravování, setkalo v průměru 46% ředitelů. Dotazníkové šetření – školní jídelny

6 Otázka č.3

7 4)Pokud ano, o jaký počet dětí, žáků se jedná? Jedná se spíše o počet v rozmezí 0 -10 dětí a žáků (tuto variantu vybralo v průměru 52% ředitelů) Dotazníkové šetření – školní jídelny

8 Otázka č. 4

9 5)Kolik evidujete strávníků s dlužnou úplatou za školní stravování (počítáme dobu delší než dva měsíce)? Strávníky s dluhem přesahujícím dobu delší než dva měsíce eviduje v rozmezí 0 -10 dětí a žáků v průměru 84% ředitelů. Dotazníkové šetření – školní jídelny

10 Otázka č. 5

11 6)Jak jste dlužnou úplatu za školní stravování řešil (a)? Nejčastější způsob, který zvolili ředitelé v případě dlužného stravného, bylo na jedné straně neposkytnutí stravy, na druhé straně se ředitelé snaží individuálním způsobem dlužnou částku vymáhat (splátkový kalendář, upomínky rodičům, OSPOD, spolupráce se zřizovatelem, apod.) Dotazníkové šetření – školní jídelny

12 7)Poskytujete školní stravování dětem, žákům s dluhy na stravném? Stravu dětem a žákům s dluhy poskytuje v průměru 51% dotázaných ředitelů. Dotazníkové šetření – školní jídelny

13 Otázka č. 7

14 8)Pokud jste ředitel/ředitelka mateřské školy – Byl (a) jste nucen (a) ukončit předškolní vzdělávání z důvodu neuhrazené úplaty za školní stravování? (Ředitelé ostatních škol nevyplňují) V případě mateřské školy bylo nuceno ukončit předškolní vzdělávání v průměru 7% ředitelů. Důvodem bylo opakované neuhrazení úplaty za školské služby. Dotazníkové šetření – školní jídelny

15 Otázka č. 8

16 Jaká je situace: 1.Vyhláška o školním stravování – účinnost poslední novelizace od 1. 2. 2015 2.Metodické doporučení (MD) – vydáno MŠMT k 3. 4. 2015 3.Žádost KÚLK o stanovisko MŠMT k některým otázkám dietního stravování a MD Školní stravování v dietním režimu

17 Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Účinnost poslední novelizace od 1. 2. 2015 Možnost poskytování školního stravování v dietním režimu Podmínky pro poskytování platné již od 1. 2. 2015 § 2, odst. 5 Výběr potravin, receptur, sestavení jídelního lístku a způsob přípravy jídel vydávaných v rámci dietního stravování provádí nutriční terapeut. Školní stravování v dietním režimu

18 Liberecký kraj – nutriční terapeut Irena Olšanská, Mladá Boleslav odbornou garancí je pověřena sekce Výživy a nutriční péče České asociace sester sekce je tvůrcem a správcem seznamu garantujících NT. http://www.sekce-vnpcas.cz/seznam-nutricnich-terapeutu-pro- dietni-skolni-stravovani/http://www.sekce-vnpcas.cz/seznam-nutricnich-terapeutu-pro- dietni-skolni-stravovani/ Školní stravování v dietním režimu

19 Ř. 0101a: Uvádějí se strávníci, kterým vykazující zařízení poskytuje dietní stravování v souladu s § 2, odst. 4 vyhlášky http://www.msmt.cz/file/35262/ Školní stravování v dietním režimu – výkaz

20 § 32, odst.2 – účinnost od 1. 9. 2015 Ve školách a školských zařízeních se zakazuje reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama, nabízení k prodeji nebo prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj dětí, žáků a studentů nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí a dále reklama a nabízení k prodeji nebo prodej potravin, které jsou v rozporu s výživovými požadavky na zdravou výživu dětí, žáků a studentů. Požadavky na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, stanoví ministerstvo a Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. Novela školského zákona

21 Část třetí Změna zákona o ochraně veřejného zdraví § 7a, odst.2 – účinnost od 1. 9. 2015 Provozovatel potravinářského podniku nesmí ve škole nebo školském zařízení zapsaných do školského rejstříku nabízet k prodeji ani prodávat potraviny, které jsou v rozporu s výživovými požadavky na zdravou výživu dětí, žáků a studentů. Požadavky na potraviny, které odpovídají výživovým požadavkům na zdravou výživu dětí, žáků a studentů a lze je nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, stanoví jiný právní předpis o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních. Novela školského zákona

22 Část třetí Změna zákona o ochraně veřejného zdraví § 92d se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7 - účinnost od 1. 9. 2015 (7) Provozovatel potravinářského podniku se dopustí správního deliktu tím, že ve škole nebo školském zařízení poruší zákaz nabízet k prodeji nebo prodávat potraviny, které jsou v rozporu s výživovými požadavky na zdravou výživu dětí, žáků a studentů.“. Novela školského zákona

