Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁKLADY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁKLADY."— Transkript prezentace:

1 NÁKLADY

2 Pojetí nákladů - 1 Pojetí nákladů
ve finančním účetnictví (určeno pro externí uživatele) ve vnitropodnikovém (manažerském) účetnictví Dle ekonomické teorie jsou náklady podniku peněžně oceněnou spotřebou výrobních faktorů vč. veřejných výdajů, která je vyvolána tvorbou podnikových výnosů. Účetními náklady je spotřeba hodnot (snížení hodnot) v daném období zachycené ve finančním účetnictví. Náklady je nutné odlišit od peněžních výdajů, které představují úbytek peněžních fondů podniku (stavu hotovostí peněz na účtech v bance).

3 Pojetí nákladů - 2 Např. nákup stroje je peněžním výdajem, ale není nákladem, náklady jsou až odpisy, kterými cenu stroje převádíme do nákladů. Odpisy však nejsou peněžním výdajem (tím byl nákup stroje). Předem placené nájemné je nákladem budoucích období, i když bylo zaplaceno v jednom měsíci (v něm bylo výdajem). Vytváření rezervy na mzdy za dovolenou je náklady všech měsíců, i když mzdy jsou vyplaceny (jsou peněžním výdajem) až v měsíci dovolených apod. Náklady vždy musí souviset s výnosy příslušného období. To zabezpečuje časové rozlišení nákladů a výnosů.

4 Pojetí nákladů - 3 Co patří k sobě: náklady-výnosy- zisk
peněžní výdaje-peněžní příjmy-cash flow

5 Klasifikace nákladů - 1 Druhové třídění nákladů
Základními nákladovými druhy jsou spotřebované výrobní faktory: - spotřeba - odpisy - mzdové a ostatní osobní náklady - finanční náklady - náklady na služby Druhové členění nákladů není vhodné pro stanovení nákladů na výrobní jednici. Nutnost transformovat druhové náklady na kalkulační náklady Náklady prvotní, jednoduché (nelze je dále členit) Náklady druhotné, interní náklady (dají se rozložit na původní nákladové druhy)

6 Klasifikace nákladů - 2 Účelové třídění nákladů
náklady podle útvarů (střediskové účetnictví) náklady podle výkonů (kalkulační třídění nákladů) rozhodující pro zjištění rentability výrobků, zisk podniku apod.

7 Klasifikace nákladů - 3 Kalkulační třídění nákladů
slouží ke zjišťování nákladů na jednotlivé výkony. Má dvě hlavní skupiny nákladů: - jednicové (přímé) - režijní (nepřímé)

8 Klasifikace nákladů - 4 Pro řadu manažerských rozhodování je důležité třídění nákladů podle jejich závislosti na změnách objemu výroby. Celkové náklady mají 2 složky: - náklady fixní (pevné, neměnné) velká část režií (např. odpisy, mzdy THP, nájemné, úroky z půjček, leasingové poplatky apod.) - náklady variabilní (proporcionální, nad- a podproporcionální náklady) jednicové náklady, část režijních nákladů

9 Klasifikace nákladů na fixní a variabilní je nezbytná z hlediska možnosti řídit sortiment výrobků na základě tzv. příspěvku na úhradu neboli marže. Hodnocení výhodnosti výrobků pro podnik podle výše příspěvku na úhradu

10 Příspěvek na úhradu-1 DB IV DB III Fixní náklady DB II
ČISTÝ VÝNOS DB III Tržby (příjmy za dříví) Kalkulované náklady Fixní náklady DB II Pagatorní náklady DB I (Au) Ost. var. náklady Variabilní náklady Těžební náklady

11 FIXNÍCH NÁKLADŮ A ZISKU
Příspěvek na úhradu-2 CENA VÝROBKU celkové náklady zisk režie přímé náklady HRUBÉ ROZPĚTÍ přímé náklady variabilní režie fixní režie zisk PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU FIXNÍCH NÁKLADŮ A ZISKU variabilní náklady

12 Klasifikace nákladů - 5 Průměrné (jednotkové) náklady (Nj) N Nj =  q
Celkové náklady (N) jsou náklady potřebné k vyrobení daného množství zboží. Celkový objem produkce (q)

13 Důležité pro rozhodování firmy jsou mezní náklady
= náklady vyvolané zvýšením objemu produkce o jednotku

14 Evidence nákladů Účetnictví podniku
- finanční účetnictví (pro externí uživatele- daňové orgány, banky - nákladové (provozní) účetnictví – soustava analytických účtů (úzce spojeno s kalkulacemi, rozpočty, kontrolní činností apod.) - manažerské účetnictví (pro efektivní řízení podniku, vychází z manažerského pojetí nákladů) Někdo člení účetnictví na finanční a vnitropodnikové

15 Manažerské pojetí nákladů - 1
1) pracuje s ekonomickými (skutečnými, relevantními) náklady, které oproti nákladům uváděným v účetnictví zahrnují i tzv. oportunitní (alternativní) náklady. Oportunitní (alternativní) náklady jsou částka peněz, která je ztracena, když zdroje (práce, kapitál) nejsou použity na nejlepší ušlou alternativu. 2) při každém rozhodování bere v úvahu přírůstkové náklady, tj. náklady, které jsou tímto rozhodováním ovlivněny. Zbývající náklady považuje za irelevantní tomuto rozhodnutí a nazývá je utopené náklady

16 Manažerské pojetí nákladů - 2
3) rozlišuje krátkodobý a dlouhodobý pohled na náklady a jejich vývoj V krátkodobém pohledu – některé výrobní činitelé (vstupy) jsou neměnné V dlouhodobém pohledu – veškeré výrobní činitelé jsou proměnné a tudíž neexistují žádné fixní náklady. Chování nákladů zachycují nákladové funkce.

