Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření"— Transkript prezentace:

1 Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření
Prezentováno na semináři v Litovli 18.dubna Ing. Mračkovou Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

2 AEO Důležité termíny NV
. Pozor na předtisky – předtisk i mapy mít po poslední změně v LPIS příjem žádostí – do

3 AEO § 1 Předmět úpravy Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství (dále jen „předpisy Evropských společenství“) agroenvironmentální opatření, včetně poskytování dotací při zemědělském hospodaření v rámci těchto opatření.

4 Agroenvironmentální opatření
AEO § 2 Agroenvironmentální opatření podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí (2 tituly) EZ, IP podopatření ošetřování travních porostů (9 titulů) L, MVL, HSL, TPRL, bahňák, chřástal, =luční společenstva P, DBP, SSTV = pastevní společenstva podopatření péče o krajinu (3 tituly) zatravňování OP, pěstování meziplodin, biopásy

5 Žádost o zařazení do AEO
§ 3 Žádost o zařazení do AEO fyzická nebo právnická osoba podmínka vstupu s minimální výměrou (5 ha; 2 ha ZCHÚ; 1 ha EZ; 0,5 ha EZ zelenina a byliny; 0,25 ha trvalé kultury v EZ; 1 ha sady v IP; 0,5 ha vinice v IP; 0,5 ha zelenina v IP) ŽOZ na 5 let (od 1. 1.; od – meziplodiny, biopásy) ŽOZ do od podání ŽOZ do zařazení nelze doplnit PB zvýšit výměru PB (výměru k zařazení) změnit podmínky zařazení snížit výměru PB či vyřadit PB (OTP, IP)

6 Poskytnutí dotace v rámci AEO
§ 4 Poskytnutí dotace v rámci AEO ŽOD do (od roku 2008 jednotná žádost) společné podmínky pro žadatele zařazení v AEO plnění GAEC na evidovaných PB vedení evidence hnojení + podmínky pro použití hnojiv vedení evidence POR + podmínky pro použití POR údržba TP 1 x ročně pastva nebo 2 x ročně seč (do ; do ; vynechání či posun se souhlasem OOP) po TP do 30 cm (výjimka se souhlasem OOP) plnění podmínek na ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zem. zdrojů posuzování užívané výměry ZP (do , do – meziplodiny, biopásy) pozdní podání žádosti, vyřazení z AEO

7 AEO § 5 Změna výměry navýšení do 25 % původně zařazené výměry – změnová ŽOZ (ne zatravňování a meziplodiny) – do navýšení nad 25 % původně zařazené výměry nebo v 5. kalendářním roce – nová ŽOZ navýšení u zatravňování OP –vždy nová ŽOZ navýšit nelze meziplodiny pardonované snížení výměry (restituce, PÚ, vyšší moc, změna v LPIS do 5 %, první zalesnění ZP, pozbytí PDÚ do 5 %) – poměrná výše dotace (evidence v LPIS k datu podání ŽOD) nepardonované snížení výměry – poměrné snížení a vratka podání žádosti o snížení výměry (snížení od data podání ŽOD do )– do ; do (meziplodiny, biopásy) podání žádosti o snížení výměry (snížení od do data podání ŽOD) – změnová ŽOZ do

8 AEO § 6 Převod zařazení AEO
ukončení zem. činnosti fyzické osoby; zánik právnické osoby bez likvidace; převod, nájem nebo prodej podniku – závazek nového uživatele plnit AEO převod není navýšení výměry sloučení zařazení ostatní případy – datum zahájení 5LO nabyvatele nabytá výměra zařazená kratší dobu než dosavadní výměra a přesahuje 25 % dosavadní výměry – datum zahájení 5LO převodce převod limitu navýšení (25 %) a snížení výměry (5 % ztráta PDÚ) – poměrně nabyvatel přebírá se závazkem zodpovědnost za porušení převodce sankce udělená ve vztahu k převodci se v průběhu převodu vztahuje pouze na převáděnou výměru vratka se vztahuje vždy pouze na 5 let

