Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projektový záměr Podpora technického a přírodovědného vzdělávání MŠMT Červenec 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projektový záměr Podpora technického a přírodovědného vzdělávání MŠMT Červenec 2011."— Transkript prezentace:

1 Projektový záměr Podpora technického a přírodovědného vzdělávání MŠMT Červenec 2011

2 Základní údaje o projektu Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 4a Systémový rámec celoživotního učení (cíl Konvergence) Oblast podpory: 7.4a.1 Systémový rámec počátečního vzdělávání Typ projektu: individuální projekt národní Příjemce: MŠMT Partner:NUV

3 Podporované aktivity z výzvy č. 33 Rozvoj kariérového poradenství ve školách na systémové úrovni, včetně vyhledávání žáků a studentů ohrožených nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání a osvětové a informační činnosti směřující k žákům a rodičům zaměřené na racionalizaci volby další vzdělávací cesty. Další vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků škol a školských zařízení s důrazem na realizaci kurikulární reformy, včetně osvojení si dalších moderních pedagogických metod souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání. Návrh a ověření systému účinné podpory technických a přírodovědných oborů včetně odborné a výzkumné činnosti mládeže.

4 Hlavní cíl projektu Podpořit zájem žáků ZŠ a SŠ o odborné vzdělávání a následné uplatnění v technických profesích. Posílit identifikaci žáků SŠ oborem a snížit rizika předčasných odchodů ze vzdělávání bez jakékoliv kvalifikace Posílit profesní stabilitu absolventů odborných škol

5 Zdůvodnění potřebnosti Klesající zájem žáků o přírodovědné a technické obory viz výsledky mezinárodního výzkumu, který provedl Evropský kulatý stůl průmyslníků, Výsledky PISA 2009 Doporučení zprávy společnosti McKinsey & Company Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení. Studie Zmapování nabídky a kvality učebnic pro oblast středního vzdělávání - zcela chybí nové učebnice, které by mohly být vzhledem k inovacím v technických oborech jednoduše aktualizovány a sdíleny

6 Dílčí cíle Zkvalitnění a zatraktivnění výuky matematiky, přírodovědných předmětů a technologií na základních a středních školách. Rozvoj praktických dovedností žáků získaných v rámci pracovního vyučování realizovaného na odborných pracovištích středních odborných škol

7 Dílčí cíle Zvýšení metodické podpory výuky v podmínkách realizace kurikulární reformy prostřednictvím dostupné kvalitní nabídky učebnic, které jsou v souladu s vydanými rámcovými vzdělávacími programy pro vybrané obory odborného vzdělávání Popularizace systému podpory tvorby učebnic a metodické podpora cílové skupině učitelů ZŠ a SŠ

8 Klíčové aktivity projektu A1 Zatraktivnění výuky matematiky, přírodních věd a technologií na základních a středních školách A2 Příprava a realizace pracovního vyučování žáků ZŠ na odborných pracovištích SŠ A3 Podpora tvorby učebnic pro obory středního vzdělávání A4 Popularizace systému podpory tvorby učebnic

9 Cílová skupina Žáci škol a školských zařízení, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ti žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání; → 794 tis. žáků ZŠ a 356 tis. žáků SŠ (obory odborného vzdělávání) Pracovníci škol a školských zařízení → 44 200 učitelů SŠ včetně gymnázií a konzervatoří. → Sekundárně projekt podpoří až 70 700 učitelů ZŠ.

10 Přínos pro cílovou skupinu Pro cílovou skupinu žáků bude přínosem poznání pracovního prostředí, nároků a podoby profesí, lepší kontakt se středními školami, které nabízejí studium oborů vedoucí k požadované kvalifikaci. Pro cílovou skupinu učitelů ZŠ zkvalitnění výuky matematiky, přírodovědných předmětů zprostředkovaně a technologií přímo do výuky.

