Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO 2. část

3 Subjekty oprávněné provozovat živnost Živnostenský zákon používá pro označení osob oprávněných provozovat živnost pojmu podnikatel. Živnostenský zákon používá pro označení osob oprávněných provozovat živnost pojmu podnikatel. Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba. Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba. Podnikatel může být jen jedna osoba, která splňuje všeobecné a zvláštní podmínky pro provozování živnosti. Podnikatel může být jen jedna osoba, která splňuje všeobecné a zvláštní podmínky pro provozování živnosti.

4

5 Všeobecné podmínky pro provozování živnosti fyzických osob : Všeobecné podmínky pro provozování živnosti fyzických osob : dosažení věku 18-ti let dosažení věku 18-ti let plná způsobilost k právním úkonům plná způsobilost k právním úkonům bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů) bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů) předložení dokladu o tom, že fyzická osoba nemá vůči územním finančním orgánům státu daňové nedoplatky (doklad vyhotoví místně příslušný finanční úřad) předložení dokladu o tom, že fyzická osoba nemá vůči územním finančním orgánům státu daňové nedoplatky (doklad vyhotoví místně příslušný finanční úřad)

6 Zvláštní podmínky : odborná a jiná způsobilost, pokud je živnostenským zákonem požadována. odborná a jiná způsobilost, pokud je živnostenským zákonem požadována. Pokud podnikatel nesplňuje zvláštní podmínky k provozu živnosti, může tento nedostatek nahradit ustanovením odpovědného zástupce. Pokud podnikatel nesplňuje zvláštní podmínky k provozu živnosti, může tento nedostatek nahradit ustanovením odpovědného zástupce. Jeden podnikatel může provozovat více živností, Jeden podnikatel může provozovat více živností, má-li pro každou z nich živnostenské oprávnění. má-li pro každou z nich živnostenské oprávnění. U právnických osob musí všeobecné podmínky splňovat odpovědný zástupce. U právnických osob musí všeobecné podmínky splňovat odpovědný zástupce.

7 Ohlášení živnosti Ohlásit řemeslnou, vázanou nebo volnou živnost může fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky (trvalý pobyt). Ohlásit řemeslnou, vázanou nebo volnou živnost může fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky (trvalý pobyt). Ohlášení je možno podat osobně u jakéhokoliv Ohlášení je možno podat osobně u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrálního registračního místa (CRM) nebo zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem). Dále je možno žádost podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT). obecního živnostenského úřadu - centrálního registračního místa (CRM) nebo zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem). Dále je možno žádost podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

8 Podání žádosti o koncesi Podat žádost o koncesi je oprávněna fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky (trvalý pobyt). Podat žádost o koncesi je oprávněna fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky (trvalý pobyt). Žádost je možno podat osobně u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrálního registračního místa (CRM) nebo zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem). Dále je možno žádost podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT). Žádost je možno podat osobně u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrálního registračního místa (CRM) nebo zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem). Dále je možno žádost podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

9

10 Překážky provozování živnosti : živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurz, jestliže bylo soudem rozhodnuto, že provozování podniku musí být ukončeno živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurz, jestliže bylo soudem rozhodnuto, že provozování podniku musí být ukončeno fyzické nebo právnické osoby nemohou provozovat živnost po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení. A dále po dobu 3 let, co soud zrušil konkurz proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů fyzické nebo právnické osoby nemohou provozovat živnost po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení. A dále po dobu 3 let, co soud zrušil konkurz proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů fyzická nebo právnická osoba nemůže též po dobu 3 let provozovat živnost, pokud byl vůči ní zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku. fyzická nebo právnická osoba nemůže též po dobu 3 let provozovat živnost, pokud byl vůči ní zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku.

11 Živnostenské oprávnění Živnostenské oprávnění (oprávnění provozovat živnost) vzniká fyzickým a právnickým osobám, pokud splňují požadavky stanovené živnostenským zákonem: Živnostenské oprávnění (oprávnění provozovat živnost) vzniká fyzickým a právnickým osobám, pokud splňují požadavky stanovené živnostenským zákonem:  u ohlašovacích živností dnem ohlášení nebo pokud je v ohlášení uveden pozdější den, tak tímto dnem  u koncesovaných živností dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese Průkazem živnostenského oprávnění je živnostenský list, resp. koncesní listina. Průkazem živnostenského oprávnění je živnostenský list, resp. koncesní listina.

