Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Realizace staveb, podnikání a finance RES VUT v Brně - fakulta architektury Magisterský studijní program Architektura a urbanismus obor architektura 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Realizace staveb, podnikání a finance RES VUT v Brně - fakulta architektury Magisterský studijní program Architektura a urbanismus obor architektura 2."— Transkript prezentace:

1 Realizace staveb, podnikání a finance RES VUT v Brně - fakulta architektury Magisterský studijní program Architektura a urbanismus obor architektura 2. ročník, povinný předmět přednášky 2 hodiny týdně zkouška, 2 kredity zimní semestr 2015/2016 garant doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc., vedoucí Ústavu stavitelství zajišťuje FAST, Ústav stavební ekonomiky a řízení, Rybkova 1 přednášející Martin Nový RES

2 Plán 1.Investiční procesy a vztahy 2.Financování investic 3.Dokumentace staveb 4.Technologie staveb II. (objekty a celky) 5.Příprava staveb 6.Typy časových plánů 7.Principy obstarávání a financování zařízení staveniště 8.Projektový management 9.Management rizika a dokumentační a konfigurační management 10.Principy podnikání, typy analýz, business plán 11.Daňové systémy a daně 12.Základy nákladového a manažerského účetnictví 13.Banky a finance, bankovní produkty a deriváty 14.Základy finančního řízení podniku Skutečnost 1.Principy podnikání, typy analýz, business plán 2.Principy podnikání, typy analýz, business plán 3.Základy nákladového a manažerského účetnictví 4.Základy finančního řízení podniku 5.Daňové systémy a daně 6.Investiční procesy a vztahy 7.Investiční procesy a vztahy 8.Financování investic 9.Management rizika a dokumentační a konfigurační management 10.Projektový management 11.Typy časových plánů 12.Principy obstarávání a financování zařízení staveniště 13.Zkouška Osnovy výuky

3 3 Projektové řízení (staveb) Projekt: V dřívější projektové praxi – námět, návrh, plán a komplexní vyřešení úkolu vypracováním jeho náležitostí vč. grafického znázornění (výkresů). Nyní – proces výběru, plánování a řízení rozsáhlých operací. Řízení (management): Zabývá se koordinací zdrojů za účelem dosažení stanoveného cíle. Obsahuje plánování, organizování, vedení lidí a kontrolu. Řízení projektu(ů): Naplánování, vypracování a řízení realizace projektu. Neopakovatelný proces s jasným cílem dosažitelným v požadovaném čase, nákladech a kvalitě. Projektové řízení: Určitý způsob a teorie řízení jednotlivých projektů i vzájemná koordinace a řízení souběžně probíhajících projektů. Stavba (podle živnostenského zákona): Dílo s umělou materiální strukturou od svého vzniku zpravidla pevně spojenou se zemí. Stavba (podle stavebního zákona): Stavba (podle stavebního zákona): Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Projektové řízení staveb: Proces přípravy, realizace a užívání stavby vedoucí ke splnění předem definovaných cílů za použití metod projektového řízení.

4 4 Literatura Základní : [1]Nový M., Nováková J., Waldhans M.: Projektové řízení staveb I (elektronická studijní opora BV08), VUT FAST, Brno 2006 [2] Němec V.: Projektový management, Grada Publishing, Praha 2002 [3] Rosenau M. D.: Řízení projektů, Computer Press, Brno 2003 [4] Dolanský V., Měkota V., Němec V.: Projektový management, Grada Publishing, Praha 1996 [5]Svozilová A.: Projektový management, Grada Publishing, Praha 2006

