Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Mgr. Dita Svobodová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Mgr. Dita Svobodová"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Mgr. Dita Svobodová
Hodnocení kvality poskytované ošetřovatelské péče u dlouhodobě nemocných Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Mgr. Dita Svobodová

2 Cíl a předmět hodnocení Audit ošetřovatelské péče
Hodnocení úrovně kvality ošetřovatelské péče Dodržování legislativních norem Dodržování akreditačních standardů Dodržování interních (vnitronemocničních) norem Kontinuita poskytované péče

3 Metodika hodnocení Audit ošetřovatelské péče
Kontrola zdravotnické dokumentace podle předem definovaných kritérií Účast na lékařské vizitě Účast na ošetřovatelské vizitě Pohovor s vedoucími pracovníky (primář, vrchní sestra)

4 Metodika hodnocení Audit ošetřovatelské péče
Pohovor s lékaři, staničními sestrami Pohovor se sestrami ve službě při denní a noční směně Pohovor s hospitalizovanými klienty/pacienty Pohovor s příbuznými pacientů

5 Proces příjem pacientů/klientů Audit ošetřovatelské péče
Indikace k přijetí (z akutního oddělení nemocnice, z ÚSP, z domova důchodců, z domácího prostředí) Čekací listina na příjem (rovný přístup) Pacient přijímán sestrou – ošetřovatelská dokumentace Pacient přijímán lékařem – lékařská dokumentace

6 Proces – Příjem sestrou ošetřovatelská dokumentace Audit ošetřovatelské péče
Ošetřovatelská anamnéza důvod k přijetí, nynější onemocnění, vědomí, psychický stav, dýchání, bolest, hydratace, výživa, spánek, vyprazdňování moče/stolice, stav kůže, pohyblivost, soběstačnost, zvláštní upozornění, významný handicap, používané pomůcky,

7 Příklady používaných standardizovaných hodnotících ošetřovatelských škál Audit ošetřovatelské péče
Bartherův test základních všedních činností (Activities of Daily Living) Riziko dekubitu (stupnice Nortonové) Nutriční screening (nutriční terapeuti) Riziko pádu (Conleyová upraveno Juráskovou 2006) Folsteinův test kognitivních funkcí Test ošetřovatelské péče podle Svamborga Škála deprese pro geriatrické pacienty Zkrácený mentální bodovací test

8 Ošetřovatelská péče Ošetřovatelská vizita Audit ošetřovatelské péče
Realizace ošetřovatelského procesu Sledování bolesti Výživa Příjem - výdej moče a stolici Podávání léků Podávání opiátů Podávání infuzí Prevence imobilizačního syndromu Hygiena pacientů Polohování – používání antidekubitárních matrací Hodnocení rizika pádů Péče o dekubity Bezpečí pacientů/klientů

9 Bezpečí pacientů/klientů
Bezpečnost v nemocnici Osobní věci pacienta/klienta Stížnosti pacientů Informovaný souhlas Negativní reverz Přemísťování a manipulace Prevence rizikových faktorů Prevence násilí Bariérová ošetřovatelská péče 9 9

10 Bezpečí pacientů/klientů
Prevence chyb (hlášení mimořádných událostí) Individuální přístup Signalizace (tísňové hlásiče) u všech pacientů/klientů (proces odpojení pacienta od signalizace popsán, lékař provede zápis do dokumentace, ze kterého plyne, že je pacient zmatený nebo vykazuje kvalitativní poruchu vědomí a na ordinaci lékaře je odpojen od signalizace) Kontrola sester na pokojích během denní služby Kontrola sester na pokojích minimálně á 2 hodiny (podle stavu pacienta) během noční služby se zápisem do dokumentace Používání postranic (neměly by pohyblivého pacient/klienta omezovat) – individuálně podle vyhodnocení rizika pádu

