Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OKO – občanské kompetence občanům registrační číslo : CZ.1.07/3.1.00/50.0009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OKO – občanské kompetence občanům registrační číslo : CZ.1.07/3.1.00/50.0009."— Transkript prezentace:

1 OKO – občanské kompetence občanům registrační číslo : CZ.1.07/3.1.00/50.0009

2 Řízení a organizace firmy

3 Obsah workshopu Management Personalistika Logistika a zásobování Výroba a kalkulace Marketing, prodej

4 Management Pracovní proces – smysluplná činnost, při které dochází ke vzniku výrobků nebo služeb. Současné řízení charakterizují tyto principy: ochota zdravě riskovat, schopnost tvůrčím způsobem shrnout dílčí poznatky (syntetické myšlení), schopnost řídit v souvislostech (komplexní myšlení).

5 Management - v češtině odpovídá slovu vedení, znamená proces sladění (koordinace) lidských, materiálových, energetických a peněžních zdrojů s činnostmi směřujícími k dosažení určitého cíle. Jde o promyšlené provádění veškerých firemních činností s cílem vytvoření zisku. Dělení: projektování (plánování) – stanovení cílů, výběr způsobů a prostředků k jejich dosažení, organizování - přidělení úkolů určitým skupinám prac. firmy a zabezpečení jejich vzájemné součinnosti tak, aby bylo dosaženo stanovených cílů, výběr a vedení pracovníků – vyhledávání vhodných prac. na jednotlivé pracovní místa ve firmě, usměrňování prac. při výkonu jim svěřených činností včetně kontroly a hodnocení odvedené práce, kontrola – porovnávání cíle (daného plánováním) s dosaženým výsledkem a hodnocení jednak možností (kvantita), jednak jakosti (kvalita) výsledků všech činností.

6 Metoda operačních analýz – metoda doporučuje vedoucím prac. co nejúčelnější využití omezených zdrojů s cílem co nejvíce snížit N a současně dosáhnout co největšího zisku. Úkolem je poskytovat řešení u složitých problémů (více variant). Př. Automobily musí rozvést chléb z pekárny do prodejen. Ty jsou od pekárny různě vzdáleny. Chceme, aby spotřeba benzínu byla co nejnižší. Musíme splnit požadavek všech prodejen. Hvězdicově – vybereme si prodejny v pořadí v jakém chleba dodáme. Jistě vás napadne, že při zpáteční cestě je auto nevytížené. Okruhově – prodejny budeme objíždět po pomyslné kružnici s návratem do pekárny pro další náklad chleba. Spotřeba bude určitě menší než v předchozím případu. Kombinovaně – spojíme oba uvedené případy. Nemusí ale jít o nejefektivnější řešení. Spotřeba nemusí být nejnižší. Můžeme říci, že nám nestačí pouhá úvaha, ale že musíme použít matematickou metodu.

7 Modelování – využívá operační analýza k popisu řešení ekon. problémů. Nahradíme daný problém modelem, který má stejné podstatné vlastnosti. Výhody modelování: zrychlení poznání systému a jeho chování, možnosti praktického ověřování různých zásahů do modelu, možnost napodobovat, ověřovat si možné zásahy do modelu systému a ověřovat si chování systému, zkoumání jevů na skutečném objektu jejich přenesením na model.

8 Základní zásady vedení firmy Zaměření na zákazníky – sledování a vyhodnocování potřeb zákazníků. Zaujetí pro činnost a aktivní vytrvalé jednání. Samostatnost a podnikavost (v souladu se strategií firmy). Výkonnost firmy – aktivní spoluúčast pracovníků na všech činnostech. Řízení v přímém styku – přímý styk s pracovníky. Respektování již osvojené činnosti – s důsledkem na dosavadní zařazení firmy. Co nejmenší počet řídících pracovníků – využití výpočetní techniky. Volné a zároveň pevné vedení firmy – s důrazem na sladění tvůrčí aktivity pracovníků a pracovní kázně.

9 Personalistika Zaměstnanecký poměr může mít formu: pracovního poměru dohody o práci konané mimo pracovní poměr: - dohoda o provedení práce, - dohoda o pracovní činnosti. Pracovní poměr vzniká: volbou, jmenováním, uzavřením pracovní smlouvy.

