Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční řízení podniku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční řízení podniku"— Transkript prezentace:

1 Finanční řízení podniku
Ing. Lenka Štibrányiová

2 Vymezení základních pojmů
Každá činnost v podniku má dvě stránky: Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu lze rozdělit na 3 hlavní aktivity – zásobování, výrobu a prodej Finanční zdroje každá aktivita jimi musí být zabezpečena tok příjmů a výdajů Věcné a finanční toky musí být ve vzájemném souladu! NÁZEV PREZENTACE | DATUM

3 Hlavní úkoly finančního řízení podniku
Zajišťování finančních zdrojů – získávat potřebný kapitál a rozhodovat o jeho struktuře Rozhodovat o jeho alokaci (umístění) – do běžné činnosti, vývoje, pozemků, budov, strojů, cenných papírů Rozhodovat o rozdělení zisku – dividendová politika, tvorba rezervních fondů Řídit hospodářskou stránku činnosti podniku – slouží k tomu základní finanční výkazy, finanční plánování, finanční analýza NÁZEV PREZENTACE | DATUM

4 druhy financování podniku
Podle původu kapitálu interní financování externí financování Podle doby, kterou je kapitál podniku k dispozici dlouhodobé financování krátkodobé financování Podle pravidelnosti financování financování běžné financování mimořádné NÁZEV PREZENTACE | DATUM

5 Financování podniku podle původu kapitálu
Interní financování zdrojem kapitálu je podniková hospodářská činnost – výsledkem je zisk, odpisy Externí financování kapitál přicházející zvnějšku financování z vlastních zdrojů – vlastní kapitál (vklady, podíly, emise akcií) financování z cizích zdrojů – cizí kapitál (úvěry, leasing, dluhopisy) faktoring – odkup pohledávek specializovanou firmou NÁZEV PREZENTACE | DATUM

6 Financování podniku podle doby, po kterou je kapitál k dispozici
Dlouhodobé financování vlastní kapitál a dlouhodobý cizí kapitál slouží k financování DM a trvalých OA Krátkodobé financování dodavatelské úvěry, nevyplacené mzdy, neodvedené daně splatné do jednoho roku, financování krátkodobého majetku NÁZEV PREZENTACE | DATUM

7 Financování podniku podle pravidelnosti
Financování běžné finance na běžný provoz podniku, tj. nákup materiálu, energie, výplata mezd, daně, splácení krátkodobých závazků týká se oběžného majetku, jehož souhrn je nazýván jako hrubý pracovní kapitál Financování mimořádné při zakládání podniku (prostředky na pozemky, budovy, stroje, zásoby) při rozšiřování podniku a jeho aktivit (nákup dalšího výrobního zařízení, nákup akcií..) spojování, likvidace NÁZEV PREZENTACE | DATUM

8 Zásady financování majetku podniku
Stálá aktiva – financována vlastním kapitálem a dlouhodobým cizím kapitálem. Oběžná aktiva – financována jak dlouhodobým, tak i krátkodobým cizím kapitálem. Čistý pracovní kapitál – část oběžných aktiv, která je financována dlouhodobými finančními zdroji. ČPK je k dispozici vedení podniku pro jeho podnikatelskou aktivitu NÁZEV PREZENTACE | DATUM

9 Cash flow Sledování pohybu peněžních prostředků podniku za určité období v souvislosti s jeho ekonomickou činností. Proč je důležité sledovat cash flow (peněžní tok)? Zisk je pouze účetní veličinou, nereprezentuje skutečné peníze. Náklady ≠ peněžní výdaje, výnosy ≠ peněžní příjmy. Podnik musí mít dostatek peněžních prostředků k tomu, aby mohl hradit běžné výdaje. NÁZEV PREZENTACE | DATUM

10 Metody zjišťování cash flow
Přímá metoda – sledování příjmů a výdajů za dané období Nepřímá metoda – vychází z HV, který se upraví o výnosy a náklady, jež nejsou peněžními příjmy a výdaji. výpočet: čistý zisk +náklady neznamenající peněžní výdaje -výnosy neznamenající peněžní příjmy =cash flow (rozdíl příjmů a výdajů) NÁZEV PREZENTACE | DATUM

11 kategorie cash flow U obou metod rozdělujeme tři kategorie cash flow:
z provozní činnosti – výsledek hospodaření z běžné činnosti, změny stavu pohledávek, závazků z provozní činnosti, zásoby… z investiční činnosti – výdaje a příjmy spojené s nabytím a prodejem DM, poskytování půjček, výpomocí z finanční činnosti – změny velikosti VK a dlouhodobých a krátkodobých závazků NÁZEV PREZENTACE | DATUM

12 Přímé sledování cash flow
Nástrojem je platební kalendář – poskytuje přehled o očekávaných příjmech a výdajích v krátkém období (obvykle týden, měsíc dopředu). Princip sledování PP v tomto kalendáři vychází ze vztahu: KSP = PSP + PPŘ – PV KSP – konečný stav peněžních prostředků PSP – počáteční stav peněžních prostředků PPŘ – peněžní příjmy PV – peněžní výdaje NÁZEV PREZENTACE | DATUM

13 Příklad č. 1 – přímá metoda
Je začátek měsíce a na účtu a v pokladně máte celkem peněžní prostředky ve výši Kč. V následujících 10 dnech očekáváte níže uvedené příjmy a výdaje (viz. tabulka č. 1). Sestavte platební kalendář. NÁZEV PREZENTACE | DATUM

14 Příklad č. 2 – nepřímá metoda
Vypočtěte cash flow podniku, znáte-li následující údaje z rozvahy a výsledovky. Použijte nepřímou metodu výpočtu. NÁZEV PREZENTACE | DATUM


Stáhnout ppt "Finanční řízení podniku"

Podobné prezentace


Reklamy Google