Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1.LF UK Mgr. Pavla Kordulová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1.LF UK Mgr. Pavla Kordulová"— Transkript prezentace:

1 Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1.LF UK Mgr. Pavla Kordulová
Standardy ošetřovatelské péče Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1.LF UK Mgr. Pavla Kordulová

2 Klíčová slova Kvalita ošetřovatelské péče Audit Standard ANA
Standard ošetřovatelské péče Strukturální standard Procesuální standard Lokální standard Centrální standard Standardy hodnocení výsledů Audit ANA SAK ISO JCI/JCAI

3 Kvalita ošetřovatelské péče
Kvalita ošetřovatelské péče je charakterizovaná těmito znaky: koncepce ošetřovatelství ošetřovatelský proces iterdisciplinární spolupráce multidisciplinární spolupráce motivace a odborná příprava reální cíle profesionální etický kodex vědecký podklad praxe aktivita pacienta/klienta Kvalita – z řeckého slova qualis, znamenající jakost Termín kvalita je v současné době velmi rozšířený a je skloňován téměř ve všech odvětví lidské činnosti, vědních disciplínách a ošetřovatelství nevyjímaje. Samotné slovo kvalita pochází z latinského qualis (jakost) a vyjadřuje údaj o vlastnostech určitého předmětu. Kvalita je kategorie, která v kvantitativních i kvalitativních pojmech popisuje úroveň poskytované péče či poskytovaných služeb. Kvalita se tudíž skládá ze dvou částí - jedna část je kvantitativní, měřitelná, druhá je kvalitativní a vychází z hodnotového systému. Kvalita je relativní, nikoliv absolutní kategorie.

4 Standard Standard (z angl.) znamená normu, měřítko, správnou míru, něco obvyklého, očekávaného, přiměřeného Standard X postup Standard je určitá ustálená a všeobecně přijatá norma kvality. Př: standard přesně vytyčující kompetence NLZP ve vyhlášce 424/2004 Sb. Standardem tedy může na národní úrovni být zákonná nebo podzákonná norma. Důležité je odlišovat standard od postupu. Pokud chybí návod (př. na oddělení) jak správně provést jeden konkrétní cíl/činnost, potom je potřeba sestavit jednotný postup. Postup má obsahovat seznam pomůcek, kompletní personální obsazení a heslovité pokyny jakými lze cíle dosáhnout. Př. Odběr krve u dětí. Jaké pomůcky bude sestry potřebovat. Kolik bude zapotřebí personálu a jak má při odběru postupovat. Metodické postupy také slouží jako kontrolní kritéria při zpětné kontrole. Standardy naproti tomu mají komplexnější charakter. V důsledku základních nedostatků v praxi, je nutné stanovit standard, který bude určovat základní kvalitativní normy pro danou problematiku. Je platný a vztahuje se na širší/celostátní úroveň poskytování zdravotních služeb.

5 Standard ošetřovatelské péče
„Standard je sestrami přijatá úroveň ošetřovatelské péče pro určitou skupinu pacientů či klientů, která ale nemůže být platná bez stanovených kritérií určených k hodnocení efektivity a kvality.“ (Mádlová, 2009) Př.: Struktura a vedení ošetřovatelské dokumentace

6 Druhy standardů Strukturální Procesuální Standardy hodnocení výsledků Centrální Lokální

7 Strukturální standard
Manažerské standardy Stanovují optimální personální, technické, hygienické a organizační prostředky (vybavení) STANDARDY ZAMĚŘENÉ NA STRUKTURU – manažerské standardy stanoví metody a nástroje k vedení lidí, poskytování zdrojů, prostředí, vybavení přístroji, nástroje na integraci a komunikaci, informační systémy apod. Obvykle jsou nazvány pojmem směrnice. Na národní úrovni jsou definovány platnou legislativou. Hlavní požadavek na zajištění kvality péče je zaměřen na odbornou nebo speciální kvalifikaci jednotlivých profesí, které se podílejí přímo nebo nepřímo na zdravotní péči, udržování odborné úrovně celoživotním vzděláváním, definováním kompetencí a v neposlední řadě stanovením minimálního počtu pracovníků, kteří se na péči podílejí. Z níže uvedených legislativních norem lze vycházet při zpracování strukturálních standardů na lokální úrovni (Mülerová, 2008).