5 5 Literatura Doplňková: [6] Matějka V., Mokrý J., Randula P., Lacko B., Ficek P.: Management projektů spojených s výstavbou, Informační centrum ČKAIT, Praha 2001 [7] Kališ J.: Řídíme projekty s MS Project xxxx, Computer Press, Praha 2002 [8] Sbírka zákonů ČR (Stavební zákon, Zákon o veřejných zakázkách, O životním prostředí, Zákon o obchodních korporacích, Občanský zákoník, …) v aktuálním znění [9]Pitaš J a kol.: Národní standard kompetencí projektového řízení, Společnost pro projektové řízení, Brno 2010 [10] Překvapení Internet : na seznamuna seznamu (kolik bude nalezených odkazů?) na seznamu http://www.mpostav.cz/link.htmhttp://www.ceskestavebnictvi.cz/ http://www.mpostav.cz/link.htmhttp://www.ceskestavebnictvi.cz/ Projectman.czPM Consulting, s.r.o. Projectman.czPM Consulting, s.r.o.Projectman.czPM Consulting, s.r.o.Projectman.czPM Consulting, s.r.o. Komora Projektových ManažerůSpolečnost pro projektové řízení Komora Projektových ManažerůSpolečnost pro projektové řízení a další

6 Provádění stavby RD Literatura: Medvídkov na stavbě Infoa 2013 ISBN 978-80-7240-860-3 Znají už malé děti (jesle, MŠ)

7 Zaměření a výkopy

8 Spodní stavba

9 Horní stavba

10 Zastřešení

11 Zateplení a omítky

12 Dokončovací práce

13 13 Vysoké školy v ČR 45 soukromých 26 veřejných s cca 130 fakultami – 3 stavební fakulty (VUT, ČVUT, VŠB – TUO) 2 státní (vojenská, policejní) Samostatná Katedra (Ústav) stavební ekonomiky a řízení na VUT a ČVUT Specializovaná výuka PŘ na stavebních fakultách ČVUT 2 semestry volitelný předmět (2+1, 0+3: kz) VUT 4 semestry povinný předmět (2+2, 2+2: z+zk, 0+4, 0+3: kz) Výuka PŘ v obecné nebo nestavařské rovině VŠB TU EkF (doc. Zonková, doc. Rapant) VŠE (doc. Fiala) ZČU FEk (doc. Skalický) UP (doc. Petr) MU FI (RNDr. Staníček) VUT FIT (doc. Lacko) JAMU DIFA (MgA.Krejčí) SR: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažementu, Projektový manažement (doc. Petráková, doc. Zúbková) Výuka projektového řízení v ČR

14 14 Management Tři základní roviny managementu: specifická činnost zahrnující soubor názorů, zkušeností, doporučení, přístupů, metod a technik skupina (tým) řídicích pracovníků – management finanční, perzonální, informační, kvality atd. vědní disciplína – uspořádaný soubor poznatků, které jsou zpracovány formou návodů pro jednání nebo principů Tři úrovně činnosti manažerů: základní úroveň - operativní management (mistři, vedoucí dílen atd.) střední úroveň - vedoucí závodů a vedoucí různých útvarů (prodej, nákupu apod.) vrcholová úroveň - usměrňuje a koordinuje všechny činnosti a vytváří koncepce určité organizační jednotky Řídicí práce na všech úrovních má stránky: kvantitativní (množství produkovaných výrobků, poskytovaných služeb) ekonomické (náklady, výnosy, ceny, rentabilita) kvalitativní (kvalita produkce a doprovodných služeb) časové (dodržení určených termínů, zkracování času) další (právní, ekologické, hygienické, bezpečnostní aj.)

15 15 Management Postupné (sekvenční) manažerské funkce: organizováníplánování řízení lidských zdrojů vedení lidí kontrolování V každé ze sekvenčních funkcí se uplatňují průběžné (paralelní) funkce: analyzovánírozhodování realizace včetně koordinace Předpoklady k manažerské funkci: odborné znalosti (získané vzděláním a dalším sebevzděláváním) praktické dovednosti (získané tréninkem a praxí) sociální zralost (charakterové vlastnosti manažera, jeho charisma) Manažerská práce vychází z obecných zásad: volby priority – malá skupina jevů má zásadní význam (Paretovo pravidlo 80/20) principu prevence – čím dříve se objeví a odstraní určitý nedostatek, tím nižší budou ztráty s ním spojené orientace na zákazníka – splnění požadavků, jeho spokojenost a věrnost

