Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akreditace – nástroj kvality

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akreditace – nástroj kvality"— Transkript prezentace:

1 Akreditace – nástroj kvality
„Jak to bylo u nás“….. Nemocnice Děčín Mgr. Hana Plachá Hlavní sestra

2 Úvod Naše nemocnice má 332 lůžek 8 lůžkových oddělení, 4 nelůžková
odborné ambulance 580 zaměstnanců 80 lékařů 350 nelékařského personálu X 90 % sester získalo Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

3 Certifikace Certifikaci ISO 9001 jsme získali v září 2005
Certifikována byla oddělení LTS, PaO, RDG, lékárna, výpočetní stř. a vedení získali jsme Akreditaci pro vzdělávání lékařů Akreditovaný kvalifikační kurz VS Certifikát spolupracujícího pracoviště s IPVZ

4 Akreditace ano, ne ? Rozhodování Reakce zaměstnanců Kdy začít
Kolik nás to bude stát Máme k tomu podmínky Zvládneme to Chceme raději: Nové přístroje Moderní vybavení Nové budovy Nové lékařské pokoje Vzdělávání Vyšší platy Nové oblečení………

5 Co je Akreditace ? Dělat správné věci, na správném místě a se správnými lidmi Dobrovolný proces při němž se hodnotí zařízení poskytující zdravotní péči a stanoví do jaké míry splňuje standardy k udržení a zlepšení kvality zdravotní péče

6 Proč akreditace? Je jistě více nástrojů pro zvyšování kvality
Akreditace je vždy oficiální uznání (ověření) způsobilosti vykonávat určitou činnost, známka kvality, činnost provádět na zaručené úrovni Naše nemocnice se rozhodla pro akreditaci podle národních standardů SAK – spojená akreditační komise

7 Cíl akreditace: Zavedení pořádku v nemocnici Zlepšení kvality
Omezení chyb Kvalitní a bezpečná péče Prestiž zdravotnického zařízení Posílení důvěry veřejnosti Konkurenceschopnost Zlepšení řízení pokr.

8 Standardy SAK pro nemocnice
50 STANDARDY KVALITY STANDARDY DIAGNOSTICKÝCH POSTUPU  STANDARDY PÉČE O PACIENTY STANDARDY KONTINUITY ZDRAVOTNÍ PÉČE  STANDARDY DODRŽOVÁNÍ PRÁV PACIENTU  STANDARDY PODMÍNEK POSKYTOVANÉ PÉČE  STANDARDY MANAGEMENTU  STANDARDY PÉČE O ZAMĚSTNANCE  STANDARDY PRO SBĚR A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ  STANDARDY PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍ 

9 Cíl akreditace Poskytnutí vzdělávání Zvýšení sebevědomí zaměstnanců
Zlepšení podnikové kultury Možnost porovnání

10 Principy akreditace Základním principem akreditace je vytvoření takového systému, který bude stimulovat ke kontinuálnímu zvyšování kvality poskytované zdravotní péče

11 Přínos pro zaměstnance
Bezpečné prostředí Týmová spolupráce, standardizace výkonů Zlepšení komunikace Zvýšení spokojenosti Hrdost, prestiž Pocit sounáležitosti Zlepšení pracovního výkonu Zlepšení pracovního prostředí

12 Přínos pro klienta Pocit bezpečí Prevence chyb, řízení rizik
Spokojenost Důvěra Individuální přístup Rovný přístup Komunikace

13 Co je třeba: Dobrovolnost – účast všech zaměstnanců, přesvědčení, motivace, chuť, změnit myšlení, vzbudit zájem…… Zaměření na pacienta-bezpečná péče Podpora ze strany vedoucích pracovníků Pravidelná vnitřní kontrola-audity Hodnocení externím orgánem Stimulace k trvalému zlepšování

14 Co předcházelo k zahájení akreditace
Rozhodnutí vedení a výběr SAK Školení členů vedení nemocnice, vedoucích zaměstnanců Místní šetření – předaudit pracovníků SAK Vnitřní předpisy – posouzení a srovnání s 50 standardy SAK pokr.

