Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0258 Název projektu Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_07_EKO_415_Mus Druh učebního materiáluprezentace Autor Ing. Bohuslav Musil VY_32_INOVACE_07_EKO_415_Mus

2 Vzdělávací obor, pro který je materiál určen Cukrář PředmětEkonomika Ročník2. ročník Název tematické oblasti (sady)Podnikání, majetek a hospodaření podniku Název vzdělávacího materiáluZaložení, vznik, zrušení a zánik živnosti a obchodní korporace Anotace Prezentace slouží k osvojení a procvičení znalostí v tématu podnikání, podnikatel a podnik. Má žákům přiblížit základní pojmy v oblasti založení, vzniku, zrušení a zániku obchodních korporací a živností, vysvětlit jejich význam a upevnit znalosti žáků. Je určena pro výuku ekonomiky ve 2. ročníku učebního oboru Cukrář. Zhotoveno, (datum/období)22. 12. 2013 Ověřeno11. 4. 2014

3 ZÁKON č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání Založení, vznik, zrušení a zánik živnosti a obchodní korporace 1

4 Otázky při zakládání obchodní společnosti či živnosti:  Co budeme vyrábět nebo jaké služby budeme poskytovat? Nápad a jeho ověření. (Druh výrobku, služeb, poptávka, konkurence.)  Kde budeme podnikat? (Doprava, odbyt, pracovní síla, provozovna.)  Jakou právní formu podnikání zvolíme? (Obchodní společnost, družstvo, živnost.)  Jaké prostředky musíme do podnikání vložit? Odkud je získáme? (Zakladatelský rozpočet a posouzení jeho reálnosti) Otázky při zakládání obchodní společnosti či živnosti:  Co budeme vyrábět nebo jaké služby budeme poskytovat? Nápad a jeho ověření. (Druh výrobku, služeb, poptávka, konkurence.)  Kde budeme podnikat? (Doprava, odbyt, pracovní síla, provozovna.)  Jakou právní formu podnikání zvolíme? (Obchodní společnost, družstvo, živnost.)  Jaké prostředky musíme do podnikání vložit? Odkud je získáme? (Zakladatelský rozpočet a posouzení jeho reálnosti)

5 Živnost ohlašovací Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinna to ohlásit živnostenskému úřadu. Fyzická osoba v ohlášení mimo jiné uvede: a)jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, státní občanství, bydliště, rodné číslo, datum narození, místo narození a rodné příjmení, b)u odpovědného zástupce údaje uvedené v ustanovení písmene a) obdobně c)místo podnikání d)předmět podnikání, identifikační číslo, bylo-li přiděleno e)provozovnu Živnost ohlašovací Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinna to ohlásit živnostenskému úřadu. Fyzická osoba v ohlášení mimo jiné uvede: a)jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, státní občanství, bydliště, rodné číslo, datum narození, místo narození a rodné příjmení, b)u odpovědného zástupce údaje uvedené v ustanovení písmene a) obdobně c)místo podnikání d)předmět podnikání, identifikační číslo, bylo-li přiděleno e)provozovnu

6 Fyzická osoba připojí k ohlášení: a)výpis z evidence trestů ne starší 3 měsíce b)doklad prokazující její odbornou způsobilost, popřípadě odbornou způsobilost odpovědného zástupce, pokud ji zákon vyžaduje c)doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístil místo podnikání, liší-li se od bydliště d)prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce e)doklad o zaplacení správního poplatku Splnil-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis. Fyzická osoba připojí k ohlášení: a)výpis z evidence trestů ne starší 3 měsíce b)doklad prokazující její odbornou způsobilost, popřípadě odbornou způsobilost odpovědného zástupce, pokud ji zákon vyžaduje c)doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístil místo podnikání, liší-li se od bydliště d)prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce e)doklad o zaplacení správního poplatku Splnil-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis.

7 Živnost koncesovaná Osoba, která hodlá provozovat koncesovanou živnost, podá žádost o vydání koncese u živnostenského úřadu. Pro náležitosti žádosti o koncesi platí podobná ustanovení jako u živností ohlašovacích. Je-li k provozování koncese nutné povolení nebo vyjádření orgánu státní správy, tento orgán je povinen zaujmout stanovisko do 30 dnů od doručení žádosti. Živnost koncesovaná Osoba, která hodlá provozovat koncesovanou živnost, podá žádost o vydání koncese u živnostenského úřadu. Pro náležitosti žádosti o koncesi platí podobná ustanovení jako u živností ohlašovacích. Je-li k provozování koncese nutné povolení nebo vyjádření orgánu státní správy, tento orgán je povinen zaujmout stanovisko do 30 dnů od doručení žádosti. 2