16 16 Stavební činnost Stavba jako výsledek stavební činnosti člověka je historicky první technickou aktivitou Vznikly základní konstrukční prvky, ze kterých se budovy skládají dodnes Všechny stavby jsou zaměřeny na uspokojování potřeb (individuálních, kolektivních, celospolečenských) Druhy staveb – novostavba, rekonstrukce, modernizace nebo dostavba, opravy a údržba, demolice, rekultivace Proces pořizování hmotného nemovitého majetku prostřednictvím realizace staveb = významný nástrojem rozvoje lidské společnosti Stavební inženýr - podstatně ovlivňuje kvalitu díla, rychlost výstavby, jakost, výslednou cenu, náklady na údržbu a celkovou užitnou hodnotu stavebního díla - musí být vybaven souborem znalostí technických, ekonomických a řídicích o přípravě, realizaci, užívání a likvidaci staveb

17 17 Národní soustava povolání – NSP Národní soustava kvalifikací – NSK

18 18 Národní soustava povolání - NSP Stavební inženýr stavbyvedoucí řídí výstavbu stavebních objektů většího rozsahu nebo vyšší složitosti. Pro vybrané činnosti podle stavebního a autorizačního zákona musí mít pro provádění stavby autorizaci v odpovídajícím oboru. Pracovní činnosti: Zajišťování plynulosti výstavby. Zajišťování podmínek pro kontrolní prohlídky stavby. Vedení příslušné dokumentace. Spolupráce s technickým dozorem investora, autorským dozorem projektanta a s koordinátorem BOZP. Stanovování koncepcí technických řešení výstavby. Koordinace s navazujícími oblastmi činnosti firem. Zajišťování stanovených technických a ekonomických parametrů. Řízení a usměrňování technologických a pracovních postupů výstavby. Koordinace kapacit v rámci útvaru provádějící firmy. Koordinace účastníků výstavby objektů a technologických částí. Koordinace podřízených mistrů a dílčích stavbyvedoucích. Zajišťování organizace staveniště a řízení provozu na něm. Spolupráce s externími subjekty (technický dozor investora, autorský dozor projektanta, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, správci sítí, místní úřady, obyvatelé, kontrolní orgány apod.). Vedení příslušné dokumentace, jako vedení stavebního deníku, zpracování denního hlášení stavby, vedení prvotní evidence, propočet zbývajících nákladů na dokončení stavby.

19 19 Národní soustava povolání - NSP Manažer projektu zodpovídá za plánování, organizování a řízení realizace projektu tak, aby bylo dosaženo stanovených projektových cílů, a to ve stanoveném termínu a v rámci stanoveného rozpočtu projektu. Pracovní činnosti: Řízení projektu ve všech jeho fázích - inicializace, plánování, realizace, monitoring a reporting, předání, vyhodnocení a uzavření. Koordinace a spolupráce při tvorbě vstupních analýz předmětu a cílů projektu. Spolupráce na výběrovém řízení a smluvním zabezpečení projektu. Stanovení časového a finančního plánu realizace projektu. Sestavení, vedení a řízení projektového týmu. Řízení komunikace v projektu, podpora a motivování členů projektu k efektivnímu výkonu. Koordinace postupů prací a návazností činností v jednotlivých úkolech. Řízení všech dostupných zdrojů v projektu. Reportování stavu realizace projektu směrem dovnitř projektového týmu i směrem ven na stranu zadavatele projektu a vedení dotčených společností. Řízení změn v projektu. Zajištění předání výstupů z projektu a jejich akceptace zúčastněnými stranami. Řízení a kontrola zpracování kompletní dokumentace k projektu. Řízení finančních zdrojů, nákladů, výnosů a cashflow projektu. Analýza a řízení rizik a příležitostí v projektu. Řízení kvality projektu, včetně kontroly hygieny a bezpečnosti práce. NSP