15 Školení personálu Vstupní seminář pro všechny zaměstnance – 22.6.06
Školení pro vedoucí a kontaktní pracovníky Vyškolení interních auditorů

16 Nejčastější problémy-zatím ještě stále není spolupráce ze strany ved pracovníků
Začali jsme se zabývat stavem na oddělení: Zdravotnická dokumentace Edukace pacientů Léčiva Soukromí pacientů Příprava pro školení personálu Kompetence zaměstnanců Sledování indikátorů kvality Mimořádné události, stížnosti, NN,pády

17 JAK POSTUPOVAT?

18 Předaudit konzultantů SAK
Konzultační návštěva v rámci přípravy k národní akreditaci dle standardů SAK 7.06 Prověřeno plnění národních akreditačních standardů s existujícími dokumenty, kontrola náhodné zdravotnické dokumentace, orientační návštěva některých lůžkových oddělení, rozhovory se zaměstnanci, kladení různých dotazů, závěrem pak krátké zhodnocení – 1pracovní den Účast za nemocnici-PMJ a hlavní sestra Zpráva na 15 stran

19 Zpráva obsahuje……. Závěr – v průběhu šetření nebyly předloženy všechny potřebné vnitřní předpisy v souladu s požadavky komise SAK Je žádoucí podíl všech, jenž se budou na poskytování péče podílet V současné době nedoporučujeme další šetření na odborných pracovištích, po zpracování potřebných předpisů vč. této zprávy a jejich zavedení do praxe, je další šetření žádoucí

20 Bilance - filosofie…. Informovanost zaměstnanců - všechny kategorie
Zakotvení např. v poslání nemocnice, v cílech organizace, v náplních práce (auditor, metrolog..) Stanovení časového plánu-harmonogram, termíny, interní audity Určení zodpovědné osoby, týmu… pok

21 Asi takto………….. Kolegové, jdeme na to

22 Stanovení harmonogramu
Zvolen tým pro kvalitu Ředitel Náměstek LPP Náměstek HT Hlavní sestra Představitel managementu jakosti

23 Harmonogram – postup vpřed
Nutná „vůdčí“ osobnost - u nás dle odbornosti – LPP a hlavní sestra Klíčové rozhodnutí: Vytvořeny dvě pracovní skupiny: Rada pro kvalitu oš péče a Rada pro kvalitu lékařské péče

24 Co následovalo – postup v rámci vedení
V rámci týmu vedení jsme si rozdělili 50 standardů dle problematiky Úprava a tvorba směrnic stávajících (certifikace) dle předložené zprávy SAK Školení personálu-další podrobné seznamování Opakované vnitřní audity na oddělení Externí konzultace, „cvičné“ audity-návštěva pracovníků SAK, PMJ a hl. sestra návštěva u MUDr. Vlčka Vysvětlování, edukace, motivace, audity…..

25 Důležité ! Změna myšlení zaměstnanců…… Nezbytná podpora vedení
Všechny úrovně řízení Spolupráce všech zaměstnanců

26 Práce se standardy Posouzení shody-existující Rozdělení podle obsahu
Rozdělení podle kompetencí Značení jednotlivých SOP a SPP, aby bylo srozumitelné, přehledné, jednoduché (Z, S+ odd., Z 1/, Si 5……)

27 Standardy a směrnice Posouzení shody mezi obsahem standardu a skutečností v nemocnici Většina jich chyběla, některé nevyhovovaly, bylo nutno upravit……. Dle doporučení jsme některé i sloučili v jednu Směrnici, např. problematika zdravotnické dokumentace

28 Standardy oš péče Dosud jsme neposkytovali oš péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu Neměli jsme zavedenou kompletní ošetřovatelskou dokumentaci Bylo nutné okamžitě začít s přípravou

29 Zavedení ošetřovatelského procesu
Formou odborného semináře jsem seznámila funkční sestry s teorií Ošetřovatelského procesu (v.+st.s.) Vypracovala jsem dva SPP – OP Teorie a Vlastní zavedení do praxe Zahájili jsme zpracování ošetřovatelské dokumentace – hlavní a pomocná Nutná změna organizace práce sester na lůžkových odděleních – skupinový systém