23 Návrh vyhlášky o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních (Připomínkové řízení) Bez platné prováděcí vyhlášky je ustanovení § 32 neúčinné nestanovuje ani pozitivní ani negativní seznam potravin využívá tzv. nutričního profilování, kdy se stanoví požadavky na živiny, které jsou z výživového a zdravotního hlediska nejrizikovější a jejichž konzumaci současnou dětskou populací je nutné jednoznačně omezit možnost zakoupení potravin odpovídajících více zásadám správné výživy Novela školského zákona – prováděcí vyhláška

24 Dozorovým orgánem budou orgány ochrany veřejného zdraví, a to v rámci kompetencí stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Požadavky stanovené vyhláškou budou implementovány řediteli škol a školských zařízeních ve spolupráci s provozovateli doplňkového prodeje, kteří budou muset sortiment nabízených potravin přizpůsobit požadavkům vyhlášky Novela školského zákona – prováděcí vyhláška

25 Kategorie potravin Nejvyšší přípustná hodnota sůl (g NaCl/100 g nebo g NaCl/100 ml) tuky (g/100 g nebo g/100 ml) cukry a ) (g/100 g nebo 100 ml) a ) oleje a tuky b) b) 0,530 c) c) zpracované ovoce a zelenina za předpokladu minimálního obsahu 50 g ovoce a/nebo zeleniny ve 100 g, resp. 100 ml, výrobku s výjimkou nektarů d) a ovocných a zeleninových nápojů d) d) 0,5 1,0 g přidaného cukru e) e) suché skořápkové plody f) a olejnatá semena g) nebo luštěniny g) a výrobky z nich za předpokladu minimálního obsahu 50 g suchých skořápkových plodů a/nebo olejnatých semen nebo luštěnin ve 100 g výrobku f) g) bez přidané soli bez přidaného cukru nesmažené masné výrobky nebo výrobky z vajec h) za předpokladu minimálního obsahu 50 g masa i) nebo vajec ve 100 g hotového výrobku h) i) 1,5153 g přidaného cukru a) a) Bod 8 Přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011. b) b) Dodatek II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007. c) c) Nasycené mastné kyseliny dle bodu 3 Přílohy I nařízení (EU) č. 1169/2011. d) d) Vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů. e) e) Přidaným cukrem se rozumí všechny mono- a disacharidy pocházející z jiných zdrojů než ovoce a zelenina a mléčné výroby, pokud jde o mléčný cukr (laktóza). Za přidaný cukr se považují cukry obsažené v potravinách, např. med, slad, melasa, veškeré sirupy, nebo koncentrované ovocné nebo zeleninové šťávy, jsou-li použity pro své sladivé vlastnosti. f) f) Vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování, ve znění pozdějších předpisů. g) g) Vyhláška č. 329/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), b), e), f), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena, ve znění pozdějších předpisů. h) h) Nařízení Komise (ES) č. 589/2008 ze dne 23. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce. i) i) Bod 17 Přílohy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011.

26 MŠMT – dietní stravování  Jídelní lístky nemusí být podepsané NT  Přihlášeno 73 jídelen, většinou větší zařízení  Celkem proškoleno 116 NT  Odpovědnost NT pouze v případě chybně nastaveného systému, jinak je veškerá odpovědnost na škole  Proškolení pracovníků ŠJ - povinnost  Pracovní skupina MŠMT – finanční stránka, dle návrhu by mělo dojít k zásahu do vyhlášky o normativech a zákona č. 306 (dotace soukromým školám)  Budou vydány dvě metodiky:  Nutriční doporučení ke SK  Jak správně postupovat při hodnocení SK Schůzka s MŠMT, ČŠI, MZDr a odborů 4.6.2015

27 20. srpen 2015 Praktický kurz pro vedoucí školních jídelen Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace Přímý vstup z akce - Studio ČT v cca 50. minutě relace http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767- studio-ct24/215411058060820. Akce pro školní jídelny

28

29

30 Karotková polévka s ovesnými vločkami Jáhlový gratin s listovým špenátem a s filetem z mořské ryby Pikantní kus-kus s brokolicí a kuřecím masem Cizrnový salát s fazolovými lusky a sýrem Biftečky z mletého masa na salátu z tarhoni Tofu s vanilkovým tvarohem a karamelovými jablíčky Akce pro školní jídelny

31 Národní institut dalšího vzdělávání 22. září 2015 9.00 – 12.00 hodin Manažerské řízení procesu změn ve školním stravování- jídelní lístky a normování http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=48810&op erace=detailhttp://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=48810&op erace=detail 13.00 - 17.00 hodin Manažerské řízení procesu změn ve školním stravování - Spotřební koš http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=48 811&operace=detailhttp://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=48 811&operace=detail Akce pro školní jídelny

32 Děkuji za pozornost Mgr. Eva Martinková eva.martinkova@kraj-lbc.cz 485 226 226


Stáhnout ppt "Novinky ze světa školního stravování…….. Mgr. Eva Martinková odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google