20 20 Národní soustava kvalifikací - NSK Přehled kvalifikací celostátně uznávaných v České republice. - - možnost získat celostátně platné osvědčení i pro znalosti a dovednosti, na které dosud nemáte žádný „papír“ (výuční list, maturitní vysvědčení) podle zákona č.179/2006 - - stačí uspět při zkoušce z některé tzv. profesní kvalifikace - - požadavky ke zkoušce pro každou profesní kvalifikaci v jejím hodnoticím standardu - - místa ke složení zkoušky u každé profesní kvalifikace v seznamu tzv. autorizovaných osob - - další informace o zkoušce, včetně rozmezí částky, kterou zaplatíte za její vykonání u autorizované osoby - - osvědčení o více profesních kvalifikacích, které dohromady odpovídají požadavkům na vyučení v některém oboru vzdělání, umožňuje složit závěrečnou učňovskou zkoušku a získat tak výuční list NSK Odborné způsobilosti manažera projektu

21 Hrubé fáze projektu

22 22 Plánování

23 Fáze plánování výstavbového projektu

24 Fáze provádění výstavbového projektu

25 Historický vývoj pyramidy (3. tis. př.n.l.) babylónská věž (tis. př.n.l.) Velká čínská zeď (od 8. stol. př.n.l. až 17. stol. n.l, 6500 km) Nové Město Pražské (1348 Karel IV.) Edison, Siemensové, Carl Benz, Henry Ford (1903 v Detroitu) František Křižík (*1847 Plánice) Tomáš Baťa st. (*1876 Zlín) vývoz investičních celků (elektrárny, cukrovary) rozvoj teorie řízení (2. pol. 20. st.) komunikační prostředky výpočetní technika (3. třetina 20. st.) současné příklady - Burj Khalifa (Dubaj), Viaduc du Millau, Tři soutěsky (Dubaj)Viaduc du Millau soutěsky(Dubaj)Viaduc du Millau soutěsky 25

26 Historický vývoj Operační analýza – optimální podmínky průběhu procesu v systému OA = aplikace vědeckých metod na řízení složitých systémů (výroba, výstavba, obchod, služby) používá matematické modelování, statistiku nejdříve průmyslová výroba (poč. 20. st.) oblast vojenství (2. sv. válka) poválečná obnova útvary a firmy OA (poč. 50. let) Národní společnost pro operační výzkum – Operations Research of America (ORSA), 1953 Mezinárodní federace společnosti operačního výzkumu – International Federation of Operations Research Society (IFORS), Česká společnost pro operační výzkum IFORSČeská IFORSČeská sedmdesátá léta 20. století – odborné společnosti PM 26

27 Vývoj v ČR 27 do roku 1989 – PŘ = pochybná kapitalistická teorie centrální plánovité řízení hospodářství = 1 mimořádná pozornost projektování hmotných investic (= limitující faktor hospodářského vývoje) - komplexní projektové studie v přípravě staveb (zajišťování zdrojů) i dříve POV (plán organizace výstavby), síťové grafy výuka na vysokých školách (i netechnických) pořádání kurzů, školení, … používání metod PŘ v podnicích zájmové (profesní) organizace PŘ nabídky práce – jobs.czjobs.cz

28 Odborné společnosti International Project Management Association (IPMA www.ipma.ch) – zal. 1965, 54 zemí www.ipma.ch Společnost pro projektové řízení (SPR) – český národní člen (www.cspr.cz) www.cspr.cz Skupina mladých projektových manažerů (Young Project Managers Group = YPMG) při Akademickém centru studentských aktivit (ACSA) ACSA Spoločnosť pre projektové riadenie (SPPR) SPPR 28

29 Odborné společnosti Project Management Institute (PMI www.pmi.org) – zal. 1969, 185 zemí, přes ½ mil. členů (70% v Severní Americe, 30.000 v Evropě, Středním Východě a Africe) www.pmi.org Regionální centrum služeb v Bruselu, Singapuru a Indii, kancelář ve Washingtonu a Číně Členství pro studenty ročně $30 US + $10 Česká komora PMI komora 29

