Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozpoznání a zobrazení vztahů mezi útvary, výnosy v NÚ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozpoznání a zobrazení vztahů mezi útvary, výnosy v NÚ"— Transkript prezentace:

1 Rozpoznání a zobrazení vztahů mezi útvary, výnosy v NÚ
Hana Bohušová Rozpoznání a zobrazení vztahů mezi útvary, výnosy v NÚ Přednáška č. 10

2 Rozpoznání a zobrazení vztahů mezi útvary
Přednáška č. 10 Rozpoznání a zobrazení vztahů mezi útvary Cílem nákladového účetnictví je rozpoznání a zobrazení vztahů mezi útvary, neboť: Výkony podniku vznikají v několika po sobě následujících etapách, které mohou probíhat v odlišných obdobích i místech, Dochází k předávání výkonů mezi útvary podniku. Pro řízení nákladů v průběhu tvorby výkonů jsou potřebné informace pro: Kontrolu hospodárnosti vynakládání nákladů, Vymezení pravomocí a odpovědností jednotlivých útvarů, Přiřazení předem stanovených a skutečně vynaložených nákladů k jednotce výkonu.

3 Předpoklady pro zobrazení vztahů mezi útvary
Přednáška č. 10 Předpoklady pro zobrazení vztahů mezi útvary Rozpoznat a vymezit interní výkony útvarů (měřitelnost, příčinná souvislost s náklady). Ocenit interní výkony předávané mezi útvary (zásadní význam pro hodnotové řízení podniku), může vycházet: ze skutečně vynaložených nákladů z předem stanovených nákladů (předběžná kalkulace) z tržních cen

4 Ocenění vztahu mezi útvary skutečnými náklady
Přednáška č. 10 Ocenění vztahu mezi útvary skutečnými náklady Dochází k přeúčtování skutečně vynaložených nákladů mezi útvary (cíl – zjištění skutečně vynaložených nákladů výkonu – výsledná kalkulace)

5 Přednáška č. 10 Příklad Projekční kancelář: interní výkon – hodina práce grafika (předem stanovené náklady jsou 500 Kč – vycházejí z předpokládaného rozpočtu nákladů útvaru a předpokládaného počtu hodin), celkové předem stanovené náklady jsou podkladem pro návrh ceny projektu. V období jsou zpracovávány dva projekty (letiště, koupaliště).

6 Základní informace Přednáška č. 10 Položka Letiště Koupaliště Celkem
Prodejní cena Předem stanovené náklady Z toho: externí náklady projekce interní náklady grafika Předem stanovené hodiny grafika 400 200 600

7 Předpoklady pro řešení
Přednáška č. 10 Předpoklady pro řešení Všechny externí náklady útvaru Projekce jsou přímé a jsou vedeny podle jednotlivých projektů, projekt letiště: externí náklady Kč projekt koupaliště: externí náklady Kč V útvaru Grafika (poskytuje výkony útvaru Projekce) externí náklady Kč Předpokládaný počet hodin na projektech byl dodržen (200 a 400)

8 Vyjádření skutečných nákladů na projekty
Přednáška č. 10 Vyjádření skutečných nákladů na projekty Po skončení období se přerozdělí skutečné náklady útvaru Grafika mezi projekty: Skutečné náklady na 1 hodinu práce: / 600 = 530 Kč Náklady na projekt Letiště: 530 * 400 = Náklady na projekt Koupaliště: 530 * 200 =

9 Přednáška č. 10 Zobrazení v NÚ

10 Přednáška č. 10 Legenda Skutečně vynaložené externí náklady v útvaru Projekce na projekt Letiště Skutečně vynaložené externí náklady v útvaru Projekce na projekt Koupaliště Skutečně vynaložené externí náklady v útvaru Grafika Zúčtování interních nákladů útvaru Grafika na projekt Letiště Zúčtování interních nákladů útvaru Grafika na projekt Koupaliště