17 Kalkulace vlastních nákladů
Kalkulace nákladů - 1 Kalkulace vlastních nákladů Kalkulace vlastních nákladů (např. ke stanovení vnitropodnikových cen výkonů, k stanovování rozpočtů, ke kontrole a rozboru hospodárnosti výroby a rentability výkonů, k limitování nákladů apod.) Vlastní náklady (náklady kalkulace) - kalkulační úroky za použití vlastního kapitálu Kalkulační druhy nákladů = - kalkulační položka podnikatelská mzda - kalkulační úroky - kalkulační odpisy - kalkulační nájemné - kalkulační rizikové přirážky

18 Kalkulace nákladů - 2 Kalkulační jednice
Kalkulace nákladů = písemný přehled jednotlivých složek nákladů a jejich úhrn na kalkulační jednici Kalkulační jednice = určitý výkon (výrobek, polotovar, práce nebo služba) vymezený měřící jednotkou (např. ks, kg, m, ha, m3 apod.). Mohou to být výkony odbytové, prodávané mimo podniky nebo vnitropodnikové, předávané uvnitř podniku. Jednotlivé složky nákladů se vyčíslují v kalkulačních položkách. Doporučené kalkulační položky obsahuje všeobecný kalkulační vzorec

19 Všeobecný kalkulační vzorec
Kalkulace nákladů - 3 Všeobecný kalkulační vzorec 1) Přímý (jednicový) materiál 2) Přímé (jednicové) mzdy 3) Ostatní přímé (jednicové) náklady 4) Výrobní (provozní) režie Vlastní náklady výroby – položky 1 až 4 5) Správní režie Vlastní náklady výkonu – položky 1 až 5 6) Odbytové náklady Úplné vlastní náklady výkonu – položky 1 až 6 7) Zisk (ztráta) Prodejní cena

20 ALE: Cenu výrobku v tržních podmínkách nelze žádným způsobem vypočítat. Cenu v období převisu nabídky de facto určuje spotřebitel – zákazník Překonané jsou způsoby tvorby cen odvozované od nákladů se započtením ziskové přirážky. Cenu diktuje ve většině případů spotřebitel Cena se proto pohybuje v cenovém pásmu.

21 Kalkulace nákladů - 4 Způsob stanovení vlastních nákladů na kalkulační jednici Přímé náklady – podle norem spotřeby v operativních a plánovaných kalkulacích - ve výši skutečné spotřeby ve výsledných kalkulacích podle údajů účetnictví, operativní evidence apod.

22 Kalkulace nákladů - 5 Režijní náklady – 1
Režijní náklady – zúčtovací (režijní) přirážkou ke zvolené peněžní rozvrhové základně, resp. zúčtovací (režijní) sazbou Základna pro rozvrhování režijních nákladů: - veličiny peněžní - veličiny naturální

23 Kalkulace nákladů - 6 Režijní náklady - 2
Základna by měla být zvolena tak, aby byla v příčinné závislosti z hlediska jejich celkových změn, tvořila podstatný podíl ve struktuře nákladů byla dostatečně velká, stálá a snadno zjistitelná Jako rozvrhová základna se doporučuje používat: naturálních ukazatelů více rozvrhových základen dynamických kalkulací

24 Metody kalkulace - 1 Metody kalkulace
= způsob stanovení jednotlivých složek nákladů na kalkulační jednici. Závislost na předmětu kalkulace Tradičně se kalkulační metody člení takto:

25 Metody kalkulace - 2 1.Kalkulace dělením - prostá kalkulace dělením,
- stupňovitá (stupňová) kalkulace dělením - kalkulace dělením s poměrovými čísly 2. Kalkulace přirážkové 3. Kalkulace ve sdružené výrobě - zůstatková (odečítací) metoda, - rozčítací metoda, - metoda kvantitativní výtěže 4. Kalkulace rozdílové (metoda standardních nákladů, metoda normová)

26 Druhy kalkulací - 1 Druhy kalkulací členíme:
Z hlediska doby sestavování: - kalkulace předběžné - kalkulace výsledné Kalkulace z hlediska struktury - postupná kalkulace - průběžná kalkulace Kalkulace z hlediska úplnosti nákladů - kalkulace úplných (plných) nákladů - kalkulace neúplných nákladů

27 Druhy kalkulací - 2 Kalkulace přírůstkových (marginálních) nákladů je zvláštním druhem kalkulace Zjišťuje dodatečné náklady přírůstku výkonů Předpoklad, že dodatečné výkony vyvolávají vznik pouze variabilních nákladů, zatímco vyšší využití neměnných fixních nákladů přináší dodatečný zisk. Použití při stanovení limitu ceny

28 Rozpočty Rozpočet je plán, jehož pomocí zjišťujeme náklady a výnosy podniku nebo vnitropodnikových útvarů na jejich plánovanou činnost v určitém období.

29 Hlavní rozdíly mezi rozpočtem a kalkulací
Rozpočet Kalkulace vypočítává se pro určité období vypočítává se pro určitý počet výrobků je zaměřen na náklady a výnosy je zaměřena na náklady počítá se všemi plánovatelnými náklady počítá s těmi plánovatelnými náklady, které podle platných předpisů lze do kalkulace zahrnout u nákladů je prvořadé hledisko odpovědnosti, tj. hledisko organizačně místní u nákladů je prvořadé hledisko účelu jejich vynaložení a místa vzniku týká se vnitropodnikového útvaru týká se výkonů (výrobků, služeb) je podrobnější v režijních nákladech režijní náklady shrnuje do globálních položek (tím nevypovídá, kolik režie výrobek skutečně vyvolal, ale kolik mu bylo přiřazeno


Stáhnout ppt "NÁKLADY."

Podobné prezentace


Reklamy Google