8 Standardy ošetřovatelské péče
Procesuální standard Standardy ošetřovatelské péče Týkají se specificky ošetřovatelských činností a určují kvalitu ošetřovatelské péče STANDARDY ZAMĚŘENÉ NA PROCES – řídící standardy stanoví závazné postupy pro řízení lidí, pro výkony a záznamy v praxi. Tyto standardy mají závazně strukturovaný obsah a zaměřují se na popis ošetřovatelských činností a výkonů. Postup je definován zejména z důvodu zajištění jednotné péče a bezpečného postupu pro pacienta i zdravotnického pracovníka. Většina zdravotnických zařízení si v souvislosti s probíhajícím procesem akreditace nebo certifikace vytvořila vlastní systém tvorby a formy standardních ošetřovatelských postupů, které korespondují s požadavky akreditačních standardů. Z tohoto důvodu se zaměříme pouze na doporučení metody zpracování standardů. Konečné rozhodnutí včetně formy zpracování, které standardy budou v jednotlivých zdravotnických zařízeních definovány písemně je na managementu těchto zařízení. Jelikož bylo vynaloženo mnoho úsilí na zpracování vzorových šablon v rámci výzkumných projektů, nabízíme některé z nich jako příklad a nebo návod pro ty, kdo se teprve na zpracování standardů připravují (Mülerová, 2008).

9 Standardy hodnocení výsledů
Monitorovací standardy Celkové hodnocení kvality poskytované péče v daném zařízení/pracovišti STANDARDY ZAMĚŘENÉ NA VÝSLEDEK – monitorovací standardy stanoví metody a nástroje pro monitorování, měření, analýzy a hodnocení výsledků například struktura kvalifikace ošetřovatelského personálu, spokojenost pacientů, spokojenost personálu, výskyt nežádoucích jevů jako jsou pády nebo dekubity a další. V současné době připravujeme vhodné nástroje pro srovnávání citlivých indikátorů kvality ošetřovatelské péče (Nursing – Sensitive Indicators) na národní úrovni. (Mülerová, 2008)

10 Centrální standard Vydává MZ ČR jako zákonnou nebo podzákonnou normu
Př. Vyhláška č. 424/2004 Sb. o kompetencí NLZP Zákon č. 96/2004 Sb. o NLZP

11 Lokální standard Vycházejí z rámcových/centrálních standardů
Jsou vytvořeny a přijaty v konkrétním zdravotnickém zařízení nebo oddělení Př. Příjem, překlad a propuštění pacienta

12 Audit Audit (z lat. auditus, slyšení) znamená úřední přezkoumání a zhodnocení dokumentů, nezávislou osobou Audit kvality prověřuje vnitřní kontrolu kvality, systém řízení jakosti ve firmě Účelem auditu je zjistit, zda doklady podávají platné a spolehlivé informace o skutečnosti a obvykle také zhodnotit kvalitu vnitřní kontroly firmy. Vzhledem k rozsahu dokumentace se audit obvykle zabývá jen vzorky a jeho výsledek tedy neznamená naprostou jistotu, nýbrž jen rozumnou pravděpodobnost konečného hodnocení Účelem auditu kvality je zjistit, zda je ve firmě pořádek a zda má dostatečný systém zpětné vazby, která by včas zachytila odchylky od požadované kvality výrobků nebo služeb. Typickým příkladem auditu kvality jsou podmínky pro získání kvalifikace podle ISO 9001.

