Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novinky v dotacích 2013 Změny podmínek dotací Ing. Jitka Tvrzníková  604 205 709

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novinky v dotacích 2013 Změny podmínek dotací Ing. Jitka Tvrzníková  604 205 709"— Transkript prezentace:

1 Novinky v dotacích 2013 Změny podmínek dotací Ing. Jitka Tvrzníková  604 205 709 jitka.tvrznikova @seznam.cz

2 Jednotná žádost 2013 Jednotná žádost v roce 2013 obsahuje následující dotace: Jednotná platba na plochu (SAPS) Méně příznivé oblasti (LFA) NATURA 2000 na zemědělské půdě Oddělená platba na cukr (SSP) Oddělená platba na rajčata (STP) Zvláštní podpora (platba na): Krávy chované v systému s tržní produkcí mléka („dojnice“) Tele masného typu Bahnice, popřípadě kozy, pasené na travních porostech Brambory pro výrobu škrobu Chmel Agroenvironmentální opatření (AEO)

3 Jednotná platba na plochu (SAPS) Podmínka deklarace veškeré zemědělské půdy - Jestliže žadatel užívá zemědělskou půdu, kterou nemá vedenu v LPIS (podle § 3a zákona č.252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů), je nutné, aby ji do LPIS nahlásil, a to bez ohledu na to, zda na ni bude žádat o poskytnutí některé z podpor či nikoliv. Krajinné prvky – vnitřní, vnější Deklarace biomasy - Tuto Deklaraci je povinen vyplnit každý, kdo plánuje v daném roce dodávat k energetickému využití biomasu, která bude dle „Prohlášení výrobce nebo dodavatele paliva z biomasy“ deklarována jako cíleně pěstovaná (myšleno pěstovaná cíleně pro energetické využití).

4 Biomasa Deklarace cíleně pěstované biomasy (dle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů) Nejedná se o dotaci, kterou vyplácí SZIF Žadatelé pouze deklarují seznam pozemků, na kterých pěstují biomasu a na jaké výměře. K tomu použijí formulář Jednotné žádosti.

5 LFA & AEO - intenzita Od roku 2012 platí pro dotace LFA a AEO nové podmínky pro posuzování intezity Intezita se sleduje v průběhu 92 dnů 1.červen až 31.srpna daného kalendářního roku Žadatel musí každý den kontrolního období dodržovat intenzitu chovu skotu, ovcí, koz a koní ve výši: - minimálně 0,2 VDJ na 1 ha travního porostu vedeného v LPIS - maximálně 1,5 VDJ na 1 ha zemědělské půdy vedené v LPIS. Intenzita a koně - formuláře Deklarace chovu koní I letos musí žadatel předložit OBĚ části Registru koní v hospodářství

6 Kontrolní období VDJ Změny v návaznosti na šetření auditní mise evropské Komise RD2/2009/04. Žadatel je povinen po celou dobu kontrolního období dodržet intenzitu v rozmezí 0,2 VDJ/ha TP – 1,5 VDJ/ha ZP. VDJ u všech zvířat kromě koní budou zjišťována z registrů. V případě chovu koní žadatel uvede počáteční stav k 1. červnu a poté každou změnu v počtu a kategorii chovaných zvířat v průběhu kontrolního období. Pokud kontrola na místě nezjistí jinak, bude pro výpočet dotace použita hodnota uvedená k 1. červnu, popřípadě ke dni poslední nahlášené změny.

7 Kontrolní období VDJ VDJ budou kontrolována standardně ze strany ČPI Při kontrole na místě budou zjišťována všechna zvířata aktuálně registrovaná na hospodářství. V případě skotu, ovcí a koz se nic nemění, evidence bude probíhat klasickým způsobem jako do dnešního dne. V případě koní budou v souladu s § 41 vyhlášky č. 136/2004 S., to znamená, že při KNM budou započítáni jen koně ten den evidovaní na hospodářství v bloku 1 nebo 2 Registru koní v hospodářství. Při krátkodobém přesunu lze koně jeden den ráno přesunout a druhý den večer vrátit, protože po oba dny bude evidován v Registru koní, za podmínky že žadatel přesun uvedl v bloku č. 2. Při delším přesunu nebude dané zvíře započítáno do intenzity VDJ.