12 Ty vystavují živnostenské úřady, které rovněž vedou živnostenské rejstříky, do nichž zapisují podnikatele, kteří Ty vystavují živnostenské úřady, které rovněž vedou živnostenské rejstříky, do nichž zapisují podnikatele, kteří mají živnost v okruhu působnosti příslušného živnostenského úřadu. mají živnost v okruhu působnosti příslušného živnostenského úřadu.

13

14 u ohlašovacích živností /pokud jsou splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem/ živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis u ohlašovacích živností /pokud jsou splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem/ živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis u koncesovaných živností /pokud jsou splněny všechny náležitosti stanovené živnostenským zákonem/ živnostenský úřad rozhodne o žádosti o koncesi do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Živnostenský úřad do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis. u koncesovaných živností /pokud jsou splněny všechny náležitosti stanovené živnostenským zákonem/ živnostenský úřad rozhodne o žádosti o koncesi do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Živnostenský úřad do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.

15 Živnostenský úřad rozhodne o žádosti o koncesi do 60 dnů ode dne podání žádosti a koncesní listinu vydá do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. Živnostenský úřad rozhodne o žádosti o koncesi do 60 dnů ode dne podání žádosti a koncesní listinu vydá do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. Živnostenské úřady také kontrolují dodržování podmínek živnostenského podnikání. Živnostenské úřady také kontrolují dodržování podmínek živnostenského podnikání.

16 V živnostenském rejstříku jsou zapsány tyto údaje : V živnostenském rejstříku jsou zapsány tyto údaje : jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, resp. obchodní jméno právnické osoby a její sídlo, IČO jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, resp. obchodní jméno právnické osoby a její sídlo, IČO předmět podnikání předmět podnikání druh živnosti druh živnosti podmínky pro provoz živnosti (pokud byly stanoveny) podmínky pro provoz živnosti (pokud byly stanoveny) provozovna a vedlejší provozovny (pokud byly zřízeny) provozovna a vedlejší provozovny (pokud byly zřízeny)

17 doba platnosti živnostenského listu nebo koncesní listiny doba platnosti živnostenského listu nebo koncesní listiny datum vzniku živnostenského oprávnění datum vzniku živnostenského oprávnění datum zahájení provozování živnosti datum zahájení provozování živnosti změny výše uvedených údajů změny výše uvedených údajů pozastavení nebo přerušení provozování živnosti pozastavení nebo přerušení provozování živnosti datum zániku živnostenského oprávnění datum zániku živnostenského oprávnění

18 údaj o tom, zda jsou v provozované živnosti zaměstnáváni zaměstnanci údaj o tom, zda jsou v provozované živnosti zaměstnáváni zaměstnanci rozhodnutí o úpadku a zrušení úpadku, prohlášení a zrušení konkurzu rozhodnutí o úpadku a zrušení úpadku, prohlášení a zrušení konkurzu vstup právnické osoby do likvidace vstup právnické osoby do likvidace překážky provozování živnosti překážky provozování živnosti přehled o uložených pokutách přehled o uložených pokutách

19 Do živnostenského rejstříku může nahlížet každý, kdo osvědčí právní zájem. Do živnostenského rejstříku může nahlížet každý, kdo osvědčí právní zájem. Živnostenské oprávnění může být vykonáváno na celém území republiky. Živnostenské oprávnění může být vykonáváno na celém území republiky. U živností koncesovaných může živnostenský úřad omezit územní rozsah oprávnění. U živností koncesovaných může živnostenský úřad omezit územní rozsah oprávnění. Podnikatel může provozovat více živností, má-li pro každou z nich živnostenské oprávnění. Podnikatel může provozovat více živností, má-li pro každou z nich živnostenské oprávnění.