30 Odborné společnosti APM Group APM Group – správce certifikace PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments), standard pro všechny vládní projekty ve Velké Británii APM Group stanovení procesů, rolí, odpovědností a dalších rozhodujících prvků důležitých při řízení projektu Hlavním zdroj pro přípravu na zkoušky – publikace Managing Successful Projects with PRINCE2 CertifikaceCertifikace v ČR v češtině resp. angličtině Certifikace 30

31 Společnost pro projektové řízení Od roku 2000 zajišťuje certifikaci projektových manažerů v ČR podle zásad IPMA - vydávané certifikáty mají mezinárodní platnost Certifikáty se vydávají ve čtyřech stupních – A až D. Nejnižší stupeň D „Certifikovaný projektový praktikant“ (cena 10.800,- Kč – slevy!) Kandidát prokazuje teoretické znalosti základních okruhů projektového řízení (test, příklad, pohovor) podle Národního standardu kompetencí (nově od podzimu 2008) Certifikace má pětiletou platnost Roční příspěvek 600,- jednotlivec, 6000,- firma 31

32 Cíle aktivit nejen SPŘ  Vysvětlit základní pojmy a principy projektového řízení.  Vytvořit odborné názvosloví.  Popsat používané metody a techniky projektového řízení.  Specifikovat náplň činnosti profese projektový manager a zajistit certifikaci projektových manažerů.  Prezentovat programové produkty pro počítačovou podporu projektového řízení.  Ukázat možnosti a přínosy projektového řízení.  Pomoci při zavádění projektového řízení do praxe našich podniků a institucí.  Poradit při řešení problémů, které se vyskytnou při aplikaci projektového řízení.  Umožnit vzájemnou výměnu zkušeností našich i zahraničních pracovníků.  Zajistit sledování nových světových trendů v oblasti PŘ. 32

33 Definice projektu Proces plánování a řízení rozsáhlých operací, tvůrčí proces Sleduje konkrétní cíl s očekávaným přínosem Určuje zdroje a náklady nutné pro realizaci Určuje časový průběh s pevným začátkem a koncem Vlastnosti:JedinečnýNeopakovatelnýDočasný Zajišťuje odborný projektový tým Různorodost a dynamičnost týmu Cíl: Výhodnější postavení na trhu Získání a udržení konkurenceschopnosti Dosažení zisku Neziskové projekty (sociální, životní prostředí, …) 33

34 Návrh x Projekt Návrh (Design): specifikace a výpočet technicko ekonomických parametrů nalezení technického řešení jednotlivých funkcí specifikace nakupovaných prostředků výběr použitých technologií konstrukce atypických prvků a prostředků vypracování technické dokumentace (výpočty, výkresy, kusovníky, technické zprávy, náčrtky, popisy) Projekt (Project): stanovení účelu a cílů projektu včetně analýzy přínosů nalezení činností pro realizaci projektu plánování spotřeby času a nákladů pro jednotlivé činnosti stanovení časového průběhu činností určení a zajištění prostředků pro jednotlivé činnosti stanovení rizik a opatření ke snížení rizika realizace a řízení plánovaných činností 34

35 Projektové řízení Přínosy pro české firmy: zvýšení jistoty v dosahování cílů (snížení rizika), snížení nákladů, zkrácení termínů, úsporu vynaložené námahy, zvýšení jakosti, možnost lepšího dorozumění se západními firmami, příležitost podílet se na zahraničních zakázkách, zpřístupnění zahraničních půjček, příprava firmy na certifikaci, zvýšení konkurenceschopnosti 35

36 Oblasti použití PŘ návrh, příprava a realizace: projekty spojené s výstavbou, zavádění nových technologií, generální opravy výrobních zařízení, inovace výrobků, vývoj nových výrobků, zavádění nových výrobků do výroby a na trh, zakázky v kusové výrobě marketingové akce, kulturní akce, informační systémy, programové produkty (SW), zavádění systémů řízení jakosti, zpracování podnikatelských záměrů, reorganizace firmy, podnikatelské záměry 36