8 Kontrolní období VDJ Sankce za porušení intenzity: 10 % za jedno porušení v rámci zóny 0,16 – 0,2 a 1,5 – 1,8 VDJ 25 % za dvě porušení v rámci zóny 0,16 – 0,2 a 1,5 – 1,8 VDJ 50 % za tři porušení v rámci zóny 0,16 – 0,2 a 1,5 – 1,8 VDJ Neposkytnutí dotace za čtyři a více porušení v rámci zóny 0,16 – 0,2 a 1,5 – 1,8 VDJ a nebo pokud intenzita kterýkoli den klesne pod 0,16 VDJ popřípadě překročí nad 1,8 VDJ Jedním porušením je myšleno porušení v jednom dni. Pokud například žadateli klesne intenzita na 0,17 VDJ po dobu 4 dní, pak se jedná o 4 porušení. V rámci převodů bude tolerována změna intenzity po dobu 15 dní před a 15 dní po zaevidování (LPIS) půdy převodce nabyvatelem.

9 Platba na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka Je nutné provést kontrolu dokladů prokazujících prodej mléka odběrateli vůči formuláři, tedy minimálně: - zkontrolovat, zda hodnota na dokladech odpovídá hodnotě na formuláři - kolonka příjmy/tržby za prodané mléko (u plátců DPH se počítá s hodnotou bez DPH) - u žadatelů, kteří účtují v podvojném účetnictví zkontrolovat, zda mají doklady datum zdanitelného plnění v roce 2012 - dále zkontrolovat, zda je správně proveden součet celkových příjmů/tržeb ze zemědělské výroby Pro rok 2013 byl vytvořen nový vzor aktivního PDF formuláře. Bude vyvěšen na stránkách SZIF, na PF.

10

11 Platba na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka Nová podmínka k opatření na „Dojnice“ V případě, že žadatel vyrábí a prodává mléčné výrobky z mléka vyprodukovaného dojnicemi žadatele, jsou součástí příjmů/tržeb i příjmy/tržby vycházející z údajů měsíčních hlášení o přímých prodejích mléka, a to prostřednictvím přepočtu mléčných výrobků na ekvivalentní množství mléka vynásobeného průměrnou cenou mléka vyhlášenou Českým statistickým úřadem za kalendářní rok 2012. Tyto údaje jsou dostupné na portálu farmáře:

12 Platba na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka

13 Nová podmínka k opatření na „Dojnice“ - kalkulace prokazující podíl přidané nemléčné složky v prodaném ochuceném mléčném výrobku - v případě, že žadatel vyrábí a prodává mléčné výrobky z mléka vyprodukovaného dojnicemi žadatele. Pokud má žadatel rozdíl mezi hodnotou dokladů o prodeji mléka a formulářem – hodnota na formuláři bude větší - může to být z důvodu, že k částce za prodej mléka žadatel připočetl hodnotu mléka z prodaných mléčných výrobků. V takovém případě musí být přiložena tato příloha.

14 Platba na tele masného typu Platba na tele masného typu bude poskytnuta žadateli, který na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci vykázal narození telete masného typu v období od 1. dubna roku předcházejícího podání žádosti do 31. března příslušného kalendářního roku (v době podání žádosti již žadatel nemusí mít registrováno na svou osobu hospodářství). Matkou telete musí být kráva chovaná v systému bez tržní produkce mléka. Otcem telete musí být býk masného plemene skotu evidovaný v ústředním registru plemeníků. Fond poskytne platbu jen na tele, které bylo řádně nahlášeno do systému ústřední evidence. Posuzuje se interval mezi datem narození telete a datem nahlášení do ÚE dle způsobu nahlášení: papírově podaná hlášení – 14 dní hlášení podaná přes regionálního pracovníka – 14 dní elektronická hlášení – 7 dní hlášení zaslaná emailem – 8, případně 11 dní

15 Platba na bahnice/kozy pasené na travních porostech Platba na bahnice/kozy pasené na travních porostech evidovaných na žadatele v evidenci bude poskytnuta žadateli, který chová a pase bahnice/kozy na travních porostech v období nejméně od 15. května do 11. září příslušného kalendářního roku na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci. Fond poskytne platbu na tuto dotaci, jestliže celkový počet VDJ je nejméně 2 VDJ.

