Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akreditace – nástroj kvality „Jak to bylo u nás“….. Nemocnice Děčín Mgr. Hana Plachá Hlavní sestra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akreditace – nástroj kvality „Jak to bylo u nás“….. Nemocnice Děčín Mgr. Hana Plachá Hlavní sestra."— Transkript prezentace:

1

2 Akreditace – nástroj kvality „Jak to bylo u nás“….. Nemocnice Děčín Mgr. Hana Plachá Hlavní sestra

3 Úvod  Naše nemocnice má 332 lůžek  8 lůžkových oddělení, 4 nelůžková  odborné ambulance  580 zaměstnanců  80 lékařů  350 nelékařského personálu X  90 % sester získalo Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

4 Certifikace  Certifikaci ISO 9001 jsme získali v září 2005  Certifikována byla oddělení LTS, PaO, RDG, lékárna, výpočetní stř. a vedení - získali jsme Akreditaci pro vzdělávání lékařů - Akreditovaný kvalifikační kurz VS - Certifikát spolupracujícího pracoviště s IPVZ

5 Akreditace ano, ne ?  Rozhodování  Reakce zaměstnanců  Kdy začít  Kolik nás to bude stát  Máme k tomu podmínky  Zvládneme to  Chceme raději:  Nové přístroje  Moderní vybavení  Nové budovy  Nové lékařské pokoje  Vzdělávání  Vyšší platy  Nové oblečení………

6 Co je Akreditace ?  Dělat správné věci, na správném místě a se správnými lidmi  Dobrovolný proces při němž se hodnotí zařízení poskytující zdravotní péči a stanoví do jaké míry splňuje standardy k udržení a zlepšení kvality zdravotní péče

7 Proč akreditace?  Je jistě více nástrojů pro zvyšování kvality  Akreditace je vždy oficiální uznání (ověření) způsobilosti vykonávat určitou činnost, známka kvality, činnost provádět na zaručené úrovni  Naše nemocnice se rozhodla pro akreditaci podle národních standardů SAK – spojená akreditační komise

8 Cíl akreditace:  Zavedení pořádku v nemocnici  Zlepšení kvality  Omezení chyb  Kvalitní a bezpečná péče  Prestiž zdravotnického zařízení  Posílení důvěry veřejnosti  Konkurenceschopnost  Zlepšení řízení pokr.

9 Standardy SAK pro nemocnice  STANDARDY KVALITY  STANDARDY DIAGNOSTICKÝCH POSTUPU  STANDARDY P É ČE O PACIENTY  STANDARDY KONTINUITY ZDRAVOTN Í P É ČE  STANDARDY DODRŽOV Á N Í PR Á V PACIENTU  STANDARDY PODM Í NEK POSKYTOVAN É P É ČE  STANDARDY MANAGEMENTU  STANDARDY P É ČE O ZAMĚSTNANCE  STANDARDY PRO SBĚR A ZPRACOV Á N Í INFORMAC Í  STANDARDY PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘEN Í

10 Cíl akreditace  Poskytnutí vzdělávání  Zvýšení sebevědomí zaměstnanců  Zlepšení podnikové kultury  Možnost porovnání

11 Principy akreditace  Základním principem akreditace je vytvoření takového systému, který bude stimulovat ke kontinuálnímu zvyšování kvality poskytované zdravotní péče

12 Přínos pro zaměstnance  Bezpečné prostředí  Týmová spolupráce, standardizace výkonů  Zlepšení komunikace  Zvýšení spokojenosti  Hrdost, prestiž  Pocit sounáležitosti  Zlepšení pracovního výkonu  Zlepšení pracovního prostředí

13 Přínos pro klienta  Pocit bezpečí  Prevence chyb, řízení rizik  Spokojenost  Důvěra  Individuální přístup  Rovný přístup  Komunikace

14 Co je třeba:  Dobrovolnost – účast všech zaměstnanců, přesvědčení, motivace, chuť, změnit myšlení, vzbudit zájem……  Zaměření na pacienta-bezpečná péče  Podpora ze strany vedoucích pracovníků  Pravidelná vnitřní kontrola-audity  Hodnocení externím orgánem  Stimulace k trvalému zlepšování

15 Co předcházelo k zahájení akreditace  Rozhodnutí vedení a výběr SAK  Školení členů vedení nemocnice, vedoucích zaměstnanců  Místní šetření – předaudit pracovníků SAK  Vnitřní předpisy – posouzení a srovnání s 50 standardy SAK pokr.