37 Třídy projektů jednoduchý - málo činností, krátkodobý, obvyklé postupy, jednoduchý cíl, jediná osoba speciální - více činností, střednědobý, podprojekty, více zdrojů, vyšší náklady, více osob komplexní - mnoho činností, dlouhodobý, mnoho podprojektů, mnoho zdrojů, vysoké náklady, speciální organizace, jedinečný 37

38 Druhy projektů spojený s výstavbou - dosažení cíle se neobejde bez nové výstavby nebo rekonstrukce objektu výzkumný nebo vývojový - řeší inovace od 3. řádu výše technologický - zavádění nových technologií bez zásahů do staveb organizační - pořádání významných akcí, změna struktury např. řízení, výuky 38

39 Kvantitativní ohodnocení projektů doba trvání - časové jednotky náklady- obnos v penězích komplexnost - počet účastníků (externích) nasazení osob - počet všech osob nutných k realizaci projektu rozsah - počet řešených úloh (subprojektů) riziko - finanční škoda při nedosažení cílů obtížnost - pravděpodobnost nedosažení cíle projektu náročnost - stupeň zkušeností vyžadovaných ke splnění cíle význam - vliv projektu na cíle podniku 39

40 Návrh projektu = odpovědi na otázky Za jakým účelem se vypracovává? - Definování projektu Jaký bude postup? -Postup (fázování) projektu Co bude obsahovat? - Strukturování (strukturní plán) Kdo a s kým bude realizovat? - Organizace projektu Kdy a v jakém sledu? - Časový plán průběhu a termínů Které prostředky budou nutné? - Plánování věcných zdrojů Kolik bude stát? - Plánování nákladů Co a kdy může projekt ohrozit? - Analýza rizik Odkud budou peníze a kdy se bude platit? - Finanční plánování 40

41 Řízení projektu(ů) Manažer (vedoucí) projektu – vybírá ho zadavatel, „nepracuje“ ale řídí (viz dále) Projektový tým – hierarchická struktura, projektové skupiny Zásady (viz dále) a pravidla týmové práce (porady, zápisy, dokumentace) Postup od globálních cílů k detailům Poradní orgán – expertní tým Dozor projektu 41

42 Řídicí činnosti (x výkonné) (Stanovení cílů) Plánování – financí, práce, výroby, zásobování, odbytu, investic, výzkumu, … Organizování - sestavení nebo změna organizační struktury, směrnice, popisy práce Vedení lidí – obsazování pozic, profesní růst, motivace, odměňování Operativní řízení + koordinace Kontrolování – informační systém o plnění cílů (evidence, účetnictví, cenové kalkulace, podniková statistika) 42

43 Podpůrné a doplňující činnosti AdministrativaLegislativa Informatika a komunikace DokumentaceVýkaznictví Řízení rizika Řízení kvality Smluvní řízení Bezpečnost a ochrana zdraví Péče o životní prostředí (environmentalizmus) 43

44 Zásady projektování – pravidla cílovost (čas, náklady, specifikace) reálnost a účelnost systémovostfázovánísystematičnostefektivnost 44

45 Cílovost cíl = požadavky „ trojimperativu“ (Rosenau): nároky na provedení (co má být provedeno) nároky na časový plán (kdy to má být provedeno) nároky na rozpočtové náklady (kolik to má stát) Náklady a kvalita provedení – úměra k času. Rovnováha všech složek dohodnutá mezi subjekty Provedení měřitelné – kontrolovatelné a dosažitelné Dobrý zadavatel = prognostik - určení: variability projektu (možnost budoucího provádění změn cílového stavu) expandibility (možnost a určení míry rozšíření v budoucnosti) 45