16 AEO 2013 - novinky 1. Novinky v AEO 2. Kvóty snížení a navýšení výměry 3. Obecné problémy 4. Opatření/ tituly - specifika

17 AEO 2013 - novinky  A2-O – upřesnění podmínky pro odběr vzorků ovoce  A2-Z, A2-O – úprava mezních hodnot chemických látek vzorků ovoce a zeleniny  B7-P, B9 – zrušení povinnosti plnit GAEC 9 (30 cm k 31.10.) na PB zařazených do těchto titulů  B9 – zavedení povinnosti udržovat v terénu zřetelnou hranici suchého stepního trávníku a vřesoviště  sankce 3 %

18 AEO 2013 – kvóty Pardonované snížení zařazené výměry Důvody 5A, 5C, 5E, 5F - nutné doplnit do formuláře ZZZ - nejsou omezeny procenty - nutné doložit průkazné doklady (viz metodika NV 79/2007) Důvod 5B (KPÚ) - není nutné doplnit do formuláře ZZZ – generuje automaticky LPIS - není omezen procenty - není nutné dokládat, je-li důvod průkazný dle LPIS Důvod 5D (MA) - není nutné doplnit do formuláře ZZZ – generuje automaticky LPIS - omezen procenty (na PB, nikoli na závazek - max. 5 % snížení výměry PB) - není nutné dokládat, je-li důvod průkazný dle LPIS

19 AEO 2013 – kvóty Pardonované snížení zařazené výměry Důvod 5G - je nutné doplnit do formuláře ZZZ - negeneruje ho automaticky LPIS! - omezen procenty (na závazek, nikoli na PB – max. 15 % resp. 10 %) - není nutné dokládat, je-li důvod průkazný dle LPIS - je možné použít i v případě, že je v LPIS MA nad 5 % Důvod 5H - je nutné doplnit do formuláře ZZZ - negeneruje ho automaticky LPIS! - omezen procenty (na závazek, nikoli na PB – max. 6 % resp. 3 %) - není nutné dokládat - je možné použít i v případě, že je v LPIS MA nad 5 % - určený pro žadatele v prodlouženém závazku

20 AEO 2013 – kvóty Zvýšení výměry (kvóta 25 %) - závazky ostatní končící 2014, 2015, 2016 - týká se všech opatření s výjimkou C1 a C2 (zatravňování a meziplodiny) - není možné navyšovat v posledním roce závazku (tj. závazky končící k 31. 12. 2013 resp. 31. 3. 2014 - s výjimkou:  navýšení z důvodu MA/EKP (není bráno jako navýšení!!!), toto navýšení se nezapočítává do kvóty 25 %  zvýšení výměry zařazení z důvodu dosadby za vyklučený PB (část PB)

21 AEO 2013 Informace o aktuální podobě zařazení AEO vč. kvót

22 AEO 2013 Informace o aktuální podobě zařazení AEO vč. kvót

23 Obecné problémy: - Vygenerovaný předtisk dotační žádosti odpovídá aktuálně (souběžně) vygenerované ZZZ (ZoZ). Nutno ohlídat, zda žadatel podal (nikoli jen vygeneroval) s dotační žádostí odpovídající žádost o zařazení, popř. změnu zařazení! - Stažení žádosti o zařazení možné pouze do okamžiku odeslání rozhodnutí o zařazení, poté je potřeba podat žádost o vyřazení z AEO. - Žádosti AEO v případě nedoadministrovaných převodů – předtisky nepůjdou připravit, případně nebudou odpovídat stavu po převodu. Doporučujeme konzultovat s CP SZIF. AEO 2013

24 - změna kultury v průběhu roku na PB deklarovaném v rámci dotace EZ (s výjimkou souběhu s C1)  nutnost stažení PB z žádosti o dotaci EZ - neřeší se vyklučení - je-li v dotační žádosti alespoň 1 PB s kulturou A1-T  povinnost plnit intenzitu - víceletý travní porost na orné půdě (PB v LPIS s kulturou R):  v dotační žádosti uvedena kultura ROP  žadatel musí při kontrole prokázat, že PB osel travní směsí s převažujícím obsahem jetelovin A1 – ekologické zemědělství AEO 2013

25 - vyklučení:  na vyklučené PB není možné žádat dotaci (tj. i v případě, že k vyklučení dojde ke konci roku, žadatel má povinnost PB ze žádosti stáhnout, jinak předeklarace!)  zařazení nového PB/ zvýšení výměry zařazeného PB (v případě výsadby po vyklučení) v posledním roce závazku není považováno za navýšení (do ZZZ je nutné takový PB/ územní změnu doplnit ručně) A2 – Integrovaná produkce AEO 2013