11 Výhody a nevýhody oceňování ve skutečných nákladech
Přednáška č. 10 Výhody a nevýhody oceňování ve skutečných nákladech Nevýhody: v systému NÚ není možno sledovat odpovědnost za vznik nákladů, není možnost ovlivnit hospodárnost vynakládání nákladů → Kontrola hospodárnosti mimo systém NÚ, zúčtování skutečných nákladů mezi útvary probíhá až po skončení období, kdy jsou v účetnictví zachyceny všechny náklady vynaložené v období, až když jsou zjištěny skutečné náklady na jednotku výkonu, útvary nemají průběžné informace o vývoji nákladů, které jim budou od dodávajících útvarů zúčtovány Výhoda: podklady pro sestavení výsledné kalkulace v systému NÚ

12 Ocenění v předem stanovených nákladech
Přednáška č. 10 Ocenění v předem stanovených nákladech Nedostatky ocenění na úrovni skutečně vynaložených nákladů eliminuje ocenění v předem stanovených nákladech – odpovědnostní účetnictví, Interní výnosy předávajícího útvaru jsou oceněny v předem stanovených nákladech (předběžná kalkulace, rozpočet) a jsou pro přebírající útvar nákladem Interní výnos – kritérium racionality vyložení nákladů

13 Předpoklady uznání interního výnosu
Přednáška č. 10 Předpoklady uznání interního výnosu Předávaný výkon mezi útvary lze vymezit, změřit a ocenit, Pro období (1 rok) je předem stanoveno ocenění vnitropodnikových výkonů, Odebírající útvar rozhoduje o množství, kvalitě a času předání výkonů (motivuje k úsporám nákladů vyvolaných činností odebírajícího útvaru) Předání interních výkonů je interním výnosem předávajícího útvarů a ovlivnitelným nákladem odebírajícího útvaru

14 Přednáška č. 10 Příklad Projekční kancelář používá pro ocenění vnitropodnikových vztahů ocenění na úrovni předem stanovených nákladů – 500 Kč/hod. Celkové interní výnosy útvaru Grafika 600 hod jsou zúčtovány útvaru Projekce jako interní náklad: Projekt Letiště 500 * 400 = Projekt Koupaliště 500 * 200 =

15 Přednáška č. 10 Zobrazení v NÚ

16 Přednáška č. 10 Legenda Skutečně vynaložené externí náklady v útvaru Projekce na projekt Letiště Skutečně vynaložené externí náklady v útvaru Projekce na projekt Koupaliště Skutečně vynaložené náklady útvaru Grafika Zúčtování interních výnosů útvaru Grafika a interních nákladů projektu Letiště Zúčtování interních výnosů útvaru Grafika a interních nákladů projektu Koupaliště

17 Výhody a nevýhody oceňování v předem stanovených cenách
Přednáška č. 10 Výhody a nevýhody oceňování v předem stanovených cenách Výhody: umožňuje měřit přínos útvarů k podnikovému výsledku hospodaření, umožňuje zjistit výsledek útvaru (úspora či překročení nákladů), umožňuje průběžně po skončení výkonu zachytit v NÚ interní náklad i výnos, útvary mají možnost sledovat výši svých nákladů a interních výnosů Nevýhoda: není možno systémově sestavit výslednou kalkulaci,

18 Hospodářský výsledek podniku a útvarů
Přednáška č. 10 Hospodářský výsledek podniku a útvarů Výsledek hospodaření podniku – finanční účetnictví: zjišťování rozdílu mezi externími náklady (tř. 5) a externími výnosy (tř. 6) Výsledek hospodaření střediska (útvaru) – nákladové účetnictví: hodnotí se přínos útvaru k celopodnikovému výsledku Útvary, které nepředávají výkony externím odběratelům se podílejí na dosaženém hospodářském výsledku zlepšováním hospodárnosti (výsledek – úspora nebo překročení předem stanovených ukazatelů)

19 Hospodářský výsledek podniku
Přednáška č. 10 Hospodářský výsledek podniku Předpokládáme, že oba projekty byly dokončeny a zákazníkům byla vyfakturována dohodnutá cena. Výkaz zisku a ztráty: Tržby z prodeje Kč Náklady (druhově) ( ) ZISK Kč

20 Výsledek hospodaření středisek
Přednáška č. 10 Výsledek hospodaření středisek Kalkulovaný zisk z prodeje: rozdíl mezi celkovými výnosy z prodeje a předem stanovenými náklady na prodané výkony ( – ) + ( – ) = Výsledek hospodaření střediska: rozdíl mezi předem stanovenými náklady a skutečnými náklady Grafika ( – ) překročení Projekce Letiště ( – ) překročení Koupaliště ( – ) překročení 5 000 Celkem střediska překročení Celkový výsledek v nákladovém účetnictví součet kalkulovaného zisku a výsledků středisek – =