30 Ošetřovatelský proces
Termín zavedení byl stanoven od vč. ošetřovatelské dokumentace. Do živý proces Ošetřovatelskou dokumentaci dělíme na Hlavní – anamnéza, dg, edukace, plán, realizace, hodnocení, propouštěcí zpráva Pomocná – FF, bolest, bilance tekutin, komoční tab, prevence vzniku dekubitů, ošetřování chronických ran, prevence rizika pádů, , ……akceptovali jsme jednotlivé obory-trochu odlišné obsahem např.pro dětské pacienty, JIP, ale forma zůstala stejná Tím jsme naplnili hned několik standardů SAK

31 Reakce, ochota přijmout……
Zde velkou roli sehrály samy sestry… Rada pro kvalitu oš péče Pozitivní reakce Negativní reakce

32 Směrnice Zdravotní dokumentace
Použili jsme některé ze stávajících, zapracovali nové vyhlášky, spojili jsme jich několik dohromady na doporučení konzultantů SAK Byla zde nutná spolupráce nám LPP a hlavní sestry – u oš dokumentace (kompetence)

33 Směrnice BOZP a PO OOPP, odpadové hospodářství
Pořizování, používání a údržba zdravotnické techniky, metrologie

34 Směrnice Zdravotnické: Příjem, překlad, propuštění pacientů
Péče oš a léčebná, edukace pacientů Lékařská a ošetřovatelská dokumentace Léčiva (skladování, předepisování, podávání, zaznamenávání), klinické studie Práva pacientů, Informovaný souhlas Nozokomiální nákazy

35 Indikátory kvality - sledujeme
chyby při podávání léčiv pooperační komplikace u akut. operací pooperační komplikace u plán. operací NN v souvislosti s operací NN v souvislosti s hospitalizací počet reoperací informovanost pacientů ze strany lékařů a sester dokončení propouštěcí zprávy nad 10 dnů  pády  dekubity spokojenost pacientů spokojenost zaměstnanců

36 Směrnice péče o pacienty
Plán péče o pacienta Epikrýzy Podávání léčiv, pozitivní list Urgentní stavy-proškolení všech zaměstnanců v KPCR Podávání stravy a nutriční péče, dietní systém, skladování stravy na odd. SOP pro zvláštní skupiny pacientů

37 Standardy dodržování práv pacientů
Informace, nahlížení do dokumentace !!!! Kodex práv pacientů, hospitalizovaných dětí Omezovací prostředky-SOP Informovaný souhlas !!!!

38 Standardy managementu
Řízení organizace, předávání informací, organizační struktura Poslání, cíle nemocnice Spektrum péče ŘLZ Změny legislativy Povinná hlášení - statistika

39 Standardy péče o zaměstnance
Pracovní náplně, adaptační plán (zapracovanost) SPP pro sestry Vypracování pozic a plánu pracovníků Kompetence, hodnocení, školení, semináře Pracovní prostředí, vybavení, IT Možnost vzdělávání Spokojenost zaměstnanců OOPP

40 Standardy protiepidemických opatření
Nozokomiální nákazy - hlášení, monitorování, opatření, SOP hygienické zabezpečení rukou ve zdr. péči, SOP při výskytu MRSA, Desinfekční řád Manipulace s biologickým materiálem, likvidace použitých pomůcek, aktualizace provozních řádů (195)

41 Interní audity Nezbytný nástroj kvality Plán, pravidelnost
Chování auditorů – vhodný výběr Vyhodnocení, podpora, nápravná opatření, pomoc, rada…. Sdělování výsledků Sledování trendů Důslednost

42 Kontroly ze strany vedení
Běžné manažerské postupy – kontroly vedoucími pracovníky Jsou-li nedostatky, opětovné proškolení Netrestat, vzdělávat, vysvětlovat.. Chválit, pozitivně motivovat..

43 Děkuji


Stáhnout ppt "Akreditace – nástroj kvality"

Podobné prezentace


Reklamy Google