26 - podmínka plnění intenzity - změna managementu v průběhu závazku  bez sankce – v prvním roce prodlouženého závazku provést změnu z B1-L na B7-P (na PB mimo ZCHU)  „se sankcí“ – žadatel si může PB s původním mng. stáhnout a nově zařadit s novým mng.  POZOR VRATKA!!! (+ navýšením čerpá kvótu 25%) B – Ošetřování travních porostů AEO 2013

27 - jediné opatření AEO, do kterého je možné vstupovat - nutné ohlášení změny kultury v LPIS do 31.12. (v případě opakovaného zjištění porušení  sankce zamítnutí dotace na C1) - k zatravnění musí dojít vždy v roce zařazení! C1 – Zatravňování orné půdy AEO 2013

28 - sledované období končí až 31. 3. 2014 - změna druhu meziplodiny:  možná pouze do zasetí meziplodiny (tedy do 31. 5. 2013 případně 20. 9. 2013 – dle druhu meziplodiny)  podáním změny dotační žádosti - po podání žádosti o dotaci není možné měnit PB (není možná kompenzace PB). C2 – Pěstování meziplodin AEO 2013

29 - sledované období končí až 31. 3. 2014 - snížení výměry PB v LPIS v průběhu roku  žadatel upravuje výměru v dotační žádosti pouze v případě, že dojde ke snížení výměry samotného biopásu C3 – Biopásy AEO 2013

30 Možnosti podání Žadatel může podat žádost buď elektronickou cestou (datová schránka, Portál farmáře SZIF, e-podatelna) osobně nebo poštou. Potřebné formuláře příslušných žádostí a Příručka pro žadatele 2013 je k dispozici na CD a na stránkách SZIF v záložce ke stažení

31 Podmínky podmíněnosti - CC Od 1.1.2013 jsou v ČR platné podmínky v oblasti Dobré životní podmínky zvířat SMR 16 – minimální požadavky pro ochranu telat SMR 17 – minimální požadavky pro ochranu prasat SMR 18 – požadavky k ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Kontrolní organizace – Státní veterinární správa Od 1.1.2013 aktualizace znění standardu GAEC 2 úprava podmínek – změna nařízení vlády č. 479/2009 Sb.

32 Novela nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor Od 1. ledna 2013 je účinná novela nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor a některá související nařízení, která byla schválena vládou dne 5. prosince 2012. Novelou byly provedeny oproti původnímu znění NV č. 479/2009 Sb. následujcí změny: legislativní úpravy (dle změn souvisejících právních předpisů), úprava znění některých Povinných požadavků na hospodaření (SMR) dle změn souvisejících právních předpisů, zařazení nových požadavků na hospodaření z oblasti Dobré životné podmínky zvířat, rozšíření standardu GAEC 2

33 Úprava znění některých Povinných požadavků na hospodaření (SMR) dle změn souvisejících právních předpisů SMR 4/4: „Byla dodržena kapacita skladovacích prostor pro statková hnojiva, která musí být dostatečná pro uskladnění statkových hnojiv v období zákazu hnojení a v období, kdy nelze hnojit s ohledem na půdně- klimatické podmínky?“ SMR 4/5: „Byl dodržen zákaz pěstování širokořádkových plodin (kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok) na pozemcích se sklonitostí převyšující 7°, jejichž jakákoliv část se nachází ve vzdálenosti menší než 25 m od útvaru povrchových vod?“

34 Úprava znění některých Povinných požadavků na hospodaření (SMR) dle změn souvisejících právních předpisů SMR 4/7: „Byl na zemědělských pozemcích dodržen zákaz používání dusíkatých hnojivých látek v případě nepříznivých půdních podmínek definovaných v zákoně o hnojivech?“.

35 Změny v oblasti Dobrý zemědělský a environmentální stav (GAEC) Žadatel na ploše půdního bloku, popřípadě jeho dílu, označené v evidenci půdy od 1. července příslušného kalendářního roku do 30. června následujícího kalendářního roku jako půda a) silně erozně ohrožená, zajistí, že se nebudou pěstovat širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok; porosty obilnin a řepky olejné na takto označené ploše budou zakládány s využitím půdoochranných technologií; v případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin nebo jetelotravních směsí,

36 Změny v oblasti Dobrý zemědělský a environmentální stav (GAEC) b)mírně erozně ohrožená, zajistí, že širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií. Tyto podmínky nemusí být dodrženy na souvislé ploše s výměrou nižší než 0,4 ha zemědělské půdy, jejíž delší strana je orientována ve směru vrstevnic s maximální odchylkou od vrstevnice do 30° a pod níž se nachází pás zemědělské půdy o minimální šíři 24 m, jež přerušuje odtokové linie procházející plochou širokořádkové plodiny a na kterém je žadatelem pěstován travní porost, víceletá pícnina nebo jiná než širokořádková plodina, s tím, že žadatel může tento postup uplatnit pouze na jedné takto vymezené ploše nebo součet takových ploch nepřesáhne výměru 0,4 ha zemědělské půdy.