9 AEO § 7 Podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titul ekologické zemědělství ŽOZ – žadatel registrovaný v systému EZ ke dni podání ŽOZ podle z.č. 242/2000 Sb. V ŽOZ seznam PB se statutem EZ nebo PO v LPIS Kombinovatelnost – vše kromě IP Kombinovatelnost s AEO/HRDP – vše kromě EZ a IP Podmínky poskytnutí dotace plnění NR 2092/1991 a z. č. 242/2000 Sb. registrace v systému EZ dotace na EZ/TP – intenzita HZ min. 0,2 VDJ/ha TP, max. 1,5 VDJ/ha ZP k dotace na EZ/TP – koně k – do kopie registru a formulář s přepočtem koní na VDJ

10 AEO § 7 Podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titul ekologické zemědělství ŽOD – kultura evidovaná v LPIS ke dni podání ŽOD, u OP rozdělení na speciální byliny, zeleninu či ostatní plodiny na OP souběh EZ se zatravňováním OP – v prvním roce žádost na OP s ŽOD zákres PB s rozlišením kultur, popřípadě plodin u OP provádění obnovy TP – možné 1x za pět let, zahájení nejdříve , do násl. roku zajištění souvislého TP, oznámení Fondu nejpozději v den zahájení

11 AEO Dotace- 155 EUR na ha orné půdy 71 EUR na ha TP
§ 7 Podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titul ekologické zemědělství Dotace- 155 EUR na ha orné půdy 71 EUR na ha TP 849 EUR na ha vinic, sadů, chmelnic 564 EUR na ha zeleniny či speciálních bylin

12 AEO § 8 Podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titul integrovaná produkce ŽOZ – seznam všech PB s kulturou vinice sad orná půda, na které budě pěstovat zeleninu K ŽOZ – zákres PB Kombinovatelnost vinice, sady – žádná (i AEO/HRDP) zelenina – meziplodiny, biopásy (i AEO/HRDP)

13 AEO § 8 Podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titul integrovaná produkce Podmínky poskytnutí dotace – sady zakázané účinné látky pravidelný řez (1. 6. – stromy; – keře) záznamy – vlhkost a teplota vzduchu uvedenými tech. zařízeními (1. 3. – ), umístění v mapě PB záznamy - sledování výskytu škodlivých organismů do konce třetího roku odběr vzorků půdy a jejich rozbor na rizikové prvky každoročně odběr a rozbor vzorků ovoce (na každých 20 ha 1 kg) průměrný počet jedinců na 1 ha – jádroviny min. 500 ks, peckoviny min. 200 ks, bobuloviny min ks

14 AEO § 8 Podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titul integrovaná produkce Podmínky poskytnutí dotace – vinice zakázané účinné látky aplikace POR, kalů – max. 2 kg Cu2+/ha/ročně aplikace statkových hnojiv, hnojiv, kalů do 50 kg N/ha v průměru na výměru vinic prosvětlení keřů (1. 6. – ) max. 6 aplikací POR proti plísní révové max. 6 aplikací POR proti padlí révovému v každém druhém meziřadí do 3 let od výsadby souvislý bylinný porost průměrný počet jedinců na 1 ha – min ks keřů révy vinné

15 AEO Podmínky poskytnutí dotace – zelenina
ŽOD – pouze PB se zeleninou + předpokládané datum vysetí/výsadby a sklizně zákres PB – vyznačení ploch se zeleninou a tech. zařízení (teplota, vlhkost vzduchu) možnost pěstovat několik druhů zeleniny v roce – souhrnně musí pokrýt celý PB zakázané účinné látky (všechny zařazené PB) záznamy – vlhkost a teplota vzduchu uvedenými tech. zařízeními (1. 3. – ), záznamy - sledování výskytu škodlivých organismů do konce třetího roku odběr vzorků půdy a jejich rozbor na rizikové prvky každoročně odběr a rozbor vzorků zeleniny (na každých 20 ha 1 kg, každý druh) před každým výsevem/výsadbou rozbor půdy na minerální N použití hnojení do výše stanovených limitů (odečtený zjištěný Nmin po odpočtu 50 kg N)