16 Školení personálu  Vstupní seminář pro všechny zaměstnance – 22.6.06  Školení pro vedoucí a kontaktní pracovníky  Vyškolení interních auditorů

17 Nejčastější problémy-zatím ještě stále není spolupráce ze strany ved pracovníků  Začali jsme se zabývat stavem na oddělení:  Zdravotnická dokumentace  Edukace pacientů  Léčiva  Soukromí pacientů  Příprava pro školení personálu  Kompetence zaměstnanců  Sledování indikátorů kvality  Mimořádné události, stížnosti, NN,pády

18 JAK POSTUPOVAT?

19 Předaudit konzultantů SAK  Konzultační návštěva v rámci přípravy k národní akreditaci dle standardů SAK 7.06  Prověřeno plnění národních akreditačních standardů s existujícími dokumenty, kontrola náhodné zdravotnické dokumentace, orientační návštěva některých lůžkových oddělení, rozhovory se zaměstnanci, kladení různých dotazů, závěrem pak krátké zhodnocení – 1pracovní den  Účast za nemocnici-PMJ a hlavní sestra  Zpráva na 15 stran

20 Zpráva obsahuje…….  Závěr – v průběhu šetření nebyly předloženy všechny potřebné vnitřní předpisy v souladu s požadavky komise SAK  Je žádoucí podíl všech, jenž se budou na poskytování péče podílet  V současné době nedoporučujeme další šetření na odborných pracovištích, po zpracování potřebných předpisů vč. této zprávy a jejich zavedení do praxe, je další šetření žádoucí

21 Bilance - filosofie….  Informovanost zaměstnanců - všechny kategorie  Zakotvení např. v poslání nemocnice, v cílech organizace, v náplních práce (auditor, metrolog..)  Stanovení časového plánu-harmonogram, termíny, interní audity  Určení zodpovědné osoby, týmu… pok

22 Asi takto………….. Kolegové, jdeme na to

23 Stanovení harmonogramu 1. Zvolen tým pro kvalitu  Ředitel  Náměstek LPP  Náměstek HT  Hlavní sestra  Představitel managementu jakosti

24 Harmonogram – postup vpřed  Nutná „vůdčí“ osobnost - u nás dle odbornosti – LPP a hlavní sestra  Klíčové rozhodnutí:  Vytvořeny dvě pracovní skupiny: Rada pro kvalitu oš péče a Rada pro kvalitu lékařské péče

25 Co následovalo – postup v rámci vedení  V rámci týmu vedení jsme si rozdělili 50 standardů dle problematiky  Úprava a tvorba směrnic stávajících (certifikace) dle předložené zprávy SAK  Školení personálu-další podrobné seznamování  Opakované vnitřní audity na oddělení  Externí konzultace, „cvičné“ audity-návštěva pracovníků SAK, PMJ a hl. sestra návštěva u MUDr. Vlčka  Vysvětlování, edukace, motivace, audity…..

26 Důležité !  Změna myšlení zaměstnanců……  Nezbytná podpora vedení  Všechny úrovně řízení  Spolupráce všech zaměstnanců

27 Práce se standardy  Posouzení shody-existující  Rozdělení podle obsahu  Rozdělení podle kompetencí  Značení jednotlivých SOP a SPP, aby bylo srozumitelné, přehledné, jednoduché (Z, S+ odd., Z 1/, Si 5……)

28 Standardy a směrnice  Posouzení shody mezi obsahem standardu a skutečností v nemocnici  Většina jich chyběla, některé nevyhovovaly, bylo nutno upravit…….  Dle doporučení jsme některé i sloučili v jednu Směrnici, např. problematika zdravotnické dokumentace

29 Standardy oš péče  Dosud jsme neposkytovali oš péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu  Neměli jsme zavedenou kompletní ošetřovatelskou dokumentaci  Bylo nutné okamžitě začít s přípravou

30 Zavedení ošetřovatelského procesu  Formou odborného semináře jsem seznámila funkční sestry s teorií Ošetřovatelského procesu (v.+st.s.)  Vypracovala jsem dva SPP – OP Teorie a Vlastní zavedení do praxe  Zahájili jsme zpracování ošetřovatelské dokumentace – hlavní a pomocná  Nutná změna organizace práce sester na lůžkových odděleních – skupinový systém