37 Půdoochraná technologie - podrývání V září 2012 byl o rozšíření seznamu specifických PT vyhovujících podmínkám standardu GAEC 2 o podrývání informován Svaz pěstitelů cukrovky České republiky i Svaz pěstitelů cukrovky regionu Moravy a Slezska. Všechny AZV byly požádány o zprostředkování této informace zemědělcům, a to zejména pěstitelům cukrové řepy. V lednu 2013 proběhla společná jednání MZe, SZIF a VÚMOP, jejichž výsledkem byla definice zmíněné PT a podmínky kontroly jejího provedení. Jednou z podmínek plnění byla stanovena i minimální hloubka prokypření půdního profilu - 35 cm. Tuto hloubku by měl SZIF při kontrolách na místě ověřovat.

38 Půdoochraná technologie - podrývání Na jednání Komoditní rady pro cukrovku, která proběhla dne 19. března 2013, byl ze strany pěstitelů cukrové řepy vznesen požadavek, aby byly v roce 2013 kontrolovány pouze podmínky provedení PT podrývání, které byly zemědělcům známé již na podzim roku 2012. Protože zemědělci neznali minimální kontrolovanou hloubku podrytí, mohli kypření provést v dobré víře v hloubce menší. Na základě tohoto požadavku se MZe rozhodlo učinit vstřícný krok vůči zemědělské veřejnosti a v letošním roce omezit podmínky kontroly provedení PT podrývání na následující dvě: ohlášení PB, které byly na podzim podryty a doložení vlastnictví/pronájmu kypřiče. Kontrola minimální hloubky podrývání bude tedy prováděna až od roku 2014, tzn. od realizace PT na podzim 2013.

39 Pěstování luskoobilných směsí (LOS) na MEO půdách: Dle vyjádření VÚMOP lze pěstování LOS na MEO půdách považovat za PT v případě, že: plodiny obsažené ve směsi se v řádku nahodile střídají; na metr výsevku LOS v meziřádkovém rozmezí do 12, 5 cm se nachází min. 50% zastoupení obilných stébel; LOS obsahuje z výčtu širokořádkových plodin pouze bob setý nebo sóju. MZe tedy přistoupilo k povolení pěstování LOS obsahujících bob setý nebo sóju na MEO půdách při dodržení výše uvedených parametrů garantovaných z půdoochranného hlediska VÚMOP.

40 Pěstování luskoobilných směsí (LOS) na MEO půdách: Problematika pěstování LOS byla řešena v rámci MV CC (9. 7. 2012), kdy zemědělské nevládní organizace deklarovaly zájem o povolení pěstování LOS na MEO půdách. Po mnoha jednáních, která se v roce 2012 uskutečnila mezi MZe, VÚMOP a SZIF bylo dohodnuto, že v roce 2012 bude pěstování širokořádkové plodiny bob setý nebo sója jako součásti LOS považováno za specifickou PT, která vyhovuje podmínkám standardu GAEC 2 na MEO půdách a to bez hodnocení jakýchkoli parametrů porostu. Dále bylo dohodnuto, že od roku 2013 bude pěstování zmíněných směsí považováno za PT a bude splněním podmínek standardu GAEC 2 na MEO půdách pouze za dodržení přesně specifikovaných parametrů porostu.