46 Trojimperativ

47 Reálnost a účelnost Projekt: uskutečnitelný uskutečnitelný účelný (přiměřená hloubka propracování projektu a jeho dokumentace) účelný (přiměřená hloubka propracování projektu a jeho dokumentace) Dostupnost zdrojů: lidských (projektanti, dělníci) lidských (projektanti, dělníci) materiálových (stroje a zařízení, budovy) materiálových (stroje a zařízení, budovy) finančních (úhrada provedených prací). finančních (úhrada provedených prací). Plánování projektu - na úrovni nutné podrobnosti a nikoliv na úrovni vyčerpání všech možností. 47

48 Systémovost Projekt součástí (např. stavební objekt) - různé části v určitém vztahu. Vazby mezi sebou a okolím. Vlastnosti celku = systému – určují jednotlivé prvky a vazby. Zásada systémového přístupu = zabývat se všemi prvky systému a všemi jeho existujícími i možnými vazbami. Postup: návrh ideálního systému konkretizace zohledněním omezujících podmínek výběr optimální varianty nebo lepší alternativy Nutná podmínka úspěchu = přítomnost odpovídajících specialistů v projektovém týmu. 48

49 Fázování zásada postupného řešení = od obecného ke konkrétnímu, od všeobecného k podrobnému. Postup shora dolů = Top-Down Práce na projektu ve čtyřech fázích (podle Němce): –Situace – podmínky a požadavky projektu a začlenění projektovaného systému do stávajícího prostředí (umístění stavby, objektu v závodě, technologie v hale, uspořádání koncertu, obecně činnosti v nadřazené činnosti). –Koncepce – základní uspořádání prvků systému a jeho vzájemných vazeb na vymezeném prostoru (schéma materiálových, výrobních nebo informačních toků, schéma ploch a činností na nich). –Dispozice – přesné rozmístění všech prvků systému do určeného prostoru, umístění a dimenze vazeb (realizační dokumentace projektu). –Realizace – schvalovací řízení, přípravu realizace (plánování, organizaci a zajištění zdrojů), vybudování systému a zkušební provoz. Vhodné časově částečné překrývání jednotlivých fází. Před zahájením nové fáze - schválení podstatných výsledků fáze předcházející. 49

50 Systematičnost Projektové práce - předem daná a soustavně dodržovaná pravidla jednotného postupu i komunikace Systém jednotné metodiky prací, jednotných podkladů, symbolů, veličin, tabulek, grafů, výkresů a dalších dokumentů Algoritmizace jednotlivých úkonů a jejich automatizace Současnost projektového řízení: použití specializovaných počítačových programů ze skupiny softwaru CIP (Computer in Projects) - usnadnění použití metod projektového řízení (bezchybnost zpracování, rychlost a současnost, celosvětová dostupnost) - MS Project a MS Project Server, Primavera, Mariner, Concerto, OpenProj, SIMA, Elaine MC, Easy Software, Atollon Workspace 50

51 Efektivnost Zásada dosažení maximálního efektu při minimálních nákladech (maximalizace zisku z realizace projektu – provozování systému, z projektové činnosti – proces projektování). Dodržení zásady efektivnosti – nutno opakovaně propočítávat během celého průběhu projektových prací. Efektivnost = indikátor vhodnosti varianty řešení. 51

52 Závěr Project Management (PM) - projektové řízení Osvědčený a světově rozšířený systém řízení, ovlivňuje zásadním způsobem procesy související s výstavbou, je soustavou osvědčených metod, procedur, postupů a technik Standardní proces je uznávanou a vyžadovanou formou v rámci administrativních procedur Evropské unie, evropské i světové banky Zvyšuje pravděpodobnost dosažení cíle projektů v plánovaném čase, kvalitě a nákladech Zvyšuje konkurenceschopnost podniku i jednotlivce Patří ke vzdělání architektů a stavebních inženýrů 52

53 Děkuji za pozornost NA SHLEDANOU! Další 2 přednášky Jana Nováková Miloš Waldhans


Stáhnout ppt "Realizace staveb, podnikání a finance RES VUT v Brně - fakulta architektury Magisterský studijní program Architektura a urbanismus obor architektura 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google