13 ANA – Americian Nurse asociation
(formální vznik) 1980 (ošetřovatelský proces) Tvorba ošetřovatelských standardů Zastupování sester na národní úrovni Méně než dvacet zdravotních sester se zúčastnilo první konvence v roce 1896 ze sester přidružené absolventky ze Spojených států a Kanady, které se staly v roce 1911 Americké asociace sester. Ani jeden z původních účastníků nebyla registrovaná zdravotní sestra, žádné zákony o licencích sester v té době neexistovaly. O více než sto let později Americké asociace sester se rozrostla o mnohá členství, rozšířila své služby, zveřejnila rozsáhlý sběr materiálu pro ošetřovatelskou praxi a povolání, stanovila kodex ošetřovatelství, vyvinula a zavedla registr sester, které mají být v pověřené oblasti specializace, ale především se začala zapojovat do tvorby zákonů týkající se ošetřovatelství, takže role sestry, povinnosti a oblasti praxe ošetřovatelství jsou respektovány v dnešním světě.. Americké asociace sester je otevřena přivítat všechny rozměry ošetřovatelské praxe a prosazovat pro každou zdravotní sestru členství. Americká asociace sester (ANA) ve svém prohlášení z roku 1980 poprvé definovala ošetřovatelství jako diagnózu a léčbu odpovědi člověka na aktuální i hrozící zdravotní problémy. Americká asociace sester je v dnešní době kompletní profesní organizace zastupující zájmy 2,9 milionů registrovaných sester prostřednictvím profesních organizací. ANA usiluje o vytvoření a podporuje vysoký standard ošetřovatelské praxe, prosazování práv zdravotních sester na pracovišti a šíří pozitivní a realistický pohled na ošetřovatelství a lobbuje v Kongresu a regulačních orgánech v otázkách, které ovlivňují zdravotní sestry a veřejnosti.

14 SAK - Spojená akreditační komise
Vznikla v roce 1998 Jejím posláním je trvalé zvyšování kvality a bezpečí zdravotní péče v ČR pomocí akreditací zdravotnických zařízení, poradenské činnosti a publikačních aktivit Mezi hlavní prostředky pro naplňování našeho poslání považujeme: Vydávání národních akreditačních standardů pro zdravotnická zařízení včetně podrobné metodiky. Pomoc zdravotnickým zařízením připravujícím se k akreditaci, specifikace metodiky dle typů zdravotnických zařízení, poradenství při vytváření vnitřních norem pro dané zařízení, poradenská činnost na místě včetně akreditace nanečisto. Organizace regionálních i celostátních vzdělávacích akcí zaměřených na problematiku kvality zdravotní péče a bezpečí pacientů. Vydávání publikací (v klasické i elektronické podobě) zaměřených na zvyšování kvality péče o pacienty a zajištění jejich bezpečí. Spolupráce s ostatními organizacemi v ČR, které se podílejí na zvyšování kvality zdravotní péče a spolupráce s orgány státní a veřejné správy ve zdravotnictví. Podíl na mezinárodní spolupráci v oblasti zvyšování kvality zdravotní péče a zajištění bezpečí pro pacienty. Vytvoření a správa vlastního systému vzdělávání konzultantů a inspektorů akreditačního procesu.

15 SAK – standardy (manuál a metodická opatření)
1. Řízení kvality a bezpečí 2. Diagnostická péče 3. Péče o pacienty 4. Kontinuity zdravotní péče 5. Dodržování práv pacientů 6. Podmínky poskytování péče 7. Managementu 8. Řízení lidských zdrojů 9. Pro sběr a informací 10. Protiepidemických opatření

16 Sestavení standardu metodou DySSSy
Stanovit problém a vytýčit cíle Připojení kritérií Brainstorming nad problémy cíly a kritérii Ověření v praxi Archivace a třídění Platnost standardu Kontrola Inovace

17 Co má standard obsahovat?
Zaměření Závaznost Cíl Výčet kritérií (struktura, proces, výsledek) Způsob hodnocení Metodika kontroly

18 Formulace standardu Základní charakteristiky kvality – struktura, proces, výsledek Tři typy kritérií: Strukturální Procesuální výsledku

19 Možnosti seminární práce
Vymezte standard péče na vašem pracovišti


Stáhnout ppt "Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1.LF UK Mgr. Pavla Kordulová"

Podobné prezentace


Reklamy Google