11 Faktory přispívající k bezpečnější ošetřovatelské péči
Hlášení mimořádných událostí Sledování indikátorů péče (dekubity, pády, stav výživy, spokojenost klientů, stížnosti, sledování bolesti) Příprava zařízení na akreditační proces (SAK, ISO) Vhodné a dostačující manipulační pomůcky Dostatek kvalifikovaného personálu (Projekt ČAS 2008) Školení v používání zdravotnické techniky Zbytečně pacienty/klienty neomezovat Pravidelná údržba, oprava, výměna zdravotnických přístrojů 11

12 Faktory přispívající k bezpečnější ošetřovatelské péči
Vstřícný postoj k pacientům/klientům Správné oslovování Vstřícný postoj k příbuzným Edukace pacientů/klientů Edukace příbuzných Vzájemná komunikace Supervize – psychologická podpora – pacienti – příbuzní – personál

13 Fyzioterapie Frekvence Mobilizace pacientů/klientů, skupinové cvičení
Dechová cvičení, chůze, cvičení na lůžku, Prevence dekubitů, cvičení na přístrojích (např.motomedy) Vycházky do zahrady, vyvážení pacientů/klientů na vozíku či lůžku dle počasí ven Ergoterapie, muzikoterapie, canisterapie

14 Provoz a prostředí oddělení
Hygienicko-epidemický režim zdravotnických provozů V době aktivního odpočinku civilní oblečení Čistota pokojů, nočních stolků, lůžek na pokojích, dostatek prádla, dostatek jednorázových pomůcek (pleny, podložky , rukavice apod.) Možnost používání zástěn – soukromí Třídění odpadu (kontaminovaný biologický materiál, ostré předměty) Uložení léčiv, spotřebního materiálu, opiátů Zápach Výskyt kazících se potravin na pokojích a ve společných lednicích

15 Provoz a prostředí oddělení
Uložení lokomočních pomůcek, klozetových židlí a jiných kompenzačních pomůcek Nedostatek prostoru na pokojích – nebezpečí pádu Návštěvy na oddělení (návštěvy dle provozního řádu) nebo individuálně (podpora péče rodiny) Společenská místnost Spolupráce dobrovolníků Využití médií (TV, rádia)

16 Doporučení ošetřovatelský personál
Motivace Složení týmu/týmové cíle Struktura osobnosti Supervize (syndrom vyhoření) Vzdělávání – celoživotní Odměňování Bezpečnost práce / zdravotní riziko

17 Složení ošetřovatelského týmu
Všeobecná sestra – nejvyšší odpovědnost – nejvyšší kompetence – nejvyšší vzdělání Zdravotnický asistent – pod dohledem sestry Fyzioterapeut, ergoterapeut, herní terapeut Zdravotně sociální pracovník Nutriční terapeut Ošetřovatel/ka, sanitář/ka (Psycholog)

18 Doporučení Odpovědnost zřizovatele, provozovatele a poskytovatele (vedoucí pracovníci – primář – vrchní sestra) Příprava zařízení na akreditační proces (zvýšení kvality poskytované péče, sjednocení procesů a postupů, zavedení sledování indikátorů) Zlepšení komunikace a poskytování informací Pravomoci a odpovědnost Externí audit – provozní slepota

19 Doporučení Manipulace se zdravotnickou dokumentací Bezpečí pacientů
Bezpečnost práce Edukace (vzdělávání) personál – pacienti – příbuzní

20 Metodická podpora Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu
Vyhláška č. 385/2006 Sb. o zdravotnické dokumentaci Vyhláška č.195/2005, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče Metodický pokyn č. 9/2004 Sb., o koncepci ošetřovatelství Metodický pokyn č. 7/1998 Sb., o akreditaci zdravotnických zařízení

21 Metodická podpora Vyhláška č. 424/2008 Sb., o náplni činnosti nelékařských zdravotnických povolání Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů

22 Metodická podpora Zákon č. 34/2008 Sb., o odpadech
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech Vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky Vyhláška č. 331/2007 Sb., kterou se vydává Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

23 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Mgr. Dita Svobodová"

Podobné prezentace


Reklamy Google