Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akreditace „Jak je to u nás“… Chrudimská nemocnice, a.s. Vacková Martina-hlavní sestra,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akreditace „Jak je to u nás“… Chrudimská nemocnice, a.s. Vacková Martina-hlavní sestra,"— Transkript prezentace:

1 Akreditace „Jak je to u nás“… Chrudimská nemocnice, a.s. Vacková Martina-hlavní sestra,

2 Úvod - krátce  Naše nemocnice má 383 lůžek  7 lůžkových oddělení, 4 laboratoře  odborné ambulance  679 zaměstnanců  74 lékařů  341 nelékařského personálu (SZP, včetně NZP, PZP)  264 nelékařského personálu  90 % sester získalo Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

3 Certifikace  Certifikaci ISO 9001 má celá Chrudimská nemocnice, a.s. – systémy řízení bezpečnosti informací (CQS)  Certifikaci jsme obhájili v roce 2012  Nyní usilujeme o akreditaci

4 Akreditace ano nebo ne ?  Rozhodování  Reakce zaměstnanců  Kdy začít  Kolik nás to bude stát  Máme k tomu podmínky  Zvládneme to  Chceme raději:  Nové přístroje  Moderní vybavení  Nové budovy  Nové lékařské pokoje  Vzdělávání  Vyšší platy  Nové oblečení………

5

6 Co je Akreditace ?  Dělat správné věci, na správném místě a se správnými lidmi  Dobrovolný proces při němž se hodnotí zařízení poskytující zdravotní péči a stanoví do jaké míry splňuje standardy k udržení a zlepšení kvality zdravotní péče

7 Proč akreditace?  Akreditace z latinského slova „credere“= souhlas, uznání, povolení  Akreditace je vždy oficiální uznání (ověření) způsobilosti vykonávat určitou činnost, známka kvality, činnost provádět na zaručené úrovni  Naše nemocnice se rozhodla pro akreditaci podle národních standardů SAK – spojená akreditační komise

8 Cíl akreditace  Zavedení pořádku v nemocnici  Zlepšení kvality  Omezení chyb  Kvalitní a bezpečná péče  Prestiž zdravotnického zařízení  Posílení důvěry veřejnosti  Konkurenceschopnost  Efektivní a hospodárná léčba

9 Standardy SAK pro nemocnice  STANDARDY KVALITY  STANDARDY DIAGNOSTICKÝCH POSTUPU  STANDARDY P É ČE O PACIENTY  STANDARDY KONTINUITY ZDRAVOTN Í P É ČE  STANDARDY DODRŽOV Á N Í PR Á V PACIENTU  STANDARDY PODM Í NEK POSKYTOVAN É P É ČE  STANDARDY MANAGEMENTU  STANDARDY P É ČE O ZAMĚSTNANCE  STANDARDY PRO SBĚR A ZPRACOV Á N Í INFORMAC Í  STANDARDY PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘEN Í

10 Cíl akreditace pro zaměstnance  Poskytnutí vzdělávání  Zvýšení sebevědomí zaměstnanců  Zlepšení podnikové kultury  Možnost porovnání  Hrdost, prestiž  Zlepšení komunikace

11 Poslání nemocnice –I.  Bezpečnou a kvalitní zdravotní péči každému jedinci na základě standardizovaných postupů a procesů  Evidence veškeré činnosti kolem pacienta– poskytujeme zdravotní péči založenou na důkazech  Zdravotní péče má vysoké finanční nároky. Naši činnost řídíme tak, aby byla hospodárná a efektivní ve smyslu vysokého zisku pro pacienta

12  Poskytování zdravotní péče vyžaduje morálku a respek- tování etických norem u všech zúčastněných  Equita – každému je dostupná stejná péče.  Činnost nemocnice se odvíjí a mění na základě vnímání a pochopení potřeb veřej - nosti, nároků systému poskytování zdravotní péče a představ majitele.  CÍlem je prospěch pacien- ta, kdy na základě účinných diagnostických postupů a aplikací odpovídající léčby dosahujeme maximálního možného zlepšení stavu.

13 Přínos pro klienta  Pocit bezpečí  Prevence chyb, řízení rizik  Spokojenost  Důvěra  Individuální přístup  Rovný přístup  Komunikace

14 Co je k tomu třeba  Dobrovolnost – účast všech zaměstnanců, přesvědčení, motivace, chuť, změnit myšlení, vzbudit zájem……  Zaměření na pacienta-bezpečná péče  Podpora ze strany vedoucích pracovníků  Pravidelná vnitřní kontrola-audity  Hodnocení externím orgánem  Stimulace k trvalému zlepšování

15 Co je potřeba před zahájením akreditace  Rozhodnutí vedení  Vnitřní předpisy – posouzení a srovnání s 50 standardy SAK  Školení personálu

16 Nejčastější problémy  Stavy pracovníků na oddělení  Zdravotnická dokumentace  Edukace pacientů  Léčiva  Soukromí pacientů  Mimořádné události, stížnosti, NN,pády  Kompetence zaměstnanců  Sledování indikátorů kvality

17 JAK DÁL?

18 Znovu do toho …  Informovanost zaměstnanců - všechny kategorie  Stanovení časového plánu-harmonogram, termíny, interní audity  Určení zodpovědné osoby, týmu…  Vysvětlování, edukace, motivace, audity…..  Změna myšlení zaměstnanců……  Spolupráce všech zaměstnanců

19 Asi takto………….. Kolegové, jdeme na to

20 Píšeme, píšeme, píšeme…  Standardní ošetřovatelské postupy  Zdravotní dokumentace  BOZP a PO  OOPP, odpadové hospodářství  Pořizování, používání a údržba zdravotnické techniky, metrologie  Příjem, překlad, propuštění pacientů  Péče oš. a léčebná, edukace pacientů

21 a zase píšeme, píšeme…  Lékařská a ošetřovatelská dokumentace  Léčiva (skladování, předepisování, podávání, zaznamenávání), klinické studie  Práva pacientů, Informovaný souhlas  Nozokomiální nákazy

22 ještě pořád píšeme,…  Informace, nahlížení do dokumentace !!!!  Kodex práv pacientů, Charta práv hospitalizovaných dětí  Informovaný souhlas !!!!  Dietní systém a opatření k dietnímu systému

23 Kontroly ze strany vedení  Běžné manažerské postupy – kontroly vedoucími pracovníky  Jsou-li nedostatky, opětovné proškolení  Netrestat, vzdělávat, vysvětlovat..  Chválit, pozitivně motivovat..  Učí se i vedení nemocnice

24 Náš společný cíl se blíží  Chrudimská nemocnice, a.s. má stanovený termín akreditace: 12. -14.6.2013

25 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Akreditace „Jak je to u nás“… Chrudimská nemocnice, a.s. Vacková Martina-hlavní sestra,"

Podobné prezentace


Reklamy Google