41 ZAŘAZOVÁNÍ OPAKOVANĚ MONITOROVANÝCH PŮDNÍCH BLOKŮ (PB) S PROJEVEM EROZE DO MEO (MÍRNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH) A SEO (SILNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH)OBLASTÍ

42 Cílem zařazování opakovaně monitorovaných půdních bloků (PB) s projevem eroze do MEO a SEO oblastí je zpřísnit podmínky pro ty zemědělce, kteří opakovaně způsobují erozi a škody a naopak pomoci těm zemědělcům, jejichž PB jsou zařazeny do MEO a SEO oblastí neoprávněně. Zařazení PB do vyššího stupně ochrany je až poslední možností řešení situace. Tomuto zařazení bude vždy předcházet jednání se zemědělcem, jenž tak bude mít možnost dát věci do pořádku smírnou cestou. Po faktickém zařazení PB do vyššího stupně ochrany však už nebude mít zemědělec možnost MEO/SEO oblasti upravovat a tyto budou zachovány i při pravidelných aktualizacích vrstvy erozní ohroženosti v LPIS

43 Definice podmínek Podmínkou zařazování opakovaně monitorovaných půdních bloků s projevem eroze do MEO (mírně erozně ohrožených) a SEO (silně erozně ohrožených) oblastí je jedna nebo více z těchto možností: opakování erozní události na PB/DPB/parcele osevního postupu, vážné ohrožení intravilánu měst a obcí, vážné ohrožení komunikací, vážné ohrožení povodí vážné ohrožení dalšího majetku fyzických a právnických osob erozí, zemědělcem neakceptovaná agrotechnická opatření na základě schválené KPÚ (Komplexní pozemková úprava), a to při doporučení odborné organizace VÚMOP, v.v.i. (pro vyloučení případů extrémních událostí, kterým nešlo předejít), a po schválení ministrem zemědělství. Přičemž zařazení do přísnější kategorie erozní ohroženosti bude platné vždy od první změny osevů a kategorie se zpravidla mění o jeden stupeň ohroženosti, tzn. erozně neohrožená na mírně erozně ohroženou půdu, mírně erozně ohrožená na silně erozně ohroženou půdu.

44

45

46 Související změny ve vrstvě eroze–GAEC 2 v LPIS současná vrstva obsahuje řadu generalizací, které zemědělcům způsobují problémy (plochy MEO/SEO jsou často malé, na nesmyslných místech apod.); tyto problémy jsou řešeny formou tzv. revizí na novou, vylepšenou a zjednodušenou verzi vrstvy, jejíž kvalitu garantuje VÚMOP, v. v. i., mohou zemědělci přejít dobrovolně tuto novou vrstvu mohou zemědělci využít buď na všech svých PB, nebo jen na některých z nich přechod na novou vrstvu může být laděn v souvislosti s managementem víceletých plodin apod. nová vrstva nabídne zemědělcům možnost využití optimalizačního nástroje pro zakreslování zemědělských pozemků a online přepočet ploch MEO/SEO dle jejich konkrétních potřeb o všech výše uvedených změnách bude zemědělská veřejnost včas informována, k dispozici budou též vyškolení zemědělští poradci.

47 Porovnání současné a nové vrstvy – příklad č.1 Současný stav Nově nabídnutá vrstva

48 Porovnání současné a nové vrstvy – příklad č.1 Zdrojová vrstva Pokud plocha SEO ve zdrojové vrstvě přesahuje 10% výměry PB/DPB/parcely osevního postupu, nebo je větší než 0,40 ha, bude celá plocha PB/DPB/parcely osevního postupu vedená v nové vrstvě jako SEO. Pokud je plocha MEO ve zdrojové vrstvě nad 10 % výměry PB/DPB/parcely osevního postupu, nebo nad 0,40 ha, bude celá plocha PB/DPB/parcela osevního postupu vedená v nové vrstvě jako MEO. PB/DPB/parcely osevního postupu nezařazené do SEO nebo MEO se v nové vrstvě označí jako neohrožené NEO. Vyhodnocovací algoritmus

49 Porovnání současné a nové vrstvy – příklad č.2 Současný stavNově nabídnutá vrstva

50 Metodika vymezení MEO a SEO Pokud plocha SEO ve zdrojové vrstvě přesahuje 10% výměry PB/DPB/parcely osevního postupu, nebo je větší než 0,40 ha, bude celá plocha PB/DPB/parcely osevního postupu vedená v nové vrstvě jako SEO. Pokud je plocha MEO ve zdrojové vrstvě nad 10 % výměry PB/DPB/parcely osevního postupu, nebo nad 0,40 ha, bude celá plocha PB/DPB/parcela osevního postupu vedená v nové vrstvě jako MEO. PB/DPB/parcely osevního postupu nezařazené do SEO nebo MEO se v nové vrstvě označí jako neohrožené NEO. Zdrojová vrstva Vyhodnocovací algoritmus

51 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Novinky v dotacích 2013 Změny podmínek dotací Ing. Jitka Tvrzníková  604 205 709"

Podobné prezentace


Reklamy Google