21 Předpoklady pro uplatnění odpovědnostního řízení
Přednáška č. 10 Předpoklady pro uplatnění odpovědnostního řízení Odpovědnostní řízení vyžaduje odpovídající úroveň informačního zabezpečení – odpovědnostní účetnictví, jehož úkolem je: Rozčlenit hodnotové informace podle odpovědnosti za vývoj nákladů a výnosů Zobrazit vztahy mezi jednotlivými útvary (interní výkony) v předem stanoveném ocenění a vyjádřit tak přínos jednotlivých útvarů, Vyjádřit přímo v účetním systému rozdíly či odchylky skutečného vývoje od předem stanoveného, včetně odpovědnosti za vznik odchylky

22 Strukturální předpoklady
Přednáška č. 10 Strukturální předpoklady Základním předpokladem je vymezení struktury podniku a vyřešení otázky kompetencí pří řízení: Vytvoření odpovídající organizační struktury, Stanovení míry centralizace a decentralizace při řízení vnitropodnikové struktury, Vytvoření ekonomické struktury podniku

23 Organizační struktura
Přednáška č. 10 Organizační struktura Vymezuje věcnou náplň činnosti jednotlivých prvků a vazby mezi nimi, pravomoc a odpovědnost jednotlivých útvarů Tvorba organizační struktury vychází z charakteru a složitosti procesu tvorby podnikových výkonů, rozsahu spektra podnikových aktivit, ze způsobu distribuce výkonů zákazníkům, Důležité: vyjádření vazeb mezi útvary (horizontální a vertikální)

24 Centralizace a decentralizace v odpovědnostním řízení
Přednáška č. 10 Centralizace a decentralizace v odpovědnostním řízení Pro vytvoření vhodné organizační struktury je třeba vyřešit otázku, jaká je žádoucí úroveň centralizace řízení podniku. Centralizace: rozhodovací pravomoc a odpovědnost je soustředěna na vrcholové úrovni, nižší úrovně disponují pouze výkonnými funkcemi Decentralizace: přenášení pravomocí a odpovědností na nižší úrovně (útvary disponují rozhodovacími a výkonnými funkcemi)

25 Přednáška č. 10 Ekonomická struktura Tvorba ekonomické struktury navazuje na organizační strukturu a doplňuje o využití motivačně hodnotových nástrojů odpovědnostního řízení – prvky ekonomické struktury – odpovědnostní střediska (zainteresovány na výsledcích)

26 Typy odpovědnostních středisek
Přednáška č. 10 Typy odpovědnostních středisek Nákladové středisko – pracovníci mohou ovlivnit výši nákladů (nutno vymezit náklady, které může útvar ovlivnit), které vznikají v důsledku činnosti střediska (neodpovídají na výši externích výnosů), kriteriem pro hodnocení jsou odchylky skutečných a předem stanovených nákladů, Výdajové středisko (marketing, , výzkum a vývoj, vzdělávání) – pracovníci mohou ovlivnit výši nákladů, Výnosové středisko – pracovníci mohou ovlivnit výši externích výnosů (nemohou ovlivnit náklady spojené s výkony), vstupují do vztahů se zákazníky a ovlivňují objem a strukturu podnikových výkonů (útvary prodeje, oddělení v obchodních domech) Ziskové středisko – pracovníci mohou ovlivnit jak náklady, tak i externí výnosy, vstupují do vztahů s externími dodavateli i odběrateli a ovlivňují střediskové náklady i výnosy (obvykle zastřešuje několik nákladových a výnosových středisek – vedení divize) Rentabilní středisko – odpovědnost i za ukazatele čistého pracovního kapitálu (pohledávky, zásoby, závazky), které má středisko možnost ovlivnit Investiční středisko – pracovníci rozhodují o výši a způsobu využití investic

27 Přednáška č. 10 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Rozpoznání a zobrazení vztahů mezi útvary, výnosy v NÚ"

Podobné prezentace


Reklamy Google