16 AEO § 8 Podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titul integrovaná produkce Podmínky poskytnutí dotace – zelenina aplikace statkových hnojiv, hnojiv do 170 kg N/ha v průměru na zařazenou výměru vedení evidenční karty PB minimální objem výsevu/výsadby na 1 ha, uznané osivo zelenina na seznamu IP

17 Dotace na titul integrovaná produkce:
AEO § 8 Dotace na titul integrovaná produkce: 435 EUR na ha ovocného sadu 507 EUR na ha vinic 440 EUR na ha zeleniny

18 Podopatření ošetřování travních porostů
AEO § 9 Podopatření ošetřování travních porostů Kombinovatelnost – pouze EZ (i AEO/HRDP) Zařazení PB nadstavbové tituly (MVL, HSL, TPRL, bahňák, chřástal, DBP, SSTV) – vymezení v LPIS základní tituly (louky, pastviny) – 50 % výměry PB mimo ZCHÚ, ochranná pásma NP a PO – bez souhlasu OOP základní tituly (louky, pastviny) – 50 % výměry PB v ZCHÚ, ochranná pásma NP a PO – se souhlasem OOP PB = jeden titul kromě kombinací TPRL na části a druhá část L, MVL, HSL, bahňák, chřástal, P, DBP SSTV na části a druhá část L, MVL, HSL, P, DBP

19 Podopatření ošetřování travních porostů
AEO § 9 Podopatření ošetřování travních porostů ŽOZ – celková výměra TP – PB s rozlišením na tituly + zákres PB kromě plochy označené v LPIS jako nevhodné pro AEO plochy nevhodné pro OTP – souhlas OOP plochy zařazené v podopatření Péče o krajinu Zatravňování OP (i AEO/HRDP) Podmínky poskytnutí dotace společné intenzita HZ min. 0,2 VDJ/ha TP, max. 1,5 VDJ/ha ZP k koně k – do kopie registru a formulář s přepočtem koní na VDJ zákaz hnojení upravenými kaly a odpadními vodami (pouze zařazené PB) provádění obnovy TP – možné 1x za pět let, zahájení nejdříve , do násl. roku zajištění souvislého TP, oznámení Fondu nejpozději v den zahájení

20 AEO § 9 titul LOUKY Podmínky poskytnutí dotace
použití statkových hnojiv, hnojiv a případné pastvy – v průměru na celkovou výměru těchto luk max. 60 kg N/ha nepoužívat kejdu, vyjma kejdy skotu TP sekat dvakrát ročně (1. seč do , 2. seč do ) možnost přepasení TP po mulčování, obnova, přísev v oblastech ZCHÚ, ochranných pásmech NP a PO pouze se souhlasem OOP

21 titul MEZOFILNÍ A VLHKOMILNÉ LOUKY
AEO § 9 titul MEZOFILNÍ A VLHKOMILNÉ LOUKY Podmínky poskytnutí dotace možnost použití statkových hnojiv, organických hnojiv a případné pastvy – v průměru na celkovou výměru těchto luk max. 60 kg N/ha – stanoveno rámci vrstvy ENVIRO hnojit pouze hnojem nebo kompostem TP sekat dvakrát ročně – termín 1. seče přiřazen v rámci vrstvy ENVIRO (varianty: do , do , od do ), 2. seč do možnost přepasení po – stanoveno v rámci vrstvy ENVIRO, nepřikrmovat HZ na ploše přepásané louky (seno, lizy, napájení povoleno) mulčování, obnova, přísev pouze se souhlasem OOP sečení od středu ke krajům nebo od jedné strany ke druhé Dobrovolná nadstavba k hnojené variantě louky nehnojit, nebo nehnojit a ponechat neposečené pásy (6 až 12 m – 5 až 10 % PB, do násl. roku)