11 Přínos pro cílovou skupinu Pro cílovou skupinu učitelů budou přínosem inovované a aktualizované odborné znalosti a dovednosti vedoucí k lepší připravenost budoucích absolventů škol na požadavky praxe prostřednictvím exkurzí v KA1 a návštěv na středních školách v KA2. Zpracováním nových učebnic dojde ke zlepšení podmínek pro práci učitelů SOŠ a SOU, usnadnění výuky v souladu s RVP. Zároveň bude podpořena ICT gramotnost učitelů při zpracování a použití textu v elektronické podobě (e-knihy a publikované materiály na www.rvp.cz).www.rvp.cz Bude podpořeno tzv. síťování škol a pedagogických pracovníků pro vzájemné předávání zkušeností.

12 Rizika projektu slabý zájem zaměstnavatelů spolupracovat se školami, – Výběrem spolupracujících subjektů, kteří potřebují kvalifikovanou pracovní sílu nedostatečný zájem pedagogů prohlubovat své odborné znalosti a dovednosti, získávat nové kompetence pro inovace ve výuce matematiky, přírodovědných technických předmětů – Dobrá propagace směrem k managementu škol časová vytíženost může pedagogům zabránit zapojit se do prezenčního vzdělávání – Nabídnout i jiné formy než prezenční

13 Rizika projektu Obtížné hledání schopných autorů odborných učebnic a nízká kvalita předložených textů - velké riziko – Informační osvěta, recenzenti z řad odborníků, odměna Nezájem cílové skupiny (učitelů a žáků) o využití učebnic a učebních textů – střední riziko- informační kampaň Nesprávně uchopené zpracování obsahu učebnic, nízká atraktivita pro žáky- střední riziko – Koordinace, metodické vedení, odborné posudky Problémy s autorskými právy, zejména ve vztahu k nejmodernějším technologiím. – Využití právního poradenství a vzniklých materiálů v rvp.cz

14 Rozpočet projektu Doba realizace projektu: 24 měsíců od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013 Rozpočet projektu :129 743 760,00 100 % Z toho na realizaci klíčových aktivit směrem k cílové skupině: 78,41% Z toho na řízení projektu: 21,59 %

15 Monitorovací indikátory Celkem 17 nově vytvořených produktů KA1 – 1x soubor 15 videospotů; 3x ověřené e-learningové kurzy; 1x manuál; 1x příručka KA2 – 1x manuál; 1x ověřený systém otevřených dílen; KA3 – 1x sada 100 ks učebnic s platnou schvalovací doložkou publikovaných on-line na www.rvp.czwww.rvp.cz KA4 – 1x modul učebnice; 1x soubor 30 videozáznamů; 6x ověřené e-learningové kurzy

16 Výběrová řízení 01 Předtisková úprava materiálů a tiskové služby 02 Služby IT v rámci informačních systémů 03 Výroba videozáznamů 04 Centra pro spolupráci ZŠ a SŠ 05 Koordinace spolupráce škol a firem

17 Udržitelnost Projekt vytvoří podmínky pro systematické projektování vzdělávací a profesní dráhy žáků. Dohody o spolupráci škol vytvořené v rámci projektu, budou zahrnovat návrhy opatření k využívání metod práce i výstupů projektu po dobu jeho udržitelnosti – partnerství. Na školách budou stanoveny osoby zodpovědné za realizaci aktivit partnerství. Na základě uzavřených autorských smluv budou vytvořené učebnice a učební texty po dobu minimálně 5 let od ukončení projektu vlastnictvím příjemce podpory (MŠMT). Další možností podpory tvorby učebnic po skončení projektu je možné vyhlášení specificky orientovaných rozvojových programů MŠMT. Budou proškoleni potenciální autoři učebnic a učebních textů, kteří mohou využít nabytých dovedností k další tvorbě učebnic, popřípadě využijí své zkušenosti při tvorbě materiálů na Metodickém portále www.rvp.cz.

18 Projektový záměr Podpora technického a přírodovědného vzdělávání MŠMT Červenec 2011


Stáhnout ppt "Projektový záměr Podpora technického a přírodovědného vzdělávání MŠMT Červenec 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google