31 Ošetřovatelský proces  Termín zavedení byl stanoven od 15.8. - 31.10.06 vč. ošetřovatelské dokumentace. Do 31.12.06-živý proces  Ošetřovatelskou dokumentaci dělíme na Hlavní – anamnéza, dg, edukace, plán, realizace, hodnocení, propouštěcí zpráva  Pomocná – FF, bolest, bilance tekutin, komoční tab, prevence vzniku dekubitů, ošetřování chronických ran, prevence rizika pádů,, ……akceptovali jsme jednotlivé obory-trochu odlišné obsahem např.pro dětské pacienty, JIP, ale forma zůstala stejná  Tím jsme naplnili hned několik standardů SAK

32 Reakce, ochota přijmout……  Zde velkou roli sehrály samy sestry…  Rada pro kvalitu oš péče  Pozitivní reakce  Negativní reakce

33 Směrnice Zdravotní dokumentace  Použili jsme některé ze stávajících, zapracovali nové vyhlášky, spojili jsme jich několik dohromady na doporučení konzultantů SAK  Byla zde nutná spolupráce nám LPP a hlavní sestry – u oš dokumentace (kompetence)

34 Směrnice  BOZP a PO OOPP, odpadové hospodářství  Pořizování, používání a údržba zdravotnické techniky, metrologie

35 Směrnice  Zdravotnické:  Příjem, překlad, propuštění pacientů  Péče oš a léčebná, edukace pacientů  Lékařská a ošetřovatelská dokumentace  Léčiva (skladování, předepisování, podávání, zaznamenávání), klinické studie  Práva pacientů, Informovaný souhlas  Nozokomiální nákazy

36 Indikátory kvality - sledujeme  chyby při podávání léčiv  pooperační komplikace u akut. operací  pooperační komplikace u plán. operací  NN v souvislosti s operací  NN v souvislosti s hospitalizací  počet reoperací  informovanost pacientů ze strany lékařů a sester  dokončení propouštěcí zprávy nad 10 dnů  pády  dekubity  spokojenost pacientů  spokojenost zaměstnanců

37 Směrnice péče o pacienty  Plán péče o pacienta  Epikrýzy  Podávání léčiv, pozitivní list  Urgentní stavy-proškolení všech zaměstnanců v KPCR  Podávání stravy a nutriční péče, dietní systém, skladování stravy na odd.  SOP pro zvláštní skupiny pacientů

38 Standardy dodržování práv pacientů  Informace, nahlížení do dokumentace !!!!  Kodex práv pacientů, hospitalizovaných dětí  Omezovací prostředky-SOP  Informovaný souhlas !!!!

39 Standardy managementu  Řízení organizace, předávání informací, organizační struktura  Poslání, cíle nemocnice  Spektrum péče  ŘLZ  Změny legislativy  Povinná hlášení - statistika

40 Standardy péče o zaměstnance  Pracovní náplně, adaptační plán (zapracovanost) SPP pro sestry  Vypracování pozic a plánu pracovníků  Kompetence, hodnocení, školení, semináře  Pracovní prostředí, vybavení, IT  Možnost vzdělávání  Spokojenost zaměstnanců  OOPP

41 Standardy protiepidemických opatření  Nozokomiální nákazy - hlášení, monitorování, opatření, SOP hygienické zabezpečení rukou ve zdr. péči, SOP při výskytu MRSA, Desinfekční řád  Manipulace s biologickým materiálem, likvidace použitých pomůcek, aktualizace provozních řádů (195)

42 Interní audity  Nezbytný nástroj kvality  Plán, pravidelnost  Chování auditorů – vhodný výběr  Vyhodnocení, podpora, nápravná opatření, pomoc, rada….  Sdělování výsledků  Sledování trendů  Důslednost

43 Kontroly ze strany vedení  Běžné manažerské postupy – kontroly vedoucími pracovníky  Jsou-li nedostatky, opětovné proškolení  Netrestat, vzdělávat, vysvětlovat..  Chválit, pozitivně motivovat..

44 Děkuji


Stáhnout ppt "Akreditace – nástroj kvality „Jak to bylo u nás“….. Nemocnice Děčín Mgr. Hana Plachá Hlavní sestra."

Podobné prezentace


Reklamy Google