22 titul HORSKÉ A SUCHOMILNÉ LOUKY
AEO § 9 titul HORSKÉ A SUCHOMILNÉ LOUKY Podmínky poskytnutí dotace možnost použití statkových hnojiv, organických hnojiv a případné pastvy – v průměru na celkovou výměru těchto luk max. 60 kg N/ha – stanoveno rámci vrstvy ENVIRO hnojit pouze hnojem nebo kompostem TP sekat jedenkrát ročně – termín seče přiřazen v rámci vrstvy ENVIRO (varianty: do , od do , od do ) možnost přepasení po – stanoveno v rámci vrstvy ENVIRO nepřikrmovat HZ na ploše přepásané louky (seno, lizy, napájení povoleno) mulčování, obnova, přísev pouze se souhlasem OOP, sečení od středu ke krajům nebo od jedné strany ke druhé Dobrovolná nadstavba k hnojené variantě louky nehnojit, nebo nehnojit a ponechat neposečené pásy (6 až 12 m – 5 až 10 % PB, do násl. roku)

23 titul TRVALE PODMÁČENÉ A RAŠELINNÉ LOUKY
AEO § 9 titul TRVALE PODMÁČENÉ A RAŠELINNÉ LOUKY Podmínky poskytnutí dotace nepoužívat hnojiva, statková hnojiva a neprovádět pastvu zvířat, TP sekat jedenkrát ročně – termín seče přiřazen v rámci vrstvy ENVIRO (varianty: od do , od do , od do , od do ), seč i odkliz lehkou mechanizací neprovádět mulčování, obnovu, přísev, vápnění, odvodnění válení a smykování pouze se souhlasem OOP udržovat zřetelnou hranici louky v terénu.

24 titul PTAČÍ LOKALITY NA TP – HNÍZDIŠTĚ BAHŇÁKŮ
AEO § 9 titul PTAČÍ LOKALITY NA TP – HNÍZDIŠTĚ BAHŇÁKŮ Podmínky poskytnutí dotace nepoužívat hnojiva, statková hnojiva a neprovádět pastvu zvířat TP sekat dvakrát ročně (1. seč do , 2. seč – ) mulčování, obnova, přísev, válení, smykování se souhlasem OOP sečení od středu ke krajům nebo od jedné strany ke druhé nesekat více než 2 žacími stroji najednou

25 titul PTAČÍ LOKALITY NA TP – HNÍZDIŠTĚ CHŘÁSTALA POLNÍHO
AEO § 9 titul PTAČÍ LOKALITY NA TP – HNÍZDIŠTĚ CHŘÁSTALA POLNÍHO Podmínky poskytnutí dotace nepoužívat hnojiva, statková hnojiva a neprovádět pastvu zvířat TP sekat jedenkrát ročně ( – ) mulčování, obnova, přísev, válení, smykování se souhlasem OOP sečení od středu ke krajům nebo od jedné strany ke druhé nesekat více než 2 žacími stroji najednou

26 AEO § 9 titul PASTVINY Podmínky poskytnutí dotace
použití statkových hnojiv, hnojiv a pastvy – v průměru na celkovou výměru těchto pastvin max. 80 kg N/ha z tohoto limitu dodat pastvou HZ min. 5 kg N/ha každého půdního bloku, max. 55 kg N/ha v průměru na celkovou výměru těchto pastvin (odpovídá aktuální denní intenzitě 0,5 VDJ/ha až 1,25 VDJ/ha) nepoužívat kejdu, vyjma kejdy skotu přepást minimálně jedenkrát ročně do likvidace nedopasků do 30 dnů po skončení pastvy na půdním bloku (výjimka svažitost PB, souhlas OOP) mulčování, obnova, přísev v oblastech ZCHÚ, ochranných pásmech NP a PO pouze se souhlasem OOP herbicidy pouze bodově (EZ vůbec) napájení a technické zajištění pastviny

