Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Financování stavební zakázky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Financování stavební zakázky"— Transkript prezentace:

1 Financování stavební zakázky
Rozpočet - kalkulace Plánované náklady Financování stavební zakázky

2 Kalkulace Definice: kalkulaci lze chápat jako propočet plánovaných či již vzniklých nákladů na daný výkon Použití lze vykalkulovat cenu dílčí práce na danou měrnou jednotku za další předmět kalkulace lze považovat poskytované výrobky či služby pomocí kalkulačních propočtů lze zjistit předběžnou kalkulaci pro investiční akci z důvodů dlouhodobého nákladového zatížení podniku je možno plánovat náklady daného útvaru či střediska v rámci podniku

3 3 základní body Pomocí kalkulace lze zjistit potřebné (plánované) náklady, které jsou podrobně členěny, na konkrétní výkon podniku, který je vztažen na kalkulační jednici. Kalkulačním výstupem je propočet celkových nákladů vztažených ke kalkulační jednici. Kalkulace, díky přesnému členění nákladů, je považována za jednu z mnoha informačních složek podniku, která je úzce spojena s finančním účetnictvím (resp. nákladovým účetnictvím), plánováním a finančními rozpočty, a kterou nelze opomenout díky jejímu informačnímu obsahu.

4 Propojení vazeb podnikových oblastí
Rozpočet útvaru Kalkulace výrobku Nákladový controlling Finanční účetnictví Vnitropodnikové služby

5 Kalkulační metody Kalkulace přirážková – využití rozvrhové základny pro vznik některých nákladů Sumační Diferencovaná Kalkulace dělením – přiřazení nákladů k výkonům s ohledem na kalkulované množství Prostá Stupňovitá S poměrovými čísly

6 Kalkulační vzorec Pojmy: Kalkulační jednice Kalkulované množství
Ve stavebnictví se využívá klasický kalkulační vzorec, který člení náklady na přímé a nepřímé.

7 Tvorba kalkulačního vzorce
Přímý materiál Přímé mzdy Přímé náklady Stroje Ostatní přímé náklady Σ přímých nákladů Výrobní režie Σ vlastních výrobních nákladů Správní režie Nepřímé náklady Σ vlastních nákladů daného výkonu Zisk

8 Členění nákladů Přímé náklady - zahrnují takové náklady, které jsou vztažitelné ke kalkulační jednici. Lze je tedy přesně definovat a stanovit jejich hodnotu Nepřímé náklady - jsou takové náklady, které nelze vyčíslit přímo na kalkulační jednici. Proto se vyjadřují procentuelně a jsou vztaženy ke zvolené rozvrhové základně.

9 Rozvrhová základna Lze definovat jako spojovací část mezi nepřímými náklady a kalkulační jednicí. Její funkci lze vyjádřit jako základ procentuelního zobrazení nepřímých nákladů (dílčích částí režií). Základem pro stanovení rozvrhové základny by měla být v prvé řadě příčinná souvislost nejen mezi výší nepřímých nákladů a daným výkonem, ale i vztah mezi náklady zobrazenými v rozvrhové základně a nepřímými náklady. Jestliže nelze aplikovat princip alokace, pak jsou další dvě možnosti: princip únosnosti princip průměrování

10 Volba rozvrhové základny
2 nejčastější typy: PZN – přímé zpracovací náklady PZN = Σ přímých nákladů - přímý materiál ZN – zpracovací náklady ZN = celkové náklady (PN, NN) – přímý materiál

11 Vnitropodnikové kalkulace
Účelem je poskytnout informaci od vzniku plánované nákladové položky až po její skutečně vynaložený nákladový výdaj. Kalkulační systém lze rozdělit podle účelu tvorby kalkulací na: Kalkulace nákladové – zjištění potřeby nákladů na daný výkon Kalkulace cenové – je zde brán zřetel na objem zisku

12 Přístup ke tvorbě kalkulací
Přímé náklady Zisk Cílová cena Požadovaný zisk Cílové náklady Předpokládané náklady Nepřímé náklady Nabídková cena

13 Členění kalkulací z hlediska času
Z hlediska času je možné členit kalkulační systém na: Předběžné kalkulace Výsledné kalkulace Kalkulace předběžné se využívají např. při propočtu nákladů nově inovovaného výrobku či nově poskytovaného sortimentu nebo při stanovení předběžné ceny dané zakázky. Ve výsledné kalkulaci se zjišťují skutečně vynaložené náklady na kalkulační jednici. Tyto náklady se sestavují na základě finančního účetnictví (vnitropodnikového). Výsledná kalkulace tedy slouží ke stanovení prodejních cen, ke kontrole hospodárnosti a ke kontrole předběžných kalkulací. Výsledkem srovnání obou kalkulací v průběhu a ke konci stavební zakázky je opravení možných odchylek vzniklých třeba neaktuální cenovou hladinou použitých materiálů ….

14 Rozpočet Rozpočet souvisí s plánováním čehokoliv v podniku.
Rozpočet lze označit za peněžní propočet nákladů, výnosů a zisku pro daný cíl, aktivitu. V rámci podniku existuje rozpočtový systém členěný následovně: finanční/podnikový rozpočet – zahrnuje rozpočtovou výsledovku, rozpočtovou rozvahu a rozpočet peněžních toků. střediskový rozpočet – zahrnuje rozpočet výnosů a rozpočet nákladů, dílčí rozpočty nákladů (např. rozpočet minimální režijních nákladů). rozpočet jednotlivých zakázek (cenový rozpočet – nabídkový rozpočet) – který je tvořen cenovými položkami materiálů a prací potřebných na danou zakázku.

15 STŘEDIDKOVÝ ROZPOČET – středisko 001 – n
Výroba materiál mzdy režie poddodávky Rozpočet nákladů CENOVÝ ROZPOČET 1 - n FINANČNÍ ROZPOČET PODNIKU Prodej Rozpočet výnosů Rozpočtová výsledovka Rozpočtová rozvaha Rozpočet peněžních toků náklady výnosy

16 Střediskový rozpočet sestává ze dvou souvisejících částí a to rozpočtu nákladů a rozpočtu výnosů Rozpočet výnosů můžeme tedy charakterizovat jako požadované výnosy z prodeje služeb či výrobků za účelem získání požadovaného zisku. Proti tomu je rozpočet nákladů, který je z hlediska jeho členitosti vhodné rozdělit na dílčí rozpočty vybraných nákladů.

17 Finanční rozpočet Rozpočet výsledovky – výkaz zisku a ztráty
Výnosy Náklady Rozpočtová rozvaha – bilanční charakter Majetek podniku (aktivum) – stálá a oběžná Zdroj krytí majetku (pasivum) – vlastní a cizí Rozpočet peněžních toků – cash flow obraz solventnosti a likvidity daného podniku zpracovává se z důvodu stálé potřeby financování

18 Cenový rozpočet Je závislý na střediskovém rozpočtu.
Jedná se vlastně o nabídkový rozpočet. Lze jej označit i jako cenovou kalkulaci. Jeho funkcí je poskytnout informace o objemu jednotlivých druhů nákladů, který je potřebný pro danou zakázku a zároveň stanovit požadovaný zisk z této akce.


Stáhnout ppt "Financování stavební zakázky"

Podobné prezentace


Reklamy Google