10 Pracovní smlouva Povinné náležitosti: - druh práce - místo výkonu práce - den nástupu do práce. Ostatní nepovinná ujednání: - zkušební doba - délka pracovního poměru, atd.

11 Formy pracovního poměru: - dohodou - zrušením ve zkušební době - výpovědí - okamžitým zrušením. Mzda – úkolová, časová, podílová. Minimální mzda – daná zákonem. Kolektivní smlouva – smlouva mezi odbory a zaměstnavatelem o mzdách a dalších ujednáních.

12 Logistika Logistika – vědní obor zabývající se fyzickými toky zboží od dodavatele k odběrateli, toky informačními (v písemné i ústní podobě). Průběh zásobování – objednávky, smlouvy…. Evidence a doklady – DL, FA, P, V, sklad.karty… Plán zásobování – bilance porovnávající zdroje zásob s potřebou zásob. Řízení zásob – zásoby specifikujeme, třídíme: - metoda ABC. Výroba – základní hodnototvorný proces.

13 Kalkulace Kalkulace mají ve firmě zajistit správnou tvorbu cen. Základní struktura ceny výrobku: cena pro zákazníka = výrobní N + zisk výrobce + marže obchodu Typový kalkulační vzorec

14 Marketing, prodej Základním kritériem úspěšnosti firmy je trh, směna. Marketing = nauka o trhu, podnikatelská koncepce, v tržním hospodářství nezbytný, ovlivňuje mnoho podnikových činností. Marketing = proces řízení zajišťující poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojování potřeb zákazníka při efektivním dosažení cíle firmy = zisk.

15 Marketing = komplexní široce pojatý proces, zahrnuje mnoho činností (průzkum potřeb zákazníka, reklamu, poznání konkurence……), není samostatná podniková funkce, musí prolínat všemi činnostmi podniku. Zahrnuje: poznání, předvídání, ovlivňování, uspokojování potřeb zákazníka, a to efektivním a pro firmu výhodným způsobem. Prodej = jedna z činností podniku, je podmnožinou velké množiny marketingových činností.

16 K metodám marketingového výzkumu patří: - pozorování (např. počítání aut u cest pro zjištění průjezdnosti), - experiment (zjišťování reakce zákazníků na změnu ceny, obalu ….), - průzkum trhu (např. formou dotazníků v prodejnách, pohovorů se zákazníky….).

17 Marketingový mix Prvky marketingového mixu: -VÝROBEK (product P1) - CENA (price P2) -PROPAGACE (promotion P3) -DISTRIBUCE (placement P4).

18 Životní cyklus výrobku Fáze: Uvedení na trh (hodně investujeme do výrobku, je ztrátová), Růst (objem prodeje se zvětšuje, firma začíná dosahovat zisky), Zralost (prodej a zisk již tolik nerostou, dosahují vrcholu, začínají stagnovat), Pokles (zájem o výrobek slábne, firma musí přijít s výrobkem inovovaným).

19 Propagace – propagační mix = forma komunikace mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž cílem je větší prodej výrobku nebo služby. Skládá se: Podpora prodeje – vzorky, kupóny, výstavy, reklamní předměty, ochutnávky, soutěže…., Reklama – neosobní forma propagace (uskutečňována prostřednictvím médií – noviny, rozhlas, televize….), Prodejní personál – nejlepší forma osobní propagace, řadíme prodavače, obchodní cestující, dealery),

20 Public relation = styk s veřejností, cílem vytvořit pozitivní vztah veřejnosti k firmě, nástroji jsou publikace, akce, zprávy, projevy, tiskové mluvčí, projevy na veřejnosti….., Přímý marketing = teleshopping, zásilkové katalogy, internet…

21 Prodej Prodej = odbyt, chápeme jako součást marketingu. Operativní činnosti při prodeji: - skladování, evidence ve skladu prodeje, - plánování prodeje, - personální zabezpečení prodeje, - jednání s odběrateli, - uzavírání kupních smluv, - vyřizování reklamací, - expedice a fakturace, - evidence a hodnocení prodeje, - obchodně technické služby.


Stáhnout ppt "OKO – občanské kompetence občanům registrační číslo : CZ.1.07/3.1.00/50.0009."

Podobné prezentace


Reklamy Google