27 titul DRUHOVĚ BOHATÉ PASTVINY
AEO § 9 titul DRUHOVĚ BOHATÉ PASTVINY Podmínky poskytnutí dotace nepoužívat hnojiva, statková hnojiva, vyjma pastvy HZ dodat pastvou min. 5 kg N/ha každého půdního bloku, max. 40 kg N/ha v průměru na celkovou výměru těchto pastvin (odpovídá aktuální denní intenzitě 0,4 VDJ/ha až 1,05 VDJ/ha) přepást minimálně jedenkrát ročně do likvidace nedopasků do 30 dnů po skončení pastvy na půdním bloku (výjimka svažitost PB, souhlas OOP) mulčování, obnova, přísev pouze se souhlasem OOP herbicidy pouze bodově (EZ vůbec) napájení a technické zajištění pastviny

28 titul SUCHÉ STEPNÍ TRÁVNÍKY A VŘESOVIŠTĚ
AEO § 9 titul SUCHÉ STEPNÍ TRÁVNÍKY A VŘESOVIŠTĚ Podmínky poskytnutí dotace nepoužívat hnojiva, statková hnojiva, vyjma pastvy HZ pastva pouze kozami a ovcemi dodat pastvou min. 5 kg N/ha každého půdního bloku, max. 30 kg N/ha v průměru na celkovou výměru těchto pastvin (odpovídá aktuální denní intenzitě 0,25 VDJ/ha až 1,25 VDJ/ha) přepást jedenkrát ročně - termín pastvy přiřazen v rámci vrstvy ENVIRO (varianty od 1. 5 do , od do , od do , od do a od do ) likvidace stanovených rostlinných druhů do 30 dnů po skončení pastvy na půdním bloku (výjimka písemné stanovisko OOP) neprovádět mulčování, obnovu, přísev nepoužívat herbicidy napájení a technické zajištění pastviny

29 AEO § 9 Dotace 75 EUR na ha - titul louky 100,116,135 EUR na ha - MVL
120,130,150 EUR na ha – HSL 417 EUR na ha – TPRL 202 EUR na ha – bahňák 183 EUR na ha – chřástal 112 EUR na ha – titul pastvina 169 EUR na ha – DBP 308 EUR na ha - SSTV

30 Podopatření péče o krajinu titul zatravňování orné půdy
AEO § 10 Podopatření péče o krajinu titul zatravňování orné půdy ŽOZ – seznam PB a výměru v rámci PB, kterou chce zatravnit v rozlišení na PB z 50 % v ZCHÚ zatravňované regionální směsí PB z 50 % v ZCHÚ zatravňované regionální směsí a sousedící s vodním útvarem (PB do 25 m od vodního útvaru) PB zatravňované normální směsí PB zatravňované normální směsí a sousedící s vodním útvarem minimální zatravňovaná výměra – 0,1 ha minimální zatravňovaná šířka u vodního útvaru – 15 metrů součást ŽOZ – zákres PB s vyznačením zatravňované plochy

31 Podopatření péče o krajinu titul zatravňování orné půdy
AEO § 10 Podopatření péče o krajinu titul zatravňování orné půdy zařadit lze výměru PB pokud nemá v historii v LPIS TP (od ) evidovaná kultura k datu podání ŽOZ byla OP splňuje alespoň jedno z kritérií pro zatravnění (svažitost, BPEJ, LFA, Zranitelná oblast, vodní útvar- sousedí) Kombinovatelnost – pouze EZ (i AEO/HRDP) Podmínky poskytnutí dotace do založení TP (podsev – do sklidit krycí plodinu či samostatný výsev) uznaná travní směs osiv (regionální – schválená OOP nebo normální) oznámit změnu OP na TP v průběhu prvního roku údržba TP – první rok pouze min. 2x seč (do , do ), od druhého roku min. 2x seč nebo 1x pastva herbicidy jen první 2 roky a bodově neaplikovat žádná N hnojiva ani upravené kaly