20 Pokračování živnosti po úmrtí podnikatele Zemře-li podnikatel, mohou v živnosti pokračovat až do skončení řízení o projednání dědictví dědicové. Zemře-li podnikatel, mohou v živnosti pokračovat až do skončení řízení o projednání dědictví dědicové. Musí však tuto skutečnost oznámit živnostenskému úřadu do 3 měsíců ode dne úmrtí podnikatele. Musí však tuto skutečnost oznámit živnostenskému úřadu do 3 měsíců ode dne úmrtí podnikatele. Po skončení dědického řízení musí do 1 měsíce oznámit živnostenskému úřadu, že nabyli majetková práva vztahující se k provozování živnosti. Po skončení dědického řízení musí do 1 měsíce oznámit živnostenskému úřadu, že nabyli majetková práva vztahující se k provozování živnosti. Průkaz živnostenského oprávnění jim vydá příslušný živnostenský úřad. Průkaz živnostenského oprávnění jim vydá příslušný živnostenský úřad.

21 Živnostenská provozovna provozovnou se rozumí prostor, v němž je živnost provozována (i stánek, pojízdná prodejna, automat apod.) provozovnou se rozumí prostor, v němž je živnost provozována (i stánek, pojízdná prodejna, automat apod.) provozovna musí být způsobilá k provozu příslušné živnosti. provozovna musí být způsobilá k provozu příslušné živnosti. To posuzují kromě živnostenského úřadu další státní orgány, např. po stránce stavební, bezpečnostní a hygienické To posuzují kromě živnostenského úřadu další státní orgány, např. po stránce stavební, bezpečnostní a hygienické

22

23 provozovna musí být viditelně označena obchodním jménem (firmou) nebo názvem anebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem (IČO) a popř. také uvedením předmětu podnikání provozovna musí být viditelně označena obchodním jménem (firmou) nebo názvem anebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem (IČO) a popř. také uvedením předmětu podnikání pro každou provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny pro každou provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí mít vyznačenou prodejní nebo provozní dobu provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí mít vyznačenou prodejní nebo provozní dobu jde-li o prodejnu, u zboží nabízeného k prodeji musí být uvedeny ceny jde-li o prodejnu, u zboží nabízeného k prodeji musí být uvedeny ceny

24 Podnikatelé jsou povinni dodržovat živnostenskoprávní a jiné předpisy, které jim mimo jiné ukládají : Podnikatelé jsou povinni dodržovat živnostenskoprávní a jiné předpisy, které jim mimo jiné ukládají : dodržovat hygienické zásady a chránit životní prostředí, dodržovat hygienické zásady a chránit životní prostředí, umožnit zákazníkům, aby si ověřili správnost účtovaných cen a správnost vážení a měření zboží, umožnit zákazníkům, aby si ověřili správnost účtovaných cen a správnost vážení a měření zboží, vydávat zákazníkům na požádání doklady o zakoupení zboží nebo o poskytnutí služby, vydávat zákazníkům na požádání doklady o zakoupení zboží nebo o poskytnutí služby,

25 prokazovat kontrolorům původ a způsob nabytí zboží, prokazovat kontrolorům původ a způsob nabytí zboží, mít v provozovně inspekční knihu, kam kontrolní orgány zapisují výsledky kontrol a uložená opatření k nápravě zjištěných závad, mít v provozovně inspekční knihu, kam kontrolní orgány zapisují výsledky kontrol a uložená opatření k nápravě zjištěných závad, vést řádně účetnictví a plnit povinnosti vůči státu (daně), vést řádně účetnictví a plnit povinnosti vůči státu (daně), uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu, vzniklou zaměstnancům při plnění pracovních úkolů nebo v souvislosti s ním. uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu, vzniklou zaměstnancům při plnění pracovních úkolů nebo v souvislosti s ním.

26 Živnostenské oprávnění zaniká : Živnostenské oprávnění zaniká : smrtí podnikatele (pokud v živnosti nepokračují) smrtí podnikatele (pokud v živnosti nepokračují) zánikem PO zánikem PO uplynutím doby, na kterou byl živnostenský list nebo koncesní listina vydána uplynutím doby, na kterou byl živnostenský list nebo koncesní listina vydána z podnětu podnikatele (jestliže o to požádá) z podnětu podnikatele (jestliže o to požádá) rozhodnutím živnostenského úřadu (např. podnikatel nesplňuje podmínky provozování živnosti) rozhodnutím živnostenského úřadu (např. podnikatel nesplňuje podmínky provozování živnosti)


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google