8 Živnost koncesovaná V rozhodnutí o udělení koncese živnostenský úřad stanoví podmínky provozování živnosti. Živnostenský úřad do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis. Živnost koncesovaná V rozhodnutí o udělení koncese živnostenský úřad stanoví podmínky provozování živnosti. Živnostenský úřad do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis. 3

9 Živnostenské oprávnění fyzické osoby zaniká:  smrtí podnikatele, nepokračuje-li dědic  uplynutím doby, pokud bylo živnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou  výmazem zahraniční osoby povinně zapsané v obchodním rejstříku nebo jejího předmětu podnikání z obchodního rejstříku,  stanoví-li tak zvláštní právní předpis,  rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění. Živnostenské oprávnění fyzické osoby zaniká:  smrtí podnikatele, nepokračuje-li dědic  uplynutím doby, pokud bylo živnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou  výmazem zahraniční osoby povinně zapsané v obchodním rejstříku nebo jejího předmětu podnikání z obchodního rejstříku,  stanoví-li tak zvláštní právní předpis,  rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění. 4

10 Korporaci vytváří jako právnickou osobu společenství osob. Na právnickou osobu tvořenou jediným členem se hledí jako na korporaci. Obchodní korporace se zakládá společenskou smlouvou. Společníkem obchodní korporace se rozumí i člen družstva. Společenskou smlouvou se rozumí i stanovy (družstvo, a. s.) a zakladatelská listina (jediný zakladatel). Právní jednání týkající se založení, vzniku, změny, zrušení nebo zániku obchodní korporace vyžadují písemnou formu s úředně ověřenými podpisy, jinak jsou neplatná. Obchodní korporace vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Korporaci vytváří jako právnickou osobu společenství osob. Na právnickou osobu tvořenou jediným členem se hledí jako na korporaci. Obchodní korporace se zakládá společenskou smlouvou. Společníkem obchodní korporace se rozumí i člen družstva. Společenskou smlouvou se rozumí i stanovy (družstvo, a. s.) a zakladatelská listina (jediný zakladatel). Právní jednání týkající se založení, vzniku, změny, zrušení nebo zániku obchodní korporace vyžadují písemnou formu s úředně ověřenými podpisy, jinak jsou neplatná. Obchodní korporace vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku.

11 Ukončení činnosti obchodní společnosti Pro zrušení se vyžaduje likvidace, ledaže celé její jmění nabývá právní nástupce. Je nutné vypořádat závazky a pohledávky a majetkový zůstatek rozdělit mezi společníky. (Provádí likvidátor.) Ukončení činnosti obchodní společnosti Pro zrušení se vyžaduje likvidace, ledaže celé její jmění nabývá právní nástupce. Je nutné vypořádat závazky a pohledávky a majetkový zůstatek rozdělit mezi společníky. (Provádí likvidátor.) 5

12 Ukončení činnosti obchodní společnosti S likvidací se o. s. zrušuje: a) uplynutím doby, na kterou byla založena b) dosažením účelu, pro který byla založena c) právním jednáním o dobrovolném zrušení právnické osoby (rozhodují její společníci) d) dnem nabytí právní moci u rozhodnutí orgánu veřejné moci (soud) Ukončení činnosti obchodní společnosti S likvidací se o. s. zrušuje: a) uplynutím doby, na kterou byla založena b) dosažením účelu, pro který byla založena c) právním jednáním o dobrovolném zrušení právnické osoby (rozhodují její společníci) d) dnem nabytí právní moci u rozhodnutí orgánu veřejné moci (soud) 6

13 Zrušuje-li se právnická osoba při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny. Přeměnou právnické osoby je fúze (sloučení), rozdělení a změna právní formy. Byl-li osvědčen úpadek právnické osoby, zrušuje se bez likvidace zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení, nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující. Obchodní společnost zaniká vymazáním z obchodního rejstříku. Zrušuje-li se právnická osoba při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny. Přeměnou právnické osoby je fúze (sloučení), rozdělení a změna právní formy. Byl-li osvědčen úpadek právnické osoby, zrušuje se bez likvidace zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení, nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující. Obchodní společnost zaniká vymazáním z obchodního rejstříku.

14 Použitá literatura: KLÍNSKÝ, Petr; MŰNCH, Otto. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy. 4. vyd. Praha: EDUKO. ISBN 978-808-7204-375. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání Zákon č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech [ 1, 2, 3, 4, 5, 6] Vlastní foto autora Zdroje: http://business.center.cz/ http://obcanskyzakonik.justice.cz/obchodni-korporace/konkretni-zmeny/ Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."

Podobné prezentace


Reklamy Google