32 Podopatření péče o krajinu titul zatravňování orné půdy
AEO § 10 Podopatření péče o krajinu titul zatravňování orné půdy Dotace 270 EUR na ha – mimo ZCHÚ, mimo vodní útvar 295 EUR na ha – sousedí s vodním útvarem 350 EUR na ha –v ZCHÚ aspoň 50 % výměry PB 374 EUR na ha – v ZCHÚ a vzdálenost do 25m od vodního útvaru

33 Podopatření péče o krajinu titul pěstování meziplodin
AEO § 10 Podopatření péče o krajinu titul pěstování meziplodin ŽOZ – výměra OP, na níž budou pěstovány meziplodiny zařadit lze min. 3 %, max. 10 % OP v LPIS na žadatele Kombinovatelnost – EZ, IP zelenina, biopásy Kombinovatelnost AEO/HRDP – EZ, biopásy Podmínky poskytnutí dotace vysít od do uznané osivo meziplodiny v minimálním výsevu nebo stanovené druhy meziplodin v podsevu do od zasetí do nezasahovat do porostu od do zapravit meziplodinu do půdy a založit porost hlavní plodiny ŽOD seznam PB, na kterých bude vyseta meziplodina (min. 75 % zařazené výměry) specifikace meziplodiny zákres PB

34 Podopatření péče o krajinu titul pěstování meziplodin
AEO § 10 Podopatření péče o krajinu titul pěstování meziplodin Dotace 104 EUR na ha meziplodiny

35 Podopatření péče o krajinu titul biopásy
AEO § 12 Podopatření péče o krajinu titul biopásy ŽOZ – seznam PB s kulturou OP, kde budou založeny biopásy a výměra biopásů + zákres PB i s biopásy Kombinovatelnost – EZ, IP zelenina, pěstování meziplodin Kombinovatelnost AEO/HRDP – EZ, pěstování meziplodin Podmínky poskytnutí dotace osít do biopásy o šíři 6 až 12 metrů stanovenou směsí uznaných osiv vzdálenost mezi biopásy mezi sebou 50 metrů, od dálnice a silnice I.a II. třídy 50 metrů, ponechání biopásů bez zásahu do následujícího roku nepoužívat biopásy jako souvratě a k přejezdům zemědělské techniky změna polohy biopásu v rámci PB – nový zákres PB současně s ŽOD Dotace- 401 EUR na ha biopásu

36 AEO § 13 Sazby uvedeny v EUR
vyplácení v Kč – přepočet kursem uveřejněným v prvním vydání Úředního věstníku EU (pro rok ,525 Kč/EUR) Kombinovatelnost v platbě – není mezi EZ a biopásy Snížení platby v Ošetřování travních porostů PB v 1. zóně ZCHÚ PB v ZOD podle § 7 odst. 7 NV č. 103/2003 Snížení platby u zatravňování orné půdy

37 AEO § 14 - § 19 Sankce § 14 odst. 1 – sankce 3 %
§ 15 – neposkytnutí dotace § 16 – vratka za kalendářní rok § 17 – vyřazení a vratka od počátku 5LO § 18 – sankce GAEC § 19 sankce podmínky na ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů

38 AEO § 20 Přechodná ustanovení
přechody závazků AEO/HRDP na AEO/PRV (viz výklad § 20) § 21 Zaokrouhlování na dvě desetinná místa matematicky § 22 Účinnost 20. dubna 2007

39 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření"

Podobné prezentace


Reklamy Google